313/1988

Given i Helsingfors den 8 april 1988

Förordning om ändring av förordningen om Statsjärnvägarnas förvaltning

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 13 mars 1987 om Statsjärnvägarnas förvaltning (273/87) 16 § 1 mom. 9 punkten och 26 § 3 mom.,

av dessa lagrum 26 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 16 oktober 1987 (776/87),

ändras 13 §, 14 § 1 mom., 16 § 1 mom. 2, 7 och 8 punkten samt 2 mom., 19 § 1 mom., 20 §, 23 § 2 och 4 mom., 24 §, rubriken för 5 kap., 25 § 4 mom. samt 27 och 29 §§,

av dessa 25 § 4 mom., rubriken för 5 kap. samt 27 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 16 oktober 1987, och

fogas till förordningen en ny 24 a § som följer:

13 §

Generaldirektören biträds av två överdirektörer.

Överdirektören för affärsverksamheten tjänstgör som vice generaldirektör. Han svarar för skötseln av affärsverksamheten, beredningen och uppföljningen av service- och resultatmålen för affärsverksamheten samt det internationella samarbetet.

Den andra överdirektören tjänstgör som överdirektör för strategisk planering. Han svarar för den strategiska planeringen och den gemensamma verksamhet som denna förutsätter samt för beredningen och uppföljningen av de service- och verksamhetsmål som uppställts för banhållningen och underhållet av materielen.

En direktör svarar för utvecklandet av sitt verksamhetsområde och för uppnåendet av de service-, verksamhets- eller resultatmål som uppställts för hans verksamhetsområde, på det sätt som närmare bestäms i järnvägsförvaltningens arbetsordning.

14 §

På järnvägsstyrelsen ankommande ärenden avgörs av

1) järnvägsstyrelsen i plenum,

2) generaldirektören,

3) någondera överdirektören,

4) en direktör eller

5) någon annan tjänsteman eller en person i arbetsavtalsförhållande som tilldelats en sådan befogenhet på det sätt som stadgas nedan eller bestäms i arbetsordningen.


16 §

Generaldirektören handlägger och avgör ärenden som angår


2) Statsjärnvägarnas administrativa indelning, järnvägsdistriktens arbetsordningar samt den närmare arbetsfördelningen mellan järnvägsstyrelsens ledamöter;


7) ändring av tariffstadgans tilläggsbestämmelser; samt

8) tågsäkerhetsstadgan.

Generaldirektören kan skriftligen överföra beslutanderätten i ärenden som nämns i 1 mom. 5-8 punkten på en tjänsteman eller person i arbetsavtalsförhållande som är underordnad honom, då de principiella linjerna för besluten eller den verksamhetspolitik som skall följas har definierats i tillräckligt hög grad och under förutsättning att överförandet inte förbjudits genom förordning, arbetsordning eller andra stadganden eller bestämmelser.


19 §

Vid förhinder för generaldirektören träder vice generaldirektören, överdirektören för strategisk planering eller den i tjänsten äldste direktören i hans ställe i här nämnd ordning.


20 §

Generaldirektören, en överdirektör och en direktör kan i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende i vilket han överfört beslutanderätten på en honom underställd eller annan tjänsteman eller på en person i arbetsavtalsförhållande.

23 §

Järnvägsdistriktschefen har rätt att skriftligen överföra beslutanderätten i ärenden på någon honom underställd tjänsteman eller person i arbetsavtalsförhållande, i den omfattning som det med beaktande av distriktets ledning och verksamhet är nödvändigt, om överförandet av beslutanderätt inte har förbjudits i järnvägsförvaltningens arbetsordning.


Järnvägsdistriktschefen kan i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende i vilket han överfört beslutanderätten på någon honom underställd eller annan tjänsteman eller på en person i arbetsavtalsförhållande.

24 §

Allmänna föreskrifter om distriktsförvaltningen och dess uppgifter samt om beslutanderätten för järnvägsdistriktschefen och övriga tjänstemän samt personer i arbetsavtalsförhållande meddelas i järnvägsförvaltningens arbetsordning.

