Beaktats t.o.m. FörfS 1012/2019.

22.4.1999/533

Lag om ordningsvakter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.8.2015/1089, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om de skyldigheter och befogenheter som den som med stöd av lagen om sammankomster (530/1999), lagen om friluftsliv (606/1973), lagen om sjöarbetsavtal (756/2011), ordningslagen (612/2003) eller lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) har utsetts att övervaka ordning och säkerhet (ordningsvakt) har i sitt uppdrag samt om hur en sådan person ska godkännas för uppdraget, till den del något annat inte bestäms i nämnda lagar eller i någon annan lag. (17.6.2011/771)

Denna lag tillämpas också på den som med anledning av ett sådant uppdrag som avses i 9 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) har utsetts att fullgöra ordningsövervakningsuppgifter som grundar sig på en lag som nämns i 1 mom. På arbetstagare som avses i 1 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal och som med stöd av den lagen har utsetts till ordningsvakter tillämpas utöver denna lag också lagen om sjöarbetsavtal och andra bestämmelser om sjöarbete. (17.6.2011/771)

Bestämmelser om rätten att avbryta en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller bestämma att en sådan sammankomst eller tillställning skall avslutas finns i lagen om sammankomster. Bestämmelser om rätten att bistå vid biljettkontroll och att avlägsna en passagerare utan biljett från ett kollektivt trafikmedel eller ett plattformsområde finns i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979). (8.6.2006/450)

2 § (2.2.2007/104)
En ordningsvakts uppgift och tjänstgöringsområde

En ordningsvakt har till uppgift att upprätthålla ordning och säkerhet samt förhindra brott och olyckor vid den tillställning eller inom det område för vilket han eller hon med stöd av en författning som nämns i 1 § 1 mom. har utsetts till ordningsvakt (tjänstgöringsområde).

En ordningsvakt skall handla i enlighet med bestämmelser i lag och förordning samt iaktta de befallningar och föreskrifter som polisen samt räddningsmyndigheter och övriga myndigheter meddelar antingen på förhand eller under tillställningen.

2 a § (2.2.2007/104)
Utseende till ordningsvakt och tjänstgöring som ordningsvakt

Till ordningsvakt får utses en person som samtycker till uppgiften och som har ett av polisen meddelat giltigt godkännande som ordningsvakt.

Med beaktande av en tillställnings omfattning och natur samt av andra särskilda skäl kan polisinrättningen på den ort där tillställningen ordnas som ordningsvakt vid en enskild tillställning enligt lagen om sammankomster eller vid likartade tillställningar som ordnas av samma arrangör på samma plats för högst fyra månader under ett år godkänna också en person som endast uppfyller kraven i 12 § 1 mom. 1 och 2 punkten. En sådan ordningsvakt har inte de befogenheter som anges i 7 § 2 och 3 mom. Vid tillställningar för vilka utses en i detta moment avsedd ordningsvakt skall alltid också finnas ett tillräckligt antal ordningsvakter som uppfyller villkoren i 12 § 2 eller 3 mom.

Om en ordningsvakts uppgifter eller säkerhet i arbetet så kräver kan tjänstgöringsområdets polisinrättning kräva att ordningsvakten utöver den utbildning som avses i 12 § 1 mom. 3 punkten har fullgjort en tilläggsutbildning i användningen av maktmedel som uppfyller de krav som Polisstyrelsen fastställt (tilläggsutbildning för ordningsvakter i användningen av maktmedel). (26.6.2009/509)

En polisman, en gränsbevakningsman eller en tullman som utför tullövervakning eller tullbrottsbekämpning får inte vara ordningsvakt.

3 §
Principer för verksamheten

En ordningsvakt skall i sin verksamhet prioritera sådana åtgärder som främjar allmänhetens säkerhet.

En ordningsvakt skall vara saklig och objektiv samt främja försonlighet. Ordningsvakten skall i första hand genom råd, uppmaningar och befallningar upprätthålla ordningen och säkerheten inom sitt tjänstgöringsområde.

Ordningsvakten skall vidta åtgärder så att de inte medför större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att uppdraget skall kunna fullgöras.

