436/1969

Given i Nådendal den 24 juni 1969.

Förordning om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 3 § 23 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lagen den 12 augusti 1966 (442/66):

Allmänna stadganden.
1 §.

I denna förordning avsedd försäljning må bedrivas:

1) från fristående, enbart för kioskhandel utrustat försäljningsutrymme genom försäljningslucka till person utanför detsamma;

2) från fordon, försäljningsbord och -kärra samt annat därmed jämförligt försäljningsställe eller från bärbar låda och därmed jämförlig försäljningsanordning;

3) från servicestations utrymme för försäljning av fordons reservdelar och utrustning; samt

4) från försäljningsautomat.

Utöver vad i 1 mom. är stadgat må såsom med kioskhandel jämförlig handel bedrivas försäljning av säsongvaror från utomhus beläget försäljningsställe, på sätt som därom nedan stadgas.

2 §.

Med försäljningsautomat avses anordning, från vilken köpare, genom att däri insätta penningar, erhåller önskad vara.

3 §.

Denna förordning berör icke:

1) butik, om vars öppethållningstid stadgas i lagen om minuthandelns affärstid;

2) marknads-, torg-, hall- och kringföringshandel;

3) försäljning i härbärgerings- och förplägnadsrörelse;

4) försäljning av motorbränsle och -smörjmedel, kondenserad brännbar gas samt reservdelar och utrustning för fordon;

5) försäljning för resandes behov på flygplats och i hamn på område som reserverats enbart för utrikestrafik samt i trafikmedel; ej heller

6) försäljning på sjukhus eller vårdanstalt.

4 §.

Om näringsanmälan med stöd av lagen angående rättighet att idka näring samt om anmälan till handelsregistret är stadgat särskilt.

Innan i 1 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkterna avsedd försäljning inledes, skall skriftlig anmälan göras till chefen for polisdistriktet. I anmälan skall nämnas affärsidkarens namn eller firma och adress, varjämte till anmälan skall fogas utredning om försäljningsställets eller -anordningens konstruktion och läge.

Om upphörande med försäljning skall anmälan ofördröjligen göras till ovan nämnda myndighet av den som bedriver försäljningen.

Om anmälan som gäller inledande av eller upphörande med försäljning skall intyg utfärdas till vederbörande.

5 §.

Utöver vad i denna förordning är stadgat skall försäljningsställe eller -anordning som avses i 1 § med avseende på konstruktion och läge uppfylla de fordringar som särskilt stadgats eller bestämts därför i fråga om hygien, arbetsskydd, brandsäkerhet, trafik och allmän ordning eller i annat avseende.

Varor som saluföres.
6 §.

Från försäljningsställen som avses i 1 § 1 mom. 1―2 punkterna må med i 7 § nämnda undantag säljas livsmedel, som enligt hälsovårdsförordningen (55/67) får säljas på sådana ställen, tobaksfabrikat, rökattiraljer. tändstickor, tidningar och tidskrifter, böcker, kartor, skrivmateriel och -förnödenheter, frimärken, pappersnäsdukar och -handdukar, blommor, suvenirer, fotografifilm, blixtljuslampor, ficklampor, lampor till dem, batterier, säkringar, billiga leksaker, spelkort, solglasögon, förstahjälpsartiklar, strumpor, gravdekorationer och -förnödenheter, fin- och badtvålar, rakkrämer, rakblad, speglar, hårnålar och -spännen, hårnät, kammar, tandkräm, tandborstar, sanitetsbindor, preventivmedel och vadd. Utom ovan nämnda varor må från ifrågavarande försäljningsställen säljas inträdesbiljetter, program, resebiljetter, tidtabeller och lotter samt förmedlas tippning.

Från försäljningställe, som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten och är beläget på camping-, semesterby- eller annat därmed jämförligt, för friluftsliv reserverat område, må utom ovan i 1 mom. nämnda varor säljas campingutrusning, fiskeförnödenheter, bad- och skidutrustning, schamponeringsmedel, sololja och -kräm samt rengöringsmedel och -förnödenheter.

7 §.

Från ett för elever avsett försäljningsställe i läroanstalt, vilket avses i 1 § 1 mom. 1―2 punkterna, må säljas läroböcker, skrivmateriel och -förnödenheter, studiemateriel, tidningar och tidskrifter, frimärken samt pappersnäsdukar och -handdukar. I internat må dock ytterligare säljas i 6 § 1 mom. nämnda varor.

