229/1969

Given i Helsingfors den 11 april 1969.

Förordning angående ändring av förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken.

På föredragning av statsministern ändras 3 § 2 mom., 4 § 2 mom., 8 § samt 9 § 1 mom. förordningen den 24 mars 1961 om statens tjänsteutmärkelsetecken (166/61) som följer:

3 §.

Utmärkelsetecknet bäres fäst vid en rosett av bandet till Finlands Lejons riddarkors på vänstra sidan av bröstet, till vänster om vid band fästade utmärkelsetecken eller ovanför dessa.


4 §.

Såsom i 1 mom. avsedd tjänstgöring räknas utom tjänstgöring i där nämnd tjänst eller befattning även den tid vederbörande på grund av tjänsteförhållande före sagda tjänstgöring eller därefter innehaft annan statsanställning, som är att anse såsom huvudsyssla, samt den tid han under krigstillstånd fullgjort militärtjänst ävensom den tid han varit uppförd på indragningsstat. Såsom sådan tjänstgöring anses under samma förutsättningar tjänstgöring som innehavare av befattning vid Finlands Bank, folkpensionsanstalten och postsparbanken, så ock högst tio år av tjänstgöring såsom medlem i rådstuvurätt eller magistrat eller som stadsfiskal.

8 §.

Tjänsteutmärkelsetecken gives på ansökan. Framställning om förlänande av tjänsteutmärkelsetecken må likväl göras även av det statens ämbetsverk eller den statliga inrättning, där eller varunder vederbörande tjänstgör eller senast tjänstgjort.

För granskning av ansökningarna och framställningarna samt avgivande av utlåtanden i anledning av dem finnes kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken, bestående av fem av republikens president förordnade medlemmar och lika många suppleanter. En medlem och en suppleant, vilka icke deltaga i behandlingen av andra än av personer i försvarsväsendets tjänst gjorda ansökningar, böra vara officerare med minst överstegrad. Av de övriga medlemmarna förordnas en till ordförande och en till viceordförande.

Kommissionen antager en sekreterare.

9 §.

Ansökan om tjänsteutmärkelsetecken bör jämte officiellt bestyrkt utdrag ur matrikeln före den 1 september inlämnas till ämbetsverk eller inrättning som avses ovan i 8 §. Ämbetsverket eller inrättningen skall före den 1 påföljande oktober översända ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande samt sina eventuella framställningar om förlänande av tjänsteutmärkelsetecken till kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken. Efter att ha granskat ansökningarna och framställningarna äger kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken insända handlingarna jämte sitt utlåtande till statsrådets kansli före den 25 november för att föredragas för republikens president.


Helsingfors den 11 april 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Mauno Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.