4 §
Tryggande av säkerheten inom tjänstgöringsområdet

En ordningsvakt skall särskilt övervaka att säkerheten inte äventyras för någon inom hans tjänstgöringsområde. Han skall utan dröjsmål underrätta den som ordnar tillställningen eller innehavaren av området om sådana omständigheter som kommit till hans kännedom och som uppenbarligen äventyrar säkerheten, och omedelbart vidta brådskande åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla säkerheten, såsom att varna allmänheten och dirigera allmänheten bort från det farliga området samt avlägsna orsaken till faran.

Om de åtgärder för avvärjande av fara som har vidtagits av arrangören eller av områdets innehavare och ordningsvakten inte har varit tillräckliga, skall ordningsvakten underrätta polisen och vid behov räddningsmyndigheterna om de omständigheter som äventyrar säkerheten.

5 §
Skyddande av utomstående och av miljön

En ordningsvakt skall övervaka att tillställningen inte medför fara eller oskäliga störningar för utomstående, trafiken eller hemfriden.

Ordningsvakten skall inom sitt tjänstgöringsområde också övervaka att annans egendom inte skadas och att miljön inte orsakas annan skada än vad som kan anses godtagbart med hänsyn till tillställningens syfte och övriga omständigheter.

Ordningsvakten skall utan dröjsmål underrätta den som ordnar tillställningen eller innehavaren av området om sådana omständigheter som avses i 1 och 2 mom. och som kommit till hans kännedom och omedelbart vidta åtgärder för att avvärja fara, skada eller störning.

Om de åtgärder som tillställningens arrangör eller innehavaren av området och ordningsvakten har vidtagit för att avvärja fara, störning eller skada som avses i 1 och 2 mom. inte har varit tillräckliga, skall ordningsvakten underrätta polisen och vid behov räddningsmyndigheterna om faran, störningen eller skadan.

6 §
Vägrande av tillträde

En ordningsvakt skall vägra en person tillträde till tjänstgöringsområdet, om det finns grundad anledning att misstänka att personen kan äventyra ordningen eller säkerheten där på grund av att han är berusad eller på grund av sitt uppförande eller föremål som han medför, eller om han inte har uppnått den ålder som krävs för tillträde till området.

Ordningsvakten har dessutom rätt att vägra en sådan person tillträde till tjänstgöringsområdet som

1) på grund av sitt tidigare uppförande kan misstänkas komma att äventyra ordningen eller säkerheten där,

2) inte uppfyller de villkor som tillställningens arrangör eller innehavaren av området har uppställt för tillträde till området, dock med beaktande av vad som i strafflagen (39/1889) bestäms om diskriminering, eller som

3) med skäl kan misstänkas medföra föremål eller ämnen som det enligt lag eller enligt de villkor som arrangören eller polisen har uppställt är förbjudet att inneha inom området.

7 §
Avlägsnande, gripande och hållande i förvar

En ordningsvakt har rätt att från sitt tjänstgöringsområde avlägsna en person som

1) i berusat tillstånd stör ordningen eller andra personer,

2) genom hotfullt uppträdande, oljud eller våldsamhet stör ordningen eller äventyrar säkerheten, eller som

3) trots tillsägelse underlåter att följa en befallning som är nödvändig för upprätthållande av ordning eller säkerhet.

Om det är uppenbart att det inte är tillräckligt att en person avlägsnas från platsen och störningen eller faran inte annars kan avvärjas, har ordningsvakten rätt att gripa personen, om gripandet är nödvändigt för att avvärja allvarlig fara för andra personer eller egendom. Den gripne skall utan dröjsmål överlämnas till polisen. En ordningsvakt har dock inte rätt att gripa en person vid en allmän sammankomst.

Kan den som gripits inte utan dröjsmål överlämnas till polisen, har ordningsvakten rätt att med polisens samtycke hålla den gripne i förvar i högst 4 timmar från gripandet, dock högst till dess att tillställningen är slut och allmänheten avlägsnat sig eller tills grunden för gripandet annars har upphört. (2.2.2007/102)

Den som med stöd av denna lag gripits ombord på ett fartyg får dock på order av fartygets befälhavare hållas i förvar tills fartyget nästa gång anlöper en hamn, om inte grunden för gripandet har upphört före det.