5 kap.

Tjänster och behörighetsvillkor för dem

24 a §

Vid Statsjärnvägarna finns tjänster med avtals- och grundlön som kan höra till olika klasser.

Tjänster med avtalslön har biträdande direktör, arkitekt, direktör, kemistingenjör, maskiningenjör, verkstadschef, utbildningschef, driftschef, generaldirektör, baningenjör, järnvägsdistriktschef, planerare, planeringschef, forskare, arbetshälsovårdsläkare, överingenjör, överdirektör och överläkare.

Tjänster med grundlön har tidtabellsplanerare, körmästare, aktuarie, biträdande stationsinspektor, stationsmästare, stationskarl, stationsinspektor, ställverkskarl, ombudsman, bilmontör, chaufför, servicemästare, serviceman, ingenjör, tågkarl, rangeringsmästare, kamrer, kemistingenjör, translator, registrator, korrespondent, konduktör, maskinskötare, maskiningenjör, maskinskrivare, maskinmästare, kontorschef, lastningsmästare, kostnadsberäknare, handförrådsförvaltare, laborant, laboratorieskötare, jurist, trafikområdeschef, trafikmästare, trafikledare, trafikinspektör, trafikfunktionär, fysioterapeut, sovvagnsskötare, signalförman, inköpschef, ritare, bränslearbetsledare, psykolog, föreståndare för psykotekniska laboratoriet, telefonist, trädgårdsmästare, chefsmatematiker, byggmästare, banförman, baningenjör, banarbetsledare, kriminalundersökare, städare, planerare, elmontör, elinspektör, stallkarl, gårdskarl, inspektör, tekniker, tekniskt biträde, sanitetskontrollör, byråbyggmästare, byråsekreterare, byråfunktionär, truckförare, forskare, arbetsledare, arbetshälsovårdare, vaktmästare, växelkarl, växelkarlsförman, förrådsmästare, förrådschef, depåföreståndare, vagnsmästare, vagnkarl, vagnsstädare, vagnsynare, lokförare, lokeldare, expeditionsvakt, överaktuarie, övermontör, överkamrer, överkonduktör, överträdgårdsmästare, överstädare, överinspektör, övertekniker och vaktmästerichef.

25 §

Behörighetsvillkoren för övriga tjänster fastställs av järnvägsstyrelsen. Denna bestämmer även behörighetsvillkoren för de uppgifter för vilka de allmänna behörighetsvillkoren inte anses tillräckliga, om det inte är fråga om tjänstemän som utnämns av republikens president.


6 kap.

Besättande av tjänster och tjänstledighet

27 §

Järnvägsstyrelsen utnämner järnvägsdistriktscheferna.

Generaldirektören utnämner biträdande direktörerna och överingenjörerna samt andra tjänstemän som är chef för någon enhet vid en avdelning samt den tjänsteman som är chef för elinstallationscentralen. Generaldirektören utnämner även verkstads- och förrådscheferna samt de tjänstemän som är placerade vid någon enhet som lyder direkt under honom.

En järnvägsdistriktschef utnämner tjänstemännen inom sitt distrikt. Generaldirektören har likväl rätt att överta utnämningen av chefen för någon grupp- eller områdesenhet inom distriktet.

En avdelningschef utnämner de tjänstemän som är placerade vid hans avdelning eller någon ansvarsenhet under den, med undantag av de tjänstemän som generaldirektören utnämner.

I arbetsordningen bestäms om de tjänster som besätts av en verkstads- eller förrådschef eller av chefen för elinstallationscentralen.

29 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av trafikministeriet och järnvägsstyrelsens ledamöter av generaldirektören. Tjänstledighet för längre tid än ett år, till vilken tjänstemannen inte har rätt med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, beviljas likväl generaldirektören och järnvägsstyrelsens ledamöter av statsrådet.

I järnvägsförvaltningens arbetsordning bestäms om hur andra än ovan nämnda tjänstemän beviljas tjänstledighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988.

Helsingfors den 8 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.