Från bärbar låda och därmed jämförlig försäljningsanordning, som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten, må säljas sådana livsmedel som enligt hälsovårdsförordningen får säljas från dylik, tobaksfabrikat, tändstickor, tidningar och tidskrifter, blommor och program.

8 §.

Från försäljningsställe som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten må säljas förnödenheter som ansluter sig till användningen av fordon båtar, oljelampor och -värmeapparater samt flytgas, campingutrustning, fiskeförnödenheter skidvalla, tobaksfabrikat, tidningar och tidskrifter, kartor, pappersnäsdukar och -handdukar blommor, suvenirer, fotografifilm, blixtljuslampor, ficklampor, lampor till dem, batterier säkringar, billiga leksaker, solglasögon, förstahjälpsartiklar, strumpor, fin- och badtvålar rakkräm, rakblad, kammar, tandkräm, tandborstar, sanitetsbindor, preventivmedel och vadd samt med hälsovårdsnämndens tillstånd läskedrycker, sötsaker och glass, ävensom förmedlas tippning.

Från försäljningsställe som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten och är beläget på camping-, semesterby- eller annat därmed jämförligt, för friluftsliv reserverat område må utöver ovan i 1 mom. nämnda varor säljas i 6 § 1 och 2 mom. nämnda varor.

9 §.

Från försäljningsautomat må säljas varor, vilka med avseende på varuslag, förpakning, värde och andra sådana omständigheter lämpar sig för försäljning från automat.

10 §.

Från försäljningsställe som avses 1 § 2 mom. må säljas båtar, katsor, julgranar och karnevalsförnödenheter samt plantor, mull och växttorv.

11 §.

Säljes från försäljningsställe eller -anordning livsmedel, skall vid försäljning därav samt, om vid sidan av livsmedel även andra varor saluföres, jämväl i fråga om dessa iakttagas vad i hälsovårdslagen (469/65) och -förordningen är stadgat och vad hälsovårdsnämnden bestämt angående försäljningen av varorna.

Bedrivande av rörelse.
12 §.

I denna förordning avsedd handel må bedrivas alla dagar och alla tider av dygnet.

13 §.

Idkare av i denna förordning avsedd rörelse skall på försäljningsstället eller -anordningen utsätta sitt namn eller sin firma.

14 §.

Den som säljer från försäljningsautomat skall tillse, att denna fortgående är i skick. Råkar automaten i olag, skall detta tydligt angivas på automaten.

Särskilda stadganden.
15 §.

Har idkare av i denna förordning avsedd rörelse försummat att iakttaga de stadganden eller bestämmelser som gäller rörelsen, eller har missbruk förekommit eller verksamheten föranlett störning av ordningen, har chefen för polisdistriktet befogenhet att tilldela vederbörande varning. Är överträdelserna av allvarlig natur, eller fortgår eller upprepas de oaktat varning, må länsstyrelsen på framställning av polismyndigheten, efter att ha hört affärsidkaren, stänga rörelsen för viss tid eller helt och hållet, begränsa öppethållningstiden eller förbjuda försäljning av viss vara.

16 §.

I beslut som myndighet utfärdat med stöd av denna förordning må ändring sökas, på sätt som därom är särskilt stadgat. I beslut angående varning må ändring dock icke sökas.

Ovan i 15 § avsett beslut länder till efterrättelse oaktat besvär, om icke besvärsmyndigheten annorlunda förordnar.

17 §.

Den som överträder stadgandena i denna förordning eller med stöd därav utfärdade bestämmelser straffes med böter, om icke strängare straff för brottet är annorstädes stadgat.

18 §.

Chefen för polisdistrikt skall föra kortregister eller annan förteckning över ovan i 1 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkterna avsedda försäljningsställen i sitt distrikt.

19 §.

Utöver vad i denna förordning är stadgat länder till efterrättelse vad om saluförande eller försäljning av olika varor är stadgat.

20 §.

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

21 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1969. Redan innan förordningen träder i kraft må dock för dess tillämpning nödiga förberedande åtgärder vidtagas.

Den som vid denna förordnings ikraftträdande bedriver i 1 § 1 mom. 1, 2 eller 4 punkterna avsedd rörelse, skall senast inom sex månader därefter skriftligen till chefen för polisdistriktet meddela sitt namn eller sin firma och lämna utredning om var han bedriver rörelsen.

Nådendal den 24 juni 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Grels Teir

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.