Beaktats t.o.m. FörfS 1350/2018.

11.12.1981/871

Matsvampsförordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom HIMf om saluföring av matsvampar 1.6.2006/489, som gäller fr.o.m. den 31.12.2006.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av livsmedelslagen av den 3 juli 1941 (526/41):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Denna förordning gäller matsvamp som säljs såsom livsmedel och därav framställda svampprodukter samt användning av matsvamp för framställning av livsmedel som är avsett för försäljning.

2 §

I denna förordning avses med

matsvamp odlad eller vildväxande svamp, vilken såsom sådan eller sakenligt behandlad är tjänlig till människoföda;

handelssvamp matsvamp som av näringsstyrelsen godkänts för försäljning; samt

svampprodukt genom djupfrysning, frysning, torkning, saltning eller upphettning eller på annat motsvarande sätt behandlad eller konserverad matsvamp.

3 § (21.9.1990/873)

3 § har upphävts genom F 21.9.1990/873.

4 § (21.9.1990/873)

Endast såsom handelssvamp godkänd matsvamp får säljas.

Ett parti som säljs får innehålla endast en sorts handelssvamp, om inte handels- och industriministeriet bestämmer annorlunda.

5 §

Som tillverkningsämne för svampprodukt eller annat livsmedel får användas en eller flera såsom handelssvamp godkända matsvampssorter.

Svampprodukt som svampplockaren säljer direkt till konsumenten, till storhushåll som avses i 5 § livsmedelsförordningen, till industrin eller till parti- eller minuthandlare får likväl innehålla endast en såsom handelssvamp godkänd matsvampssort.

2 kap.

Kvalitetskrav och klassificering

6 §

Handelssvampar som säljs skall vara så hela och även eljest i sådant skick att den matsvamp som är i fråga kan identifieras.

Handelssvampar som säljs såsom färska eller används för tillverkning av svampprodukt eller annat livsmedel skall vara friska, fasta och oskadade samt så rena och maskfria som möjligt. Lukten och smaken skall vara karakteristiska för ifrågavarande matsvamp.

I varje parti som säljs får likväl finnas av näringsstyrelsen tillåtna mängder orenheter och sådana svampar som inte uppfyller i 2 mom. stadgade krav, men som ändå inte är skadliga för hälsan.

7 §

Handelssvamp får säljas oklassificerad eller klassificerad i följande kvalitetsklasser: specialklass, I klass och II klass.

Handelssvamp som säljs klassificerad skall uppfylla de kvalitetskrav som fastställts för vederbörande kvalitetsklass.

8 § (21.9.1990/873)

8 § har upphävts genom F 21.9.1990/873.

3 kap.

Förvaring och transport

9 §

Förvaringen och transporten av handelssvamp skall ordnas så, att svampens kvalitet inte försämras väsentligt under förvaringen eller transporten.

Försäljnings- och transporthöljen för svamp skall vara torra, rena och luktfria samt även eljest lämpliga för förpackning och transport av svamp.

4 kap.

Anteckningar på försäljningshölje

10 §

På försäljningshölje för handelssvamp skall anges matsvampens namn och innehållets mängd i viktenheter samt, om svampen säljs klassificerad, dess kvalitetsklass.

Vid försäljning av svamp utan försäljningshölje skall matsvampens namn och, om svampen är klassificerad, dess kvalitetsklass anges på ett synligt anslag i svampens omedelbara närhet.

11 § (21.9.1990/873)

stenmurklor säljs för annat än industriellt ändamål, skall på försäljningshöljet eller, om de säljs utan försäljningshölje, på ett synligt anslag i deras omedelbara närhet, utöver de anteckningar som avses i 10 §, finnas en anvisning om hur svamparna skall behandlas, i vilken skall ingå en varning om att de är giftiga.

12 §

På svampprodukts försäljningshölje och på transporthöljet för svamp som säljs utan försäljningshölje skall de till produkten använda handelssvamparna anges enligt vikt i fallande mängdordning.

På synligt anslag i omedelbar närhet av svampprodukt som säljs utan försäljningshölje skall de till produkten använda handelssvamparna anges på sätt i 1 mom. är stadgat.

13 §

Utöver vad i 10-12 §§ är stadgat gäller i fråga om anteckningar på försäljningshöljen för handelssvamp och svampprodukter vad i livsmedelsförordningen (408/52) och med stöd av den är stadgat eller bestämt om anteckningar på försäljningshölje.

På försäljningshöljen för svamp som säljs av plockaren och på torget såld svamp skall likväl göras endast i 10 och 11 §§ i denna förordning stadgade anteckningar.

5 kap.

Särskilda stadganden

14 §

Förutom vad i denna förordning är stadgat iakttages stadgandena i livsmedelsförordningen.

Om påföljderna för brott mot denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser stadgas i livsmedelslagen (526/41).

15 § (21.9.1990/873)

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av handels- och industriministeriet, som i enskilda fall av särskilda skäl på ansökan kan bevilja undantag från stadgandena i förordningen.

Livsmedelsverket kan i enskilda fall av särskilda skäl på ansökan bevilja undantag från stadgandena i 10-12 §§ om anteckningar på försäljningshöljen.

15 a § (21.9.1990/873)

Det som i 2 och 6 §§ stadgas om näringsstyrelsen avser handels- och industriministeriet.

6 kap.

Ikraftträdande

16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1982.

Förberedande åtgärder som denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

17 §

Utan hinder av vad ovan är stadgat får svampprodukter överlåtas i handeln till utgången av december 1982 även om anteckningarna på deras försäljnings- eller transporthöljen inte motsvarar stadgandena i denna förordning.

I 1 mom. avsedda färdigt förpackade produkter får annan än tillverkaren eller den som låtit tillverka produkten, förpackaren eller importören sälja till utgången av december 1983.

Ikraftträdelsestadganden:

21.9.1990/873:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Näringsstyrelsens beslut av den 28 juni 1983 om handelssvampar (644/83) jämte ändringar gäller dock tills annorlunda bestäms.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.