Beaktats t.o.m. FörfS 43/2020.

17.6.1988/575

Förordning om förundersökning och tvångsmedel (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2014. Se FörundersökningsL 805/2011 11 kap. 11 § 2 mom. och TvångsmedelsL 806/2011 11 kap. 5 § 2 mom.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/87) samt 1 kap. 7 § och 7 kap. 3 § tvångsmedelslagen av samma dag (450/87):

Registrering av anmälan om brott
1 §
Registrering

Då en målsägande eller någon annan anmäler ett brott eller en händelse som han anser vara ett brott till polisen eller till någon annan förundersökningsmyndighet, skall anmälan utan dröjsmål registreras.

Anmälan registreras genom att de uppgifter om händelsen och parterna antecknas som behövs för att förundersökning skall kunna göras. Är anmälan bristfällig, skall den som gjort anmälan uppmanas att komplettera den.

Anmälan kan lagras i en fil som sköts genom automatisk databehandling.

2 §
Överföring av anmälan

Har anmälan om brott gjorts hos en förundersökningsmyndighet till vars uppgifter förundersökningen i ärendet inte hör, skall myndigheten dock registrera anmälan och sända den samt annat material som uppkommit i ärendet till den förundersökningsmyndighet på vilken ärendet ankommer.

När en målsägande till polisen eller till någon annan förundersökningsmyndighet anmäler ett brott som har begåtts inom en annan medlemsstat i Europeiska unionen skall målsägandens anmälan och yrkanden sändas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars område brottet har begåtts, om det är fråga om ett allvarligt brott eller om målsäganden inte har kunnat göra anmälan i den stat där gärningen begicks. (11.4.2002/288)

Meddelanden till målsäganden och åklagaren
3 §
Meddelande till målsäganden om åtgärder som kommer att vidtas

Förundersökningsmyndigheten skall i mån av möjlighet ge målsäganden besked om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av brott som genom anmälan eller på annat sätt kommit till myndighetens kännedom.

4 §
Meddelande till målsäganden om att förundersökning inte görs

Om målsäganden har gjort en brottsanmälan eller, utan att yrka straff på den som är skyldig till brottet, med stöd av 3 § 4 mom. förundersökningslagen (449/87) har begärt förundersökning av ett målsägandebrott, men förundersökning inte görs, skall han underrättas om orsaken till detta.

5 §
Meddelanden till målsäganden med anledning av förundersökning av målsägandebrott

Då målsäganden anmäler ett målsägandebrott till förundersökningsmyndigheten eller då förundersökning av ett målsägandebrott inleds i fall som avses i 3 § 2 mom. förundersökningslagen, skall målsäganden underrättas om att förundersökning görs eller att undersökningen fullföljs endast om han yrkar straff på den som är skyldig till brottet, och att den läggs ned om han återtar sitt straffyrkande. Meddelandena skall om möjligt ges då brottsanmälan tas emot eller då målsäganden underrättas om att undersökningen har inletts och senast då målsäganden förhörs.

Då förundersökning av ett målsägandebrott med stöd av 3 § 3 mom. förundersökningslagen görs på begäran av åklagaren, skall målsäganden utan dröjsmål underrättas om att undersökningen har inletts.

6 §
Meddelande till målsäganden om rätt till ersättning

Har målsäganden på grund av brottet lidit sådan skada för vilken han uppenbart har rätt till ersättning med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73), skall förundersökningsmyndigheten upplysa honom om denna rätt och vid behov ge honom anvisningar om hur han skall söka ersättning.

BrottsskadeL 935/1973 har upphävts genom BrottsskadeL 1204/2005.

7 § (21.11.1997/1020)
Meddelande till åklagaren

Förundersökningsmyndigheten skall förutom vad som bestäms i 15 § 1 mom. förundersökningslagen (449/1987) underrätta åklagaren om sådana brottmål som denne särskilt bett att skall meddelas.

Offentliggörande av uppgifter som gäller förundersökning
8 §
Avslöjande av en misstänkts identitet

Namnet på eller bilder av den som är misstänkt för ett brott får lämnas till offentligheten endast, om det är nödvändigt för att brottet skall kunna redas ut eller en misstänkt skall kunna gripas eller av andra synnerligen vägande skäl.

