Beaktats t.o.m. FörfS 137/2018.

29.4.2011/386

Körkortslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

I denna lag föreskrivs i syfte att upprätthålla och öka säkerheten i trafiken om körkort som krävs för framförande av motordrivna fordon och om körrätt, körförbud, förarexamen, förarutbildning och tillhörande tillstånd.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Det som i denna lag föreskrivs om körrätt och om körkort och andra tillstånd eller intyg som ska medhas vid körning tillämpas på framförande av andra än i 63 § 2 mom. i vägtrafiklagen (267/1981) avsedda motordrivna fordon på i den lagen avsedd väg. (28.12.2012/1081)

Denna lag gäller inte körkorts eller andra motsvarande tillstånds giltighet på Åland eller körkort utfärdade på Åland och deras giltighet i övriga delar av Finland, om inte annat föreskrivs.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) körrättsinnehavare den som har ett giltigt körkort eller intyg över godkänd förarexamen,

2 punkten har upphävts genom L 6.2.2015/70. (6.2.2015/70)

3) grundläggande utbildning för förarutbildning för kategori B sådan utbildning som krävs för att avlägga förarexamen och med övningsdel och fördjupningsdel utbildning efter det att körrätt för kategori B erhållits,

4) förarexamensmottagare tjänsteleverantör som Trafiksäkerhetsverket har ingått avtal med om förarexamensverksamhet enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) eller Trafiksäkerhetsverket, om det självt sköter verksamheten,

5) vanlig vistelseort den plats där en person normalt bor, dvs. under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där personen bor, men inte till följd av studier vid universitet eller någon annan utbildningsanstalt; för en person som har den yrkesmässiga anknytningen till en annan plats än den personliga anknytningen och som därför omväxlande bor i två eller flera stater ska den vanliga vistelseorten anses vara den plats som han eller hon har personlig anknytning till, under förutsättning att personen med regelbundna mellanrum återvänder dit eller bor i en annan stat för att genomföra en tidsbegränsad arbetsuppgift,

6) yrkeskompetens för förare yrkeskompetens för lastbils- och bussförare enligt lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), nedan lagen om yrkeskompetens, med grundläggande yrkeskompetens grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare enligt lagen om yrkeskompetens och med yrkesinriktad grundexamen för bussförare grundexamen enligt 9 § i lagen om yrkeskompetens,

7) körkort och körkortstillstånd i grupp 1 körkort eller körkortstillstånd där en eller flera av körkortskategorierna i gruppen ingår och med förare i grupp 1 förare med körkort som avses i denna punkt,

8) körkort och körkortstillstånd i grupp 2 körkort eller körkortstillstånd där det utöver en eller flera kategorier i grupp 1 ingår en eller flera körkortskategorier i grupp 2 och med förare i grupp 2 förare som har körkort för kategorier i både grupp 1 och grupp 2 och för vilka de medicinska kraven och giltighetstiden för körkortet följer kraven i grupp 2,

9) tillstånd att driva bilskola inom grupp 1 tillstånd att driva bilskola som ger rätt att ordna förarutbildning för körkortskategorierna i grupp 1 och med tillstånd att driva bilskola inom grupp 2 tillstånd att driva bilskola som ger rätt att ordna förarutbildning för körkortskategorierna i grupp 2,

10) inrättning som utbildar trafiklärare utbildningsanordnare som har av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning enligt 23 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) och som ger utbildning för specialyrkesexamen för trafiklärare, (11.8.2017/553)

11) fordonets totalvikt fordonets totalvikt enligt registret och har uppgetts i registreringsintyget, eller om fordonet inte behöver registreras, dess faktiska totalvikt och med fordonskombinationens totalvikt den totala vikten på fordonen i kombinationen definierad på samma sätt,

12) alkolås en i lagen om alkolås (730/2016) avsedd anordning som hindrar att ett fordon startar och vars användning kan vara förenad med en påföljd för rattfylleri eller ett läkarutlåtande om huruvida kraven på förarens hälsotillstånd har uppfyllts, (25.8.2016/731)

13) två- eller trehjuliga fordon i kategori AM två- eller trehjuliga fordon enligt artikel 1.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, med lätta fyrhjulingar fyrhjulingar enligt artikel 1.3 a i det direktivet, med motorcyklar i kategorierna A1, A2 och A tvåhjuliga fordon enligt artikel 1.2 b i det direktivet och med trehjulingar fordon enligt artikel 1.2 c i det direktivet, (28.12.2012/1081)

14) läkarintyg och läkarutlåtande ett utlåtande om huruvida de medicinska kraven uppfylls vilket getts utifrån en bedömning av förarens hälsotillstånd som gjorts med stöd av denna lag och med optikerutlåtande ett utlåtande om huruvida kraven på synförmåga uppfylls vilket getts med stöd av denna lag och som är avsett att användas i stället för en kontroll i samband med trafikövervakningen, (25.8.2016/731)

15) alkolåsövervakad körrätt sådan körrätt som övervakas med alkolås och som meddelas personer som har gjort sig skyldiga till rattfylleri, (25.8.2016/731)

16) den övervakade en person för vilken alkolåsövervakad körrätt har meddelats. (25.8.2016/731)

EPRDir 2002/24/EG har upphävts genom förordning EPRF (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

2 kap

Körkortskategorier och körrätt

4 §
Körkortskategorier

I grupp 1 ingår följande körkortskategorier:

1) AM, till vilken hör

a) två- och trehjuliga fordon (mopeder) med en konstruktiv hastighet av mer än 25 km/h och en högsta hastighet av 45 km/h, (28.12.2012/1081)

b) lätta fyrhjulingar,

2) A1, till vilken hör

a) motorcyklar vars motor har en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg,

b) motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en effekt av högst 15 kW,

c underpunkten har upphävts genom L 28.12.2012/1081. (28.12.2012/1081)

3) A2, till vilken hör motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte är ombyggda av ett fordon med mer än dubbla den effekten, (28.12.2012/1081)

4) A, till vilken hör

a) motorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem,

b) motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW,

5) B, till vilken hör

a) fordon med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg,

c) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, under förutsättning att fordonskombinationens totalvikt inte överstiga 3 500 kg,

6) BE, till vilken hör fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kg,

7) T, till vilken hör traktorer med en konstruktiv hastighet av högst 40 km/h, motorredskap och snöskotrar inklusive släpfordon kopplade till dem, (30.12.2015/1614)

8) LT, traktorer med en konstruktiv hastighet som överstiger 40 km/h och är högst 60 km/h inklusive släpfordon kopplade till dem. (30.12.2015/1614)

I grupp 2 ingår följande körkortskategorier:

1) C1, till vilken hör

a) fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer med en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg,

2) C1E, till vilken hör

a) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, under förutsättning att fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kg, under förutsättning att fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg,

3) C, till vilken hör

a) fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en totalvikt som överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i denna kategori och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg,

4) CE, till vilken hör

a) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, när totalvikten för fordonskombinationen överstiger 12 000 kg,

5) D1, till vilken hör

a) fordon som är konstruerade och tillverkade för att ta högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största längd av 8 meter,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D1 och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg,

6) D1E, till vilken hör fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg,

7) D, till vilken hör

a) fordon som är konstruerade och tillverkade för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren,

b) fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg,

8) DE, till vilken hör fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg.

Närmare bestämmelser om hur klassificeringen ska tillämpas på vissa fordon och fordonskombinationer får utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.12.2012/1081)

För framförande av traktor med en konstruktiv hastighet av över 60 km/h krävs, beroende på dess totalvikt, körrätt för en kategori inom grupp 1 i 1 mom. 5 punkten, eller körrätt för en kategori inom grupp 2 i 2 mom. 1 eller 3 punkten. Om ett släpfordon är kopplat till en sådan traktor som avses i detta moment ska traktorföraren ha körrätt för fordonskombinationer enligt 1 mom. 6 punkten eller 2 mom. 2 eller 4 punkten. (30.12.2015/1614)

5 §
Ålderskrav

Minimiåldern för körkort är

1) 15 år för kategori AM,

2) 16 år för kategori A1,

3) 18 år för kategori A2,

4) 24 år för kategori A alternativt 20 år, om personen har haft körkort för kategori A2 i minst två år,

5) 18 år för kategorierna B och BE,

6) 18 år för kategorierna C1 och C1E,

7) 21 år för kategorierna C och CE alternativt 18 år, om personen har annan kompetens än snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens för lastbilsförare, (28.12.2012/1081)

8) 21 år för kategorierna D1 och D1E,

9) för kategorierna D och DE

a) 24 år alternativt 23 år, om personen har snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens för bussförare, eller 21 år, om personen har annan än snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens för bussförare, eller

b) 18 år för kategori D, om personen har avlagt yrkesinriktad grundexamen för bussförare och har annan än snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens för bussförare,

10) 15 år för kategori T och LT. (30.12.2015/1614)

Av den som genomgår en sådan yrkesutbildning för förare som avses i 6 § i lagen om yrkeskompetens och som ger grundläggande yrkeskompetens samt har ett godkännandedokument enligt 2 mom. i den paragrafen krävs inte den yrkeskompetens för kategorierna C, CE och D som avses ovan i 1 mom. 7 och 9 punkten. För kategorierna C1E, CE, D1 och D krävs det utöver minimiåldern också undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen enligt 37 § 2 mom. i denna lag. (6.2.2015/70)

Ålderskravet i 1 mom. 9 punkten underpunkt b gäller också erhållande av körkort för kategori D för körning enligt 6 § i lagen om yrkeskompetens, om det gäller en sådan yrkesinriktad grundexamen enligt den punkten som omfattar minst 180 kompetenspoäng, förutsatt att studeranden har förvärvat kunnande motsvarande minst 90 kompetenspoäng avsedd för verksamhet i uppgifter som bussförare för persontrafik och fått 280 timmar utbildning för grundläggande yrkeskompetens för bussförare. Körkort för kategori D gäller bara i Finland innan innehavaren uppfyller ålderskravet i 9 punkten underpunkt a. (11.8.2017/553)

Med avvikelse från 1 mom. är minimiåldern för körkort för kategori C dock 18 år och för kategori D 21 år , om personen avser att köra fordonet i det syfte som anges i 2 § 3 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om yrkeskompetens, med undantag för provkörning för besiktning. Körkortet gäller bara vid körning i Finland enligt detta moment. Begränsningen ska antecknas på körkortet, och den gäller till dess att personen i övrigt uppfyller kraven på minimiålder för körkortskategorin.

Minimiåldern för framförande av trehjulingar i kategori A anges i 7 § 1 mom. (28.12.2012/1081)

6 §
Körrätt

Körrätten uppkommer när körkortet lämnas ut. Om avlagd förarexamen är en förutsättning för körrätt och ett till kategorin motsvarande körkort eller temporärt körkort inte samtidigt lämnas ut, uppkommer körrätten när intyg över godkänd examen lämnas ut.

Körrätt saknas om

1) körrättsinnehavaren har körförbud eller temporärt körförbud,

2) körrättsinnehavaren försummar att uppfylla kravet på alkolås enligt 68 a § 2 mom., (25.8.2016/731)

3) körkortet inte har förnyats,

4) körrätten har upphört.

