Beaktats t.o.m. FörfS 1054/2019.

23.12.1999/1307

Förordning om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2013. Se L 1688/2009 ikraftträdelsestadganden.

På föredragning av trafikministern föreskrivs med stöd av 1 kap. 8 § 2 mom. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994), sådant det lyder i lag 924/1998:

1 kap

Allmänna föreskrifter

1 §
Förordningens syfte

Syftet med denna förordning är att främja säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor och att avlägsna handelshinder med tanke på dessa fartyg.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) non-SOLAS -direktivet rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2002/25/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG och 2003/24/EG samt kommissionens direktiv 2003/75/EG, (15.12.2005/1028)

2) 1974 års SOLAS-konvention 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar, (16.6.2004/527)

3) lastlinjekonventionen 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968) jämte ändringar, (16.6.2004/527)

4) koden för höghastighetsfartyg internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg i IMO:s sjösäkerhetskommittés resolution MSC 36(63) av den 20 maj 1994 jämte ändringar, (16.6.2004/527)

5) DSC-koden säkerhetskoden för dynamiskt uppburna fartyg i IMO:s generalförsamlings resolution A.373 (X) av den 14 november 1977, sådan den lyder ändrad genom IMO:s sjösäkerhetskommittés resolution MSC 37(63) av den 19 maj 1994,

6) passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än tolv passagerare,

7) höghastighetspassagerarfartyg ett höghastighetsfartyg som motsvarar definitionen i regel 1 i kapitel X i 1974 års SOLAS -konvention och som medför fler än tolv passagerare; som höghastighetspassagerarfartyg betraktas inte passagerarfartyg av klass B, C eller D som används på inrikes resor, om de har ett deplacement som motsvarar en vattenlinje som är mindre än 500 m3 och deras maximihastighet, enligt definitionen i punkt 1.4.30 i koden för höghastighetsfartyg, understiger 20 knop,

8) nytt fartyg ett fartyg vars köl har sträckts eller som befinner sig på motsvarande byggnadsstadium den 1 juli 1998 eller därefter; med motsvarande byggnadsstadium avses det stadium då byggande som kan hänföras till ett visst fartyg har påbörjats och sammanfogning av fartyget har inletts omfattande minst 50 ton eller en procent av den beräknade mängden av allt byggnadsmaterial,

9) existerande fartyg ett fartyg som inte är ett nytt fartyg,

10) passagerare alla personer med undantag av befälhavaren och medlemmarna av besättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord för fartygets behov, eller barn under ett år,

11) ett fartygs längd, om inte annat uttryckligen föreskrivs, 96 procent av hela längden i en vattenlinje belägen på 85 procent av minsta malldjupet mätt från kölens överkant, eller längden från förkanten av förstäven till mittlinjen av roderhjärtstocken i samma vattenlinje, om den sistnämnda längden är större; för fartyg konstruerade med styrlastighet skall längden mätas i en vattenlinje som är parallell med konstruktionsvattenlinjen,

12) boghöjd den boghöjd som definieras i regel 39 lastlinjekonventionen som det vertikala avståndet vid förliga perpendikeln mellan den vattenlinje som vid konstruktionstrim svarar mot det åsatta sommarfribordet och översidan av väderdäcket vid fartygssidan,

13) fartyg med genomgående däck ett fartyg som är försett med ett fullständigt, för väder och sjö utsatt däck, vilket har fasta anordningar för vädertät tillslutning av alla öppningar i däckets oskyddade delar, och nedanför vilket alla öppningar i fartygets sidor är försedda med fasta anordningar för åtminstone vädertät tillslutning; det fullständiga däcket kan vara ett vattendäck eller en likvärdig konstruktion bestående av ett icke-vattentätt däck med en fullständigt vädertät överbyggnad som är tillräckligt kraftig för att vidmakthålla fullständig vädertäthet och försedd med anordningar för vädertät tillslutning,

14) inrikes resa en resa på finskt sjöområde från en finsk hamn till en annan finsk hamn eller tillbaka till samma finska hamn,

15) skyddad plats ett naturligt eller på konstgjord väg skyddat område som kan användas som skydd för ett fartyg vid förhållanden som kan utgöra fara för dess säkerhet,