I fråga om behandlingen av personer som hålls i förvar med stöd av denna lag iakttas vad som föreskrivs i 1 kap. 3 och 4 §, 2 kap. 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom., 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 och 2 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 § samt 12 kap. 1 och 2 i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006). (29.9.2006/847)

Den som tagits i förvar får av en ordningsvakt placeras endast i en sådan förvaringslokal som administreras av ordningsvakter och som polisinrättningen i häradet har granskat och godkänt före tillställningens början. Ordningsvakten skall upprätta en underskriven anmälan om förvar beträffande varje person som hålls i förvar. När tillställningen är slut skall ordningsvakten utan dröjsmål lämna in anmälan om förvar till polisinrättningen i häradet. (29.9.2006/847)

Inrikesministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om hållande av gripna i förvar. (2.2.2007/102)

8 §
Förbjudna föremål och ämnen

En ordningsvakt har rätt att med hjälp av metalldetektor eller någon annan sådan teknisk anordning visitera en person som söker tillträde till eller befinner sig inom hans tjänstgöringsområde för att förvissa sig om att personen inte bär på sig eller medför sådana föremål eller ämnen som kan äventyra ordningen eller säkerheten eller vilkas innehav på tjänstgöringsområdet är förbjudet enligt lag eller bestämmelse som meddelats med stöd av lag. Med stöd av order enligt 23 § 4 mom. lagen om sammankomster från arrangören eller polisen eller om det av någon annan orsak finns grundad anledning att misstänka att personen medför sådana föremål eller ämnen, får personen och saker som han medför granskas även på annat lämpligt sätt.

En ordningsvakt har i samband med gripande som avses i 7 § 2 mom. rätt att kroppsvisitera den som gripits för att förvissa sig om att denne inte medför föremål eller ämnen med vilka han kan äventyra förvaringen eller utsätta sig själv eller andra för fara.

Ordningsvakten har rätt att frånta en person föremål och ämnen som avses i 1 och 2 mom. och som påträffats vid visitationen. Ordningsvakten har också rätt att frånta en person som befinner sig inom hans tjänstgöringsområde föremål eller ämnen som påträffats vid visitationen eller annars och som kan användas vid brott mot eller hot om brott mot liv eller hälsa eller som det annars enligt lag eller bestämmelse som meddelats med stöd av lag är förbjudet att medföra till området.

De föremål och ämnen som fråntagits någon skall utan dröjsmål överlämnas till polisen eller, om inga hinder enligt lag finns, återlämnas till ägaren eller innehavaren när han avlägsnar sig från platsen.

9 §
Användning av maktmedel

I sitt uppdrag har en ordningsvakt rätt att när han vägrar en person tillträde till eller avlägsnar någon från en plats, griper en person, visiterar en gripen person, hindrar att någon som gripits flyr, fråntar någon ett föremål eller ämne eller avlägsnar ett hinder använda maktmedel i den mån det behövs och kan anses försvarligt.

Frågan om huruvida maktmedlen är försvarliga skall bedömas med hänsyn till hur viktigt och brådskande uppdraget är, hur farligt motståndet är, de resurser som står till förfogande samt övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen.

När en ordningsvakt bistår polisen gäller dessutom vad som i 2 kap. 17 § i polislagen (872/2011) föreskrivs om rätten för en person som tillfälligt bistår en polisman att använda maktmedel. (22.7.2011/890)

Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § strafflagen. (13.6.2003/520)

9 a § (2.2.2007/104)

9 a § har upphävts genom L 2.2.2007/104.

10 § (2.2.2007/104)
Maktmedelsredskap och hur de bärs

Tillåtna maktmedelsredskap för en ordningsvakt är gasspray enligt 11 § i skjutvapenlagen (1/1998) samt handklovar, knippförband av plast och högst 70 centimeter långa batonger.

I ordningsövervakningsuppgifter får en ordningsvakt inte i onödan bära på sig maktmedelsredskap. Gasspray får endast bäras av en ordningsvakt som har fullgjort sådan utbildning för bärande av gasspray i bevakningsuppgifter som avses i 29 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster. Den som godkänts som ordningsvakt med stöd av 2 a § 2 mom. i denna lag får inte bära maktmedelsredskap i sina uppgifter.

En ordningsvakt skall bära sina maktmedelsredskap under dräkten så att de inte kan observeras av andra. Om maktmedelsredskapen inte kan bäras under dräkten, får de bäras i ett slutet hölster som fästs vid bältet. En batong får bäras synlig till den del som den på grund av sin storlek inte kan bäras under dräkten eller i ett slutet hölster.

10 a § (2.2.2007/104)

10 a § har upphävts genom L 2.2.2007/104.