För körrätt gäller dessutom följande begränsningar:

1) en körrättsinnehavare för kategori AM har inte körrätt för moped för kategori AM eller lätt fyrhjuling, om förarexamen har avlagts i Finland och förarexamen för liknande fordon inte har antecknats på körkortet och innehavaren inte har något annat körkort som ger körrätt för kategori AM,

2) körrätt för kategori C och CE saknas om körrättsinnehavaren inte längre uppfyller kraven enligt 5 § 2 mom. på grund av att han eller hon har avbrutit utbildningen för yrkesinriktad grundexamen och inte har i 5 § 1 mom. 7 punkten avsedd grundläggande yrkeskompetens, och körrätt för kategori D saknas om körrättsinnehavaren inte längre uppfyller kraven enligt 5 § 3 mom. på grund av att han eller hon har avbrutit utbildningen för yrkesinriktad grundexamen, (28.12.2012/1081)

3) körrätt för framförande av ett fordon i kategori C eller D i andra syften än de som nämns i 5 § 4 mom. finns inte förrän ålderskraven i övrigt är uppfyllda.

Efter körförbud eller temporärt körförbud börjar körrätten på nytt när polisen återlämnar körkortet till innehavaren eller utfärdar ett temporärt körkort för innehavaren. (6.2.2015/70)

Ett intyg över förarexamen ger personen rätt att annanstans i Finland än på Åland i sex månader från avlagd förarexamen köra ett fordon som motsvarar den kategori som examen gäller eller ett fordon i en kategori som ingår i examen. Bestämmelserna i denna lag om skyldigheten att ha körkortet med sig och överlämna det, om myndighetens rätt att omhänderta ett körkort och om skyldigheten att lämna körkortet till myndigheten vid körförbud och när körkort lämnas ut tillämpas också på intyg över förarexamen. (6.2.2015/70)

7 §
Körrättens omfattning

En körrättsinnehavare får köra sådana fordon och fordonskombinationer vars kategori anges på körkortet eller på förarexamensintyg. Trehjulingar som hör till kategori A enligt 4 § 1 mom. 4 b-punkten får dock bara köras av sådana körrättsinnehavare för kategori A som har fyllt 21 år.

Kategori A innefattar dock körrätt för kategorierna A1 och A2, kategori A2 körrätt för kategori A1, kategori C körrätt för kategori C1, kategori CE körrätt för kategori C1E, kategori D körrätt för kategori D1, kategori DE körrätt för kategori D1E och kategorierna C1E, CE, D1E och DE körrätt för kategori BE. Alla kategorier utom kategorierna T och LT innefattar körrätt för kategori AM, kategorierna A1, A2, A, B och LT körrätt för kategori T och kategorierna C1 och C körrätt för kategori LT. (28.12.2012/1081)

Körrätten i en körkortskategori kan begränsas eller förenas med villkor enligt 16 § 1 mom. 2 punkten. Körrätten gäller

1) för kategori AM två- och trehjuliga mopeder, om körrätt för moped finns registrerad på körkortet, och lätta fyrhjulingar, om körrätt för lätt fyrhjuling finns registrerad på körkortet på grundval av körprov för motsvarande förarexamen,

2) automatväxlade fordon eller fordonskombinationer med automatväxlad dragbil som motsvarar examenskategorin, om körprovet för förarexamen eller manöverprovet, när det krävs i stället för körprov, avläggs med automatväxlat fordon. (28.12.2012/1081)

En körrättsinnehavare för kategori B får köra också fordonskombinationer med dragbil i kategori B, när släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg och fordonskombinationens totalvikt överstiger 3 500 kg, men inte 4 250 kg, förutsatt att avlagt körprov för fordonskombinationen finns antecknat på körkortet.

Kategorierna T och LT gäller endast i Finland.

Bestämmelser om automatväxlade fordon och sådana undantag från körrättens omfattning som gäller bara i Finland utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om undantag från bestämmelsen i 3 mom. 2 punkten om begränsning av körrätten till endast automatväxlade fordon eller fordonskombinationer med automatväxlad dragbil, när det körprov eller manöverprov som avses i den punkten har avlagts med automatväxlat fordon, får utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.12.2012/1081)

8 § (6.2.2015/70)
Behörighet i anslutning till körkort, körkortstillstånd och vissa andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket beviljar körkort, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel och trafiklärartillstånd, förnyar körkort och trafiklärartillstånd samt fastställer internationellt körkort. Trafiksäkerhetsverket lämnar ut dupletter av körkort och av andra tillstånd samt återkallar körkortstillstånd.

Polisen meddelar körförbud, temporärt körförbud och andra påföljder samt återkallar tillstånd enligt denna paragraf med undantag av körkortstillstånd. Polisen svarar för övervakningen av körrättsinnehavares körförmåga och hälsotillstånd och kan i anslutning därtill besluta om åtgärder som föranleds av övervakningen på det sätt som föreskrivs särskilt i denna lag.

Trafiksäkerhetsverket kan besluta att ett körkort som visas upp i samband med ansökan om körkortstillstånd eller körkort ska tas om hand för undersökning av dess äkthet, om körkortet misstänks vara förfalskat.

8 a § (6.2.2015/70)
Serviceuppgifter i anslutning till beviljande av körkortstillstånd, körkort och vissa andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta de uppgifter som avses i 8 § 1 mom. av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna kan ingå att ta emot ansökningshandlingar och att i register införa de uppgifter som krävs för behandlingen av ansökningarna, tillhandahålla rådgivning i fråga om körkorts- och tillståndsförfarandet, förmedla uppgifter till sökanden, lämna ut det ansökta körkortet eller tillståndet, om det inte sänds till sökanden per post, ta emot körkort och tillstånd som ska återlämnas samt att sköta andra motsvarande uppgifter i ansökningsförfarandet. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta uppgifter som avses i denna paragraf. De uppgifter som avses i denna paragraf ska skötas i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader. De uppgifter som anges i 1 mom. kan förenas med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket skaffar.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och andra krav i anslutning till skötseln av dem så att den registeransvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt fullgörs även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att utföra inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

L om offentlig upphandling 348/2007 har upphävts genom L om offentlig upphandling och koncession 1397/2016.

8 b § (6.2.2015/70)
Avtal om serviceuppgifter

I ett avtal om skötsel av serviceuppgifter som gäller körkortstillstånd, körkort och andra tillstånd ska förutom serviceuppgifternas omfattning enligt 8 a § 4 mom. överenskommas om åtminstone

1) serviceproducentens verksamhetsområde,

2) minimiantalet verksamhetsställen i verksamhetsområdet, deras läge och betjäningstider,

3) de krav som skötseln av serviceuppgifterna ställer på lokaler, datakommunikationsförbindelser, nivån på datasystemet och datasäkerheten samt på anordningar och utrustning och på verksamheten i allmänhet,

4) det förfarande som ska iakttas för att säkerställa att de personer som sköter uppgifterna har tillräcklig yrkesskicklighet,

5) det förfarande som ska iakttas när fordonstrafikregistret används och uppgifter registreras i detta för att skyddet för personuppgifter och omsorgsplikten ska uppfyllas när uppgifter behandlas samt hur det dataskydd och den datasäkerhet som krävs av serviceproducenten ska påvisas,

6) förvaring och arkivering av de dokument som hänför sig till verksamheten,

7) det förfarande som ska iakttas när tillståndsavgifter tas ut och redovisas till Trafiksäkerhetsverket,

8) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till serviceproducenten och hur den ska betalas,

9) avtalsperioden, inledandet av verksamheten och avslutande av avtalet under avtalsperioden,

10) de krav som övervakningen ställer på serviceproducenten och om påföljder av iakttagna brister och försummelser,

11) serviceproducentens skyldighet att anmäla sådana förändringar i skötseln av uppgifterna som kan ha väsentlig inverkan på möjligheten att sköta uppgifterna på behörigt sätt,

12) omständigheter som är behövliga för att uppgifterna ska kunna skötas på behörigt sätt med beaktande av de bestämmelser om datasäkerhet som är förpliktande för myndigheterna.

8 c § (6.2.2015/70)
Hur ansökningsärenden som gäller körkortstillstånd, körkort och vissa andra tillstånd inleds samt vissa anmälningar

Ansökningar om körkortstillstånd, körkort och andra tillstånd som nämns i 8 § 1 mom. kan ges in elektroniskt eller till en serviceproducent som Trafiksäkerhetsverket anvisar.

Ansökan om tillstånd att driva bilskola eller i denna lag föreskriven anmälan i anslutning till bilskoleverksamhet ges in till Trafiksäkerhetsverket.

Om ett läkarutlåtande som ska fogas till en ansökan enligt 1 mom. förutom anteckning om att de medicinska kraven är uppfyllda innehåller annan information som beskriver sökandens hälsotillstånd, kan bilagan i stället för att överlämnas till serviceproducenten ges in till Trafiksäkerhetsverket efter det att ansökan har inletts.

8 d § (6.2.2015/70)
Bedömning av serviceproducentens tillförlitlighet

En serviceproducent kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 8 a § 3 mom., om serviceproducenten, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en serviceproducent i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses i 8 § 1 mom. Serviceproducenten kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexamensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses ovan.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till skötseln av tillståndsuppgifter enligt 8 § 1 mom. och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av de tillståndsuppgifter som avses här.

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

3 kap

Körkortstillstånd och utfärdande av körkort

9 § (6.2.2015/70)
Att ansöka om körkortstillstånd

Det är möjligt att inneha endast ett sådant körkort som är beviljat i en stat som hör till Europeiska unionen (EU-stat) eller till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) eller i någon annan stat och som godkänns i Finland. Om sökanden har ett sådant körkort, kan körkortstillstånd beviljas endast för att ersätta det med ett körkort som avses i denna lag.

Körkortstillstånd får beviljas tidigast ett år innan sökanden uppfyller ålderskravet för körkortskategorin i fråga. Körkortstillstånd för kategori B kan dock beviljas tidigast två år innan ålderskravet är uppfyllt. För körrätt för fordonskombination enligt 7 § 4 mom. ska den som ansöker om körkortstillstånd ha körrätt för kategori B.

Ansökan får göras elektroniskt eller personligen eller genom ombud. Sökanden ska dock styrka sin identitet när han eller hon ansöker om körkortstillstånd eller när körkortet lämnas ut eller för förarexamensmottagaren vid förarexamen.

En ansökan om körkortstillstånd eller körkort förfaller om den av en orsak som beror på sökanden inte har kunnat behandlas inom ett år efter det att ansökan anlände. Om ansökan förfaller avförs uppgiften om ansökan ur fordonstrafikregistret.

