Beaktats t.o.m. FörfS 68/2020.

21.1.1994/50

Mervärdesskatteförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 21.12.2016/1356, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 221 § lagen den 30 december 1993 om mervärdesskattelagen (1501/93):

1 kap

Registrering av affärshändelser (30.12.2003/1303)

1 §

För att den mervärdesskatt som ska betalas eller dras av ska fås fram ska den skattskyldige som är bokföringsskyldig registrera de affärshändelser som påverkar skattens belopp i kronologisk ordning enligt den tidpunkt då den skatt, som ska betalas eller dras av på basis av affärshändelserna ska beaktas vid beräkningen av den skatt som ska redovisas för skatteperioden. (25.2.2010/136)

Försäljningar och inköp som omfattas av olika skattesatser skall i den systematiska bokföringen utan svårighet kunna särskiljas från varandra. (29.12.1995/1768)

Försäljning och inköp av sådana varor på vilka en skattskyldig återförsäljare tillämpar det förfarande som avses i 79 a § mervärdesskattelagen skall utan svårighet kunna särskiljas från annan försäljning och andra inköp. Om en skattskyldig återförsäljare tillämpar förfarandet enligt såväl 79 j § som 79 k § mervärdesskattelagen, skall de affärstransaktioner som omfattas av nämnda förfaranden utan svårighet kunna särskiljas från varandra. (29.12.1995/1768)

Försäljningar av investeringsguld som avses i 43 b § mervärdesskattelagen skall utan svårighet kunna särskiljas från övriga affärshändelser. (3.12.1999/1117)

Anteckningarna om inköp och försäljningar kan göras i den kronologiska delbokföringen eller i någon annan bokföringsbok så att deras samband med den systematiska huvudbokföring som avses i 2 kap. 4 § i bokföringslagen (1336/1997) kan konstateras utan svårighet. (25.2.2010/136)

6 mom. har upphävts genom F 30.12.2003/1303. (30.12.2003/1303)

I en näringsidkares bokföring skall sådan lös egendom kunna identifieras som en näringsidkare som införts i registret över mervärdesskattskyldiga i en annan medlemsstat från denna stat har sänt näringsidkaren för en arbetsprestation eller värdering som härvör sig till egendomen. (29.12.1995/1768)

2 § (25.2.2010/136)

En skattskyldig som är bokföringsskyldig och vars skatteperiod är en kalendermånad eller ett kalenderårskvartal ska registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som ska betalas eller dras av månadsvis senast den 12 dagen i den andra månaden efter varje skatteperiod.

En skattskyldig som är bokföringsskyldig och vars skatteperiod är ett kalenderår ska registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som ska betalas eller dras av i enlighet med bokföringslagen, dock månadsvis senast den 28 februari efter varje skatteperiod.

3 § (30.12.2003/1303)

3 § har upphävts genom F 30.12.2003/1303.

4 § (30.12.2003/1303)

4 § har upphävts genom F 30.12.2003/1303.

5 § (30.12.2003/1303)

5 § har upphävts genom F 30.12.2003/1303.

6 § (30.12.2003/1303)

6 § har upphävts genom F 30.12.2003/1303.

2 kap

Skattefrihet vid internationell handel (29.12.1995/1768)

7 § (30.12.2003/1303)

Det i 72 § mervärdesskattelagen avsedda beloppet skall redas ut genom förtullningsbeslut och därtill hörande handlingar.

8 § (23.4.2015/528)

Hemvist eller den vanliga vistelseorten för en köpare som avses i 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska kontrolleras med hjälp av dennes pass och uppehålls- eller arbetstillstånd eller med hjälp av andra handlingar som på ett tillförlitligt sätt klarlägger hemvistet eller den vanliga vistelseorten.

Som sådan utredning enligt 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen om att köparen har fört ut varorna ur gemenskapen på det sätt som avses i det momentet betraktas ett verifikat över försäljningen som styrkts av

1) det tullkontor genom vilket varorna förs ut ur gemenskapen, eller

2) en näringsidkare som beviljats verksamhetstillstånd enligt lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande (250/2015).

Det verifikat som avses i 2 mom. ska innehålla följande uppgifter åtminstone på finska eller svenska:

1) köparens namn, passnummer och hemvist samt vanliga vistelseort, om den är en annan än hemvistet,

2) säljarens namn och adress samt företags- och organisationsnummer,

3) varornas antal och slag,

4) datum för leverans av varorna, om det inte är samma som verifikatets datum,

5) det pris som betalats för varorna,

6) beloppet i euro av den skatt som ska betalas, enligt skattesats, eller skattegrunden enligt skattesats,

7) det belopp som ska återbetalas till köparen eller, om det inte är känt, återbetalningens minimi- och maximibelopp,

8) antalet förpackningar.

