1292/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om statens sinnessjukhus

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statliga sinnessjukhus är Niuvanniemi sjukhus och Gamla Vasa sjukhus, vilka är underställda medicinalstyrelsen. I 12 § sinnessjuklagen stadgas om dem som skall tas in för undersökning och vård på ett statligt sinnessjukhus.

2 §

Vid statens sinnessjukhus kan ordnas akademisk undervisning samt utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal och annan utbildning som anses nödvändig. Dessutom kan där bedrivas utvecklingsarbete och forskning som hör till sjukhusens verksamhetsområde.

3 §

Statens sinnessjukhus har en av medicinalstyrelsen tillsatt gemensam direktion, om vars sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

4 §

Om patientavgifter för undersökning och vård på statens sinnessjukhus och polikliniker vid dem stadgas särskilt.

5 §

Om uppgifterna för och förvaltningen av statens sinnessjukhus och om verkställigheten av denna lag i övrigt stadgas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 163/87
Ekonomiutsk. bet. 8/87
Stora utsk. bet. 140/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.