Beaktats t.o.m. FörfS 985/2019.

10.9.1999/889

Förordning om förmyndarverksamhet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.5.2011. Se L 122/2011.

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 34 § 1 mom. 13 punkten underpunkt d, 66 § 3 mom. och 95 § lagen den 1 april 1999 om förmyndarverksamhet (442/1999):

Förvärv av vissa investeringsobjekt
1 § (25.10.2007/943)

1 § har upphävts genom F 25.10.2007/943.

Registret över förmynderskapsärenden
2 §

I registret över förmynderskapsärenden antecknas

1) i fråga om den som har en intressebevakare (huvudman) namn, personbeteckning, adress och hemkommun samt uppgift om när intressebevakningen började,

2) intressebevakarens namn, personbeteckning och adress samt i de fall då intressebevakarens uppdrag grundar sig på ett beslut av en domstol eller en förmyndarmyndighet, uppgift om när uppdraget började,

3) intressebevakarens uppdrag,

4) den tidpunkt då intressebevakarens uppdrag upphör, då intressebevakaren har förordnats till uppdraget på en viss tid,

5) uppgift om huruvida huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats,

6) om huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats, uppgift om på vilket sätt huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats och från vilken tidpunkt begränsningen gäller,

7) uppgift om den myndighet som har beslutat om förordnande av en intressebevakare, intressebevakarens uppgifter och begränsning av handlingsbehörigheten och om när beslutet fattades,

8) den förmyndarmyndighet som övervakar intressebevakarens verksamhet, samt

9) sådana inskrivningsuppgifter som är behövliga för att föra och använda registret.

När en allmän intressebevakare är intressebevakare, antecknas i registret över förmynderskapsärenden i stället för namn och personbeteckning uppgift om namnet på producenten av intressebevakningstjänster och övriga uppgifter som behövs för att kunna identifiera producenten, titeln för intressebevakaren samt intressebevakarens ordningsnummer, om producenten har flera än en allmän intressebevakare.

3 §

Om en ändring sker beträffande något som antecknats i registret över förmynderskapsärenden antecknas den ändrade uppgiften i registret. Vid byte av intressebevakare och när en intressebevakars uppdrag eller en begränsning av handlingsbehörigheten ändras, antecknas dessutom i registret från vilken tidpunkt ändringen gäller.

I registret över förmynderskapsärenden antecknas även uppgift om att huvudmannen eller intressebevakaren har avlidit samt om en intressebevakares uppdrag upphör av någon annan orsak, uppgift om att uppdraget har upphört och om när det upphörde.

4 §

Med stöd av 66 § lagen om förmyndarverksamhet antecknas en intressebevakning för en minderårig i registret över förmynderskapsärenden när

1) den minderåriga är delägare i ett dödsbo och den minderårigas andel i boets tillgångar utan avdrag för den avlidnas eller boets skulder är större än 15 000 euro, eller när

2) värdet på den egendom som förvaltas av den minderårigas intressebevakare utan avdrag för den minderårigas skulder är större än 15 000 euro.

Om antecknande av en intressebevakning i registret över förmynderskapsärenden i de fall då den minderårigas andel i boets tillgångar eller värdet av den minderårigas egendom är mindre än det belopp som avses i 1 mom. föreskrivs i 66 § 2 mom. lagen om förmyndarverksamhet.

5 §

Ett företrädaruppdrag som avses i 31 § 2 mom. lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999) antecknas i registret över förmynderskapsärenden med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 2–4 §.

L om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande 493/1999 har upphävts genom L 1386/2010, se L om främjande av integration 1386/2010 7 kap.

Domstolens skyldighet att lämna meddelande
6 §

När domstolen ger ett beslut som leder till att en intressebevakning eller en i 5 § nämnd företrädares uppdrag skall antecknas i registret över förmynderskapsärenden, skall den omedelbart efter det beslutet gavs eller avkunnades lämna ett meddelande om detta till den förmyndarmyndighet som övervakar intressebevakarens verksamhet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. skall tillämpas också när domstolens beslut innebär en ändring beträffande något som antecknats i registret över förmynderskapsärenden. Om ett beslut skall iakttas först när det har vunnit laga kraft, skall ett meddelande om beslutet lämnas först efter det att beslutet har vunnit laga kraft. I sistnämnda fall skall meddelande lämnas av den domstol där ärendet senast har varit anhängigt.

Tidpunkten för anteckning i registret
7 §

När förmyndarmyndigheten har fått det meddelande som avses i 6 §, skall myndigheten utan dröjsmål och senast följande vardag efter det meddelandet inkommit se till att uppgifterna i meddelandet antecknas i registret över förmynderskapsärenden.

Vad som föreskrivs i 1 mom. om antecknande av uppgifter i registret över förmynderskapsärenden, ska på motsvarande sätt tillämpas när förmyndarmyndigheten förordnar en intressebevakare enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet eller när ett sakläge angående vilket en anteckning har gjorts i registret ändras genom ett avgörande av förmyndarmyndigheten. Om beslutet ska iakttas först när det har vunnit laga kraft, antecknas dock uppgifterna i registret först efter att detta skett. (25.10.2007/943)

Närmare bestämmelser
8 §

Justitieministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om innehållet i det meddelande som nämns i 6 § och om hur meddelandet skall lämnas.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser
9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999. Vad som ovan föreskrivs om domstolars skyldighet att lämna ett meddelande om beslut till förmyndarmyndigheten skall dock tillämpas redan från den 1 november 1999. Meddelandet lämnas till den magistrat som skall övervaka intressebevakarens verksamhet när lagen om förmyndarverksamhet har trätt i kraft.

Före den 1 januari 2002 tillämpas 4 § 1 mom. sålunda att en intressebevakning för en minderårig antecknas i registret över förmynderskapsärenden när den minderårigas andel i ett dödsbo eller värdet på den minderårigas egendom är större än 90 000 mark.

Ikraftträdelsestadganden:

25.10.2007/943:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.