642./1963

Given i Helsingfors den 30 december 1963.

Förordning om ändring av trafikförsäkringförordningen.

På föredragning av socialministern ändras 3 § 2 mom. och 8 § trafikförsäkringsförordningen av den 17 september 1959 (324/59) som följer:

3 §.

Om från trafikförsäkring under en viss tid icke har kommit att erläggas skadeersättning eller om ersättning har erlagts endast åt fordonets ägare eller förare från det av honom ägda eller förda fordonets trafikförsäkring eller om från denna har kommit att erläggas ersättning på annan grund än den att skadan vållats av fordonets ägare eller förare eller att fordonet var i bristfälligt skick, skall försäkringsbolaget bevilja premienedsättning på trafikförsäkringen i enlighet med vad socialministeriet därom närmare förordnar, likväl högst femtio procent av försäkringspremien.


8 §.

Är den, som för tillfälligt bruk till landet inför motorfordon, skyldig att ha trafikförsäkring, skall han, därest han icke tagit densamma direkt hos trafikförsäkringsföreningen, taga den genom förmedling av tullmyndighet såsom gränsförsäkring på sätt som om tullmyndighets åligganden vid trafikförsäkring av fordon, som införts till landet för tillfälligt bruk, särskilt stadgas.

Har trafikförsäkringsföreningen ingått avtal om internationellt trafikförsäkringskort eller nordisk gränsförsring eller annat avtal, enligt vilket föreningen svarar för trafikskada, som förorsakats av till landet för tillfälligt bruk infört motorfordon, skall föreningen tillställa socialministeriet förbindelse därom, att den obegränsat i enlighet med trafikförsäkringslagen svarar för trafikskada, som här förorsakats av sådant fordon, även då avtalets giltighetstid utgått förrän fordonet utföres från landet. Av förbindelsen böra de omständigheter framgå, med stöd av vilka det kan fastslås, att den som infört fordonet till landet icke är försäkringspliktig. Trafikförsäkringsföreningen bör tillställa tullstyrelsen avskrift av förbindelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1964.

Helsingfors den 30 december 1963.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Socialminister
O. Ojala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.