16) flaggstatens administration de behöriga myndigheterna i den stat vars flagg fartyget har rätt att föra,

17) klassificeringssällskapsdirektivet rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant det lyder i ändrat form och är genomfört i Finland, (16.6.2004/527)

18) erkänd organisation en organisation som erkänns i enlighet med artikel 4 i klassificeringssällskapsdirektivet,

19) direktivet om marin utrustning rådets direktiv om marin utrustning 96/98/EG, sådant det lyder i ändrad form och är genomfört i Finland, (15.12.2005/1028)

20) signifikant våghöjd den genomsnittliga höjden för den tredjedel högsta våghöjder som har iakttagits under en bestämd period, (15.12.2005/1028)

21) ro-ro-passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än 12 passagerare och som har ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilaga I till non-SOLAS -direktivet, (15.12.2005/1028)

22) direktivet om stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg, sådant det lyder i ändrad form och är genomfört i Finland, (15.12.2005/1028)

23) personer med nedsatt rörlighet alla personer som har särskilda problem med att använda allmänna transportmedel, inbegripet äldre, personer med funktionshinder, personer med sensoriska funktionshinder, rullstolsburna, gravida kvinnor och personer i sällskap med små barn. (15.12.2005/1028)

3 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på följande finska och utländska fartyg när de används på inrikes resor:

1) nya passagerarfartyg,

2) existerande fartyg vars längd är minst 24 meter, samt

3) höghastighetspassagerarfartyg.

4 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på

1) försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg, om de inte används i allmän trafik för transport av passagerare,

2) fartyg som inte är maskindrivna,

3) fartyg som är byggda av annat material än stål eller likvärdigt material och som inte omfattas av koden för höghastighetsfartyg eller DSC-koden,

4) träfartyg av primitiv konstruktion,

5) ursprungliga historiska passagerarfartyg konstruerade före 1965 och kopior av sådana, företrädesvis byggda i de ursprungliga materialen,

6) fritidsfartyg om de inte har besättning och inte medför fler än tolv passagerare för kommersiellt syfte, eller på

7) fartyg som avses i förordningen om hyresbåtars säkerhet (438/1983).

5 §
Klassificering av passagerarfartyg

Passagerarfartyg indelas i följande klasser beroende på vilket sjöområde de trafikerar:

1) klass A avser passagerarfartyg som används på inrikes resor och som får användas också utanför det område som trafikeras av fartyg i klasserna B, C och D,

2) klass B avser passagerarfartyg som används på sådana inrikes resor, också inom det område som trafikeras av fartyg i klasserna C och D, under vilka inrikes resor fartyget aldrig befinner sig mer än 20 nautiska mil, vid medelvattenstånd, från en strandlinje där nödställda kan ta sig i land,

3) klass C avser passagerarfartyg som används på sådana inrikes resor, också inom det område som trafikeras av fartyg i klass D, på sjöområden där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 2,5 meter är mindre än 10 procent, under en ettårsperiod för åretrunttrafik, eller under en särskild begränsad period av året för trafik uteslutande under en sådan period, och där fartyget aldrig befinner sig mer än 15 nautiska mil från en skyddad plats eller mer än 5 nautiska mil, vid medelvattenstånd, från en strandlinje där nödställda kan ta sig i land,

4) klass D avser passagerarfartyg som används på sådana inrikes resor på sjöområden där sannolikheten för en signifikant våghöjd som överstiger 1,5 meter är mindre än 10 procent, under en ettårsperiod för åretrunttrafik, eller under en särskild begränsad period av året för trafik uteslutande under en sådan period, och där fartyget aldrig befinner sig mer än 6 nautiska mil från en skyddad plats eller mer än 3 nautiska mil, vid medelvattenstånd, från en strandlinje där nödställda kan ta sig i land.

Sjöfartsverket meddelar närmare föreskrifter om gränserna för de sjöområden inom vilka de olika fartygsklasserna får bedriva trafik.

Vid tillämpningen av bestämmelserna för radiotrafik definieras sjöområdena enligt regel 2 i kapitel IV i 1974 års SOLAS -konvention.

