Beaktats t.o.m. FörfS 1012/2019.

21.12.2000/1214

Lag om ersättande av skördeskador (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 30.12.2013/1191, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (30.12.2013/1190)
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag kan inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten som nationellt stöd, i enlighet med fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen, artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller Europeiska unionens övriga lagstiftning, för åren 2014 och 2015 beviljas lägenhetsbestämd ersättning och allmän ersättning som skördeskadeersättningar samt ersättning för skador som orsakats av exceptionella översvämningar i vattendrag.

2 §
Skördeskadeersättning

Ersättningar som avses i denna lag (skördeskadeersättning) kan betalas för

1) skada som drabbat växande eller skördemogen gröda till följd av frost, hagel, störtregn, oväder, exceptionella översvämningar, exceptionell torka eller någon annan liknande, av odlaren oberoende onormalt stor växling i naturförhållandena,

2) skador som till följd av exceptionella övervintringsförhållanden har orsakats övervintrande växter, eller

3) skada som åsamkats av att sådden omöjliggjorts av väta till följd av exceptionell översvämning eller osedvanligt rikliga regn.

Med skördeskador avses i denna lag kvantitativ skada som drabbat skörden. Skördeskadeersättning kan också betalas, om skörden till följd av orsaker som avses i 1 mom. drabbats av sådan skada att skörden på grund av nedsatt kvalitet inte kan användas för något kommersiellt ändamål. (28.12.2007/1495)

Närmare föreskrifter om kvalitativ skada som avses i 2 mom. samt om när en partiell skördeskada kan betraktas som en total skördeskada utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

4 mom. har upphävts genom L 26.8.2011/1002. (26.8.2011/1002)

3 § (3.12.2010/1055)
Ersättningstagare

Ersättning som avses i denna lag kan betalas till odlare som bedriver jordbruks- eller trädgårdsproduktion i Finland och som är en fysisk eller juridisk person eller en grupp bestående av fysiska eller juridiska personer.

Betalning av ersättning förutsätter

1) att odlaren eller odlarens make kalenderårets sista dag det år som föregår skadeåret är minst 18 år men inte över 68 år och att odlaren och odlarens make inte får ålderspension som avses i lagstiftningen om pension för lantbruksföretagare, eller

2) att när flera fysiska personer tillsammans idkar jordbruk eller trädgårdsodling eller i verksamhet som idkas i form av en sammanslutning åtminstone en odlare, bolagsman, medlem eller aktieägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling är en sådan fysisk person som uppfyller de förutsättningar som anges i 1 punkten.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten kan ersättning beviljas en odlare under 18 år, om han eller hon har ingått äktenskap eller idkar jordbruk eller trädgårdsodling som samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller med den ena av dem eller om det finns andra med dessa jämförbara särskilda skäl för att ersättning ska beviljas.

Med makar avses äkta makar och i 7 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden.

Förutsättningarna enligt 2 mom. 2 punkten gäller inte offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter eller fängelselägenheter.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om de förutsättningar enligt denna paragraf som gäller odlare.

4 §
Förutsättningar för erhållande av ersättning

Ersättningar enligt denna lag kan betalas till odlare som har minst tre hektar odlad åker eller minst en halv hektar odlingsareal för trädgårdsväxter på friland. (26.8.2011/1002)

Ersättning kan dock inte betalas för skada på sådan åker som omfattas av en förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Ersättning kan inte heller, om inte något annat bestäms genom förordning av statsrådet, betalas för skada på sådana jordbruksskiften för vilka odlaren har ett gällande avtal med staten om omläggning till ekologisk produktion för en period för vilken till producenten betalas helt eller delvis av Europeiska gemenskapen finansierat stöd för omläggningsperioden på grund av omläggning från konventionell produktion till ekologisk produktion.

Ersättning kan betalas endast för skada på en sådan produktionsareal som odlas åtminstone i enlighet med den odlingssed som är normal på orten. Närmare bestämmelser om vad som anses vara normal odlingssed på orten utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om de växtarter beträffande vilka skördeskador skall beaktas när skördeskadorna på en brukningsenhet bestäms.

5 § (30.12.2013/1190)
Anslag för betalning av ersättningar

5 § har upphävts genom L 30.12.2013/1190.

6 § (28.12.2007/1495)
Växtarternas priser per enhet

Efter att ha hört delegationen för skördeskador meddelar Landsbygdsverket årligen föreskrifter om de priser per enhet på olika växtarter som ska tillämpas vid värderingen av skördeskador som ersätts enligt denna lag. Priserna per enhet fastställs så att de motsvarar de genomsnittliga försäljningspriserna under skördeåret i fråga.