Det som i denna lag föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd gäller också ansökan om körkort, om körkortstillstånd inte krävs för körkortet. Närmare bestämmelser om ansökan om körkortstillstånd och körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 § (6.2.2015/70)
Bilagor till ansökan

Ansökan ska åtföljas av

1) ett högst sex månader gammalt läkarutlåtande och dessutom ett utlåtande av en specialistläkare, om ett sådant behövs för att behandla ansökan utifrån läkarutlåtandet eller annars av en orsak som kommit till Trafiksäkerhetsverkets kännedom,

2) ett fotografi som uppfyller kraven på passfoto, med undantag av kravet att fotografiet får vara högst sex månader gammalt, om inte ett sådant fotografi används i körkortet som tidigare har registrerats i fordonstrafikregistret eller om fotografiet enligt 31 § inte behöver bifogas ansökan,

3) sökandens namnteckningsprov, som ska kunna digitaliseras, om inte ett namnteckningsprov som registrerats tidigare i fordonstrafikregistret används i körkortet,

4) information om huruvida sökanden har körkort beviljat i någon annan EU- eller EES-stat och en försäkran om att han eller hon inte har körförbud eller hans eller hennes körkort inte har begränsats, omhändertagits eller för viss tid återkallats i någon annan EU- eller EES-stat,

5) sådana upplysningar från en myndighet, arbetsgivaren eller någon annan motsvarande aktör som gäller grunderna för att bevilja körkort och hur behövligt ett körkort är i arbetet, om ansökan gäller körkort för körning enligt 5 § 4 mom.,

6) samtycke från vårdnadshavarna, om minimiåldern för körkortskategorin är 15 eller 16 år och sökanden inte har fyllt 18 år.

Information enligt 1 mom. 1 punkten krävs dock inte om information inte behövs till följd av ett läkarutlåtande eller annars av en orsak som kommit till Trafiksäkerhetsverkets kännedom, om

1) sökanden har giltigt körkort i den grupp som ansökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort,

2) sökanden högst två år tidigare vid beväringstjänstgöring inom försvarsmakten har avlagt förarexamen i den kategori som ansökan avser,

3) sökanden har giltigt körkort från någon annan EU- eller EES-stat i den kategori som ansökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort.

För körkort i grupp 1 godkänns i stället för läkarutlåtande enligt 1 mom. 1 punkten även en kopia av ett giltigt hälsointyg för unga.

I läkarutlåtandet ska det vid bedömningen av huruvida de medicinska kraven är uppfyllda beaktas särskilt hur stigande ålder inverkar på förarens hälsotillstånd och uppfyllande av de medicinska kraven, om den som ansöker om körkortstillstånd i grupp 1 har fyllt 70 år och den som ansöker om körkortstillstånd i grupp 2 har fyllt 68 år.

Den som ger upplysningar enligt 1 mom. 5 punkten ska enligt bestämmelserna om inlämnande av ansökan i 8 c § 1 mom. underrätta Trafiksäkerhetsverket om sådana förändringar i arbetsuppgifterna som har samband med upplysningarna. Närmare bestämmelser om kraven i anslutning till de upplysningar som ska lämnas enligt 1 mom. 5 punkten och, vid behov, om andra krav enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Med avvikelse från 2 mom. 3 punkten ska ett läkarutlåtande dock visas upp, om innehavaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 45 år och det har gått minst 5 år sedan körkortet beviljades eller om körkortsinnehavaren har fyllt 70 år och det har gått minst 5 år sedan ett körkort i grupp 1 beviljades eller minst 2 år sedan ett körkort i grupp 2 beviljades.

11 § (6.2.2015/70)
Undantag från kravet på körkortstillstånd

Nytt körkortstillstånd behövs inte om

1) någon ansöker om duplett av körkort eller om att ett villkor eller en begränsning enligt 16 § eller yrkeskompetens enligt 3 § 6 punkten ska antecknas på körkortet,

2) någon ansöker om förnyelse av körkort innan körkortets giltighetstid går ut.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. krävs det körkortstillstånd, om det är fråga om förnyelse av ett körkort som utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat än Finland eller ersättande av ett sådant körkort med ett nytt. (20.5.2016/363)

12 § (6.2.2015/70)
Förutsättningar för körkortstillstånd

Körkortstillstånd beviljas om

1) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd,

2) sökanden har vanlig vistelseort i Finland eller om han eller hon studerar här och studierna har pågått i minst sex månader,

3) sökanden inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud i Finland eller i någon annan EU- eller EES-stat och hans eller hennes körkort inte heller har begränsats, omhändertagits eller för viss tid återkallats i någon annan EU- eller EES-stat,

4) sökanden uppvisar ett utbildningsintyg, om ett sådant enligt denna lag krävs när avläggande av förarexamen inte förutsätts.

Körkortkortstillstånd kan beviljas oberoende av 1 mom. 1 punkten, om personen uppfyller kraven då alkolås används. Varje kategori som antecknas i körkortstillståndet ska villkoras med att alkolås ska användas.

När ett körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat byts ut krävs inte de upplysningar som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten, förutsatt att det inte gäller sådan förnyelse av körkort som enligt denna lag kräver att upplysningar lämnas.

13 § (6.2.2015/70)
Avgörande av ansökan om körkortstillstånd

En ansökan om körkortstillstånd ska avgöras utan onödigt dröjsmål.

Vid behov ska det med hjälp av Europeiska unionens körkortsverk kontrolleras huruvida förutsättningarna för körkort är uppfyllda.

14 § (6.2.2015/70)
Beviljande av körkortstillstånd

Den som ansöker om körkortstillstånd för kategori CE beviljas också tillstånd för kategori D1E eller DE, om han eller hon har körkort i kategori D1 eller D. Den som ansöker om körkortstillstånd för kategori E i grupp 2 beviljas också tillstånd för kategori BE.

Om ett utländskt körkort ska bytas ut utan krav på ny förarexamen, ska det antecknas på körkortet vem som har beviljat det utbytta körkortet. Bestämmelser om de krav som ska uppfyllas för att körkort ska bytas ut och om sättet att införa uppgifterna på det utbytta körkortet i fordonstrafikregistret, anteckning av uppgifterna på körkortet och anteckning av andra uppgifter på körkortet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Körkortstillstånd gäller i två år.

15 § (6.2.2015/70)
Återkallelse av körkortstillstånd

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett körkortstillstånd, om mottagaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av körkortstillstånd. Körkortstillståndet återkallas dock inte om polisen har meddelat innehavaren körförbud. Har körrätten för någon kategori i körkortstillståndet börjat gälla, ska tillståndet återkallas till den del körrätten ännu inte har börjat gälla.

15 a § (25.8.2016/731)
Ändring av körkortskategori

Polisen kan ändra körkortskategorin permanent eller för högst två år till den kategori som körrättsinnehavaren uppfyller förutsättningarna för, om innehavaren inte längre uppfyller de förutsättningar för körkortstillstånd som motsvarar körrättskategorin eller motsvarande krav på ålder.

För viss tid ändrad körrätt enligt 1 mom. ska återställas, om körrättsinnehavaren visar för polisen att han eller hon åter uppfyller förutsättningarna för körrätt och polisen återlämnar det körkort som motsvarar körrätten och som är i polisens besittning.

Innehavaren av ändrad körrätt ska överlämna sitt körkort till polisen och ansöka om ett körkort som motsvarar den nya kategorin hos Trafiksäkerhetsverket. Polisen kan utfärda ett temporärt körkort, om inget annat körkort lämnas ut.

16 § (6.2.2015/70)
Villkor och begränsningar i körkort

Till ett körkortstillstånd och ett körkort kan utöver villkor och begränsningar enligt 5 § 3 och 4 mom. samt 68 a § 2 mom. också fogas ett villkor om att (25.8.2016/731)

1) körrättsinnehavaren vid körning ska använda glasögon eller andra korrigerande linser, hörapparat, alkolås eller protes eller andra ortopediska hjälpmedel, om han eller hon bara genom att använda dem uppfyller föreskrivna medicinska krav eller kan köra ett fordon,

2) det i ett fordon som körs av körrättsinnehavaren ska finnas automatväxel, om inte något annat följer av 7 § 6 mom., eller särskilda manöverorgan godkända av förarexamensmottagaren som innehavaren har använt vid körprovet eller manöverprovet för förarexamen eller vid ett prov på körförmåga som polisen förordnat och därigenom visat att han eller hon kan köra fordonet,

3) körrättsinnehavaren inom utsatt tid ska lämna in ett intyg av en läkare eller en specialistläkare till polisen,

4) körrättsinnehavaren när han eller hon avlägger det första körkortet för bil senast inom två år efter det att han eller hon har fått körrätt för kategori B till Trafiksäkerhetsverket ska ge in ett intyg över erhållen undervisning för övningsdelen och fördjupningsdelen, om han eller hon kör bil efter att tiden gått ut.

Trafiksäkerhetsverket beslutar om villkoren och begränsningarna. Polisen fattar beslut i fråga om ett villkor eller en begränsning eller en ändring som beror på en åtgärd som hör till polisens behörighet med stöd av denna lag. Förarexamensmottagaren uppställer ett villkor eller en begränsning enligt 1 mom. 2 punkten utifrån det fordon som använts i körprovet, manöverprovet eller provet på körförmåga.

Med undantag för 1 mom. 3 och 4 punkten ska villkoren och begränsningarna antecknas på körkortet i anslutning till den körkortskategori som villkoret eller begränsningen gäller.

17 §
Medicinska krav för körkort i grupp 1

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 1 ska följande medicinska krav uppfyllas:

1) den som ansöker om körkortstillstånd ska, om nödvändigt med korrigerande linser, ha en binokulär synskärpa på minst 0,5 för båda ögonen tillsammans; den som ansöker om körkortstillstånd och är helt blind på ett öga eller endast använder det ena ögat för att se ska ha en synskärpa på minst 0,5, och denne ska ha haft denna monokulära syn tillräckligt länge för att ha vant sig vid den,

2) sökandens synfält ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, nedan körkortsdirektivet, så att synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör till denna grupp, (6.2.2015/70)

3) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bilaga III till körkortsdirektivet, och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon väsentlig grad försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda manöverorgan. (6.2.2015/70)

Avvikelse kan av särskilda skäl göras från minimikraven i körkortsdirektivet enligt 1 mom. 2 punkten, om kraven i punkten i övrigt uppfylls enligt intyg av en specialistläkare och ett körprov som avläggs vid behov. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten uppfylls och om undantag från kraven på synfält med stöd av detta moment samt om hur övriga medicinska krav enligt 3 punkten uppfylls. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de kontroller som ska göras för att undersöka om de föreskrivna medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirektivet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls. (6.2.2015/70)

18 §
Medicinska krav för körkort i grupp 2

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 2 ska följande medicinska krav uppfyllas:

1) den som ansöker om körkortstillstånd ska ha en synskärpa på minst 0,8 på ett öga och minst 0,1 på det andra ögat, vid behov genom korrigering med linser som har en styrka på högst +8 dioptrier,

2) synfältet i vartdera ögat hos sökanden ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till körkortsdirektivet, så att synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör till denna grupp, (6.2.2015/70)

3) sökanden ska, vid behov med hörapparat, åtminstone på ett öra uppfatta normal konversationsstämma på fyra meters avstånd,

4) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bilaga III till körkortsdirektivet och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon väsentlig grad försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda manöverorgan.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och övriga medicinska krav enligt 4 punkten uppfylls. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de kontroller som ska göras för att undersöka om de föreskrivna medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirektivet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls. (6.2.2015/70)

Hörselkravet enligt 1 mom. 3 punkten är inget hinder för att använda hörselskydd i fordon i kategorierna C1 och C, om det är nödvändigt enligt arbetarskyddsbestämmelserna för arbetstagaren.