2 kap

Säkerhetskrav

6 §
Nya och existerande passagerarfartyg i klasserna A, B, C och D

Då det gäller nya och existerande passagerarfartyg i klasserna A, B, C och D skall konstruktion och underhåll av skrov, huvudframdrivningsmaskineri och hjälpmaskineri, elektriska och automatiska anläggningar uppfylla de normer som anges för klassificering i en erkänd organisations bestämmelser eller likvärdiga bestämmelser som föreskrivs av flaggstatens administration i enlighet med artikel 14.2 i klassificeringssällskapsdirektivet.

På fartyg som avses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna i kapitel IV, V och VI i 1974 års SOLAS -konvention.

Fartygsburen navigationsutrustning som ingår i bilaga A.1 i direktivet om marin utrustning och överenstämmer med kraven i direktivet anses vara i överensstämmelse med kraven på typgodkännande i regel 12 (r) i kapitel V i 1974 års SOLAS -konvention.

Om skydd i arbetet bestäms särskilt i arbetarskyddslagstiftningen.

7 §
Allmänna krav i fråga om nya passagerarfartyg

Nya passagerarfartyg i klass A skall till alla delar uppfylla bestämmelserna i 1974 års SOLAS -konvention samt de särskilda krav som gäller dem i bilaga I till non-SOLAS -direktivet.

Nya passagerarfartyg i klasserna B, C och D skall uppfylla de särskilda krav som gäller dem i bilaga I till non-SOLAS -direktivet.

8 §
Lastlinjekrav i fråga om nya passagerarfartyg

Nya passagerarfartyg med en längd av minst 24 meter skall uppfylla bestämmelserna i lastlinjekonventionen.

Kriterier med en säkerhetsnivå som är likvärdig med dem som anges i lastlinjekonventionen skall tillämpas i förhållande till längd och klass också på nya passagerarfartyg med en längd som understiger 24 meter.

Nya passagerarfartyg i klass D undantas dock från det krav avseende minsta boghöjd som fastställs i lastlinjekonventionen.

Nya passagerarfartyg i klasserna A, B, C och D skall ha ett genomgående däck.

9 §
Existerande passagerarfartyg

Existerande passagerarfartyg i klass A skall uppfylla de krav som gäller existerande passagerarfartyg och som fastställs i 1974 års SOLAS -konvention samt de särskilda krav som gäller dem i bilaga I till non-SOLAS -direktivet.

Existerande passagerarfartyg i klass B skall uppfylla de särskilda krav som gäller dem i bilaga I till non-SOLAS -direktivet.

Existerande passagerarfartyg i klasserna C och D skall uppfylla de särskilda krav som gäller dem i non-SOLAS -direktivet och i kapitel III i bilaga I till non-SOLAS -direktivet. Bestämmelser utfärdade av flaggstatens administration skall också ge en säkerhetsnivå som är likvärdig med den i kapitel II-1 och II-2 i bilaga I till non-SOLAS -direktivet.

Innan utländska passagerarfartyg som avses i 3 mom. kan sättas i regelbunden inrikes trafik skall flaggstatens administration komma överens med sjöfartsverket om de säkerhetsbestämmelser som skall iakttas.

Reparationer, ombyggnader och ändringar i väsentligt avseende samt installationer i samband med sådana skall uppfylla de krav för nya fartyg som föreskrivs i 7 §. Ombyggnader som utförs på ett existerande fartyg i det enda syftet att åstadkomma en högre säkerhetsnivå skall inte anses utgöra ändringar i väsentligt avseende.

10 §
Höghastighetspassagerarfartyg

Höghastighetspassagerarfartyg som har byggts eller undergått reparationer, ombyggnader eller ändringar i väsentligt avseende den 1 januari 1996 eller senare skall uppfylla de krav som fastställs i regel 3 i kapitel X i 1974 års SOLAS -konvention, om inte

1) kölen har sträckts eller fartyget befunnit sig på ett motsvarande byggnadsstadium senast den 4 juni 1998,

2) fartyget har levererats och tagits i bruk senast den 4 december 1998, och

3) fartyget uppfyller kraven i DSC-koden.

