292/1988

Utfärdat i Helsingfors den 30 mars 1988

Statsrådets beslut om stöd för linjetrafik med buss

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet beslutat:

1 §

Linjetrafiken med buss erhåller stöd inom gränserna för de anslag som anvisats i statsförslaget på det sätt som föreskrivs i detta beslut.

2 §

Stöd utbetalas för skötseln av linjetrafiken och sådan beställningstrafik som bedrivs enligt regelbunden tidtabell och som betjänar flygfältens terminaltransporter.

3 §

Den litermängd som berättigar till stöd uträknas enligt samma grunder som den i statsrådets beslut (579/86) avsedda återbäringen av accis på dieselolja som använts i busstrafik. Stödets belopp är 15,9 penni per liter under tiden 1.11.1987-31.10.1988 och under tiden 1.11.1988-31.12.1988 ett belopp som trafikministeriet särskilt fastställer.

4 §

Stöd skall sökas hos den distriktstullkammare inom vars område sökandens hemort är belägen.

5 §

Stöd kan sökas för tiden 1.11.1987-31.12.1988. Ansökan skall för år 1987 senast 30.4.1988 och för år 1988 senast 28.2.1989 tillställas distriktstullkammaren.

Till ansökan skall som utredning över antalet i trafik körda kilometer fogas distriktstullkammarens beslut om återbäring av accis på dieselolja som använts i busstrafik eller annan utredning som distriktstullkammaren kräver.

Stöd kan sökas och det kan betalas i samband med återbäringen av accis på dieselolja.

6 §

Har vid ansökan om stöd givits oriktiga eller vilseledande uppgifter eller har sökanden av annan orsak beviljats stöd till ett för högt belopp, skall distriktstullkammaren hos sökanden återindriva det stöd som utbetalts till ett för högt belopp eller del därav. Härvid skall i tillämpliga delar förfaras på det sätt som i lagen om påförande av accis är stadgat om återindrivning av accis som återburits till ett för högt belopp.


Detta beslut träder i kraft den 6 april 1988.

Detta beslut tillämpas på busstrafik som bedrivits under tiden 1.11.1987-31.12.1988, dock för år 1987 endast till den del som stöd inte sökts med stöd av statsrådets beslut av den 5 mars 1987 om stöd för linjetrafik med buss (247/87).

Helsingfors den 30 mars 1988

Trafikminister
Pekka vennamo

Äldre regeringssekreterare
Risto Tanni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.