19 §
Prov på körförmåga

Polisen har rätt att förordna att ett sådant intyg ska lämnas in över prov på körförmåga som visar hur en sjukdom, ett men eller en kroppsskada enligt 17 § 1 mom. 3 punkten och 18 § 1 mom. 4 punkten påverkar körningen och över eventuella manöverorgan som därför kan behövas.

Provet ska avläggas för förarexamensmottagaren med ett fordon i den kategori som körkortet eller förarexamen avser. Närmare föreskrifter om hur prov på körförmåga ska genomföras får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

20 §
Kontroll av förares hälsotillstånd och prestationsförmåga

Polisen kan förordna att en körrättsinnehavare ska lämna in ett utlåtande av en läkare eller en specialistläkare över att innehavaren uppfyller de medicinska kraven eller ett intyg över prov på körförmåga eller över nytt körprov, om det finns anledning att misstänka att han eller hon inte längre uppfyller de medicinska kraven för körkort eller på grund av sitt hälsotillstånd inte längre riskfritt kan köra ett fordon som han eller hon har körrätt för.

En polisman har rätt att förordna att en körrättsinnehavare ska genomgå en kontroll i samband med trafikövervakning där det undersöks att kraven på synförmåga uppfylls. Kontrollen ska utföras på ett sätt och med en metod som inte medför onödig eller oskälig olägenhet för föraren.

I stället för att delta i en kontroll enligt 2 mom. kan föraren inom en frist som polismannen bestämmer till polisen lämna in ett utlåtande av en läkare eller en optiker som visar att kraven på synförmåga är uppfyllda.

Sådana i Finland varaktigt bosatta innehavare av körkort utfärdade i en annan EU- eller EES-stat eller någon annanstans i utlandet vars körkort berättigar till att köra motordrivna fordon i Finland och vars körkort har längre giltighetstid än vad som föreskrivs i denna lag, ska med läkarutlåtande visa för polisen att de uppfyller de föreskrivna medicinska kraven. Ett läkarutlåtande ska visas upp om innehavaren av ett körkort i grupp 1 har fyllt 70 år och det har gått fem år sedan körkortet beviljades, om innehavaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 45 år och det har gått fem år sedan körkortet beviljades och om innehavaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 70 år och det har gått två år sedan körkortet beviljades och därefter inom fristerna ovan räknat från det att det föregående utlåtandet visades upp. Utlåtandet ska visas upp inom två månader från det att skyldigheten att visa upp det uppkom. (28.12.2012/1081)

21 §
Anmälan om förares hälsotillstånd

Trots sekretessbestämmelserna är en läkare skyldig att göra en anmälan till polisen, om han eller hon konstaterar att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte längre uppfyller de medicinska kraven i 17 eller 18 § på grund av att hälsotillståndet försämrats och försämringen inte är endast tillfällig eller på grund av att personen fortgående missbrukar berusningsmedel. (6.2.2015/70)

Innan läkaren gör anmälan enligt 1 mom. ska han eller hon informera patienten om sin skyldighet att göra en anmälan och upplysa patienten om hur körförmågan påverkas av hälsotillståndet.

En anmälan enligt 1 mom. får bara innehålla följande uppgifter:

1) att personen inte uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd,

2) vilka andra åtgärder läkaren föreslår för att närmare utreda personens hälsotillstånd och hur det påverkar körförmågan.

Bestämmelserna i denna paragraf om läkares anmälningsplikt gäller också optiker vid kontroll enligt 20 § av synförmågan i samband med trafikövervakning.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om anmälan. (6.2.2015/70)

22 § (6.2.2015/70)
Körkortens giltighetstid

Körkort i grupp 1 utfärdas för femton år i sänder, men högst för en tid som upphör när sökanden fyller 70 år. Därefter utfärdas körkort för fem år i sänder. Körkort utfärdas för fem år också om den som ansöker om körkortstillstånd har fyllt 65 år eller, vid förnyelse av körkort, om sökanden fyller 65 år under giltighetstiden för ett körkort som förnyas. Körkortet ska utfärdas för en kortare tid än vad som föreskrivs i detta moment, om detta förutsätts i ett läkarutlåtande.

Körkort för kategorier i grupp 2 utfärdas för fem år i sänder, men högst för en tid som upphör när sökanden fyller 70 år. Därefter utfärdas körkort för två år i sänder. Körkort utfärdas dock för två år, om den som ansöker om körkortstillstånd har fyllt 68 år eller, vid förnyelse av körkort, om sökanden fyller 68 år under giltighetstiden för ett körkort som förnyas. Körkortet ska utfärdas för en kortare tid än vad som föreskrivs i detta moment, om detta förutsätts i ett läkarutlåtande.

Om kategorierna för ett körkort som avses i denna paragraf utökas under körkortets giltighetstid, ska ett nytt körkort utfärdas för ny sådan tid som avses i 1 eller 2 mom. Ett körkort som utfärdas för att i kortet införa eller stryka en anteckning som avses i 11 § 1 mom. 1 punkten eller för att sänka körkortskategorin för någon annan angiven tid än den som avses i 15 a § 1 mom. är giltigt till samma datum som det körkort som ligger till grund för utfärdandet av kortet. (20.5.2016/363)

Körkortet är giltigt under den bestämda tid som avses i 1 och 2 mom. från och med det att den handling som avses i 6 § 1 mom. lämnas ut eller, om förarexamen inte avläggs, från och med det att förutsättningarna för att lämna ut körkortet uppfylls. Närmare bestämmelser om kraven på giltighetstiden utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

23 § (6.2.2015/70)

23 § har upphävts genom L 6.2.2015/70.

24 § (6.2.2015/70)
Förutsättningar för att lämna ut körkort

Körkort lämnas ut till en sökande

1) som har körkortstillstånd, om det krävs enligt 11 §,

2) som uppfyller det föreskrivna ålderskravet,

3) som har avlagt förarexamen med godkänt resultat för den aktuella kategorin av körkortstillstånd.

Förarexamen enligt 1 mom. 3 punkten krävs dock inte om

1) en körrättsinnehavare för motorcykel som har haft körkort för berörda kategori i minst två år visar att han eller hon har fått den utbildning som krävs för att höja körkortskategorin för motorcykel till följande kategori,

2) sökanden har ett giltigt körkort i samma kategori utfärdat i en annan EU- eller EES-stat förutsatt att inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort,

3) sökanden har något annat giltigt utländskt körkort som med stöd av denna lag kan bytas ut mot ett finländskt körkort utan krav på ny förarexamen.

Att sökanden uppfyller kravet i 1 mom. 3 punkten ska visas genom intyg över förarexamen som får vara avlagd högst två år tidigare när det gäller examen i en körkortskategori i grupp 1 eller högst ett år tidigare när det gäller examen i en körkortskategori i grupp 2. Också motsvarande intyg över avlagd förarexamen i försvarsmakten eller på Åland ska godkännas.

Med avvikelse från 3 mom. får examen för kategorierna C, CE och D som har avlagts i försvarsmakten under beväringstjänsten dock vara avlagd högst tre år tidigare.

Närmare bestämmelser om huruvida fristerna för visande av att förutsättningarna för utlämnande uppfylls och om andra förutsättningar för att körkort ska lämnas ut får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om den undervisning som avses i 2 mom. 1 punkten och dess minimimängd utfärdas genom förordning av statsrådet.

På ett körkort som utfärdas på grundval av ett körkort enligt 2 mom. 2 och 3 punkten ska det uppges vem som har utfärdat det utbytta körkortet. Bestämmelser om de krav som ska uppfyllas för att körkort ska bytas ut och om uppgifter på det gamla körkortet som ska föras in i fordonstrafikregistret och uppgifter som ska antecknas på körkortet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 § (6.2.2015/70)
Hinder för att lämna ut körkort

Ett körkort får inte lämnas ut om

1) körkortstillståndet har återkallats,

2) det efter beviljat körkortstillstånd kommer fram omständigheter som hindrar att tillstånd beviljas,

3) den som har körkortstillstånd har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.

Om sökanden redan har körkort ska han eller hon återlämna det när det nya lämnas ut, om inte något annat föreskrivs. Om sökanden inte återlämnar sitt tidigare i Finland, på Åland eller i utlandet utfärdade körkort, är han eller hon skyldig att uppge hur körkortet har förkommit, förstörts eller försvunnit. Körkortet ska återlämnas till Trafiksäkerhetsverket, om det senare kommer till rätta.

26 § (6.2.2015/70)
Utlämnande av körkort

Körkortet sänds till sökanden per post. Trafiksäkerhetsverket lämnar ut körkortet, om det inte kan skickas per post på grund av att myndigheten måste få sökandens gamla körkort eller av någon annan orsak som hänför sig till dokumentsäkerhet eller till utförande av någon uppgift enligt denna lag. Närmare bestämmelser om vilka körkort som ska sändas per post, förfarandet vid postning och andra krav på postningen samt återlämnande av sökandens gamla körkort till myndigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ett körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat återlämnas när ett körkort lämnas ut, ska det återlämnas till utfärdaren och skälen för detta anges.

Närmare bestämmelser om bevarande av ett återlämnat körkort och om återlämnande av ett körkort som avses i 2 mom. till utfärdaren vid utlämnande av körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 § (6.2.2015/70)
Förnyelse av körkort

Ansökan om förnyelse av körkort för den tid som anges i 22 § ska göras enligt vad som föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd i 9 § 3 mom. Ansökan ska åtföljas av

1) ett fotografi som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten, om det behövs enligt den punkten,

2) ett namnteckningsprov som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten, om det behövs enligt den punkten,

3) ett läkarutlåtande, om den som ansöker om förnyelse av ett körkort i grupp 1 har fyllt 70 år eller fyller 70 år under körkortets giltighetstid eller om den som ansöker om förnyelse av ett körkort för kategorier i grupp 2 har fyllt 45 år eller fyller 45 år under körkortets giltighetstid eller om ett sådant behövs för att behandla ansökan utifrån ett läkarutlåtande som visats upp eller av någon orsak som annars kommit till tillståndsmyndighetens kännedom.

I läkarutlåtanden enligt 1 mom. 3 punkten för dem som ansöker om förnyelse av ett körkort i grupp 1 ska det vid bedömningen av huruvida de medicinska kraven uppfylls särskilt beaktas hur stigande ålder inverkar på hälsan när det gäller körförmågan och möjligheterna att uppfylla de medicinska kraven. Detta krävs dock inte när ett sådant körkort i grupp 1 förnyas som gäller tills innehavaren fyller 70 år, om ansökan om förnyelse görs före giltighetstidens utgång. I ett läkarutlåtande som ska fogas till förnyelse av ett körkort i grupp 2 ska ovan avsedda verkningar av stigande ålder beaktas om sökanden har fyllt 68 år eller fyller 68 år under körkortets giltighetstid.

