495/1968

Given i Nådendal den 9 augusti 1968.

Lag angående upphävande av lagen om rätt för staten att reglera vattenföringen i Kemi älvs vattendrag- och lagen angående ordningen för handläggning av särskilda ärenden rörande regleringen av vattenföringen i Kemi älvs vattendrag.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Genom denna lag upphävas lagen den 22 januari 1960 om rätt för staten att reglera vattenföringen i Kemi älvs vattendrag (62/60) och lagen den 6 juli 1962 angående ordningen för handläggning av särskilda ärenden rörande regleringen av vattenföringen i Kemi älvs vattendrag (380/62) samt det stadgande i 22 kap. 1 § 1 mom. vattenlagen den 19 maj 1961 (264/61), genom vilket förordnats om förstnämnda lags vidmakthållande.

2 §.

På sådant ärende, som anhängiggjorts med stöd av lagen om rätt för staten att reglera vattenföringen i Kemi älvs vattendrag, vilket på grund av ändringssökande alltjämt är anhängigt då denna lag träder i kraft, tillämpas, ifråga om den del i vilken ändring sökts förstnämnda lags materiellträttsliga stadganden. På övriga ärenden, som äro anhängiga, tillämpas de materiellträttsliga stadgandena i vattenlagen, dock sålunda, att dä förskottsersättningar enligt tidigare lag forordnats att utgå för skada, olägenhet eller annan förlust av förmån till följd av åtgärd, skall vid det slutliga fastställandet av ersättningarna på grund av denna åtgärd samma lag tillämpas som vid bestämmandet av förskottsersättningarna.

Vad i 8 kap. 26 § vattenlagen är stadgat om nyttohavares rätt, då tillstånd till reglering erhållits före vattenlagens ikraftträdande, tillämpas även i de fall, då tillstånd till reglering erhållits på grund av ansökan med stöd av lagen om rätt för staten att reglera vattenföringen i Kemi älvs vattendrag, oberoende av när och med stöd av vilken lag tillståndet beviljats.

I ärende, som är anhängigt i vattendomstol då denna lag träder i kraft, skall domstolen, med beaktande av ärendets art och handläggningsskede, avgöra, huruvida vid ärendets fortsatta handläggning vid domstolen vattenlagens stadganden om förfarandet skola iakttagas i sin helhet eller från ett visst skede eller huruvida handläggningen av ärendet skall fortgå enligt de tidigare stadgandena. I vattendomstolens avgörande angående detta må ändring ej sökas.

Statsrådet må helt eller delvis befria nyttohavare, som avgivit i 28 § 1 mom. lagen om rätt för staten att reglera vattenföringen i Kemi älvs vattendrag avsedd förbindelse, från denna förbindelse.

3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1968.

Nådendal den 9 augusti 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.