Beaktats t.o.m. FörfS 638/2019.

1.12.1989/1045

Stiftelseförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.12.2015. Se L om införande av stiftelselagen 488/2015 1 §.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 5 § 3 mom. och 30 § lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30), av dessa lagrum 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 27 mars 1987 (349/87):

1 § (22.11.2001/1031)

Tillstånd till grundande av en stiftelse får meddelas endast om värdet av den egendom som stiftelsen skall få är minst 25 000 euro. Är det fråga om en stiftelse som skall grundas enligt ett förordnande i ett testamente, får tillstånd dock beviljas, om egendomens värde motsvarar det belopp som krävdes för grundande av en stiftelse när testamentet upprättades.

2 § (16.12.1994/1265)

När en ansökan om fastställelse av stadgeändring eller om samtycke till fusion eller upplösning av en stiftelse görs hos patent- och registerstyrelsen, skall i ansökan uppges de omständigheter som den grundar sig på. Till ansökan skall fogas en bestyrkt kopia av de protokoll som har upprättats vid det eller de möten då beslut i saken fattades samt, när ansökan gäller fastställelse av en stadgeändring, dessutom stiftelsens ändrade stadgar i sin helhet.

3 § (16.12.1994/1265)

I en ansökan om undantag från de krav som nämns i 9 § 2 mom. lagen om stiftelser skall uppges de omständigheter som ligger till grund för ansökan. Om ansökan gäller en bestämd person, skall dennes fullständiga namn samt adress, bostadsort och finländsk personbeteckning, eller om sådan saknas, födelsedatum anges.

4 §

I beslut om samtycke till att en stiftelse upplöses skall föreskrivas hur stiftelsens bokföringsmaterial och viktigaste handlingar skall förvaras.

När upplösning av en stiftelse anmäls till stiftelseregistret, skall en utredning om de åtgärder som vidtagits för upplösningen samt slutredovisningen bifogas.

5 § (16.12.1994/1265)

Patent- och registerstyrelsen skall med användande av automatisk databehandling eller på något annat sätt föra en förteckning över stiftelserna i alfabetisk ordning enligt stiftelsernas namn. I förteckningen skall göras anteckning om ansökningar som gäller tillstånd att grunda stiftelser, ansökningar om fastställande av stadgar och övriga ansökningar och anmälningar som med stöd av lagen om stiftelser har riktats till patent- och registerstyrelsen samt om patent- och registerstyrelsens beslut med anledning av dem. I förteckningen skall också göras anteckning om de handlingar som med stöd av 13 § 2 mom. lagen om stiftelser har tillställts patent- och registerstyrelsen, de utredningar som för tillsyn över stiftelserna har tillställts patent- och registerstyrelsen och om rättelseyrkanden som nämns i 15 § lagen om stiftelser samt om sådana myndighetsåtgärder som nämns i lagens 3 kap.

Står en stiftelse inte under patent- och registerstyrelsens tillsyn, skall detta antecknas i den förteckning som nämns i 1 mom.

6 §

Stiftelserna skall införas i registret med löpande numrering i den ordning som de har blivit godkända för registrering. Efter registreringen skall anteckningar i registret göras under stiftelsens nummer.

7 § (16.12.1994/1265)

Anmälan om registrering av en stiftelse samt en i 10 b och 22 §§ nämnd anmälan om ändring skall göras på en blankett som patent- och registerstyrelsen har fastställt. Blanketter fås avgiftsfritt från patent- och registerstyrelsen.

8 §

Av en anmälan om registrering av en stiftelse jämte bilagor skall upprättas en akt som skall förses med stiftelsens registernummer. Anmälningar till stiftelseregistret som har gjorts efter registreringen och andra handlingar om stiftelsen än de som nämns i 9 § skall fogas till akten.

9 § (16.12.1994/1265)

Av de bokslutshandlingar, verksamhets- och revisionsberättelser samt övriga utredningar som har tillställts patent- och registerstyrelsen för tillsynen över en stiftelse skall upprättas en särskild akt, som skall förses med stiftelsens registernummer.

9 a § (16.12.1994/1265)

Patent- och registerstyrelsen utfärdar utdrag ur stiftelseregistret och kopior av de därtill hörande handlingarna mot föreskriven avgift med undantag för specifikationer till balansräkningen samt information som avses i 24 § lagen om stiftelser. Patent- och registerstyrelsen fastställer formulär för utdragen.

Patent- och registerstyrelsen kan överlåta uppgifter om de anteckningar som gjorts i stiftelseregistret och till registret anslutna handlingar som är i dess besittning också i skriftlig form, med hjälp av teknisk anslutning eller i någon annan maskinellt hanterbar form.

En handling som skall ges ur stiftelseregistret och som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt. Om detta skall finnas ett omnämnande i handlingen.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom denna förordning upphävs stiftelseförordningen av den 30 april 1987 (441/87).

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.1994/1265:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

22.11.2001/1031:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.