1080/1983

Given i Helsingfors den 22 december 1983

Lag angående ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 och 2 §§ lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/61), dessa lagrum sådana de lyder, 1 § i lag av den 28 december 1978 (1117/78) och 2 § delvis ändrad genom lag av den 12 maj 1967 (216/67), samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

1 §

Av statens medel utdelas årligen till inhemska författare och översättare, på grund av att böcker som de författat eller översatt tillhandahålls avgiftsfritt på allmänna bibliotek, stipendier och understöd vilkas totalbelopp utgör 10 procent av det belopp som under det föregående året använts för litteratur, som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Av stipendiernas och understödens totalbelopp beviljas författare och översättare av skönlitteratur 90 procent samt författare och översättare av kunskapslitteratur 10 procent. Stipendier och understöd beviljas dock inte författare och översättare av vetenskapliga undersökningar, läroböcker och därmed jämförbara verk.

2 §

Av vardera av de i 1 § 2 mom. nämnda kvoterna utdelas 43 procent i stipendier till författare som utför skapande litterärt arbete och 10 procent till översättare av böcker, 25 procent i understöd till ålderstigna författare och översättare i beträngda ekonomiska förhållanden samt 20 procent till författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter.

2 a §

Om de i 1 § 2 mom. eller 2 § nämnda fördelningskvoterna i något enskilt fall inte kan tillämpas på grund av det ringa antalet personer som söker stipendier eller understöd eller av andra tvingande skäl, får avvikelse från dem göras enligt vad som därom stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 114/83
Lagmotion 157/83
Kulturutsk. bet. 12/83
Stora utsk. bet. 134/83

Helsingfors den 22 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.