Beaktats t.o.m. FörfS 999/2019.

12.5.2000/414

Lag om anmälan av kandidaters valfinansiering (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L om kandidaters valfinansiering 24.4.2009/273.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde och syfte

I denna lag bestäms om anmälan av finansieringen av kandidaternas valkampanjer (valfinansiering) vid riksdagsval, presidentval, kommunalval och Europaparlamentsval.

Syftet med lagen är att öka öppenheten kring valfinansieringen och därigenom klargöra kandidaternas eventuella bindningar.

2 §
Skyldighet att anmäla valfinansiering

Skyldighet att göra anmälan om valfinansiering har

1) vid riksdagsval den som valts till riksdagsledamot och den som bestämts till ersättare för ledamot vid fastställande av valresultatet,

2) vid Europaparlamentsval den som valts till ledamot av Europaparlamentet och den som bestämts till ersättare för ledamot vid fastställande av valresultatet,

3) vid presidentval det parti eller valombudet för den valmansförening som ställt upp en kandidat eller valombudets ersättare, och

4) vid kommunalval den som valts till fullmäktigeledamot och den som valts till ersättare för ledamot.

3 § (19.9.2008/604)
Uppgifter som ska anmälas

I anmälan ska ingå åtminstone följande uppgifter:

1) ett omnämnande av vilket val som är i fråga,

2) kandidatens fullständiga namn och vilket parti som ställt upp denne eller ett omnämnande av att kandidaten är kandidat för en valmansförening,

3) de totala utgifterna för kandidatens valkampanj och i kommunalval dessutom kandidatens kostnader för valkampanjen specificerade enligt kostnader för valreklam i tidningar, tidskrifter, radio, TV och andra massmedier, utomhusreklam, annan valreklam, planering av valreklam och valmöten samt övriga kostnader, samt

4) finansieringen av kandidatens valkampanj specificerad dels enligt kandidatens egna medel, dels enligt det utomstående understöd som kandidaten, kandidatens stödgrupp och någon annan sammanslutning som grundats för att stödja kandidaten har mottagit enligt en indelning i privatpersoner, företag, partiorganisationer och andra motsvarande viktiga donatorer.

Värdet av varje enskilt stöd och namnet på donatorn ska nämnas särskilt, om värdet uppgår till minst 3 400 euro vid presidentval och Europaparlamentsval, till minst 1 700 euro vid riksdagsval och till minst 1 000 euro vid kommunalval. Med understöd avses pengar, varor, tjänster och andra motsvarande prestationer som erhållits vederlagsfritt, dock inte sedvanligt frivilligt arbete och sedvanliga gratistjänster. Namnet på en privatperson får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det understöd privatpersonen donerat är mindre än de nämnda beloppen.

Vid presidentval ska anmälan egenhändigt undertecknas av den som har rätt att teckna partiets namn eller av valmansföreningens valombud eller dennes ersättare och vid andra val egenhändigt av kandidaten.

4 §
Tillställande av anmälan

Vid kommunalval skall anmälan tillställas den kommunala centralvalnämnden och vid andra val justitieministeriet senast två månader efter att valresultatet fastställts.

Anmälan kan göras på en blankett som har uppgjorts enligt ett formulär som justitieministeriet har fastställt.

5 §
Anmälans offentlighet

Anmälan är som sådan offentlig hos justitieministeriet och den kommunala centralvalnämnden.

Justitieministeriet kan upprätta ett register för registrering av uppgifterna i de anmälningar som tillställts ministeriet.

6 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 8/2000, GrUB 8/2000, RSv 48/2000

Ikraftträdelsestadganden:

9.11.2001/977:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2001, LaUB 19/2001, RSv 119/2001

19.9.2008/604:

Denna lag träder i kraft den 23 september 2008.

RP 81/2008, GrUB 4/2008, RSv 80/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.