Om förnyelse söks och beslut fattas inom sex månader innan giltighetstiden för körkortet går ut, är körkortet i kraft den tid som föreskrivs i 22 § från den sista dagen av körkortets giltighetstid. Det körkort som ska förnyas kan i Finland, med undantag för Åland, godkännas som bevis på körrätt under högst tre månader från utgången av den giltighetstid som är antecknad på körkortet. Om giltighetstiden för det körkort som ska förnyas har gått ut när ansökan enligt 1 mom. lämnas in, tillämpas på körrättens uppkomst 6 § 1 mom. om körrättens uppkomst eller 29 § om utlämnande av temporärt körkort. Om det då har gått mer än två år från det att giltighetstiden för ett körkort i grupp 1 löpte ut, eller mer än ett år från det att giltighetstiden för ett körkort i grupp 2 löpte ut, förutsätter erhållande av körrätt ny förarexamen.

Närmare bestämmelser om förnyelse av körkort för kategorier i grupp 2, med avvikelse från 3 mom., får utfärdas genom förordning av statsrådet i syfte att samordna giltighetstiden för körkortet och yrkeskompetensen för lastbils- och bussförare.

28 §
Duplett av körkort

En innehavare av ett körkort kan få en duplett av körkortet, om kraven i 12 § 1 mom. 2 och 3 punkten uppfylls och körkortet har beviljats i Finland. En duplett kan dock med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 punkten utfärdas, om innehavaren av körkortet har sin vanliga vistelseort i någon annan stat än en EU- eller EES-stat. (20.5.2016/363)

Ansökan om duplett av körkort ska göras om (6.2.2015/70)

1) körkortet har förkommit, förstörts eller blivit stulet,

2) innehavaren inte längre kan identifieras på fotografiet,

3) innehavaren har bytt namn eller fått ny personbeteckning,

4) körkortet är så förstört att det inte går att läsa utan svårigheter.

I ansökan ska uppges orsaken till att man ansöker om en duplett och till ansökan ska vid behov fogas fotografi och namnteckningsprov. Om ett förkommet eller stulet körkort senare hittas, ska det överlämnas till Trafiksäkerhetsverket. När det behövs ska innehavaren lägga fram en tillförlitlig redogörelse för en namnändring eller en ny personbeteckning. Ansökan ska göras senast tre månader efter ändringen. (6.2.2015/70)

Dupletten är giltig till samma datum som det körkort som ligger till grund för utfärdandet av dupletten, om giltighetstiden för det körkort som ligger till grund för utfärdandet av dupletten motsvarar de tider som avses i 22 §. (20.5.2016/363)

Bestämmelserna i 25 § gäller också utlämnande av dupletter. Dupletten får förstöras, om den inte har lämnats ut inom ett år från ansökan. Närmare bestämmelser om utlämnande och förstörande av dupletter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 § (6.2.2015/70)
Temporärt körkort

Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsverket lämna ut ett temporärt körkort som motsvarar körkortstillståndet eller någon kategori i tillståndet, om förutsättningarna för att lämna ut körkort uppfylls och inget annat motsvarande körkort lämnas ut. Temporärt körkort får lämnas ut också om nytt körkortstillstånd inte krävs eller om ansökan gäller duplett av körkort.

Polisen kan under de förutsättningar som anges i 1 mom. utfärda ett temporärt körkort i samband med en åtgärd som hör till polisens behörighet enligt denna lag, om körrättens uppkomst eller dess fortsatta giltighet kräver det.

Temporärt körkort utfärdas för högst tre månader och det gäller endast i Finland, om inte något annat följer av internationella avtal. Ett temporärt körkort får inte lämnas ut till någon som har ansökt om tillfälligt körkort.

Formuläret för blanketten för temporärt körkort fastställs av Trafiksäkerhetsverket. Om det inte finns något fotografi av innehavaren på körkortet, ska innehavaren vid körning medföra en giltig och tillförlitlig identitetshandling. Det temporära körkortet ska återlämnas när det nya körkortet eller dupletten lämnas ut.

30 § (6.2.2015/70)
När körkortstillstånd och andra tillstånd förfaller samt förstörande av körkort

Ett körkortstillstånd förfaller två år efter den dag då det beviljades till den del ett körkort eller ett temporärt körkort som motsvarar den kategori som antecknats i tillståndet inte har lämnats ut.

Trafiksäkerhetsverket får förstöra ett körkort om det inte har lämnats ut inom tre år från det att körkortstillstånd beviljades. Ett tidigare körkort som återlämnas samtidigt som ett körkort lämnas ut kan förstöras om inte något annat föreskrivs i 26 § eller 6 kap.

Om ett körkortstillstånd har förfallit, ska sökanden ansöka om nytt tillstånd och visa att förutsättningarna uppfylls. Närmare bestämmelser om förstörande av körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §
Körkortskrav

Körkorten ska överensstämma med körkortsmodellen enligt artikel 1.1 i körkortsdirektivet. Närmare bestämmelser om körkortskraven och informationen på körkorten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Kategorierna för körkortstillstånd registreras på körkortet. Villkor, begränsningar och andra upplysningar som rör körkortet registreras i kodad form. Närmare bestämmelser om koder och användningen av dem får utfärdas genom förordning av statsrådet. Vid ansökan om körkortstillstånd eller förnyelse av körkort ska ett nytt fotografi bifogas, om fotografiet på det körkort som ska förnyas är mer än 15 år gammalt.

Trafiksäkerhetsverket svarar för att körkort tillverkas och levereras för att lämnas ut enligt 26 §. Det svarar också för tillverkning och leverans av övriga tillstånd och intyg som avses i denna lag, om inte något annat föreskrivs särskilt. (28.12.2012/1081)

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf gäller inte ett temporärt, tillfälligt eller internationellt körkort.

31 a § (28.12.2012/1081)
Serviceuppgifter som gäller körkort och andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket kan sköta de uppgifter som avses i 31 § 3 mom. genom att skaffa service för uppgifterna från en privat eller offentlig serviceproducent. Verket kan förena sådana uppgifter med uppgifter vid mottagandet av körkort som återsänds av dem som får körkort. Detta moment kan även tillämpas på andra tillstånd som avses i denna lag. Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas när servicen produceras utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över serviceproducentens verksamhet. Verket ska med iakttagande av 8 b § avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och andra krav på serviceuppgifterna så att kraven på god förvaltning uppfylls. Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet som uppgifterna förutsätter. (6.2.2015/70)

De personuppgifter som behandlas när uppgifter som avses i denna paragraf fullgörs är sekretessbelagda. På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

32 §
Skyldighet att medföra och visa upp körkort och andra tillstånd eller intyg (18.11.2016/999)

Körkort, temporärt körkort, tillfälligt körkort, internationellt körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, förarbevis för moped utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland, trafiklärartillstånd, tillstånd för undervisningspraktik och intyg över förarexamen ska medföras vid körning och på anmodan visas upp för en polisman, för en tullman eller gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning eller för en tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen som kommunikationsministeriet eller Trafikverket har förordnat att övervaka trafiken. (18.11.2016/999)

Om föraren inte medför körkort, men hans eller hennes identitet har fastställts och det inte finns anledning att anta att han eller hon saknar körrätt, kan en polisman låta färden fortsätta. Föraren kan då förpliktas att visa upp körkortet inom en viss tid hos polisen. Detsamma gäller om föraren saknar något annat av de dokument som nämns i 1 mom.

33 §
Att låta någon annan köra ett fordon

Ett fordon får inte överlämnas för att köras av någon som inte har körkort eller körrätt enligt denna lag.

Den som överlämnar ett fordon i någon annans bruk ska försäkra sig om att denne har den körrätt som krävs.

4 kap

Förarutbildning

34 §
Förarutbildning för körkort

För att få ge förarutbildning för körkort krävs tillstånd att driva bilskola eller undervisningstillstånd. För övningskörning för motorcykelkörkort kan ett övningstillstånd beviljas.

35 §
Målet för förarutbildning

Målet för förarutbildningen är att eleverna ska utvecklas till ansvarsfulla förare och att i detta syfte ge dem grundläggande färdigheter i att köra fordon säkert i trafiken. Syftet är att de som förare ska känna sitt ansvar även för andra trafikanters säkerhet och för miljökraven och att de anpassar sin körstil därefter.

2 mom. har upphävts genom L 13.12.2013/941. (13.12.2013/941)

3 mom. har upphävts genom L 13.12.2013/941. (13.12.2013/941)

36 §
Innehållet i förarutbildningen

I förarutbildningen ska undervisning ges om åtminstone följande:

1) trafiksystemet,

2) sociala aspekter på och samspelet i trafiken,

3) hur miljön påverkas av trafiken,

4) faktorer som påverkar förarens körförmåga och säkerheten för olika kategorier av trafikanter,

5) hur fordon används, manövreras och körs rätt, säkert, ekonomiskt, ekologiskt och flexibelt med hänsyn till deras särskilda egenskaper och trafikreglerna i varierande trafiksituationer och trafikmiljöer,

6) hur farliga trafiksituationer kan upptäckas och undvikas och hur man ska köra under svåra förhållanden.

Närmare bestämmelser om innehållet i förarutbildningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

37 §
Genomförande av förarutbildningen

Förarutbildningen består av teoriutbildning och körundervisning. Utbildningen ska följa den läroplan som Trafiksäkerhetsverket fastställt.

I förarutbildningen för kategori B ingår dels grundläggande utbildning, dels en övningsdel och fördjupningsdel. I övningsdelen ingår studier på egen hand och övningskörningar samt återkoppling i bilskolan. I fördjupningsdelen ska eleverna få bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som de har förvärvat i den grundläggande utbildningen och övningsdelen. Dessutom ska de bli bättre på att upptäcka och undvika farliga trafiksituationer, köra under svåra förhållanden och ta hänsyn till miljöeffekterna.

Närmare bestämmelser om minsta obligatoriska undervisning och kraven på utbildningen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare föreskrifter om tillgodoräknande av tidigare kompetens i den minsta obligatoriska undervisningen enligt läroplanen inom ramen för vad som föreskrivs om denna undervisning samt om lämplig tidpunkt för praktisk undervisning i att köra under krävande förhållanden får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

38 §
Förutsättningar för att få börja i bilskola

Förarutbildningen i bilskola får inledas tidigast sex månader innan eleven uppnår minimiåldern för körkortet. Utbildningen för körkort för kategori B får dock inledas tidigast ett år innan minimiåldern för körkortet uppnås. Körundervisning i trafiken får dock ges först när eleven har fyllt 15 år.

Utbildningen för fördjupningsdelen för körkort för kategori B får inledas tidigast tre månader efter det att eleven har avlagt körprovet för kategori B med godkänt resultat, förutsatt att han eller hon har genomgått undervisningen för övningsdelen.