9 §
Rätt att lämna uppgifter om förundersökning till offentligheten

Rätt att lämna uppgifter om en förundersökning till offentligheten har undersökningsledaren och hans förman samt andra tjänstemän som har utsetts därtill av förmannen.

Stadganden om barn
10 §
Definition

Som barn anses i denna förordning den som inte fyllt aderton år.

11 §
Behandlingen av barn vid förundersökning

Barn skall vid förundersökning bemötas på det sätt som deras ålder och utvecklingsnivå förutsätter. Särskilt skall tillses att barnet inte i onödan förorsakas olägenheter i skolan, på arbetsplatsen eller i någon annan för barnet viktig omgivning.

Undersökningsåtgärder som berör barn skall i mån av möjlighet utföras av polismän som är väl förtrogna med denna uppgift. Förundersökningsmyndigheten skall vid behov rådfråga en läkare eller någon annan sakkunnig om barnet kan utsättas för undersökningsåtgärder.

Om förhör av barn under femton år stadgas i 14 §.

Bestämmelser om krigsmän (23.12.1999/1261)
11 a § (23.12.1999/1261)

Meddelande till militärmyndigheterna om åtgärder som vidtas. När en krigsman hämtas till förundersökning, grips, anhålls, häktas eller frigivs skall detta utan dröjsmål meddelas chefen för den administrativa enhet där krigsmannen tjänstgör.

11 b § (23.12.1999/1261)

Skyldighet att sända förundersökningsprotokollet till militärmyndigheterna. Förundersökningsprotokollet i fråga om ett brott som skall utredas som militärt rättegångsärende skall utan dröjsmål tillställas militärmyndigheterna.

Förhör
12 §
Förhör av berusade

Är någon till den grad påverkad av alkohol eller något annat rusmedel att han inte kan antas förstå innebörden av ett förhör, får han förhöras endast om det är nödvändigt för att brottet skall kunna redas ut. I förhörsprotokollet skall i ett sådant fall göras en anteckning om den förhördes tillstånd och om varför förhöret har ansetts vara nödvändigt. Den förhörde skall ges möjlighet att senare på nytt granska sin berättelse. Om granskningen gäller vad som stadgas i 39 § 2 mom. förundersökningslagen.

13 §
Förhör av personer vilkas sinnestillstånd är rubbat

Kan den förhörde inte antas förstå innebörden av förhöret på grund av rubbat sinnestillstånd eller chock eller av någon annan liknande orsak, skall 12 § tillämpas. Om förhöret skall vid behov diskuteras med den förhördes anhöriga och läkare.

14 § (3.8.1990/677)
Förhör och undersökning när den misstänkte är under femton år

När ett barn under femton år misstänks för en brottslig gärning, får han förhöras med anledning av gärningen. Med anledning av gärningen får undersökning också företas för att utreda om någon som har fyllt femton år har varit delaktig i brottet eller för att återfå egendom som har gått förlorad genom gärningen eller om undersökningsledaren anser att det finns särskilda skäl därtill eller om socialnämnden begär det. För en sådan undersökning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om förundersökning i brottmål.

15 § (3.8.1990/677)
Meddelande om förhör och skyldighet att sända protokollet till socialnämnden

När ett barn förhörs såsom misstänkt skall socialnämnden ges tillfälle att sända en företrädare till förhöret, om inte detta enligt 15 § 2 mom. barnskyddslagen (683/83) skall anses vara uppenbart obehövligt. Förundersökningsmyndigheten skall utan dröjsmål tillställa socialnämnden förhörsprotokollet.

BarnskyddsL 683/1983 har upphävts genom L 417/2007, se BarnskyddsL 417/2007 24 § 2 mom.

16 § (8.6.2006/485)
Anteckningar i förhörsprotokollet

I det förhörsprotokoll som sätts upp över förhöret skall utöver förhörsberättelsen antecknas

1) tidpunkten då förhöret inleddes och avslutades, platsen för förhöret, förhörsledare samt övriga närvarande,

2) den förhördes personuppgifter och, i fråga om personer som förhörs såsom misstänkta, även civilstånd, underhållsskyldighet, inkomster och förmögenhet samt, vid undersökning av trafikbrott eller trafikförseelser som begåtts med motorfordon, uppgifterna i körkortet,

3) den förhördes ställning vid förundersökningen och förändringar i den,

4) sådana förfrågningar och meddelanden som avses i 29 § i förundersökningslagen,

5) sådan granskning av förhörsberättelsen som avses i 39 § 2 eller 3 mom. i förundersökningslagen, samt

6) uppgift om huruvida målsäganden och den misstänkte enligt 5 § i förundersökningslagen samtycker till att målet i tingsrätten behandlas i skriftligt förfarande.

