Beaktats t.o.m. FörfS 999/2019.

30.12.1997/1395

Lag om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 27.6.2014/561, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (21.12.2000/1245)
Ställning inom förvaltningen

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi lyder under jord- och skogsbruksministeriet.

2 § (21.12.2000/1245)
Verksamhetsområde och uppgifter

Till verksamhetsområdet för forskningscentralen för jordbruk och livsmedel hör biologisk, teknologisk och ekonomisk forskning. Inom sitt verksamhetsområde främjar forskningscentralen jordbrukets och livsmedelsekonomins konkurrenskraft, produktions- och livsmiljöns kvalitet, landsbygdens livskraft, jordbruksföretagarnas möjlighet till mångsidig företagsamhet, växelverkan mellan stad och landsbygd samt konsumenternas välfärd.

Forskningscentralen har till uppgift att för utvecklande av jordbruket och livsmedelsekonomin samt den därtill hörande företagsverksamheten på landsbygden producera och förmedla kunskap som grundar sig på forskning. Målet är att de lösningar som presenteras skall var etiskt, ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara. Forskningscentralen deltar i utvecklandet av teknologin och överföringen av teknologin till företag i branschen. Den utvecklar företagskalkylerings- och företagsledningsmetoder för landsbygdsföretagarna. Forskningscentralen kan samarbeta med universitet och forskningsanstalter.

Jord- och skogsbruksministeriet kan ge forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi uppdrag inom dess verksamhetsområde. Forskningscentralen kan tilldelas också andra uppgifter som lämpar sig för den på det sätt som särskilt föreskrivs i lag.

3 § (21.12.2000/1245)
Direktion

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi har en direktion om vars tillsättande, mandatperiod, sammansättning och uppgifter bestäms genom förordning av statsrådet.

4 § (21.12.2000/1245)
Mottagande av donationer

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi har rätt att ta emot donationer för sin verksamhet.

5 § (21.12.2000/1245)
Ingående av avtal

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi kan ingå avtal om utförande av uppgifter som lämpar sig för dess verksamhet och undersökningar som gäller dess verksamhetsområde samt om samarbete för genomförande av forskningsprogram.

6 § (21.12.2000/1245)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om organisationsstrukturen, ledningens beslutanderätt och uppgifter, behörighetsvillkoren för och utnämningen av tjänsteinnehavarna samt arbetsordningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 § (21.12.2000/1245)
Övergångsbestämmelser

När denna lag träder i kraft övergår de anställda och överförs tjänsterna och uppgifterna vid lantbruksekonomiska forskningsanstalten med undantag av överdirektörstjänsten till forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi. För överföringen behövs inte personens samtycke.

De rättigheter och förpliktelser som baserar sig på lantbruksekonomiska forskningsanstaltens avtal övergår till forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi.

RP 198/1997, JsUB 14/1997, RSv 217/1997

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2000/1245:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Åtgärder som behövs för inledandet av verksamheten vid forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi får vidtas innan denna lag träder i kraft.

RP 115/2000, JsUB 13/2000, RSv 173/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.