10 b § (2.2.2007/104)

10 b § har upphävts genom L 2.2.2007/104.

11 § (2.2.2007/104)
Medförande av hund

Med tillstånd som beviljats av polisinrättningen på den ort där tillställningen ordnas får en ordningsvakt i ordningsövervakningsuppgifter medföra en hund som

1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som Polisstyrelsen fastställt, (26.6.2009/509)

2) han eller hon har varit förare för vid lydnadskontrollen,

3) är minst två men högst tio år gammal,

4) är registrerad och identifikationsmärkt så att den på ett tillförlitligt sätt kan individualiseras,

5) han eller hon kan behärska, samt

6) inte till sina egenskaper har visat sig vara olämplig för att medföras i ordningsövervakningsuppgifter.

En ordningsvakt får i ordningsövervakningsuppgifter medföra en hund som uppfyller de krav som anges i 1 mom. i två år från det godkännande som avses i 1 mom. 1 punkten.

Det tillstånd som avses i 1 mom. kan beviljas om tillställningens omfattning, art eller den plats där tillställningen arrangeras av grundad anledning som hänför sig till upprätthållandet av ordningen förutsätter att hund medförs. Vid tillställningen skall hunden bära munkorg som på polisens order kan avlägsnas, om man på grund av någons uppförande eller av annan motsvarande anledning kan dra den slutsatsen att säkerheten för dem som deltar i tillställningen är hotad.

12 § (2.2.2007/104)
Godkännande som ordningsvakt

Som ordningsvakt kan godkännas en person som

1) har fyllt 18 år,

2) är känd för tillförlitlighet och redbarhet och som till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften,

3) på godkänt sätt har fullgjort en utbildning som uppfyller de krav som Polisstyrelsen fastställt och i vilken det åtminstone ingår ämnen med anknytning till ordningsvaktsverksamhet, ordningsvakters uppgifter samt ordningsvakters rättigheter och skyldigheter (grundutbildning för ordningsvakter), och (26.6.2009/509)

4) på godkänt sätt tidigast sex månader före ansökan om ett nytt godkännande har fullgjort en repetitionsutbildning som uppfyller de krav som Polisstyrelsen fastställt (repetitionsutbildning för ordningsvakter), om den som ansöker om godkännande som ordningsvakt redan tidigare har godkänts som ordningsvakt med stöd av 3 punkten. (26.6.2009/509)

Ett godkännande som ordningsvakt är i kraft högst fem år. Ett godkännande som ordningsvakt kan av särskilda skäl med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter förenas med villkor och begränsningar avseende tid, geografiskt område samt ordningsövervakningsuppgifter.

Den som har en tidigare utbildning som motsvarar grundutbildningen för ordningsvakter kan utan hinder av 1 mom. 3 punkten på nytt godkännas som ordningsvakt på ansökan som skall göras inom sex månader efter det att det tidigare godkännandet som ordningsvakt har upphört att gälla. Ett villkor för godkännandet är då att sökanden på godkänt sätt har fullgjort den föreskrivna repetitionsutbildningen för ordningsvakter.

En sökande godkänns som ordningsvakt av polisinrättningen i sin hemkommun. Ett godkännande som ordningsvakt innebär att ett tidigare gällande godkännande som ordningsvakt förfaller.

13 § (2.2.2007/104)
Ändring av villkor och begränsningar som förenats med ett godkännande som ordningsvakt

Villkor och begränsningar som förenats med ett godkännande som ordningsvakt kan ändras med anledning av förändringar i ordningsvaktens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter.

Villkor och begränsningar som förenats med ett godkännande som ordningsvakt ändras av polisinrättningen i ordningsvaktens hemkommun.

14 § (2.2.2007/104)
Ansökan och beslut om godkännande som ordningsvakt

En ansökan om att bli godkänd som ordningsvakt skall lämnas in personligen. Ansökan kan lämnas in också till någon annan polisinrättning än polisinrättningen i sökandens hemkommun.

När ett godkännande som ordningsvakt meddelas i enlighet med ansökan får sökanden inte något separat beslut eller någon besvärsanvisning.

