Beaktats t.o.m. FörfS 68/2020.

20.12.1996/1111

Lag om fordonsskatt (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom 30.12.2003/1281, som gäller fr.o.m. den 1.1.2004.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På fordon som är registrerade i Finland betalas fordonsskatt till staten enligt denna lag.

2 §
Skattepliktiga fordon

Fordonsskatt betalas för person- och paketbilar (kategorierna M1-, N1-, M1G- och N1-G) som antecknats i fordonsregistret samt för specialbilar vars största tillåtna totalmassa är högst 3 500 kilo. Fordonsskatt betalas också för fordon som borde ha varit antecknade i fordonsregistret.

På klassificering av fordon och största tillåtna totalmassa tillämpas de grunder som fastställts i fordonslagen (1090/2002) eller med stöd av den. (11.12.2002/1096)

3 §
Skattskyldighet

Den som äger ett fordon eller är antecknad som innehavare i registret är skyldig att betala fordonsskatt för fordonet. Skattskyldig är den som äger eller innehar fordonet vid skatteperiodens början eller som under skatteperioden blir ägare eller innehavare av ett fordon som antecknas i registret för första gången, har varit avregistrerat eller blivit skattepliktigt under skatteperioden. Om fordonet har såväl ägare som innehavare antecknade i registret, är innehavaren skattskyldig.

Om ett fordon inte har registrerats eller om uppgifterna i registret är felaktiga, är den skattskyldig som borde ha stått som ägare i registret. Om detta inte kan påvisas, debiteras skatten hos den i vars bruk fordonet skall anses ha varit vid skatteperiodens början eller under skatteperioden.

4 §
Tillämpning av lagen om skatt på motorfordon

På uppbörden av fordonsskatt enligt denna lag tillämpas vad som i lagen om skatt på motorfordon (722/1966) bestäms om debitering och uppbörd av egentlig fordonsskatt, om inte något annat bestäms i denna lag eller i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den. Lagen om skatt på motorfordon och författningar som utfärdats med stöd av den tillämpas också på ändringssökande, indrivning av skatt, användningsförbud för fordon och hindrande av användning av fordon på grund av att betalning av skatt försummats, återkallande av användningsförbudet, befrielse från skatt samt i tillämpliga delar också i övrigt på förfarandet vid fordonsbeskattningen, om inte något annat bestäms i denna lag eller med stöd av den. (11.12.2002/1096)

Genom förordning stadgas att lagen om skatt på motorfordon inte skall tillämpas på fordonsskatt.

5 §
Skatteperiod

Skatteperioden för fordonsskatt är ett kalenderår.

Om skatteperiodens början i fråga om 1997 års fordonsskatt stadgas genom förordning.

6 § (26.10.2001/928)
Beloppet av fordonsskatten

Fordonsskatten är 84 euro för fordon som har tagits i bruk före den 1 januari 1994 och 117 euro för fordon som har tagits i bruk nämnda dag eller senare.

7 § (4.12.1998/921)
Skatteuppbörden

Fordonsskatt uppbärs för hela skatteperioden i en rat till ett belopp som avses i 6 §. Om en i 7 a § avsedd grund för återbäring av skatt uppkommer efter det att skatteperioden börjat och senast under förfallodagen för skatten, debiteras av skatten endast en del som motsvarar den skatteperiod som redan förflutit när grunden för återbäring uppfylls, dock minst det belopp som nämns i 2 mom.

Om skattskyldigheten för fordon som registreras första gången, omregistreras eller under skatteperioden ändrats till att bli skattepliktigt, börjar under skatteperioden, uppbärs dock endast den relativa del av skat ten som motsvarar den del av hela skatteperioden som, räknat i dagar, återstår när skattskyldigheten börjar. I skatt uppbärs dock minst 17 euro. (26.10.2001/928)

7 a § (4.12.1998/921)
Återbäring av skatt och sänkning av skattebeloppet

Fordonsskatt återbärs om fordonet avregistreras under skatteperioden. Ändras uppgifterna om fordonet i registret under skatteperioden så att fordonet skulle vara befriat från skatt, återbärs fordonsskatt. På ansökan återbärs skatt också om fordonet har anmälts hos polisen som stulet eller om det har beslagtagits av polisen eller myndighet som sköter bilskatten, utmätts av utsökningsmyndighet, omhändertagits som skrotfordon av kommunen eller påvisats vara förstört eller skrotat.

Av skatten återbärs den relativa del som motsvarar den del av skatteperioden som, räknat i dagar, återstår räknat från den dag som följer på dagen för återställande av registreringsskyltarna, dagen för avregistrering eller dagen då villkoren för skattefrihet uppkommer. Om det belopp som skall återbäras är mindre än 17 euro återbetalas det inte. (26.10.2001/928)

Skatten återbärs till den som är fordonets ägare eller innehavare när fordonet avregistreras eller de övriga villkoren för skatteåterbäring uppfylls. Om fordonet har både en ägare och en innehavare återbärs skatten till innehavaren. Skatt som betalts efter det att grunden för återbäring uppkommit återbärs på ansökan till den som betalt skatten.

