Beaktats t.o.m. FörfS 985/2019.

3.12.1999/1114

Lag om Skogsforskningsinstitutet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 27.6.2014/561, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ställning inom förvaltningen

Skogsforskningsinstitutet är en statlig inrättning som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. I fråga om naturskyddsområdena styrs forskningsinstitutet av miljöministeriet.

2 §
Forskningsinstitutets uppgift

Forskningsinstitutet har till uppgift att genom forskning främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna.

Om Skogsforskningsinstitutets uppgifter utfärdas närmare bestämmelser genom förordning.

3 §
Direktion

Skogsforskningsinstitutet har en direktion, om vars tillsättande, mandattid, sammansättning och uppgifter bestäms genom förordning.

4 §
Skötsel och användning av områden

Skogsforskningsinstitutet sköter och använder de områden som är i dess besittning i enlighet med forskningsverksamhetens behov och med beaktande av andra former av användning av områdena.

5 §
Ingående av avtal

Skogsforskningsinstitutet har rätt att inom ramen för budgeten ingå avtal för fullgörande av sina uppgifter.

6 §
Mottagande av donationer

Skogsforskningsinstitutet har rätt att ta emot donationer för sin verksamhet.

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 juli 1976 om skogsforskningsinstitutet (653/1976) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Skogsforskningsinstitutets direktion är direktion enligt denna lag tills en ny direktion har tillsatts.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.