919/1971

Given i Helsingfors den 17 december 1971.

Lag angående ändring av lagen om minuthandelns affärstid.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 och 2 §§, 4 § 2 mom. och 5 § 1 mom. lagen den 24 juni 1969 om minuthandelns affärstid (435/69) samt lagens rubrik som följer:

Lag

om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid.

1 §.

Yrkesmässig minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse får, om icke i denna lag annorlunda stadgas, bedrivas vardagar mellan klockan åtta och klockan tjugo utom lördagar och dagar före kyrkliga högtidsdagar samt dagen före självständighetsdagen och första maj, då sådan handel och rörelse får bedrivas mellan klockan åtta och klockan aderton.

Vad i denna lag är stadgat om bedrivande av yrkesmässig minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse gäller även sådan affärslokals öppethållande, där dylik handel eller rörelse bedrives.

2 §.

På söndag, kyrklig högtidsdag, självständighetsdagen och första maj får yrkesmässig minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse icke bedrivas, såvida ej annat följer av stadgandena i 3―6 §§.

Jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton får minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse icke bedrivas efter klockan femton.

4 §.

Chefen för polisdistriktet äger rätt att på villkor som han bestämmer tillåta, att i 1 § 2 mom. avsedd affärslokal hålles öppen på dagar, som avses i 2 § 1 mom., för anordnande av utställning i samband med vilken försäljning icke äger rum eller med avgift belagda tjänster icke utföras.

5 §.

Handels och industriministeriet kan, på synnerliga skäl och på villkor som ministeriet bestämmer, medgiva undantag från bestämmelserna om, när yrkesmässig minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse får bedrivas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Helsingfors den 17 december 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Gunnar Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.