8 §
Skattefrihet

Fria från fordonsskatt är

1) under villkor av ömsesidighet motorfordon som i Finland används av främmande makts härvarande beskickning eller sådant konsulat, vars chef är utsänd konsul, eller av en med dem jämförbar utländsk representrdion eller en till dem hörande person som inte är finsk medborgare,

2) fordon som tillhör Europeiska gemenskapernas i Finland belägna institutioner,

3) museifordon,

4) militärfordon som antecknats i försvarsmaktens register, samt

5) fordon som antecknats i exportregistret.

9 §
Återbäring av skatt på grund av invaliditet (4.12.1998/921)

I 51 § bilskattelagen (1482/1994) avsedda invalider beviljas befrielse från fordonsskatt för person- eller paketbilar som är i deras ägo och huvudsakliga personliga bruk. Skatten kan också återbäras till fordonets innehavare om fordonets ägare är en i 51 § bilskattelagen avsedd invalid. Skattefriheten kan gälla endast ett fordon åt gången. När en invalid har sålt eller överlåtit sitt fordon kan han likväl beviljas befrielse från skatt för det nya fordonet redan innan skatt har uppburits för det överlåtna fordonet. (4.12.1998/921)

Den i 1 mom. avsedda skattefriheten beviljas på ansökan. Om ansökan gäller en bil för vilken den sökande under de tre senaste kalenderåren har beviljats återbäring av bilskatten, kan den skattefrihet som beviljats i bilbeskattningen ses som utredning över att de i 1 mom. nämnda förutsättningarna uppfyllts. Skatten kan lämnas odebiterad eller återbetalas utan ansökan, om den nämnda mottagaren av återbäring av bilskatten alltjämt äger bilen.

Om fordonet under skatteperioden överlåts i någon annans än den i 1 mom. avsedda personens bruk på ett sådant sätt att överlpbelsen bör antecknas i fordonsregistret, uppbärs hos den som beviljats skattefrihet skatt som motsvarar den tid som vid överlåtelspbidpunkten eller den tidpunkt som skall ses som överlåtelsetidpunkt återstår av skatteppbioden. Skattebeloppet uträknas enligt 7 § 2 mom.

Genom förordning stadgas om den myndighet som behandlar de ansökningar som avses i denna paragraf och debiterar skatten i de fall som avses i 3 mom.

Vad som ovan stadgas om skattefrihet för invalider tillämpas också på den som enligt 50 § bilskattelagen är befriad från bilskatt på grund av men till följd av egen eller en familjemedlems sjukdom, skada eller handikapp eller som beviljats parkeringstillstånd för handikappade enligt 28 b § vägtrafiklagen. I fråga om återbäring av skatten iakttas härvid också 1–4 mom. i tillämpliga delar.

10 §
Myndigheter

Den allmänna ledningen av fordonsbeskattningen sköts av skattestyrelsen. Fordonsförvaltningscentralen ombesörjer debiteringen av skatten och står för åtgärder i anknytning till indrivning av skatten.

Beskattningen av fordon som är registrerade i landskapet Åland sköts av länsstyrelsen i landskapet Åland.

Om myndigheternas behörighet i fråga om fordonsbeskattningen kan vid behov stadgas närmare genom förordning.

11 § (11.12.2002/1096)
Godkännande av fordon vid besiktning

Besiktningsförrättaren är vid utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontrollera att fordonet inte är belagt med användningsförbud på grund av försummad betalning av fordonsskatt. I samband med besiktning och trafikövervakning anses ett fordon vara belagt med användningsförbud när det finns en anteckning om försummad betalning av skatt i ett register över fordon, om det inte lämnas tillförlitlig utredning över att skatten har betalts.

Som utredning enligt 1 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över betald skatt. Som utredning kan även betraktas ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med debetsedeln eller ett verifikat som skrivits ut av en betalningsautomat eller någon annan dataterminal och som visas upp tillsammans med debetsedeln.

12 §
Närmare stadganden

Genom förordning stadgas närmare om förfarandet vid fordonsbeskattning. Utöver vad som stadgas i denna lag kan genom förordning stadgas bl.a. om skatteuppbörd, debetsedlar, betalning av skatt och skattekvittning.

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om uppbörd av fordonsskatt, skattens förfallodag, betardingsställen och betalning av skatten samt andra bestämmelser som kompletterar denna lag och förordning som utfärdas med stöd av 12 § meddelas av vederbörande ministerium.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 31 januari 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 18 februari 1994 om fordonsskatt på vissa fordon (135/94)

Lagen tillämpas första gången på den skatteperiod som börjar 1997 enligt vad som stadgas genom förordning.

På sådan debitering och indrivning av skatt samt på sådant ändringssökande som gäller skatt och som anhängiggjotrs före denna lags ikraftträdande, tillämpas den upphävda lagen. Även de stadganden med stöd av vilka användingen av ett fordon har hindrats tillämpas alltjämt efter det att denna lag har trätt i kraft, tills skatten är betald. Detsamma gäller också i övrigt 8 §.

Ikraftträdelsestadganden:

4.12.1998/921:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen tillämpas första gången vid fordonsbeskattningen för 1999.

RP 197/1998, StaUB 46/1998, RSv 178/1998

26.10.2001/928:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

11.12.2002/1096:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002, TrUB 19/2002, RSv 193/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.