Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

23.5.2001/409

Lag om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 26.4.2019/562, som gäller fr.o.m. 1.5.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas när uppgifter som beskriver social- och hälsovården och dess utveckling behandlas för statistiska syften. Statistik som avses i denna lag produceras och publiceras av forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (forsknings- och utvecklingscentralen), som är en statistikmyndighet enligt 3 § 1 mom. statistiklagen (62/1994). Bestämmelser om behandlingen av uppgifter om hälso- och sjukvården för statistiska syften finns dessutom i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989).

Vid skötseln av de statistikföringsuppgifter som avses i 1 mom. iakttas dessutom statistiklagen till den del något annat inte bestäms i denna lag.

På behandlingen av uppgifter som samlats in med stöd av denna lag tillämpas personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Kommuner, samkommuner, statliga myndigheter samt offentliga och privata producenter av social- och hälsovårdsservice är skyldiga att på begäran av forsknings- och utvecklingscentralen lämna den sådana uppgifter om sin verksamhet inom social- och hälsovården som behövs för framställande av statistik och som inte innehåller några identifikationsuppgifter. På motsvarande sätt är Folkpensionsanstalten skyldig att lämna forsknings- och utvecklingscentralen uppgifter om utbetalade förmåner och antalet mottagare.

Kommuner och samkommuner samt offentliga och privata producenter av social- och hälsovårdsservice är dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna skyldiga att årligen på begäran av forsknings- och utvecklingscentralen lämna den följande uppgifter som behövs för framställande av statistik:

1) i fråga om dem som fått anstaltsvård inom socialvården samt om dem som fått sådana öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården som ersätter anstaltsvård och som tillhandahållits kontinuerligt och regelbundet, uppgifter om klientens hemkommun och boendeform, om serviceproducenterna, om servicens art och omfattning, om när servicen börjat tillhandahållas och upphört samt om den huvudsakliga orsaken till att servicen tillhandahållits och om klientens behov av service,

2) i fråga om barn och unga som placerats utom hemmet, uppgifter om den plats där de varit placerade, grunderna för placeringen, tiden för placeringen och vårdnaden,

3) i fråga om de personer och familjer som erhållit utkomststöd med stöd av lagen om utkomststöd (1412/1997), uppgifter om familjens storlek och struktur, stödbeloppet och stödtiden samt om bakgrundsfaktorer för behovet av stöd.

I fråga om dem som erhållit service eller utkomststöd enligt 2 mom. lämnas personbeteckningen som identifikationsuppgift i sådana fall då den behövs för framställande av statistik. Med en person som erhållit utkomststöd avses i denna lag den på vars ansökan utkomststöd beviljats samt hans eller hennes make eller en person som lever tillsammans med honom eller henne under äktenskapsliknande förhållanden.

3 §
Beslut om insamling av uppgifter, samrådsskyldighet samt bedömning av behovet av information

Forsknings- och utvecklingscentralen beslutar vilka uppgifter som skall samlas in på basis av den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 2 §, vilka tidsfrister och procedurer som skall iakttas när uppgifterna lämnas samt om återrapportering. Ändring i ett i detta moment avsett beslut av forsknings- och utvecklingscentralen söks i den ordning som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett beslut kan verkställas omedelbart, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.

Innan ett beslut enligt 1 mom. fattas skall forsknings- och utvecklingscentralen samråda med organisationer eller sammanslutningar som företräder uppgiftslämnarna samt höra dataombudsmannen om insamlingen av uppgifter enligt 2 § 2 och 3 mom. Samråd och hörande skall ordnas i ett så tidigt skede att synpunkterna hos de instanser som företräder uppgiftslämnarna och dataombudsmannens synpunkter kan beaktas. Samråd skall också ordnas om en instans som företräder uppgiftslämnarna begär det. Vid samråd bedöms nödvändigheten av det material som skall samlas in, innehållet och förändringar i det, förvaringstiden samt insamlingssättet inbegripet insamling av identifikationsuppgifter.

Medan ett i 1 mom. avsett beslut gäller skall forsknings- och utvecklingscentralen tillsammans med instanser som företräder uppgiftslämnarna ompröva nödvändigheten av de identifikationsuppgifter som den med stöd av 2 § 2 och 3 mom. beslutat att skall samlas in, om en instans som företräder uppgiftslämnarna kräver det, samt vid behov fatta ett nytt beslut om insamling av uppgifterna.

4 §
Användning av uppgifter

Forsknings- och utvecklingscentralen får använda sådana uppgifter som omfattar i 2 § 3 mom. avsedda identifikationsuppgifter för statistiska syften endast så att personbeteckningarna har ändrats så att enskilda personer inte kan identifieras på basis av dem.

Forsknings- och utvecklingscentralen får dessutom använda de uppgifter som den samlat in med stöd av denna lag inom sådan forskningsverksamhet som avses i 2 § lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/1992). Identifikationsuppgifterna i fråga om uppgifter som används för forskning skall också ändras på det sätt som avses i 1 mom.

5 §
Hemlighållande och utlämnande av uppgifter

På hemlighållande av uppgifter som samlats in med stöd av denna lag tillämpas 17 § 1 och 2 mom. statistiklagen.

Utan hinder av vad som någon annanstans i lag bestäms om skyldigheten eller rätten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, får uppgifter som samlats in med stöd av denna lag inte lämnas ut för att användas vid administrativt beslutsfattande som gäller enskilda personer eller familjer eller vid annan motsvarande behandling av ärenden.

Forsknings- och utvecklingscentralen får lämna ut uppgifter som avses i 2 § 1 mom. samt sådana i 2 § 2 mom. avsedda uppgifter som inte innehåller i 2 § 3 mom. nämnda identifikationsuppgifter, så som föreskrivs i 18 § 2 mom. statistiklagen.

På utlämnande av uppgifter som samlats in med stöd av denna lag tillämpas inte 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

6 §
Förvaring av uppgifter

Forsknings- och utvecklingscentralen får förvara uppgifter som innehåller i 2 § 3 mom. avsedda identifikationsuppgifter så länge det är nödvändigt med tanke på de ändamål för vilka uppgifter enligt denna lag skall användas. Därefter skall uppgifterna utplånas inom ett år, om inte arkivverket med stöd av 8 § 3 mom. arkivlagen (831/1994) bestämmer att uppgifterna skall förvaras varaktigt. Vid bedömningen av om de ändamål för vilka uppgifterna skall användas är nödvändiga gäller vad som föreskrivs i 12 § 2 mom. personuppgiftslagen.

7 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 5/2001, ShUB 6/2001, RSv 35/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.