1200/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om semester och semesterersättning för vissa deltidsanställda statstjänstemän, statstjänstemän i bisyssla samt timlärare

På föredragning av finansministern stadgas:

1 §

Denna förordning tillämpas på sådana statstjänstemän, vilkas arbetstid utjämnas till i genomsnitt under 20 timmar per vecka under en period av fyra veckor eller annan utjämningsperiod, som är i bruk och vilka under kvalifikationsåret har varit i statens tjänst sammanlagt minst aderton dagar eller minst 35 timmar och på vilka stadgandena i förordningen om semester för statens tjänstemän ej tillämpas i fråga om nämnda tjänstgöring (692/73).

Dessutom tillämpas denna förordning på i 3 § avsedd undervisningspersonal vid universitet, högskolor och övriga statliga läroanstalter såsom i nämnda paragraf har stadgats.

2 §

En sådan i 1 § nämnd tjänsteman som inte är anställd i huvudsyssla hos staten erhåller semester:

1) två vardagar för varje hel kvalifikationsmånad;

2) två och en halv vardag för varje hel kvalifikationsmånad, om han före utgången av semesterårets mars månad utan avbrott har varit direkt anställd hos staten minst ett år eller om han vid kvalifikationsårets slut har tolv hela kvalifikationsmånader; och

3) tre vardagar för varje hel kvalifikationsmånad, om han före semesterperiodens början har en till semester berättigande eller i denna förordning förutsatt anställningstid om sammanlagt minst femton år.

Såsom hel kvalifikationsmånad anses sådan kalendermånad av kvalifikationsåret under vilken en tjänsteman som nämns i 1 § har varit i tjänst minst aderton dagar. Är likväl en sådan tjänsteman enligt sitt anställningsförhållande i tjänst så få dagar att han av denna orsak inte erhåller en enda kvalifikationsmånad med aderton dagar eller endast en del av kvalifikationsmånaderna omfattar aderton dagar, anses med avvikelse från vad som stadgas ovan en sådan kalendermånad under vilken tjänstemannen har tjänstgjort minst 35 timmar såsom hel kvalifikationsmånad.

I övrigt skall angående semester för tjänstemän som avses ovan iakttas vad som stadgats, bestämts eller överenskommits om semester för statstjänstemän i huvudsyssla, om inte annat överenskommits genom tjänstekollektivavtal.

Till en sådan i 1 mom. avsedd tjänsteman som enligt sitt anställningsförhållande är i tjänst hos staten så få dagar av kvalifikationsåret att av denna orsak inte en enda eller endast en del av kalendermånaderna är sådana hela kvalifikationsmånader som avses i 2 mom., betalas i stället för semesterlön en semesterersättning på åtta och en halv procent av den lön som betalts till honom eller förfallit till betalning under kvalifikationsåret och som han får på grund av tjänstgöring som avses i denna förordning. Har en sådan tjänsteman vid utgången av semesterårets mars månad varit direkt anställd hos staten i sådant anställningsförhållande minst ett år, betalas till honom i stället för semesterlön en semesterersättning på elva procent av den lön som betalts till honom eller som förfallit till betalning under kvalifikationsåret och som han får på grund av tjänstgöring som avses i denna förordning.

3 §

Till en sådan i 1 mom. avsedd tjänsteman, som dessutom är anställd i huvudsyssla hos staten, ges ledighet från den tjänstgöring som avses i 1 § och som sköts som bisyssla för den tid då han har semester från sin huvudsyssla samt betalas i stället för semesterlön en semesterersättning på åtta och en halv procent av den lön som betalts till honom eller som förfallit till betalning under kvalifikationsåret och som han får på grund av tjänstgöring som avses i denna förordning. Har en sådan tjänsteman vid utgången av semesterårets mars månad varit direkt anställd hos staten i sådant anställningsförhållande minst ett år, betalas till honom i stället för semesterlön en semesterersättning på elva procent av den lön som betalts till honom eller som förfallit till betalning under semesteråret och som han får på grund av tjänstgöring som avses i denna förordning.

Till timlärare i bisyssla vid universitet och högskolor, med undantag av övningsskolor erlägges semesterersättning enligt ovan i 1 mom. stadgade grunder. Till timlärare i huvud- eller bisyssla vid andra statens läroanstalter erläggs semesterersättning enligt ovan i 1 mom. stadgade grunder, om timarvode är överenskommet eller bestämt att erläggas som engångstimarvode.

4 §

Angående ändringssökande och återkrav av förmån som beviljats utan fog gäller vad som stadgats i statstjänstemannalagen (755/86).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 augusti 1973 om semester och semesterersättning för vissa personer i offentligträttsligt tjänstgöringsförhållande till staten (693/73) med senare ändringar av densamma.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.