400/1962

Given i Nådendal den 27 juli 1962.

Lag om bestraffning av rundradioverksamhet på öppna havet.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Var, som på öppna havet eller däröver bedriver mot bestämmelserna i gällande internationella telekonvention eller därtill hörande radioreglemente stridande rundradioverksamhet, som är riktad mot Finland, Danmark, Norge eller Sverige eller som på ett menligt sätt stör mottagandet av radiosändningar i ovan nämnt nordiskt land, straffes med böter eller fängelse ej över sex månader.

2 §.

Var, som främjar i 1 § nämnd rundradioverksamhet genom att:

1. stödja den ekonomiskt,

2. överlåta, använda, iståndsätta eller underhålla för ändamålet erforderliga tekniska anordningar eller förnödenheter,

3. ställa till förfogande eller förmedla material för utsändning,

4. utföra transporter till fartyg, på vilket verksamheten bedrives, eller

5. deltaga i utsändning på fartyget, straffes med böter.

3 §.

Var, som främjar sådan i 1 § nämnd rundradioverksamhet, som berör annat land än Finland, Danmark, Norge eller Sverige, genom arr i Finland bedriva förmedling av material för utsändning, straffes med böter.

4 §.

Med rundradioverksamhet avses i denna lag med hjälp av elektromagnetiska vågor anordnad utsändning av ljud-, televisions-, bild- eller annat program, som är avsedd att direkt mottagas av allmänheten.

5 §.

Straffstadgandena i denna lag skola lända till efterrättelse utan hinder av vad i 1 kap. 1, 2 och 4 §§ strafflagen är stadgat.

6 §.

Straffyrkande med stöd av denna lag må icke framställas, såframt icke statsrådet anmält brottet hos åklagarmyndlighet för väckande av åtal.

Laga domstol i ärenden, som avses i denna lag, är rådstuvurätten i Helsingfors.

7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1962.

Nådendal den 27 juli 1962.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister
O. Närvänen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.