7 § (13.4.2007/434)
Normskörd

Med växtartens normskörd avses den genomsnittliga årsskörden per arealenhet på normskördeområdet. Normskörden är det aritmetiska medelvärdet av skördemängderna under de fem år som föregår skadeåret. Vid beräkningen av medelvärdet beaktas inte den största och minsta skörden. Om det inte finns uppgifter om skördemängderna för fem år, beräknas normskörden som det aritmetiska medelvärdet av skördemängderna under de tre år som föregår skadeåret. (28.12.2007/1495)

Värdet av en växtarts normskörd beräknas så att det pris per enhet för växtarten i fråga som anges i en föreskrift av Landsbygdsverket används som koefficient.

Med värdet av brukningsenhetens normskörd avses summan av värdena av de på brukningsenheten odlade och enligt 4 § 5 mom. ersättningsgilla växtarternas normskördar multiplicerade med odlingsarealerna. (26.8.2011/1002)

För bestämmandet av normskördar indelas landet i normskördeområden, som motsvarar närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområden. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om normskördar per växtart för respektive år. (22.12.2009/1487)

8 §
Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning

Lägenhetsbestämda skördeskador beräknas genom att värdet av skadeårets skörd dras av från värdet av brukningsenhetens normskörd. Om ett växtbestånd som till följd av exceptionella övervintringsförhållanden drabbats av övervintringsskador bryts upp och åkern besås på nytt eller läggs i träda eller anläggs som icke-odlad åker som sköts, beaktas vid beräknandet av den lägenhetsbestämda skördeskadan dock endast 30 procent av värdet av växtens normalskörd på den förstörda arealen. Närmare bestämmelser om ersättande av övervintringsskador kan utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.12.2007/1495)

Värdet av skörden under skadeåret beräknas på grundval av växtarternas arealer och priser per enhet, varvid som skördar av växtarter som undgått skador används deras normskördar och som skördar av växtarter som lidit skada för skadeområdets del uppskattade skördar.

Odlarens självriskandel av den lägenhetsbestämda skördeskadan är 30 procent av värdet av brukningsenhetens normskörd. För övervintringsskador räknas odlarens självriskandel utifrån de övervintrande växternas areal.

Som lägenhetsbestämd skördeskadeersättning kan betalas högst skördeskadans belopp minskat med odlarens självriskandel, ersättningar som fåtts med stöd av annan lagstiftning och erhållna försäkringsersättningar. Genom förordning av statsrådet bestäms årligen hur stor del av skördeskadan som ska ersättas efter att den minskats med självriskandelen, ersättningar som fåtts med stöd av annan lagstiftning och erhållna försäkringsersättningar. Ersättning betalas inte om det belopp som ska ersättas understiger 100 euro per odlare och stödtyp. (3.12.2010/1055)

Ersättning enligt denna paragraf ska sökas innan skörden inleds på skadeområdet. Om skadan kan konstateras först vid skörden, får ansökan göras i samband med skörden. Ansökan ska dock göras i så god tid innan skörden har avslutats på det jordbruksskifte som råkat ut för skördeskadan att det går att bedömma skadan. På grundval av en ansökan som gjorts efter avslutad skörd beviljas inte ersättning. Ersättning för övervintringsskada ska sökas innan det skadade växtbeståndet bryts upp, dock senast den 15 juni efter det att skadan uppdagats. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om förfarandet vid ansökan om ersättning. (28.12.2007/1495)

8 a § (26.8.2011/1002)
Ersättning för skador som orsakats av exceptionella översvämningar i vattendrag

Ersättning kan betalas för skador som exceptionella översvämningar i vattendrag har orsakat på andra än sådana växande eller skördemogna trädgårdsprodukter som avses i 4 § 5 mom. eller för skador som har uppkommit på grund av att sådden av dessa växtarter har förhindrats. Dessutom kan ersättning betalas för skada på utomhuslagrad skörd som har uppkommit till följd av en sådan översvämning. Ersättningen betalas i form av stöd enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter.

Ersättningen är begränsad till högst 80 procent av värdet på skadan med avdrag för ersättningar enligt annan lagstiftning och avdrag för ersättningar från försäkring. Skadan beräknas med beaktande i tillämpliga delar av vad som i 7 § föreskrivs om växtarternas priser per enhet och normskördar. Ersättning betalas inte om ersättningsbeloppet är mindre än 100 euro. (30.12.2013/1190)

Ersättning betalas inte för skada som ska ersättas enligt vattenlagen (587/2011) eller som orsakats trädgårdsprodukter som är avsedda för privat bruk. (30.12.2013/1190)

Bestämmelser om ersättningsprocent, maximala ersättningar och närmare grunder för ersättningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 § (28.12.2007/1495)
Allmän ersättning

Om skadorna drabbat ett vidsträckt, geografiskt klart begränsbart område, kan på grunder som ska föreskrivas genom förordning av statsrådet allmänna ersättningar betalas till de odlare som drabbats.

