270/1988

Given i Helsingfors den 25 mars 1988

Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid de tekniska högskolorna samt om åliggandena för innehavare av tjänster vid dessa högskolor

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 24 § förordningen den 19 december 1986 om behörighetsvillkoren för tjänster vid de tekniska högskolorna samt om åliggandena för innehavare av tjänster vid dessa högskolor (1011/86),

ändras förordningens rubrik, rubrikerna för 2 och 3 kap., 2 och 3 §§, 11 § 1 mom., 12 §, 13 § 4 mom., 16 §, 18 § 1 mom. och 19 § samt

fogas till förordningen nya 12 a och 12 b §§ samt till 17 § ett nytt 4 mom. som följer:

Förordning

om behörighetsvillkoren för tjänster vid de tekniska högskolorna samt om tjänstemännens åligganden

2 kap.

Allmänna behörighetsvillkor

2 §

Allmänt behörighetsvillkor för en högskoletjänst är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

3 §

Sådana tillräckliga kunskaper i finska som fordras för en tjänst som professor, biträdande professor, lektor, överassistent eller som assistent och sådana tillräckliga kunskaper i svenska som fordras för en lärartjänst vid Tekniska högskolan som har inrättats för den svenskspråkiga undervisningen anses den ha

1) som enligt förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken (442/87) fullständigt behärskar språket i fråga,

2) som har fått sin skolutbildning på detta språk, eller

3) som på det sätt som högskolans styrelse bestämmer har ådagalagt tillräcklig språkkunskap.

Den muntliga och skriftliga kunskap i svenska eller finska som fordras för en lärartjänst vid Tekniska högskolan samt den förmåga att förstå svenska som fordras för en lärartjänst vid en annan teknisk högskola ådagaläggs på det sätt som stadgas i den i 1 mom. 1 punkten nämnda förordningen eller på något annat sätt som bestäms av högskolans styrelse.

Av en docent krävs samma språkkunskap som fordras för en lärartjänst.

3 kap.

Särskilda behörighetsvillkor

11 §

Av en överingenjör och laboratorieingenjör fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt genom praktisk verksamhet ådagalagd förtrogenhet med området för tjänsten.


12 §

Av en assistent och forskningsassistent krävs högre högskoleexamen eller motsvarande utländsk examen.

12 a §

Av en specialforskare fordras för tjänsten lämplig licentiatexamen. För en tjänst som specialforskare kan dock den anses behörig som har avlagt högre högskoleexamen och som är synnerligen väl förtrogen med området för tjänsten.

Av forskare fordras högre högskoleexamen.

12 b §

Av direktören för ett fortbildningscenter fordras för tjänsten lämplig licentiatexamen, kännedom om näringslivet samt förtrogenhet med utbildningsverksamhet och med förvaltningsuppgifter. För en direktörstjänst kan dock den anses behörig som har avlagt högre högskoleexamen och som är synnerligen väl förtrogen med området för tjänsten.

13 §

Angående den kunskap i främmande språk som krävs av en överbibliotekarie, chefbibliotekarie, bibliotekarie eller informatiker kan på framställning av högskolans styrelse bestämmas särskilt på det sätt som stadgas i 4 § lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänstemän fordras (149/22).

16 §

Av en biträdande sekreterare, planerare och studiesekreterare fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

Av en ekonom, ekonomisekreterare och kamrer fordras för tjänsten lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med finansförvaltning och bokföring.

Av en amanuens och en idrottssekreterare fordras för tjänsten lämplig högskoleexamen.

Av en translator fordras diplomtranslatorsexamen eller för tjänsten lämplig högskoleexamen.

Av en avdelningssekreterare fordras högskoleexamen eller för tjänsten lämplig yrkesexamen på institutsnivå.

17 §

En professor eller biträdande professor kan för högst ett år i sänder på grund av vetenskapligt arbete eller någon annan betydande uppgift som hänför sig till tjänstens område helt eller delvis befrias från undervisningsuppgifter. Befrielsen beviljas av högskolans rektor.

18 §

Angående lektorns undervisningsskyldighet gäller vad som därom avtalats särskilt.


19 §

Om en stor del av lektorns åligganden utgörs av annat än gruppundervisning, kan rektorn bestämma att de åligganden som hänför sig till tjänsten skall skötas inom ramen för den allmänna veckoarbetstiden vid statens ämbetsverk.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1988.

Angående behörighetsvillkoren för en tjänst som har förklarats ledig att sökas innan denna förordning träder i kraft tillämpas tidigare stadganden och bestämmelser.

Helsingfors den 25 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.