Om kassakvittot eller betalningsverifikatet inte innehåller alla de uppgifter som avses i 3 mom., ska det upprättas ett separat verifikat över försäljningen. I det verifikatet behöver inte de uppgifter som finns på betalningsverifikatet upprepas. Verifikaten ska fästas ihop eller också ska det separata verifikatet ha en entydig hänvisning till betalningsverifikatet.

Försäljaren ska i andra än i 6 mom. avsedda fall vid överlåtelse av varorna till köparen försegla dem så att det är möjligt att fastställa vilken affär de härstammar från och att de är oanvända när de förs ut ur gemenskapen.

Om försäljningen sker på en flygplats i avgångshallen för utrikestrafik, betraktas även det kontrollkort över utrikesflyg som köparen uppvisar som utredning om att köparen för ut varorna ur gemenskapen. Försäljaren ska då göra upp ett verifikat över försäljningen med följande uppgifter:

1) köparens namn, passnummer och hemvist samt vanliga vistelseort, om den är en annan än hemvistet,

2) flygnummer,

3) säljarens namn och företags- och organisationsnummer,

4) varornas antal och slag,

5) datum för leverans av varorna, om det inte är samma som verifikatets datum,

6) det pris som betalats för varorna.

Om varorna har köpts i en annan medlemsstat och köparen i sitt bagage för ut dem ur gemenskapen via Finland, styrker tullkontoret i fråga på köparens begäran med stämpel att varorna förs ut ur gemenskapen.

F om organisering av mervärdesskattefri försäljning till resande 485/1985 har upphävts genom L om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande 250/2015, som gäller fr.o.m 1.7.2015.

9 § (29.12.1995/1768)

En sådan säljare av varor och tjänster som avses i 72 d § 1 och 3 mom. mervärdesskattelagen skall ha en skriftlig fastställelse av den behöriga myndigheten i den stat där den diplomatiska beskickningen, en annan beskickning med samma status, konsulatet som förestås av en utsänd konsul eller institutionen inom Europeiska gemenskaperna är placerad, på att försäljningen av varorna och tjänsterna skulle vara skattefri eller förvärvet av dem skulle berättiga till återbäring av skatt om försäljningen skulle ske i placeringsstaten. I fråga om förvärv som görs av Europeiska gemenskapernas institutioner och deras personal ges fastställelsen av institutionen i fråga. (19.6.1997/587)

En sådan försäljare av varor och tjänster som avses i 72 d § 2 mom. mervärdesskattelagen skall ha en skriftlig fastställelse av den behöriga myndigheten i den stat där den internationella organisationen är placerad, på att försäljningen enligt avtalet om grundande av organisationen eller avtalet om organisationens huvudkvarter skulle vara skattefri eller att förvärvet skulle berättiga till återbäring av skatt om försäljningen skulle ske i placeringsstaten.

En sådan försäljare av varor och tjänster som avses i 72 d § 4 mom. mervärdesskattelagen skall ha en skriftlig fastställelse av den behöriga myndigheten i destinationsstaten på att försäljningen skulle vara skattefri eller att förvärvet skulle berättiga till återbäring av skatt om försäljningen skulle ske i destinationsstaten. (19.12.1997/1266)

Utrikesministeriet fastställer på begäran av en i Finland belägen diplomatisk beskickning, en annan beskickning med samma status, ett konsulat som förestås av en utsänd konsul, en internationell organisation eller en medlem av deras personal, då dessa ämnar förvärva varor och tjänster i en annan medlemsstat, om de skulle vara berättigade till återbäring av den skatt som ingår i förvärvet eller om försäljningen av varorna och tjänsterna skulle vara skattefri under förutsättning att försäljningen skulle ske i Finland. Fastställelsen ges på en blankett som Skatteförvaltningen eller, i fråga om accispliktiga varor, Tullstyrelsen fastställer. (17.6.2010/571)