Höghastighetspassagerarfartyg byggda före den 1 januari 1996 som uppfyller kraven i koden för höghastighetsfartyg kan kvarstå i den trafik som de är besiktade för enligt denna kod.

Konstruktion och underhåll av höghastighetspassagerarfartyg och deras utrustning skall uppfylla en erkänd organisations bestämmelser om klassificering av höghastighetsfartyg eller likvärdiga krav som tillämpas av flaggstatens administration i enlighet med artikel 14.2 i klassificeringssällskapsdirektivet.

10 a § (15.12.2005/1028)
Särskilda stabilitetskrav

Ro-ro-passagerarfartyg i klasserna A, B eller C som kölsträckts eller varit på motsvarande byggnadsstadium den 1 oktober 2004 eller senare skall uppfylla artiklarna 6, 8 och 9 i direktivet om stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg.

10 b § (15.12.2005/1028)
Säkerhetskrav för personer med nedsatt rörlighet

Passagerarfartyg i klasserna A, B, C eller D och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter och som kölsträckts eller befunnit sig på motsvarande byggnadsstadium den 1 oktober 2004 eller senare skall vara sådana att personer med nedsatt rörlighet skall kunna ta sig ombord under säkra former med beaktande av riktlinjerna i bilaga III till non-SOLAS -direktivet.

3 kap

Besiktningar

11 §
Nya passagerarfartyg

Nya passagerarfartyg skall genomgå följande besiktningar:

1) en grundbesiktning innan fartyget tas i bruk,

2) en förnyad besiktning en gång var tolfte månad, samt

3) extra besiktningar vid behov.

12 §
Existerande passagerarfartyg

Existerande passagerarfartyg skall genomgå följande besiktningar:

1) en grundbesiktning innan fartyget tas i bruk på inrikes resor

2) en förnyad besiktning en gång var tolfte månad, samt

3) extra besiktningar vid behov.

13 §
Höghastighetspassagerarfartyg

Höghastighetspassagerarfartyg som i enlighet med 10 § skall uppfylla kraven i koden för höghastighetsfartyg skall genomgå de besiktningar som krävs enligt koden för höghastighetsfartyg.

Höghastighetspassagerarfartyg som skall uppfylla kraven i DSC-koden skall underkastas de besiktningar som krävs enligt DSC-koden.

14 §
Besiktningsförfarande

På besiktning av finska passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg tillämpas förordningen om besiktning av fartyg (1123/1999), om inte något annat bestäms i denna förordning.

Besiktningen av utländska passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg skall utföras antingen av inspektörer som hör till flaggstatens administration, till en erkänd organisation eller till en medlemsstat i Europeiska unionen som fått tillstånd av flaggstaten att utföra besiktningar, i syfte att säkerställa att alla tillämpliga krav i denna förordning uppfylls.

4 kap

Certifikat

15 §
Nya och existerande passagerarfartyg

Nya och existerande passagerarfartyg skall ha ett säkerhetscertifikat för passagerarfartyg utfärdat på basis av en grundbesiktning. Säkerhetscertifikatet skall motsvara modellen i bilaga II till non-SOLAS -direktivet.

Säkerhetscertifikatet för passagerarfartyg utfärdas för högst 12 månader. Giltighetstiden kan förlängas med högst en månad efter den upphörandedag som anges i certifikatet. Oberoende av förlängningen börjar den nya giltighetsperioden för certifikatet löpa från och med den dag då det gamla certifikatet upphörde att gälla.

Förnyelse av säkerhetscertifikatet för passagerarfartyg skall utfärdas efter det att en förnyad besiktning enligt 11 och 12 § har utförts.

16 §
Höghastighetspassagerarfartyg

Höghastighetspassagerarfartyg som uppfyller kraven i koden för höghastighetsfartyg skall ha ett säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg och ett trafiktillstånd för höghastighetsfartyg i enlighet med bestämmelserna i koden för höghastighetsfartyg.

Höghastighetspassagerarfartyg som uppfyller kraven i DSC-koden skall ha ett DSC-konstruktions- och utrustningscertifikat och ett DSC-trafiktillstånd i enlighet med bestämmelserna i DSC-koden.