Den som börjar i förarutbildning för kategori E ska ha körkort för dragbil. (6.2.2015/70)

En elev inom sådan utbildning för yrkesinriktad grundexamen som är avsedd för uppgifter som lastbils- och bussförare och som står under övervakning av Utbildningsstyrelsen får utan krav på körkort för kategori B det år då han eller hon fyller 16 år delta i den förarutbildning för körkort i grupp 2 som ges i samband med denna utbildning. Körundervisning i trafiken får ges först när eleven har fyllt 17 år. Med buss får körundervisning i trafiken ges först när eleven har körkort för kategori B och med en fordonskombination för kategori E när eleven har körkort för dragbil. (11.8.2017/553)

Närmare bestämmelser om kraven för att få inleda utbildning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

39 §
Undervisningstillstånd för körkort för kategori B

För undervisningstillstånd för förarutbildning för körkort för kategori B krävs det att

1) sökanden har fyllt 25 år,

2) sökanden har haft körkort för kategori B i minst tre år,

3) sökanden har avlagt provet för undervisningstillståndslärare i de ämnen som förarexamensmottagare undervisas i eller har trafiklärartillstånd,

4) sökanden till sina personliga egenskaper ska anses lämplig för utbildningsuppdrag,

5 punkten har upphävts genom L 6.2.2015/70. (6.2.2015/70)

Sökanden anses inte vara lämplig för utbildningsuppdrag enligt vad som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten, om

1) han eller hon inom fem år före tillståndet beviljas har haft körförbud på grund av rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiken eller en gärning som är straffbar enligt 23 kap. 1 § i strafflagen och tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller om han eller hon under samma tid har gjort sig skyldig till dessa gärningar på sådant sätt att förutsättningarna för körförbud uppfylls,

2) han eller hon det senaste året har haft körförbud på grund av andra trafikbrott än de som nämns i 1 punkten eller under denna tid gjort sig skyldig till sådana gärningar på sådant sätt att förutsättningarna för körförbud uppfylls, eller

3) han eller hon utifrån uppgifterna i straffregistret eller något av polisens register i övrigt med sitt handlande har visat sig vara uppenbart olämplig för undervisningsuppdrag.

För att undervisningstillstånd för övningsdelen och fördjupningsdelen ska kunna beviljas ska sökanden ha trafiklärartillstånd.

Sökanden behöver inte avlägga provet enligt 1 mom. 3 punkten, om han eller hon har avlagt provet med godkänt resultat högst tre år tidigare. Närmare föreskrifter om vad provet ska innehålla och hur det ska genomföras får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

40 §
Undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B

På beviljande av undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B tillämpas bestämmelserna i 39 § med följande undantag: (13.12.2013/941)

1) den som ansöker om undervisningstillstånd för körkort för moped i kategori AM ska vara minst 21 år, ha mopedkörkort eller motorcykelkörkort och ha haft det i minst tre år,

2) den som ansöker om undervisningstillstånd för körkort för lätt fyrhjuling i kategori AM ska ha körkort för lätt fyrhjuling eller för kategori B och ha haft det i minst tre år,

3) den som ansöker om undervisningstillstånd för annat körkort än körkort för kategori B eller för moped eller lätt fyrhjuling i kategori AM enligt 1 eller 2 punkten ska ha körkort för ett fordon som motsvarar undervisningskategorin och ha haft det i minst tre år,

4) när det gäller undervisningstillstånd för körkort i kategorierna i grupp 2 krävs det, utöver vad som föreskrivs i 39 §, att undervisningen ges genom läroavtal för examensutbildning inom transportbranschen i samband med sådan av arbetsgivaren given utbildning som är jämförbar med yrkesutbildning för bilförare, att eleven har körkort för kategori B och dessutom körkort för dragbil, om utbildning för körkort för fordonskombinationer ingår i undervisningen, och att den som ansöker om undervisningstillstånd har trafiklärartillstånd för utbildning för kategorierna C och D, (11.8.2017/553)

5) den som ansöker om undervisningstillstånd för kategori A1, A2 eller A för att ge undervisning enligt 24 § 2 mom. 1 punkten ska ha trafiklärartillstånd och behörighet som lärare som ger körundervisning med motorcykel eller någon annan sådan behörighet för att ge körundervisning med motorcykel som är godkänd av Trafiksäkerhetsverket och som har förvärvats genom utbildarutbildning eller likvärdig erfarenhet. (30.12.2015/1614)

6 punkten har upphävts genom L 6.2.2015/70. (6.2.2015/70)

(28.12.2012/1081)

Den som ansöker om undervisningstillstånd för kategori AM enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten ska för tillståndsmyndigheten visa att han eller hon har haft körrätt för moped eller lätt fyrhjuling i tre år, om han eller hon ansöker om tillstånd på grundval av det och begynnelsetidpunkten för körrätten inte finns antecknad på körkortet.

41 § (13.12.2013/941)

41 § har upphävts genom L 13.12.2013/941.

42 § (13.12.2013/941)
Beviljande av undervisningstillstånd

I ett undervisningstillstånd ska tillståndsinnehavaren, eleven och körrättskategorin anges. I ett undervisningstillstånd för kategori AM ska dessutom anges den fordonstyp som tillståndet ger innehavaren rätt att ge förarutbildning för. (6.2.2015/70)

En sökande får beviljas högst tre undervisningstillstånd under en treårsperiod. Om läraren är förälder, far- eller morförälder, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon till eleven finns dock ingen begränsning för hur många undervisningstillstånd som får beviljas.

Ett undervisningstillstånd får beviljas två personer och det får gälla två elever, om läraren eller lärarna är föräldrar, far- eller morföräldrar, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon till eleven eller eleverna.

Ett undervisningstillstånd får beviljas två personer om de är lärare i läroavtalsförhållande enligt 40 § 1 mom. 4 punkten.

Om ett undervisningstillstånd beviljas två personer ska den ena anges som ansvarig lärare och den som utfärdar utbildningsintyget.

42 a § (13.12.2013/941)
Undervisningstillståndets giltighetstid

Undervisningstillstånd för kategori B beviljas för två år och det beviljas tidigast ett år innan eleven uppnår minimiåldern för körkortet. Tillståndet löper ut när den elev som anges i tillståndet har avlagt förarexamen för kategori B med godkänt resultat. (6.2.2015/70)

Undervisningstillstånd för undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen beviljas för ett år. Tillståndet löper ut när undervisningen har getts.

Andra undervisningstillstånd beviljas för högst nio månader och det beviljas tidigast sex månader innan eleven uppnår minimiåldern för körkort i den kategori som övningsfordonet representerar. Tillståndet löper ut när förarexamen har avlagts eller, om förarexamen inte krävs, när undervisningen har getts.

Nytt tillstånd för att förlänga giltighetstiden för ett redan beviljat undervisningstillstånd får inte beviljas utan giltigt skäl. På beviljandet av tillstånd tillämpas inte begränsningen i 42 § 2 mom.

43 § (6.2.2015/70)
Undervisning med undervisningstillstånd

Vid undervisning med undervisningstillstånd ska bestämmelserna om utbildning vid bilskola tillämpas på innehållet i undervisningen och på föraren. På inledande av undervisningen tillämpas 38 §.

Körundervisningen ska ges med ett fordon i den kategori eller, i kategori AM, med ett fordon av den typ körrätten ska gälla för. Ett fordon som används för körundervisning under den grundläggande utbildningen för kategori B ska ha föreskrivna manöverorgan för läraren och det ska ha godkänts som undervisningsfordon i en ändringsbesiktning. Godkännande som undervisningsfordon för körundervisning för andra kategorier krävs endast om det ska ha manöverorgan för läraren. Närmare bestämmelser om de krav som ställs på fordon som används vid undervisning med undervisningstillstånd och andra krav som gäller undervisningstillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

44 §
Återkallelse av undervisningstillstånd

Polisen ska återkalla ett undervisningstillstånd, om (6.2.2015/70)

1) innehavaren inte längre uppfyller kraven för tillstånd,

2) innehavaren överträder bestämmelserna om eller villkoren för undervisningstillstånd,

3) innehavaren begär det.

Tillståndet kan återkallas temporärt, om det finns förutsättningar för att meddela temporärt körförbud. I fråga om temporär återkallelse av tillstånd gäller vad som föreskrivs om temporärt körförbud.

Om undervisningstillstånd enligt 43 § har beviljats två personer, kan det återkallas för den ena och anteckningen enligt 43 § 1 mom. om ansvarig lärare samtidigt ändras när detta är nödvändigt.

45 §
Övningstillstånd för motorcykel

Trafiksäkerhetsverket beviljar övningstillstånd för övningskörning utan lärare med en bestämd motorcykel för motorcykelkörkort, om (6.2.2015/70)

1) sökanden har giltigt körkortstillstånd,

2) sökanden har fått föreskriven utbildning för övningstillstånd,

3) sökanden har avlagt teoriprovet för förarexamen med godkänt resultat i den berörda kategorin,

4) sökanden har med motorcykel avlagt manöverprovet för förarexamen med godkänt resultat i den berörda kategorin, och

5) sökanden inte har körförbud eller temporärt körförbud och inte har haft körförbud under en tid av fem år före tillståndsbeslutet. (6.2.2015/70)

Ansökan ska åtföljas av samtycke från vårdnadshavarna, om sökanden inte har fyllt 18 år. Övningstillstånd beviljas för högst tre månader, och det kan villkoras och inskränkas. Nytt tillstånd får inte beviljas utan vägande skäl.

Motorcykeln i övningstillståndet ska uppfylla kraven i den körkortskategori som motsvarar körrätten för vars erhållande tillståndet beviljas. Närmare bestämmelser om hur mycket teoriutbildning och körundervisning som krävs för övningstillstånd får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare föreskrifter om manöverprov enligt 1 mom. 4 punkten får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

46 §
Återkallelse av övningstillstånd

Övningstillstånd för motorcykel ska återkallas, om

1) innehavaren inte längre uppfyller kraven,

2) innehavaren överträder bestämmelserna om eller villkoren för övningstillstånd,

3) innehavaren begär det eller vårdnadshavaren återkallar sitt samtycke.

Övningstillståndet ska återkallas temporärt, om innehavaren meddelas temporärt körförbud. I fråga om temporär återkallelse av tillstånd gäller vad som föreskrivs om temporärt körförbud.

47 §
Vem som betraktas som förare vid körundervisning

Vid undervisning i körning eller manövrering av fordon anses följande vara förare:

1) vid undervisning i körning eller manövrering för kategorierna B, C1 och C läraren,

2) vid körundervisning för kategorierna D1 eller D läraren eller eleven, om han eller hon har körkort för kategori C,

3) vid körundervisning för kategori E eleven,

4) vid körundervisning med moped, motorcykel eller lätt fyrhjuling eleven eller läraren, om han eller hon sitter med på motorcykeln eller den lätta fyrhjulingen,

5) vid förarutbildningen i övningsdelen och fördjupningsdelen eleven.

Överskridning av tidsfristen enligt 16 § 1 mom. 4 punkten eller körförbud som meddelats på grund av överträdelse av villkoret i den punkten utgör inte hinder för undervisning enligt 1 mom. 5 punkten i denna paragraf. (6.2.2015/70)

48 §
Övningsfordon och utrustning för eleven

Ett fordon som används i körundervisningen ska vid annan undervisning än inom övningsdelen och fördjupningsdelen uppfylla kraven på övningsfordon i den kategori som undervisningen gäller. Vid behov ska fordonet ha särskilda manöverorgan och annan utrustning för läraren. Övningsfordon för kategori AM ska dessutom uppfylla kraven för den körrätt som utbildningen gäller. Närmare bestämmelser om kraven på övningsfordon utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.12.2012/1081)

Vid körundervisning med moped, lätt fyrhjuling och motorcykel ska eleven ha anordningar för att kunna ta emot körinstruktioner och nödvändig utrustning för körning.

