Beaktats t.o.m. FörfS 476/2019.

12.12.1985/976

Statrådets beslut om statens vatten- och avloppsarbeten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Detta beslut har upphävts genom L 30.7.2004/686, som träder i kraft den 1.1.2005.

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Som statens vatten- och avloppsarbete kan antas vattenbyggnadsarbete som staten genomför eller låter genomföra:

1) för att trygga vattentillgången för område vars lokala vattentillgångar är otillräckliga för dess behov eller vars vattentillgångar inte kan utnyttjas med hjälp av sedvanliga reningsmetodet och till skäliga kostnader;

2) till förhindrande av vattendrags och vattnens förorening, för bevarande eller förbättrande av reningsförmågan hos vattendrag eller för återställande av tillståndet i vattendrag; eller

3) för att få till stånd en centraliserad behandling av avloppsvatten som härrör från ett vidsträckt område eller från flera ställen eller för att leda sådant avloppsvatten till den med hänsyn till vattenvården mest ändamålsenliga utloppsplatsen.

Företag som är påkallat för uppnående av ovan i 1 mom. avsedda mål kan utföras såsom statens vatten- och avloppsarbete antingen i sin helhet eller till någon del.

2 §

Statens vatten- och avloppsarbeten kan utföras inom ramen för de anslag som reserverats i statsförslaget.

För kostnaderna för statens vatten- och avloppsarbeten svarar staten delvis eller av särskilda skäl även helt, enligt vad som särskilt besluts cm kostnadsfördelningen.

3 §

Byggandet av vattenverks matarledning, förbindelseledning mellan två vattenverk, bassäng som betjänar vattenförsörjning eller betydande stamvattenledning som betjänar glesbygdsområde kan utföras såsom ett i 1 § 1 punkten avsett vatten- och avloppsarbete.

Byggandet av överförings-, utlopps- eller samlingsavloppsledning kan utföras såsom ett i 1 § 3 punkten avsett vatten- och avloppsarbete.

4 §

Förutsättning för att i 3 § 1 mom. avsedda arbeten skall utföras som statens vatten- och avloppsarbeten är, att frågan om vatten och avlopp därigenom kan lösas på ett sätt som är ändamålsenligt för landskapet eller regionen eller att arbetet är nödvändigt för att trygga vattentillgången inom ett glesbygdsområde eller för att trygga vattentillgången även vid störningar i distributionen eller i krissituationer.

Förutsättning för att utföra andra än i 1 mom. avsedda arbeten som statens vatten- och avloppsarbeten är, att arbetet är av vikt för ett mycket vidsträckt område eller kommer att ha en anmärkningsvärt långvarig effekt eller att det för att arbetet inte skall fördröjas eller av andra särskilda skäl anses nödvändigt att utföra arbetet som statens vatten- och avloppsarbete; arbeten i anslutning till industriföretags vattenskydd utförs dock endast om industriföretagen förutsätts vidta strängare vattenskyddsåtgärder än vad som med stöd av vattenlagen i allmänhet krävs.

Förutsättning för att ett arbete skall utföras som statens vatten- och avloppsarbete är dessutom:

1) att genomförandet av arbetet såsom statens arbete bör anses ändamålsenligt, med beaktande speciellt av sysselsättningssynpunkter och ifrågavarande företags allmänna betydelse;

2) att arbetet och, om detta omfattar endast en del av ett företag, hela företaget genomförs så att företagets syftemål uppnås till skäliga kostnader;

3) då statens vatten- och avloppsarbete omfattar endast en del av ett företag, att kommunerna inom företagets verkningskrets, de samfund och sammanslutningar som grundats för vattenförsörjning eller avloppssystem samt de industriinrättningar vilka själva ombesörjer avledandet och hanteringen av sitt avloppsvatten vidtar de övriga åtgärder som företagets genomförande förutsätter inklusive anskaffning och transport av råmaterial och anläggningar som behövs för vatten- och avloppsarbetet; av särskilda skäl kan i statens vatten- och avloppsarbete dock ingå också anskaffning och transport av för arbetet erforderliga råmaterial och anläggningar; och,

4) då för genomförandet av ett företag som avses i 1 § 2 mom. har beviljats lån eller understöd av statens medel eller ett lån för vilket staten erlägger räntestöd, att beloppen av lån och understöd samt de beräknade kostnaderna för statens vatten- och avloppsarbete sammanlagt inte överstiger 60 procent av de beräknade totala kostnaderna för genomförandet av företaget; om dock det huvudsakliga verkningsområdet för ett sådant företag är inom ett glesbygdsområde kan finansieringsstödets sammanlagda belopp av särskilda skäl uppgå till högst 75 procent av de beräknade totalkostnaderna för företaget.

5 §

Innan ett statens vatten- och avloppsarbete påbörjas skall överenskommelse om genomförandet av företaget träffas med ovan i 4 § 3 mom. 3 punkten avsedda kommuner, samfund eller industriinrättningar.

I överenskommelsen om genomförandet av företag skall närmare bestämmas på vilket sätt och inom vilken tid kommunerna, samfunden eller industriinrättningarna vidtar de åtgärder som enligt 4 § 3 mom. 3 punkten ankommer på dem. Överenskommelsen ingås av den regionala miljöcentralen. Överstiger de beräknade kostnaderna för statens arbete 10 miljoner mark, skall dock utkastet till överenskommelse föreläggas vederbörande ministerium för godkännande, innan slutlig överenskommelse träffas. (21.6.1995/889)

I överenskommelsen skall upptas ett omnämnande av huruvida det färdiga arbetet överlåts eller förblir i statens besittning samt, om arbetet ej förblir i statens besittning till vem det överlåts och hur överlåtelsen sker, ävensom andra villkor som skall iakttas sedan arbetet blivit färdigt. Statens vatten- och avloppsarbeten som hänför sig till vattenverk och avloppsanläggningar skall, om särskilt skäl till annat ej föreligger, överlåtas till ovan i 4 § 3 mom. 3 punkten avsedda kommuner eller samfund.

I överenskommelsen skall efter behov upptas ett omnämnande av hur sådana meningsskiljaktigheter som uppstår vid tolkningen av överenskommelsen, avgörs samt hur man skall förfara om arbetet inte blir slutfört.

6 § (21.6.1995/889)

På de regionala miljöcentralerna ankommer att ombesörja att statens vatten- och avloppsarbeten blir genomförda.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas vid behov av miljöministeriet för vattenvårdens del och av jord- och skogsbruksministeriet i övrigt.

8 §

Detta beslut träder i kraft den i januari 1986 och genom beslutet upphävs statsrådets beslut av den 9 mars 1978 om statens vatten- och avloppsarbeten (214/78).

På vatten- och avloppsarbeten som är ofullbordade då detta beslut träder i kraft tillämpas dock fortfarande bestämmelserna i det beslut som upphävts.

Ikraftträdelsestadganden:

21.6.1995/889:

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1995.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.