I protokollet över förhör med en laglig företrädare för ett samfund som förhörs såsom målsägande antecknas de uppgifter som behövs för att samfundet skall kunna identifieras samt företrädarens ställning i samfundet.

I förhörsprotokollet skall även antecknas

1) orsaken till att förhör har hållits mellan klockan 21 och 6,

2) orsaken till att någon med stöd av 31 § i förundersökningslagen har vägrats tillträde till förhöret eller med stöd av lagens 35 § har avlägsnats därifrån samt huruvida de som avses i lagens 36 § har beretts tillfälle att ta del av vad som kommit fram vid förhöret och att ställa frågor, samt

3) huruvida socialnämnden har beretts tillfälle att sända en företrädare till ett förhör med ett barn samt huruvida en företrädare för socialnämnden har varit närvarande.

17 §
Inspelning av förhörsprotokollet på ljud- eller bildupptagning

Förhörsberättelsen kan helt eller delvis spelas in på en ljud- eller bildupptagning. Före inspelningen skall den som skall förhöras underrättas om detta.

18 §
Granskning av förhörsberättelser som spelats in på ljud- eller bildupptagning

Spelas förhörsberättelsen in på en ljud- eller bildupptagning, skall den förhörde efter avslutat förhör få lyssna på upptagningen och i berättelsen göra sådana korrigeringar och tillägg som behövs.

Om förhörsberättelsen inspelas eller på basis av den förhördes uttalanden inläses på band för senare utskrivning, får den förhörde välja mellan att granska berättelsen antingen på det sätt som stadgas i 1 mom. eller på samma sätt som i fråga om en skriven förhörsberättelse.

Förundersökningsprotokoll
19 §
Anteckningar som gäller förundersökningen

I förundersökningsprotokollet skall anteckning göras

1) om att en sådan begäran om tilläggsundersökning som avses i 12 § förundersökningslagen och som framställts av en part inte har bifallits samt om att material som en part har tillhandahållit inte har tagits emot då det inte har ansetts vara relevant,

2) om åtgärder som undersökningsledaren eller en utredare med stöd av 16 § 3 mom. förundersökningslagen har vidtagit trots att han är jävig,

3) om de särskilda skäl till att någon som har varit närvarande vid förundersökning med stöd av 21 § 3 mom. förundersökningslagen åläggs att infinna sig på nytt eller hämtas till förundersökning tidigare än 12 timmar efter föregående undersökning, samt

4) om att någon med stöd av 45 § förundersökningslagen har förvägrats rätt att vara biträde vid förundersökningen.

20 §
Anteckningar om användning av tvångsmedel

Angående tvångsmedel som använts vid förundersökningen skall i förundersökningsprotokollet antecknas sådana uppgifter som behövs vid åtalsprövningen och rättegången.

Förbud mot att för utomstående röja uppgifter som gäller förundersökningen
21 §
Delgivning av förbud

Ett förbud som avses i 48 § 1 mom. förundersökningslagen skall bevisligen och i skriftlig form delges den som förbudet gäller. I förbudet skall nämnas de uppgifter som förbudet gäller, den tid förbudet är i kraft samt påföljderna av brott mot förbudet.

Gripande, anhållande och häktning
22 §
Registrering av anhållande

Vid anhållande skall antecknas

1) den anhållnes personuppgifter,

2) det brott för vilket den anhållne misstänks,

3) den särskilda förutsättningen för anhållandet enligt underpunkten a, b eller c i 1 kap. 3 § 1 mom. 2 punkten tvångsmedelslagen (450/87),

4) den tjänsteman som beslutat om anhållandet,

5) tidpunkten för gripandet, (27.4.1990/362)

6) tidpunkten då beslut om anhållande fattades,

7) tidpunkten då den anhållne underrättades om att häktningsyrkande har framställts,

8) tidpunkten då häktningsyrkandet framställdes och beslutet om häktning fattades,

9) frigivningstidpunkten,

10) när och till vem en underrättelse som avses i 1 kap. 7 § 2 mom. tvångsmedelslagen har lämnats och, om underrättelsen har lämnats mot den anhållnes vilja, orsaken till detta, samt

11) huruvida den anhållne har belagts med fängsel eller placerats i särskilt rum samt orsaken till dessa åtgärder och den tid de har begått.