15 § (2.2.2007/104)
Ordningsvaktskort och intyg över godkännande

Den som har godkänts som ordningsvakt i enlighet med 12 § 1 mom. får ett ordningsvaktskort av polisinrättningen i sin hemkommun. Ordningsvakten skall bära med sig kortet i ordningsövervakningsuppgifter och på begäran visa upp det. Ett intyg som polisen vid behov ger över godkännandet som ordningsvakt fungerar som ordningsvaktskort innan det egentliga ordningsvaktskortet ges till ordningsvakten.

Om en ordningsvakts personuppgifter har ändrats eller ordningsvakten på godkänt sätt har fullgjort tilläggsutbildning för ordningsvakter i användningen av maktmedel eller sådan utbildning för bärande av gasspray som avses i 29 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster och dessa uppgifter inte har antecknats på ordningsvaktskortet eller om kortet har förkommit eller förstörts, skall ordningsvakten utan dröjsmål ansöka om en dubblett av ordningsvaktskortet hos polisinrättningen i sin hemkommun.

Ett ordningsvaktskort skall omedelbart överlämnas till polisen, om godkännandet som ordningsvakt har återkallats eller om en ordningsvakt får ett nytt ordningsvaktskort under den giltighetstid för godkännandet som har antecknats på det tidigare utfärdade kortet.

Den som har godkänts som ordningsvakt i enlighet med 2 a § 2 mom. skall få ett intyg över godkännandet som ordningsvakt. Ordningsvakten skall bära med sig intyget i ordningsövervakningsuppgifter och på begäran visa upp det.

16 § (2.2.2007/104)
Kännetecken för ordningsvakter och användningen av det

En ordningsvakt skall i ordningsövervakningsuppgifter använda ett tydligt kännetecken som utvisar ordningsvaktens ställning (kännetecken för ordningsvakter). Kännetecknet för ordningsvakter får endast användas av en ordningsvakt i ordningsövervakningsuppgifter. Det är förbjudet att använda märken, kännetecken eller dräkter som är förvillande lika kännetecknet för ordningsvakter.

17 § (2.2.2007/104)
Anordnande av ordningsvaktsutbildning

Grundutbildning för ordningsvakter samt repetitionsutbildning för ordningsvakter kan anordnas av

1) en polisinrättning,

2) den med vilken examenskommissionen för säkerhetsbranschen har ingått ett avtal om ordnande av samtliga delar inom den i enlighet med lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) ordnade yrkesexamen för väktare eller till innehållet motsvarande yrkesexamen eller grundexamen för säkerhetsvakter eller motsvarande grundexamen,

3) den som beviljats rätt att ordna grundexamensutbildning inom säkerhetsbranschen i enlighet med lagen om yrkesutbildning (630/1998) eller motsvarande grundexamen,

4) den för vars räkning utbildaren, med undantag för utbildare i ämnen med anknytning till livräddande första hjälpen och räddningsväsendet, har ett giltigt godkännande som utbildare av ordningsvakter; utbildare i ämnen med anknytning till livräddande första hjälpen och räddningsväsendet skall ha yrkesskicklighet inom området i fråga och erfarenhet som utbildare.

Tilläggsutbildning för ordningsvakter i användningen av maktmedel kan anordnas av en polisinrättning samt den för vars räkning utbildaren har rätt att ge gassprayutbildning inom den utbildning i användningen av maktmedel som avses i 29 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster. Utbildningen skall åtminstone omfatta ämnen med anknytning till grunderna för användningen av maktmedel och till maktmedelsredskap samt praktiska övningar i användningen av maktmedel.

17 a § (20.8.2010/724)
Utbildning för utbildare av ordningsvakter

Polisyrkeshögskolan ordnar grundkurser och repetitionskurser för utbildare av ordningsvakter.

Polisyrkeshögskolan antar de studerande till grundkursen. Ändring i Polisyrkeshögskolans beslut får sökas med iakttagande av vad som bestäms om sökande av ändring i ett beslut som gäller antagning av studerande i 20 § i lagen om polisutbildning (68/2005).

Till grundkursen kan antas den som

1) har fyllt 18 år,

2) på godkänt sätt har genomgått den grundutbildning för ordningsvakter som avses i 12 § 1 mom. 3 punkten, och

3) är känd för redbarhet och tillförlitlighet och som till sina personliga egenskaper är lämplig som utbildare av ordningsvakter.

Den som tidigare har godkänts som utbildare av ordningsvakter och som inte har mist sin rätt att arbeta som utbildare får delta i repetitionskursen.

