Beaktats t.o.m. FörfS 68/2020.

18.12.2018/1290

Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2019–2020

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om avgiftsbelagda prestationer som justitieministeriet, Brottspåföljdsmyndigheten, Riksfogdeämbetet, konkursombudsmannens byrå, Rättregistercentralen, Olycksutredningscentralen, dataombudsmannens byrå, barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, Europeiska institutet för kriminalpolitik verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, de statliga valsmyndigheterna och Brottspåföljdssektorns utbildningscentral tillhandahåller.

Denna förordning gäller även publikationer och experttjänster av andra myndigheter inom justitieministeriets förvaltningsområde än de myndigheter som nämns i 1 mom. samt bilplats- och lokalhyror som tas ut av dem. I fråga om avgifter för domstolars, åklagarväsendets och rättshjälpsbyråernas prestationer gäller dock separat bestämmelser.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som myndigheterna tar ut fasta avgifter för enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning är:

1) i andra än i 4 § avsedda fall sådana intyg, utdrag eller styrkta kopior som utfärdas på begäran;

2) beslut eller tillstånd som utfärdas på begäran eller ansökan.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som myndigheterna prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är:

1) utbildnings-, konsultations- och experttjänster, publikationer, blanketter, undersökningar och meddelanden och utredningar som utförs på beställning eller begäran samt försäljning av eller överlåtelse av nyttjanderätten till framställda metoder, redskap, datasystem och databaser;

2) i andra än i 4 § avsedda fall kopior, utskrifter och sådana kopior av handlingar som översänds som telefax eller i elektronisk form;

3) uppgifter som avses i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (EU) Nr 679/2016, i 6 § 8 mom. i straffregisterlagen (770/1993) och i 13 § i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (214/2012), om den registrerade begär flera kopior av de personuppgifter som är under behandling;

4) uppgifter ur valdatasystemet för andra ändamål än förrättning av val;

5) företeckningar som hänför sig till ett anställningsförhållande;

6) data ur justitieförvaltningens riksomfattande datasystem som lämnas ut genom teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt;

7) inkvarteringstjänster som Brottspåföljdssektorns utbildningscentral säljer;

8) uthyrning av lokaler och bilplatser;

9) måltider för personalen vid Brottspåföljdsmyndigheten och för besökare på anstalter som hör till Brottspåföljdsmyndigheten samt inkvarteringstjänster för dessa besökare.

I 1 mom. 9 punkten avsedda prestationer är inte avgiftsbelagda för besökare som är anhöriga eller andra närstående till en fånge, om deras besök på anstalten anknyter till genomförandet av en individuell plan i fråga om hur fången utnyttjar sin strafftid.

4 §
Prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

De avgifter som en myndighet tar ut för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fastställs av myndigheten i fråga med iakttagande av bestämmelserna i den paragrafen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2020.

Bilaga

Avgiftstabell

Prestation Avgift
1. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 4 a och 5 § i straffregisterlagen
– som ett utdrag 12,00 euro/utdrag
– som en förteckning 0,90 euro/person
2. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 § 1 mom. i straffregisterlagen 12,00 euro/utdrag
3. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 § 2 mom. och 4 mom. samt 6 a § i straffregisterlagen
– som ett utdrag 12,00 euro/utdrag
4. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 6 b § i straffregisterlagen
– som ett utdrag 12,00 euro/utdrag
5. Uppgifter som lämnas ut med stöd av 50 och 51 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002)
– som ett utdrag 12,00 euro/utdrag
– som en förteckning 0,90 euro/person
6. Annat intyg eller utdrag 22,00 euro
7. Styrkt kopia 2,50 euro/sida
8. På ansökan utfärdat beslut för ingående av äktenskap 250,00 euro
9. Behandling och avgörande av ett ärende som gäller ackreditering av ett certifieringsorgan 62,40 euro/timme
10. Beslut om dispens 260,00 euro
11. Övriga beslut 12,30 euro

Dröjsmålsavgift tas ut enligt 3 § 3 mom. i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

För en prestation som överlåts som ett utdrag, en kopia eller en förteckning tas det alltid ut en avgift på minst 10 euro.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.