Vad som stadgas i 1 mom. skall i tillämpliga delar iakttas även då någon med stöd av något annat beslut än ett beslut om anhållande har placerats i ett rum som är avsett för anhållna.

23 § (27.4.1990/362)
Registrering av tidpunkten då yrkandet om häktning framställdes samt tidpunkten för gripandet

Domstolen skall registrera den tidpunkt då det skriftliga yrkandet om häktning har inkommit eller den tidpunkt då ett yrkande om häktning som gjorts muntligen eller per telefon har framställts samt den tidpunkt för gripandet som har meddelats av den som framställt häktningsyrkandet.

24 §
Samarbete mellan myndigheterna i häktningsärenden

Den som framställer av ett häktningsyrkande skall utan dröjsmål tillställa åklagaren en kopia av yrkandet. Om häktningsyrkandet och åtalet behandlas vid olika domstolar, skall kopian tillställas den åklagare inom vars verksamhetsområde åtalet för det brott som ligger till grund för häktningsyrkandet skall behandlas.

Reseförbud
25 §
Meddelande om reseförbud

Den myndighet som beslutar om meddelande av reseförbud, ändring av ett beslut om reseförbud, beviljande av tillfälligt tillstånd att avlägsna sig och hävning av reseförbud skall utan dröjsmål underrätta polisen om att en sådan åtgärd har vidtagits, så att detta kan registreras i polisens datasystem.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation (24.3.1995/407)
25 a § (24.3.1995/407)
Protokoll

Över teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation skall föras protokoll. I protokollet skall antecknas

1) i fråga om teleavlyssning

a) den domstol som beviljat tillstånd till teleavlyssning och datum för tillståndet,

b) personuppgifterna för den person som avlyssnas och den teleanslutning som avlyssnas,

c) brottet som utreds, giltighetstiden för tillståndet och eventuella andra villkor för tillståndet,

d) den undersökningsledare som avses i 5 a kap. 7 § 3 mom. tvångsmedelslagen,

e) tidpunkten när avlyssningen inleddes och när den avslutades,

f) tidpunkt och plats samt utförare i fråga om åtgärder som avses i 5 a kap. 9 § 2 mom. tvångsmedelslagen,

g) den tjänsteman som företagit en undersökning enligt 5 a kap. 12 § tvångsmedelslagen samt uppgift om förstörande eller bevarande av upptagningarna eller av de uppgifter som ingår i dem,

h) när och hur den domstol som beviljat tillstånd till teleavlyssning och den som är misstänkt för brott underrättades om avlyssningen samt ett beslut enligt 5 a kap. 11 § 2 mom. tvångsmedelslagen eller enligt 43 § 2 mom. förundersökningslagen,

2) i fråga om teleövervakning

a) i tillämpliga delar uppgifterna i 1 punkten underpunktera a-d,

b) när en teleanslutning tillfälligt stängdes och när den öppnades på nytt,

c) grunden för att inhämta identifieringsuppgifter enligt 5 a kap. 3 § 2 mom. tvångsmedelslagen och 29 § 2 mom. telelagen samt den tjänsteman som fattat beslutet,

d) när och hur den domstol som beviljat tillstånd till teleövervakning och den som är misstänkt för brott underrättades om inhämtande av identifieringsuppgifter i de fall som avses i 5 a kap. 3 § 1 mom. tvångsmedelslagen,

3) i fråga om teknisk observation

a) beslutet om att observation skall inledas och tillståndet för att fortsätta observationen samt den tjänsteman som fattade beslutet och beviljade tillståndet,

b) i tillämpliga delar uppgifterna i 1 punkten underpunkterna b–e samt g och h.

Ikraftträdande
26 §
Ikraftträdels

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Ikraftträdelsestadganden:

27.4.1990/362:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

3.8.1990/677:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

18.3.1994/214:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

24.3.1995/407:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

21.11.1997/1020:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

23.12.1999/1261:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

11.4.2002/288:

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2002.

8.6.2006/485:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.