552/1967

Given i Helsingfors den 15 december 1967.

Lag om patentombud.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Berättigad att yrkesmässigt utöva patentombudskap är endast den, som är antecknad såsom patentombud i det av patent- och registerstyrelsen förda patentombudsregistret. Patentombud har att företräda annan person i ärenden, som skola handläggas av patentmyndigheten, samt vid besvär över dess beslut.

Genom förordning stadgas om den kompetens som fordras av patentombud och hans ställföreträdare samt om förandet av patentombudsregister och om registreringsavgift.

2 §.

Patent- och registerstyrelsen övervakar iakttagandet av stadgandena i 1 §. Rätt att företräda sakägare må av denna myndighet förvägras den som yrkesmässigt utövar patentombudskap utan att vara antecknad i patentombudsregistret.

3 §.

Den som utan att vara i patentombudsregistret antecknat ombud, använder yrkesbeteckningen patentombud eller eljest uppgiver sitt yrkesområde så, att han på grund därav felaktigt kan antagas vara i sagda register antecknat ombud, straffes med böter.

Straffyrkande i fall som avses i 1 mom. må förutom av allmän åklagare framställas även av i patentombudsregistret antecknat ombud eller av förening som företräder patentombud.

4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Helsingfors den 15 december 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Handels- och industriminister
Olavi Salonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.