Innan flaggstatens administration utfärdar trafiktillstånd för ett höghastighetsfartyg som används på inrikes resor skall den samråda med sjöfartsverket om alla villkor i samband med fartygets trafik. Alla sådana villkor skall anges i trafiktillståndet.

5 kap

Särskilda bestämmelser

17 §
Övrig lagstiftning

Om det någon annanstans bestäms något annat om säkerheten på passagerarfartyg som faller inom tillämpningsområdet för denna förordning än vad som föreskrivs i denna förordning, tillämpas dock denna förordning.

18 §
Undantag

Under förutsättning att det inte leder till en lägre säkerhetsnivå, kan sjöfartsverket undanta passagerarfartyg som faller inom tillämpningsområdet för bestämmelserna i denna förordning från skyldigheten att uppfylla vissa särskilda krav i non-SOLAS -direktivet i fråga om inrikes resor, inbegripet sjöområden i skärgård som är skyddade från påverkan av öppet hav, om undantaget är motiverat av lägre signifikant våghöjd, begränsad tid på året, resor som endast utförs dagtid eller vid lämpliga klimat- eller väderleksförhållanden, resor av begränsad varaktighet, närhet till räddningstjänst eller någon annan motsvarande orsak.

På fartyg som har beviljats undantag med stöd av 1 mom. tillämpas vad som annars bestäms om säkerheten på dessa fartyg. I sjöfarstverkets beslut skall närmare anges vilka författningar som skall tillämpas på de fartyg som har beviljats undantag.

Sjöfartsverket skall omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om de åtgärder som avses i 1 mom.

19 §
Undantag i enstaka fall

Sjöfartsverket kan i enstaka fall bevilja undantag från de krav som ingår i bestämmelserna i denna förordning, om det är uppenbart oskäligt att tillämpa dem. De undantag som beviljas får emellertid inte strida mot internationella fördrag som är förpliktande för Finland.

20 §
Tillsyn

Om tillsyn över iakttagandet av denna förordning bestäms i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Förordningens 9 § 1 mom. tillämpas, om inte något tidigare datum bestäms i 1974 års SOLAS -konvention, och 9 § 2 och 3 mom. tillämpas, om inte något tidigare datum bestäms i bilaga I till non-SOLAS -direktivet, på ett fartyg vars köl har sträckts eller som befinner sig i ett motsvarande byggnadsstadium

1) före den 1 januari 1940: från den 1 juli 2006,

2) den 1 januari 1940 eller därefter, dock senast den 31 december 1962: från den 1 juli 2007,

3) den 1 januari 1963 eller därefter, dock senast den 31 december 1974: från den 1 juli 2008,

4) den 1 januari 1975 eller därefter, dock senast den 31 december 1984: från den 1 juli 2009, och

5) den 1 januari 1985 eller därefter, dock senast den 1 juli 1998: från den 1 juli 2010.

Existerande passagerarfartyg som används på inrikes resor när denna förordning träder i kraft skall genomgå en grundbesiktning enligt 12 § inom fem månader efter det att denna förordning trätt i kraft. Vid grundbesiktningen behöver härvid inte företas någon extra kontroll av fartygets skrov från utsidan.

Rådets direktiv 98/18/EG; EGT nr L 144, 15.5.1998, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

16.1.2003/7:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

Kommissionens direktiv 2002/25/EG (32002L0025); EGT nr L 98, 15.4.2002, s. 1

16.6.2004/527:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (32002L0084); EGT nr L 324, 29.11.2002, s. 53, Kommissionens direktiv 2003/75/EG (32003L0075); EGT nr L 190, 30.7.2003, s. 6

15.12.2005/1028:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Ro-ro-passagerarfartyg i klasserna A eller B som kölsträckts eller varit på motsvarande byggnadsstadium före den 1 oktober 2004 skall överensstämma med artiklarna 6, 8 och 9 i direktivet om stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg senast den 1 oktober 2010. Ett sådant fartyg behöver dock inte uppfylla ovan avsedda krav, om det tas ur trafik den 1 oktober 2010 eller senare när det uppnår en ålder av 30 år, dock senast den 1 oktober 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/24/EG (32003L0024); EGT nr L 123, 17.5.2003, s. 18

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.