9 a § (28.12.2007/1495)
Högsta tillåtna ersättningsbelopp

De lägenhetsbestämda ersättningarna enligt 8 § och de allmänna ersättningarna enligt 9 § får inte tillsammans eller enskilt leda till att någon ersättningstagare överkompenseras på det sätt som avses i artikel 19.2 och 19.3 i den förordning av kommissionen som avses i 1 §.

10 § (26.8.2011/1002)
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets uppgifter

Landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där brukningsenhetens driftscentrum finns behandlar de ersättningsansökningar och beslutar om beviljandet av de ersättningar som avses i denna lag. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska också se till att skördeskadorna uppskattas i de fall som avses i 8 och 8 a §. Vid uppskattning av skador kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet vid behov som sakkunniga anlita rådgivningsorganisationer. Till rådgivningsorganisationerna kan betalas ersättning för deras sakkunniginsatser av det anslag som i statsbudgeten reserverats för ersättande av skördeskador. Vid utredningen av en översvämnings exceptionella karaktär har kommunens landsbygdsnäringsmyndighet rätt att få sakkunnighjälp av närings-, trafik- och miljöcentralerna och vid behov av Finlands miljöcentral. För uppskattning av skördeskada kan kommunen hos den odlare som ansökt om ersättning ta ut en avgift. Närmare bestämmelser om ersättningen till rådgivningsorganisationerna och om den avgift för uppskattning av skördeskada som kommunen kan ta ut hos odlaren får utfärdas genom förordning av statsrådet. (30.12.2013/1190)

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska ge Landsbygdsverket de uppgifter som hänför sig till ersättningarna enligt denna lag. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om förfarandena i anslutning till inlämnandet av uppgifter.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om utbetalning av ersättning enligt 8 a § efter det att Landsbygdsverket för varje enskilt fall har konstaterat att ersättningen är godtagbar och Landsbygdsverket inom ramen för anslaget har ställt de medel som behövs för att ersätta skadorna och som beräknats utifrån de enskilda fallen till landsbygdsnäringsmyndighetens disposition. (30.12.2013/1190)

11 § (13.4.2007/434)
Delegationen för skördeskador

För beredningen av åtgärder som avses i denna lag tillsätter statsrådet en delegation för skördeskador, vars uppgift är att biträda jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket i frågor som gäller ersättande av skördeskador. I delegationen ingår företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, Landsbygdsverket och lantbruksproducenternas centralorganisationer. Angående delegationen och dess uppgifter föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

12 § (15.3.2013/196)
Tillämpning av andra bestämmelser

I fråga om beviljande, betalning, återkrav, rättelse och tillsyn som gäller de ersättningar som avses i denna lag iakttas lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Närmare bestämmelser om förfarandet vid tillsynen utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 § (26.8.2011/1002)
Sänkning och förvägran av ersättning

Ersättningen kan sänkas eller förvägras, om den som har ansökt om ersättning uppsåtligen eller av vårdlöshet bidragit till skadan eller om odlingen har anlagts på en växtplats vars beskaffenhet eller läge inte lämpar sig för grödan i fråga.

Ersättningen kan förvägras om för erhållande av ersättning någon omständighet eller åtgärd har givits en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller ändamål.

14 § (15.3.2013/196)
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattat med stöd av denna lag får sökas i den ordning som anges i lagen om verkställighet av jordbruksstöd.

15 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid fastställandet och betalningen av ersättningar samt om den övriga verkställigheten av denna lag.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs lagen den 4 juli 1975 om ersättande av skördeskador (530/1975) jämte ändringar.

RP 86/2000, JsUB 12/2000, RSv 161/2000

Ikraftträdelsestadganden:

13.4.2007/434:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

28.12.2007/1495:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 133/2007, JsUB 9/2007, RSv 138/2007

22.12.2009/1487:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

3.12.2010/1055:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Bestämmelserna i 1 § tillämpas på skördeskador som konstaterats den 1 januari 2010 eller därefter.

RP 193/2010, JsUB 19/2010, RSv 190/2010

26.8.2011/1002:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 295/2010, JsUB 31/2010, RSv 325/2010

15.3.2013/196:

Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

RP 156/2012, JsUB 10/2012, RSv 7/2013

30.12.2013/1190:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Ärenden som anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft avgörs i enlighet med den lag som gällde då ansökan anhängiggjordes.

Genom förordning av statsrådet bestäms i fråga om skördeskadeersättningarna för 2013 hur stor del av skördeskadan som ska ersättas efter att den minskats med självriskandelen, ersättningar som fåtts med stöd av annan lagstiftning och erhållna försäkringsersättningar.

Efter att ha hört delegationen för skördeskador meddelar Landsbygdsverket i fråga om skördeskadeersättningarna för 2013 föreskrifter om de priser per enhet på olika växtarter som ska tillämpas vid värderingen av skördeskador. Priserna per enhet fastställs så att de motsvarar de genomsnittliga försäljningspriserna under skördeåret 2013.

RP 143/2013, JsUB 19/2013, RSv 196/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.