L om polisutbildning 68/2005 har upphävts genom L 1164/2013, se L om Polisyrkeshögskolan 1164/2013 46 §.

18 § (2.2.2007/104)
Godkännande som utbildare av ordningsvakter

Som utbildare av ordningsvakter kan godkännas den som

1) uppfyller kraven i 17 a § 3 mom., och

2) högst sex månader före ansökan om godkännande på godkänt sätt har slutfört grundkursen för utbildare av ordningsvakter.

(20.8.2010/724)

Ett godkännande som utbildare av ordningsvakter är i kraft högst fem år.

Ett godkännande som utbildare av ordningsvakter kan av särskilda skäl med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper och andra motsvarande omständigheter förenas med villkor och begränsningar avseende tid, geografiskt område samt undervisningsämnen. Villkor och begränsningar som förenats med ett godkännande som utbildare av ordningsvakter kan ändras med anledning av förändringar i utbildarens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter.

Polisstyrelsen godkänner en person som utbildare av ordningsvakter och ändrar också de villkor och begränsningar som förenats med godkännandet. Polisstyrelsen ska till polisinrättningen i utbildarens hemkommun anmäla godkännandet som utbildare av ordningsvakter samt de ändringar som gjorts i fråga om villkoren och begränsningarna. (26.6.2009/509)

18 a § (20.8.2010/724)
Förnyat godkännande som utbildare av ordningsvakter

Den som tidigare med stöd av 18 § har blivit godkänd som utbildare av ordningsvakter kan ansöka om förnyat godkännande hos Polisstyrelsen.

Ett godkännande kan förnyas för högst fem år i sänder, om sökanden

1) uppfyller kraven i 18 § 1 mom., och

2) högst sex månader före ansökan om förnyat godkännande på godkänt sätt har slutfört repetitionskursen för utbildare av ordningsvakter.

Ansökan om förnyat godkännande ska göras senast inom sex månader efter det att godkännandet upphört att gälla.

Förnyat godkännande kan förenas med villkor och begränsningar som avses i 18 § 3 mom.

19 § (26.6.2009/509)
Tillsyn och erhållande av information

Polisstyrelsen svarar för den allmänna tillsynen över och styrningen i fråga om ordningsvakter, anordnare av utbildning för ordningsvakter och utbildare av ordningsvakter.

Polisinrättningarna svarar inom sina distrikt för tillsynen över den verksamhet ordningsvakter, anordnare av utbildning för ordningsvakter och utbildare av ordningsvakter utövar.

Utan hinder av att en sammanslutnings medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet har Polisstyrelsen och polisinrättningarna för utövande av tillsyn rätt att av ordningsvakter, den som utser ordningsvakter, anordnare av utbildning för ordningsvakter och godkända utbildare av ordningsvakter få behövlig information om utförandet av ordningsövervakningsuppgifter, anordnandet av ordningsövervakningsutbildning och andra liknande omständigheter.

20 § (2.2.2007/104)
Återkallande av godkännande som ordningsvakt

Polisinrättningen i ordningsvaktens hemkommun skall återkalla ett godkännande som ordningsvakt om ordningsvakten begär det.

Ett godkännande som ordningsvakt skall återkallas helt och hållet eller för viss tid, om ordningsvakten

1) till följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller villkoren för godkännande som ordningsvakt i fråga om redbarhet, tillförlitlighet eller personliga egenskaper,

2) genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt som ordningsvakt, eller

3) på ett väsentligt sätt har brutit mot villkor eller begränsningar som förenats med godkännandet som ordningsvakt.

Polisinrättningen kan i de fall som avses i 2 mom. i stället för att återkalla godkännandet tilldela ordningsvakten en varning, om det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla godkännandet.

21 § (2.2.2007/104)
Tillfälligt återkallande av godkännande som ordningsvakt

En polisman som hör till befälet kan tillfälligt återkalla ett godkännande som ordningsvakt, om polisen har fått kännedom om omständigheter vilka sannolikt leder till att godkännandet återkallas.

