435/1969

Given i Nådendal den 24 juni 1969.

Lag om minuthandelns affärstid.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Yrkesmässig minuthandel må, om icke i denna lag annat stadgas, bedrivas vardagar mellan klockan åtta och klockan tjugo, utom lördagar och dagar före kyrkliga högtidsdagar samt dagen före självständighetsdagen och första maj, då sådan handel må bedrivas mellan klockan åtta och klockan aderton.

Vad i denna lag är stadgat om bedrivande av yrkesmässig minuthandel gäller även sådan affärslokals öppethållande, där dylik handel bedrives.

2 §.

På söndag, kyrklig högtidsdag, självständighetsdagen och första maj må yrkesmässig minuthandel icke bedrivas, såvida ej annat följer av stadgandena i 3―6 §§.

Jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton må minuthandel icke bedrivas efter klockan femton.

3 §.

De dagar som nämnes i 2 § 1 mom. må minuthandel med blommor bedrivas mellan klockan åtta och klockan aderton.

Minuthandel med livsmedel må bedrivas på en av flera efter varandra infallande, i 2 § 1 mom. nämnda dagar mellan klockan åtta och klockan tolv.

4 §.

Under tid, då minuthandel enligt denna lag icke må bedrivas, må varor ej heller utbjudas på auktion, om icke chefen för vederbörande polisdistrikt på villkor som han bestämmer, för visst tillfälle därtill meddelat särskilt tillstånd.

Chefen för polisdistriktet har rätt att på villkor som han bestämmer tillåta att i 1 § 2 mom. avsedd affärslokal hålles öppen på dagar som avses i 2 § 1 mom., för anordnande av utställning i samband med vilken försäljning icke äger rum.

5 §.

Handels- och industriministeriet må, på synnerliga skäl och på villkor som ministeriet bestämmer, bevilja avvikelser från bestämmelserna om, när yrkesmässig minuthandel må bedrivas.

För beredning av ärenden som avses i 1 mom. tillsätter handels- och industriministeriet för tre år i sänder en delegation, till vilken, förutom ordföranden som representerar handels- och industriministeriet, hör högst åtta andra medlemmar, av vilka en skall företräda social- och hälsovårdsministeriet och de övriga handeln, inom handeln anställda arbetstagare och konsumenterna. För delegationens medlemmar förordnas personliga suppleanter. På delegationen tillämpas bestämmelserna om statens kommittéer.

6 §.

Denna lag gäller icke:

1) apotek;

2) försäljning för resandes behov på flygplatser och i hamnar inom områden, som är reserverade enbart för utrikestrafik, samt i trafikmedel;

3) kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel;

4) marknads- och torghandel;

5) försäljning i härbärgerings- eller förplägningsrörelser; samt

6) handel med bränsle och smörjmedel för motorer, kondenserad brännbar gas samt reservdelar och utrustning för fordon, då handeln sker utomhus, på bensin- eller servicestation, i bilreparationsverkstäder eller på försäljningsställen som är jämförliga med dessa.

7 §.

Den som bryter mot denna lag eller med stöd av densamma utfärdade bestämmelser, straffes med böter.

8 §.

På polismyndigheterna ankommer att övervaka efterlevnaden av denna lag.

9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1969, och genom densamma upphäves lagen den 2 augusti 1946 om tiden för öppenhållande av handelsrörelser och affärskontor (606/46), dock sålunda att, då rätt till längre öppethållningstid än i denna lag är stadgad beviljats genom beslut eller förordnande med stöd av den upphävda lagen, sådan rätt fortfarande är gällande sex månader från lagens ikraftträdande.

Den i 1 mom. avsedda lagen om tiden för öppenhållande av handelsrörelser och affärskontor skall efter denna lags ikraftträdande tillämpas på rakstugor och frisersalonger intill utgången av år 1971, likväl så, att de i sagda lags 6 § 1 mom. avsedda undantagstillstånden beviljas av handels- och industriministeriet i stället för av social- och hälsovårdsministeriet.

Nådendal den 24 juni 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Grels Teir

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.