10/1969

Given i Helsingfors den 10 januari 1969.

Partilag.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Med parti avses i denna lag en registrerad förening, som är införd i det partiregister, vilket föres vid justitieministeriet.

2 §.

Såsom parti registreras på skriftlig ansökan förening,

1) som väsentligen fullföljer politiskt syfte,

2) som har minst 5 000 vid riksdagsmannaval valberättigade anhängare,

3) vars stadgar tryggar iakttagandet av demokratiska principer vid fattandet av föreningens beslut samt i dess verksamhet, och

4) som har ett för förverkligandet av föreningens i stadgarna angivna ändamål uppgjort allmänt program, varav principerna och syftemålen för föreningens politiska verksamhet framgå.

Annan förenings medlems-, lokal-, parallell- eller stödförening må icke registreras som parti.

Registrering av parti verkställes avgiftsfritt.

3 §.

Registreringsansökan skall åtföljas av:

1) utdrag ur föreningsregistret;

2) officiellt styrkt avskrift av gällande stadgar;

3) det allmänna programmet; och

4) förteckning över partiets anhängare, uppgjord på kort, för vilka formulär fastställts av justitieministeriet.

Förteckningskort skall upptaga:

1) anhängarens personuppgifter;

2) anhängarens försäkran, att han är valberättigad vid riksdagsmannaval;

3) datering, som icke får vara äldre än ett år; samt

4) anhängarens egenhändiga underskrift.

4 §.

Till registrerat partis namn fogas beteckningen "r.p." såsom förkortning av orden "rekisteröity puolue", "registrerat parti".

I anslutning till partiets namn användas icke de beteckningar som angiva att förening är registrerad.

5 §.

Parti skall till justitieministeriet anmäla ändring i stadgarna och i det allmänna programmet. Stadgeändring är gällande först då den antecknats i partiregistret.

Ändring av partis stadgar skall antecknas i partiregistret, såvida stadgarna även efter ändringen motsvara i denna lag stadgade förutsättningar.

6 §.

Parti, som icke fått någon av sina kandidater invald i riksdagen i senaste eller närmast föregående riksdagsmannaval, avföres ur registret. Detsamma skall gälla, om partiet upphört att vara registrerad förening.

Parti må avföras ur registret jämväl på egen ansökan.

7 §.

Beslut av justitieministeriet i ärende angående införande i eller avförande ur partiregistret skall, oaktat besvär anförts, lända till efterrättelse tills besvären avgjorts.

8 §.

Bokföringen över partis hushållning skall i tillämpliga delar ordnas på sätt i gällande bokföringslag är stadgat beträffande bokföringsskyldig av tredje kategorin. Parti skall inom en månad från det bokslutet fastställts tillställa justitieministeriet bokslutsbalanserna ministeriet till kännedom. Balanserna skola undertecknas av två personer, som äro berättigade att teckna partiets namn.

9 §.

Inom ramen för statsförslaget må parti, som är företrätt i riksdagen, beviljas understöd för sin i stadgarna och i det allmänna programmet angivna offentliga verksamhet. Understödet fördelas mellan partierna i förhållande till det antal riksdagsmandat de erhållit vid senaste riksdagsmannaval.

För användningen av statsunderstödet skall parti avgiva redovisning i enlighet med statsrådets föreskrifter. Myndighet, på vilken det ankommer att utöva tillsyn över att villkoren för statsunderstödet iakttagas, äger rätt att endast granska användningen av de medel, som utgivits i understöd av ovannämnt slag.

10 §.

Statlig myndighet samt statlig sammanslutning eller inrättning eller ock sammanslutning eller inrättning, över vilken staten har bestämmanderätt, skola behandla alla partier lika och enligt enahanda grunder.

11 §.

Av parti, vilket försummar förpliktelse, som enligt denna lag åligger detsamma, må i 9 § avsett understöd innehållas till dess förpliktelsen fullgjorts.

12 §.

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1969.

Vid lagens ikraftträdande införas i partiregistret å tjänstens vägnar Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y., Keskustapuolue r.y., Suomen Kansan Demokraattinen Liitto ― Demokratiska Förbundet för Finlands Folk r.y., Kansallinen Kokoomus r.y., Svenska folkpartiet i Finland r.f., Liberaalinen Kansanpuolue r.y., Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto r.y., Suomen Maaseudun Puolue r.y. och Suomen Kommunistinen Puolue ― Finlands Kommunistiska Parti r.y., men sagda partier skola inom tre månader från lagens ikraftträdande tillställa justitieministeriet ovan i 3 § 1 mom. 1―3 punkterna avsedda utredningar, vid äventyr att de eljest avföras från registret.

Försåvitt några av de i partiregistret antecknade partierna stå i ovan i 2 § 2 mom. avsedd relation till varandra, anses de vid tillämpningen av denna lags stadganden angående partier såsom ett enda parti.

Helsingfors den 10 januari 1969.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto.

Tf. justitieminister
Grels Teir.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.