Om ett godkännande som ordningsvakt har återkallats eller om det finns förutsättningar att tillfälligt återkalla ett godkännande, kan en polisman omhänderta ordningsvaktskortet för att överlämna det till en polisman som hör till befälet. Den polisman som hör till befälet ska inom 14 dagar besluta huruvida godkännandet ska återkallas tillfälligt. En polisman kan omhänderta ett ordningsvaktskort även då godkännandet som ordningsvakt har återkallats. Trots vad som föreskrivs i 8 kap. 31 § i tvångsmedelslagen (806/2011) kan kroppsvisitation företas för fråntagande av ett ordningsvaktskort. (22.7.2011/890)

Ett tillfälligt återkallande av godkännande som ordningsvakt skall genast anmälas till polisinrättningen i ordningsvaktens hemkommun. Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkännande som ordningsvakt är i kraft högst tre månader. Polisinrättningen i ordningsvaktens hemkommun kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om ordningsvakten misstänks för ett brott som sannolikt leder till att godkännandet som ordningsvakt återkallas.

22 § (2.2.2007/104)
Återkallande av godkännande som utbildare av ordningsvakter

Polisstyrelsen ska återkalla ett godkännande som utbildare av ordningsvakter om utbildaren begär det. (26.6.2009/509)

Ett godkännande som utbildare av ordningsvakter kan återkallas helt och hållet eller för viss tid, om utbildaren av ordningsvakter

1) till följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller villkoren för godkännande som utbildare av ordningsvakter i fråga om redbarhet, tillförlitlighet eller personliga egenskaper,

2) genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt som utbildare av ordningsvakter, eller

3) på ett väsentligt sätt har brutit mot villkor eller begränsningar som förenats med godkännandet som utbildare av ordningsvakter.

Polisstyrelsen kan i de fall som avses i 2 mom. i stället för att återkalla godkännandet tilldela utbildaren av ordningsvakter en varning, om det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla godkännandet. (26.6.2009/509)

Polisstyrelsen ska anmäla ett återkallande av godkännandet som utbildare av ordningsvakter eller tilldelande av varning till polisinrättningen i utbildarens hemkommun. (26.6.2009/509)

23 § (26.6.2009/509)
Tillfälligt återkallande av godkännande som utbildare av ordningsvakter

Polisstyrelsen kan tillfälligt återkalla ett godkännande som utbildare av ordningsvakter, om polisen har fått kännedom om omständigheter som sannolikt leder till att godkännandet återkallas.

Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkännande som utbildare av ordningsvakter är i kraft högst tre månader. Polisstyrelsen kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om utbildaren av ordningsvakter misstänks för ett brott som sannolikt leder till att godkännandet återkallas.

Polisstyrelsen ska anmäla ett tillfälligt återkallande av godkännande som utbildare av ordningsvakter till polisinrättningen i utbildarens hemkommun.

24 § (22.7.2011/890)
Polisundersökning

I ett ärende som gäller återkallande av ett godkännande som meddelats med stöd av denna lag kan vid behov verkställas sådan polisundersökning som avses i 6 kap. i polislagen.

25 § (2.2.2007/104)
Utlåtanden

När en person ansöker om att bli antagen till utbildning för ordningsvakter eller utbildning för utbildare av ordningsvakter, har utbildningsanordnaren rätt att av polisinrättningen i sökandens hemkommun få ett utlåtande om sökandens lämplighet som ordningsvakt eller utbildare av ordningsvakter.

26 § (2.2.2007/104)
Straff

En ordningsvakt som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar sin handlingsplikt enligt 2 § 2 mom., 4 eller 5 § eller 6 § 1 mom. eller underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt 7 § 6 mom.,

2) bryter mot bestämmelserna i 10 § om bärande av maktmedelsredskap och om hur maktmedelsredskap skall bäras eller mot bestämmelserna i 11 § om medförande av hund,

3) försummar sin skyldighet enligt 15 § att bära med sig ordningsvaktskort eller intyg, att visa upp dem eller att överlämna dem till polisen, eller

4) underlåter att i ordningsövervakningsuppgifter använda i 16 § avsett kännetecken för ordningsvakter eller använder kännetecknet för ordningsvakter i strid med den nämnda paragrafen,

skall för ordningsövervakningsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

För ordningsövervakningsförseelse döms också

1) den som i strid med 2 a § 1 mom. till ordningsvakt utser en person som inte har ett giltigt godkännande som ordningsvakt,

2) en polisman, en gränsbevakningsman eller en tullman som utför tullövervakning eller tullbrottsbekämpning och som i strid med 2 a § 4 mom. tjänstgör som ordningsvakt,

3) den som använder ett i 16 § avsett kännetecken för ordningsvakter eller ett kännetecken eller märke som är förvillande likt kännetecknet för ordningsvakter, trots att han eller hon inte har ett giltigt godkännande som ordningsvakt,

4) den som ordnar i 17 § 1 mom. 4 punkten avsedd utbildning för ordningsvakter eller fungerar som utbildare vid en dylik utbildning, trots att den som fungerar som utbildare inte har ett giltigt godkännande som utbildare av ordningsvakter.