Vid körundervisning och vid övningskörning med övningstillstånd för motorcykel ska fordonet vara försett med märke för övningsfordon. Närmare bestämmelser om märkning av övningsfordon utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Även bestämmelser om kraven på utrustning för eleven vid övningskörning får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

49 §
Körundervisningen

Innan eleven får körundervisning i trafiken ska han eller hon ges baskunskaper i att köra fordon och tillräcklig förmåga att manövrera fordonet. Detta moment tillämpas inte på undervisningen för övningsdelen och fördjupningsdelen för kategori B.

Vid undervisningen i körning och manövrering för kategorierna B, C1 och C ska läraren sitta bredvid eleven. Detsamma gäller undervisning med lätt fyrhjuling, om sitsarna är placerade bredvid varandra.

Eleven ska få lära sig köra i varierande trafikmiljöer och trafiksituationer. Bestämmelser om andra undervisningsredskap än fordon som kan användas i körundervisningen och om övriga krav på körundervisningen utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare föreskrifter om innehållet i undervisningen i körning och manövrering av fordon får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

50 §
Utbildningsintyg

Efter förarutbildningen ska eleven få ett intyg. Närmare bestämmelser om utbildningsintyg och dess utfärdande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

51 §
Övningsbanor

Övningsbanor ska med avseende på konstruktion, dimensioner, utrustning och skick vara lämpade för övningskörning i halt väglag året om. Banorna ska ha den utrustning, de trafikanordningar och de redskap för kontakt mellan lärare och elev som körövningen och säkerheten förutsätter och behövliga undervisnings- och underhållslokaler. Tillträde för obehörig trafik till banområdet medan körövning pågår ska förhindras med hjälp av stängsel, bom, terränghinder eller på något annat sätt som tydligt märks.

Övningsbanor som används för förarutbildning ska godkännas av Trafiksäkerhetsverket, som också utövar tillsyn över verksamheten på dem tillsammans med examensmottagarna. Till ansökan om godkännande av en övningsbana ska fogas uppgifter om banan, dess anordningar och utrustning och banans ordningsregler.

Godkännandet av en övningsbana gäller tills vidare. Det kan återkallas om banan inte längre uppfyller kriterierna för godkännande, bristerna och försummelserna är allvarliga eller väsentliga och den som driver banan inte har åtgärdat bristerna trots anmärkningar eller varningar.

Närmare bestämmelser om dimensioner, konstruktion, utrustning och godkännande av övningsbanor får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

51 a § (28.12.2012/1081)
Försökstillstånd

Trafiksäkerhetsverket får med samtycke av kommunikationsministeriet bevilja tillstånd för att ordna försök som behövs för att utveckla förarutbildningen. Vid försöken kan man avvika från i denna lag angivna krav på förarutbildningens omfattning och genomförande. Den förarutbildning som ges inom ramen för försök ska ha sådana mål och sådant innehåll att de elever som deltar i ett försök får de förarfärdigheter som avses i denna lag och deras rättigheter inte äventyras genom försöket. Försöken genomförs under Trafiksäkerhetsverkets tillsyn, och de ska följa den läroplan som verket fastställt.

5 kap

Förarexamen

52 §
Syftet med förarexamen

I förarexamen ska examinanden visa att han eller hon behärskar de kunskaper som avses i 36 §, kan tillämpa dem och kan uppträda ansvarsfullt i trafiken.

53 §
Förarexamens innehåll och genomförandet av examen

I förarexamen ingår ett teoriprov och ett körprov, om inte annat föreskrivs. Körprovet kan innefatta ett särskilt manöverprov eller bara ett manöverprov. För att få delta i körprovet måste examinanden ha avlagt teoriprovet i samma kategori.

Det fordon som används för förarexamen ska uppfylla kraven på övningsfordon och de krav som gäller i examenskategorin. Närmare bestämmelser om kraven på fordon som används vid examen utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Examinanden ska tillhandahålla ett sådant fordon som behövs för körprovet. Under provet betraktas examinanden som förare.

Närmare bestämmelser om kraven på förarexamen och undantag från kraven på teoriprov och körprov får utfärdas genom förordning av statsrådet. I teoriprovet ska Trafiksäkerhetsverkets frågematerial användas. Närmare föreskrifter om teoriprov, körprov, manöverprov och prov på körförmåga får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

54 § (6.2.2015/70)
Förutsättningar för att delta i förarexamen

Förutsättningar för att delta i förarexamen är att

1) den som deltar i körprov eller, om endast manöverprov avläggs i stället för körprov, deltar i manöverprov, ska ha körkortstillstånd för examenskategorin och inte har körförbud eller temporärt körförbud,

2) den som deltar i examen uppfyller det föreskrivna ålderskravet,

3) den som deltar i examen för grupp 2 har körrätt för kategori B.

Dessutom förutsätts det att den som deltar i examen

1) har fått förarutbildning för examenskategorin eller, när det är fråga om examen för kategori B, den grundläggande utbildningen,

2) har gällande yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare med kompletterande förarutbildning,

3) uppfyller kravet på gällande körrätt eller övningskörning, eller

4) har eller tidigare har haft körkort i samma kategori.

Körkortstillstånd enligt 1 mom. 1 punkten krävs inte och körförbud som meddelats tills vidare utgör inte hinder för att avlägga examen, om polisen har ålagt deltagaren att avlägga nytt körprov. Om en person har meddelats körförbud tills vidare på den grunden att han eller hon inte längre uppfyller hälsokraven för körkortstillstånd, utgör körförbudet inte heller hinder för avläggande av examen för att återfå körrätten, om en läkare förutsätter eller rekommenderar det enligt det läkarutlåtande som företes. Med avvikelse från 1 mom. 2 punkten är det tillåtet att delta i teoriprov en månad innan ålderskravet uppfylls, om det för att avlägga förarexamen och få intyg över förarexamen också krävs ett körprov enligt 53 § 1 mom.

Om tidsfristen enligt 16 § 1 mom. 4 punkten har gått ut utan att ett intyg över erhållen undervisning för övningsdelen och fördjupningsdelen har getts, krävs ett intyg för att en examen som gäller körrätt för bil ska kunna avläggas. Körförbud som meddelats på grund av överträdelse av villkoret i den nämnda punkten utgör ett hinder för att avlägga en examen som gäller körrätt för bil.

Genom förordning av statsrådet utfärdas i fråga om respektive kategorier närmare bestämmelser om kraven för att få delta i förarexamen och om anmälan till examen samt om kraven på den förarexamen och det körprov som ska avläggas för att körrätten ska förbli i kraft, kunna förnyas och för att ett utländskt körkort ska kunna bytas ut.

55 §
Intyg över förarexamen samt underkännande i examen

Vid godkänd förarexamen enligt denna lag ska ett intyg utfärdas. Intyget över förarexamen berättigar till att i Finland under en månad därefter köra fordon i den kategori som framgår av intyget. Intyg utfärdas dock inte, om villkoren för att lämna ut körkort inte uppfylls eller om körkort eller temporärt körkort utfärdas för examinanden.

Om examinanden underkänns, ska förarexamensmottagaren informera denne om orsaken till underkännandet och återlämna utbildningsintyget med en anteckning om omfattningen av eventuellt behövlig kompletterande undervisning. För att få delta i körprovet på nytt ska examinanden först ha deltagit i den kompletterande undervisningen. Närmare bestämmelser om villkoren för att få delta i examen på nytt får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. (28.12.2012/1081)

56 §
Förordnande om att på nytt delta i förarexamen

Polisen kan förordna att en förare ska delta i förarexamen på nytt, om han eller hon vid körning av motordrivna fordon upprepade gånger överträder vägtrafiklagen och det därför eller i övrigt finns sannolika skäl att misstänka att föraren inte har kvar sin körskicklighet.

6 kap

Övriga körkort samt körkort utfärdade utomlands

57 §
Körkort och förarbevis för moped utfärdade på Åland

Ett körkort utfärdat i landskapet Åland ger innehavaren rätt att köra ett motordrivet fordon eller en fordonskombination i den kategori som är angiven på körkortet. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 7 § på omfattningen av körrätten.

I fråga om förnyelse av körkortet och utbyte av körkortet till ett körkort enligt denna lag samt övervakningen av förarnas hälsa när det gäller körförmåga gäller vad som föreskrivs i denna lag. När ett körkort för kategori AM byts ut, förses det nya körkortet inte med de uppgifter som föreskrivs i 6 § 2 mom. 2 a-punkten och 7 § 2 mom. 1 punkten.

Ett förarbevis för moped utfärdat i landskapet Åland gäller i hela riket.

58 §
Att köra militärfordon

Motordriva militärfordon får köras av personer med förarexamen från försvarsmakten för fordonstypen i fråga. Dessutom krävs körkort från försvarsmakten eller körkort enligt denna lag med rätt att köra i Finland, med undantag för tillfälligt körkort, och körtillstånd från försvarsmakten. Närmare bestämmelser om rätt att köra militärfordon med något annat körkort än körkort från försvarsmakten utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Huvudstaben får dessutom meddela närmare föreskrifter om de tillstånd som krävs för att framföra special- och pansarfordon som avses i 1 § 5 mom. i fordonslagen (1090/2002) och terrängfordon som avses i 16 § 1 mom. i den lagen. (28.12.2012/1081)

Bestämmelserna i denna lag om innehållet i förarexamen och i förarutbildningens övningsdel och fördjupningsdel och om kraven på förarens hälsotillstånd tillämpas också på körkort från försvarsmakten. Närmare bestämmelser om körkort och körtillstånd från försvarsmakten och om deras utfärdande, omhändertagande, återkallande och återlämnande utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Genom förordning av försvarsministeriet föreskrivs dessutom om innehållet i förvarsmaktens trafiklärar- och förarutbildning, trafiklärar- och förarexamina, utbildning för körtillstånd och behörighetskraven för fordonsinspektörer som är förarprövare.

59 §
Körkort och andra körtillstånd eller körrättigheter för moped utfärdade i någon annan EU- eller EES-stat

Ett körkort som är utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland ger innehavaren rätt att köra ett motordrivet fordon eller en fordonskombination, om motsvarande harmoniserade kategori finns antecknad på körkortet och innehavaren uppfyller ålderskravet enligt 5 §. För körrättens omfattning gäller 7 §, om inte något annat följer av ömsesidigt erkännande av körkort, och för kontrollen av förarens hälsotillstånd gäller 20 och 21 §. Bestämmelserna i detta moment gäller också temporära körkort utfärdade i Danmark, Island, Norge och Sverige. Närmare bestämmelser om krav som gäller ömsesidigt erkännande som följer av Europeiska kommissionens beslut om motsvarighet som gäller förvärvade rättigheter i anslutning till tillämpningen av artikel 13 i körkortsdirektivet får utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.12.2012/1081)

Körrätt saknas och körkort godtas inte om (6.2.2015/70)

1) innehavaren av ett körkort har körförbud i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat eller om körkortet i övrigt innehåller begränsningar eller har omhändertagits eller för viss tid återkallats i en annan EU- eller EES-stat, (6.2.2015/70)

2) körkortet har bytts ut till ett finländskt körkort eller ett körkort i någon annan EU- eller EES-stat,

3) innehavaren av ett körkort från en EU- eller EES-stat är varaktigt bosatt i Finland och körkortet enligt en anteckning på det har bytts ut, utan att innehavaren har avlagt ny förarexamen, på grundval av ett utländskt körkort som inte är giltigt i Finland.