En sådan säljare av motorfordon som avses i 72 e § 1 mom. mervärdesskattelagen skall ha en skriftlig fastställelse av utrikesministeriet på att köparen skulle ha rätt att skattefritt importera motsvarande fordon med stöd av 94 § 1 mom. 20 punkten. I fråga om ett motorfordon som en institution inom Europeiska gemenskaperna har förvärvat skall säljaren ha en skriftlig fastställelse av institutionen i fråga på att denna har rätt till det skattefria förvärvet. (19.6.1997/587)

3 kap

Särskilda stadganden

10 § (29.12.1995/1768)

Sådant material enligt 169 § mervärdesskattelagen som skall visas upp vid granssking är balansböcker, specifikationer till bakansräkningen och övriga bokföringsböcker, kontoplaner, försedda med anteckningar om tillämpningsperioden, registreringsplaner, beskrivningar över förfarandet vid maskinell bokföring, verifikationer, korrespondens, anteckningar samt övrigt bokföringsmaterial och material som hör till redovisningen, avtal och skuldebrev samt protokoll. Skyldigheten att visa upp material gäller framställningar i skrift eller bild (handling) samt sådana datamedier vilkas innehåll kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel (teknisk upptagning). Med egendom som skall visas upp vid granskningen avses lager och annan egendom som hör till verksamheten. Vid behov skall också allt övrigt material och all övrig egendom visas upp.

Granskning verkställs i den skattskyldiges lokaler, i en räkenskapsbyrå eller vid Skatteförvaltningen. Granskningen kan verkställas redan under räkenskapsperioden. Verkställs granskningen i den skattskyldiges lokaler eller i en räkenskapsbyrå ska den skattskyldige ställa ändamålsenliga lokaler samt nödvändiga hjälpmedel och biträden till den tjänstemans förfogande som utför granskningen. Handlingar och tekniska upptagningar ska lämnas för granskning på eller sändas till den plats där granskningen utförs. Av de tekniska upptagningarna ska på uppmaning av myndigheten framställas kopior för den persons förfogande som utför granskningen, om detta behövs för utförande av granskningen. (17.6.2010/571)

I 2 mom. avses med hjälpmedel skriv- och räknemaskiner, kopieringsapparater samt datorer eller andra tekniska hjälpmedel med vilka de tekniska upptagningarna kan återges i en form som kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.

10 a § (3.12.1999/1117)

I 209 s § i mervärdesskattelagen avsedda kunders identitet ska kontrolleras genom en tillförlitlig handling enligt 2 och 3 mom. (23.4.2015/528)

Näringsidkare och juridiska personer identifieras på basis av ett handelsregisterutdrag eller ett annat motsvarande offentligt registerutdrag. Identifieringsuppgifter som skall konstateras är firma, individualiserande registernummer, hemort och adress. Dessutom skall identiteten på det sätt som avses i 3 mom. konstateras för en fysisk person som är verksam som näringsidkare eller som representerar en näringsidkare eller en juridisk person.

Fysiska personers identitet konstateras med hjälp av ett gällande körkort, ett av polisen utfärdat identitetskort, ett pass, ett med foto försett sjukförsäkringskort eller en motsvarande handling. Identifieringsuppgifter som skall konstateras är namn, personbeteckning och, i fråga om utlänningar, medborgarskap. Om personbeteckning saknas i fråga om en utlänning konstateras hans födelsetid.

Identifieringen kan också utföras på något annat sätt än med hjälp av en handling enligt 2 och 3 mom., om försäljaren på ett tillförlitligt sätt kan försäkra sig om att identifieringsuppgifterna är riktiga.

11 § (3.12.1999/1117)

Vad som i denna förordning föreskrivs om skattskyldiga, om användning som berättigar till avdrag och om avdragsgill skatt, tillämpas också på sådana till återbäring berättigade, på sådan till återbäring berättigande användning och på sådan skatt som skall återbäras som avses i 130–131 a § mervärdesskattelagen.

11 a § (29.12.1994/1491)

Om ett beslut eller en annan handling framställs i form av ADB-utskrifter eller annars åtminstone delvis genom tryckning kan underteckningen lämnas ogjord.

12 § (30.12.2003/1303)

12 § har upphävts genom F 30.12.2003/1303.

13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1994.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1994/1487:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

29.12.1994/1491:

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 1995.

29.12.1995/1768:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

19.6.1997/587:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Förordningens 9 § 1 mom. tillämpas dock från den 1 januari 1995.

19.12.1997/1266:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 1995.

3.12.1999/1117:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

30.12.2003/1303:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

25.2.2010/136:

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2010.

17.6.2010/571:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

23.4.2015/528:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.