Straff för motstånd mot ordningsvakt som avses i denna lag bestäms i 17 kap. 6 § i strafflagen.

27 § (2.2.2007/104)
Ändringssökande

Beslut som meddelats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut enligt denna lag om återkallande av auktorisation eller godkännande verkställs oberoende av besvär, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställighet av beslutet.

28 § (2.2.2007/104)
Närmare bestämmelser

Genom förordning av inrikesministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) förfarandet vid ansökan om auktorisation och godkännande, ansökningarnas innehåll, vilka utredningar som behövs för avgörande av ärenden samt om innehållet i beslut om auktorisation och godkännande,

2) visitation enligt 8 § samt om förvaring och överlämnande av föremål och ämnen som fråntagits någon,

3) ordnande av utbildning för ordningsvakter och utbildning för utbildare av ordningsvakter samt om innehållet i utbildningen, genomförandet av den och tillgodoräknande av ämnen som ingår i den,

4) det kännetecken för ordningsvakter som avses i 16 § och om användningen av det, samt

5) ordnande av lydnadskontroll för hundar som används i ordningsövervakningsuppgifter och om de krav som skall uppfyllas vid kontrollen samt om registrering och identifikationsmärkning av hundarna.

Inrikesministeriet fastställer också formulär för blanketter som används vid förfaranden enligt denna lag och formulär för ordningsvaktskortet samt det utbildningsmaterial som skall användas vid utbildningen av ordningsvakter.

29 § (2.2.2007/104)
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

Ett sådant beslut om godkännande som ordningsman som givits med stöd av 11 § i förordningen om offentliga nöjestillställningar (687/1968) gäller som sådant godkännande som ordningsvakt som avses i 10 § 1 mom. i denna lag på de villkor och med de begränsningar som anges i beslutet, dock högst i tre år efter den dag då denna lag trätt i kraft.

RP 148/1998, FvUB 33/1998, RSv 301/1998

Ikraftträdelsestadganden:

12.4.2002/285:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 69/2001, FvUB 24/2001, RSv 193/2001

13.6.2003/520:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002, LaUB 28/2002, RSv 261/2002

27.6.2003/622:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 20/2002, FvUB 28/2002, RSv 295/2002

28.4.2006/310:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 138/2004, EkUB 1/2006, RSv 4/2006

8.6.2006/450:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 167/2005, LaUB 2/2006, RSv 21/2006

29.9.2006/847:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005, FvUB 14/2006, RSv 94/2006

2.2.2007/102:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

RP 72/2006, FvUB 24/2006, RSv 194/2006

2.2.2007/104:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

På ett ärende som gäller godkännande som ordningsvakt och som utbildare av ordningsvakter och som har anhängiggjorts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

En ordningsvakt som på godkänt sätt fullgjort den kurs för ordningsvakter i användningen av maktmedel som avses i inrikesministeriets föreskrift (SM-1999-911/Tu-53) får fram till den 31 mars 2007 i ordningsövervakningsuppgifter bära gasspray utan att den utbildning som avses i 10 § 2 mom. i denna lag fullgjorts på godkänt sätt.

Ett godkännande att anordna utbildning för ordningsvakter och att vara utbildare vid denna utbildning som var giltigt när denna lag trädde i kraft ger rätt att ordna grundutbildning för ordningsvakter och repetitionsutbildning för ordningsvakter samt att vara utbildare vid denna utbildning fram till den 31 mars 2007 på det område som beslutet avser. Inrikesministeriet kan dock återkalla godkännandet under de förutsättningar som anges i 22 och 23 §.

RP 265/2004, FvUB 22/2006, RSv 182/2006

26.6.2009/509:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 58/2009, FvUB 7/2009, RSv 86/2009

20.8.2010/724:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 239/2009, FvUB 11/2010, RSv 101/2010

17.6.2011/771:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 174/2010, AjUB 15/2010, RSv 303/2010

22.7.2011/890:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010, FvUB 42/2010, RSv 371/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.