Bestämmelserna om körkortstillstånd, utlämnande av körkort och förnyelse av körkort tillämpas på utbyte och förnyelse av andra körkort enligt 1 mom. än temporära körkort.

Om ett körkort enligt 1 mom., dock inte ett temporärt körkort, har förkommit, stulits eller förstörts, ges en innehavare som är varaktigt bosatt i Finland eller som studerat här minst sex månader på ansökan ett nytt motsvarande körkort med iakttagande av bestämmelserna om ansökan om körkortstillstånd. I ansökan ska uppges orsaken till att körkort söks. Trafiksäkerhetsverket ska underrätta den utfärdande myndigheten om att körkortet har ersatts med ett finländskt körkort. Om körkortet senare hittas, ska det överlämnas till Trafiksäkerhetsverket, som ska återlämna det till den utfärdande myndigheten. (6.2.2015/70)

Körkortsbestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på giltigheten hos ett körtillstånd för moped utfärdat i en annan EU- eller EES-stat, med undantag av körkort för moped. Föraren ska uppfylla ålderskraven enligt denna lag för framförande av moped. För lätt fyrhjuling krävs det körkort för kategori AM eller något annat motsvarande körkort som ger rätt att köra lätt fyrhjuling. När ett körkort för kategori AM byts ut, utfärdas körkortet utan de anteckningar som avses i 6 § 3 mom. 1 punkten och 7 § 3 mom. 1 punkten. Närmare bestämmelser om kraven på tillstånd att köra moped får utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.12.2012/1081)

Sådan information om körrättigheter, körkort och anknytande uppgifter och åtgärder som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EU- och EES-stater utfärdade körkort förmedlas ur fordonstrafikregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort. (28.12.2012/1081)

60 §
Körkort utfärdat i en konventionsstat

Ett körkort som är utfärdat i en annan än en i 59 § avsedd stat som har tillträtt den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/1959) eller den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) ger innehavaren rätt att i Finland köra ett fordon eller en fordonskombination när körkortet har konventionsenlig kategoribeteckning, förutsatt att

1) innehavaren inte hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet utfärdades,

2) körkortet är ett nationellt körkort som motsvarar körkortsmodellen i konventionen eller har samma information skriven med latinska bokstäver som ett körkort som motsvarar körkortsmodellen i konventionen eller att det utöver körkortet uppvisas ett konventionsenligt internationellt körkort eller en officiell översättning av körkortet till finska eller svenska, (28.12.2012/1081)

3) körkortet åtföljs av en identitetshandling med fotografi när körkortet saknar fotografi på innehavaren,

4) innehavaren uppfyller ålderskraven i 5 § och kraven på hälsotillstånd i 20 §.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller också körkort och internationella körkort utfärdade enligt de regionala bestämmelserna i Hongkong, Macao eller Taiwan.

Ett körkort enligt denna paragraf gäller i Finland i två år från det att innehavaren bosätter sig varaktigt här, om körkortet är giltigt och det inte finns någon orsak i övrigt att upphäva giltigheten tidigare. I fråga om kontroll av förarens hälsotillstånd gäller vad som föreskrivs i 20 och 21 §. När körkortet byts ut mot ett finländskt körkort kan ett körkort som motsvarar kategori B och kategorin för motorcykeln lämnas ut enligt 24 § 2 mom. 6 punkten utan krav på ny förarexamen, om

1) sökanden ansöker om körkortstillstånd för att byta ut körkort inom tvåårsfristen, men innan körkortets giltighetstid går ut,

2) sökanden visar upp ett nationellt körkort som motsvarar den i 1 mom. 2 punkten avsedda körkortsmodellen i konventionen, ett nationellt körkort som är skrivet med latinska bokstäver eller körkortet och en översättning av det, (28.12.2012/1081)

3) sökanden visar att han eller hon har kört bil eller motorcykel i minst sex månader i Finland och uppfyller kravet på vanlig vistelseort enligt denna lag.

Det ska framgå av det ersättande körkortet i vilken stat eller vilken region det utbytta körkortet, som avses i 3 mom., var beviljat.

Om innehavaren av ett körkort som avses i denna paragraf var varaktigt bosatt i Finland när körkortet beviljades, är körkortet, utöver att det inte med stöd av 1 mom. 1 punkten ger rätt att köra ett motordrivet fordon i Finland, inte heller annars giltigt i Finland. (28.12.2012/1081)

61 § (12.1.2018/67)
Annat utländskt körkort

Andra än i 59 eller 60 § avsedda nationella körkort som motsvarar kategori A1, A2, A eller B och som beviljats i en stat som Finland erkänt godkänns för körning i Finland, om

1) innehavaren inte hade sin vanliga vistelseort i Finland när körkortet utfärdades,

2) det nationella körkortets modell och körrätten motsvarar det som föreskrivs om körkort i 59 eller 60 § eller om uppgifterna i körkortet är skrivna med latinska bokstäver och det av körkortet framgår vilka olika fordon det ger rätt att framföra eller om det utöver det nationella körkortet uppvisas en översättning av körkortet och dess uppgifter om körrätten på finska, svenska, norska, danska, engelska, tyska eller franska och översättningen har gjorts av en auktoriserad translator eller översättningen annars kan anses tillförlitlig,

3) körkortet åtföljs av en identitetshandling med fotografi när körkortet saknar fotografi på innehavaren,

4) innehavaren uppfyller ålderskraven och de medicinska kraven för körkortskategorin,

5) körkortet är i kraft i den stat där det har beviljats.

Körkortet godkänns för körning i Finland utom på Åland i ett år från inresan eller, om innehavaren är införd i befolkningsregistret, från det att innehavaren infördes i befolkningsregistret. En förutsättning för godkännande är att körkortet är giltigt och det inte finns någon orsak i övrigt att giltigheten skulle upphöra tidigare. I fråga om kontroll av förarens hälsotillstånd tillämpas vad som föreskrivs i 20 och 21 §.

Trafiksäkerhetsverket kan i enlighet med intyg från utrikesministeriet på ansökan bevilja körkortstillstånd för erhållande av ett körkort i Finland som motsvarar ett utländskt körkort och utan att kräva ny förarexamen lämna ut det nya körkortet enligt 24 § 2 mom. 3 punkten till en utlänning som hör till personalen vid en utländsk stats diplomatiska representation i Finland, vid ett konsulat under ledning av en utsänd konsul eller vid en internationell organisations verksamhetsställe i Finland, om denne har kommit till Finland för det uppdraget, samt till en sådan persons familjemedlem.

På ett i 3 mom. avsett körkort som utfärdas utifrån ett utländskt körkort ska det antecknas vilken stat som har beviljat det körkort utifrån vilket det är utfärdat. Vad som i denna paragraf föreskrivs om giltighet för och godkännande av andra utländska körkort gäller inte giltighet för och godkännande av körkort på Åland.

62 § (6.2.2015/70)
Skyldighet att lämna in körkortet i samband med att det byts ut

Om ett utländskt körkort enligt 59 eller 60 § byts ut till ett finländskt körkort, ska det utländska körkortet lämnas in till Trafiksäkerhetsverket. Detta gäller också körkort enligt 59 § som förnyas i enlighet med denna lag.

Trafiksäkerhetsverket ska återlämna ett körkort utfärdat i en annan EU- eller EES-stat till utfärdaren och samtidigt ange skälen för detta.

Andra utländska körkort än de som avses i 2 mom. ska på begäran återlämnas till innehavaren, när han eller hon flyttar från Finland och lämnar in sitt finländska körkort till Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om att återlämna andra utländska körkort till utfärdaren enligt 2 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

63 §
Tillfälligt körkort

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja tillfälligt körkort med rätt att köra i Finland enligt följande: (6.2.2015/70)

1) till den som innehar ett nationellt körkort utfärdat i en konventionsstat enligt 60 §, om det är fråga om

a) en asylsökande vars ansökan om uppehållstillstånd inte har avgjorts när fristen enligt 3 mom. i den paragrafen går ut,

b) utredning av körkortets äkthet, giltighet eller annan behörighet eller någon annan motsvarande omständighet som hindrar innehavaren att använda körkortet,

2) till en innehavare av ett körkort enligt 61 §, om han eller hon inte var varaktigt bosatt i Finland när körkortet beviljades. (28.12.2012/1081)

Körkortstillstånd för tillfälligt körkort får beviljas trots kravet på vanlig vistelseort enligt 12 § 1 mom. 3 punkten och körkortet lämnas ut utan krav på ny förarexamen. En körkortsinnehavare enligt 1 mom. 2 punkten ovan får beviljas körkortstillstånd bara för tillfälligt körkort för kategorierna A1, A2, A och B, om han eller hon har körkort i motsvarande kategori.

Tillfälligt körkort utfärdas för viss tid, högst ett år, men dock högst för så lång tid som det ursprungliga körkortet är i kraft. Ett tillfälligt körkort enligt 1 mom. 1 punkten får dock utfärdas för längre tid eller dess giltighetstid förlängas, om det ursprungliga körkortet är i kraft. Trafiksäkerhetsverket ska omhänderta det ursprungliga körkortet när det tillfälliga körkortet lämnas ut bara om det behövs av de skäl som anges i 1 mom. 1 b-punkten. (6.2.2015/70)

Det tillfälliga körkortet ska medföras i fordonet tillsammans med det ursprungliga körkortet, om det inte har antecknats på kortet att Trafiksäkerhetsverket har omhändertagit det ursprungliga körkortet. (6.2.2015/70)

7 kap

Körförbud och andra påföljder

64 §
Körförbud

Polisen ska meddela föraren av ett motordrivet fordon körförbud, om föraren konstaterats ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 §, rattfylleri enligt 23 kap. 3 § eller grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § i strafflagen eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 44 kap. 13 § i strafflagen. Körförbud behöver inte meddelas, om föraren inte döms till straff för något av de ovannämnda brotten. (30.1.2018/96)

1 mom. har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Tingsrätten ska meddela föraren av ett motordrivet fordon körförbud, om han eller hon konstateras ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 2 §, rattfylleri enligt 23 kap. 3 § eller grovt rattfylleri enligt 23 kap. 4 § i strafflagen eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 44 kap. 13 § i strafflagen. Körförbud behöver inte meddelas, om föraren inte döms till straff för något av de ovan nämnda brotten. (28.12.2012/1081)

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud om

1) han eller hon inte längre uppfyller villkoren för körkortstillstånd enligt 12 §,

2) han eller hon bryter mot ett villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten, inte har lämnat in läkarutlåtande enligt 20 § 4 mom. eller 112 § 3 mom. inom den lagstadgade tidsfristen eller inte inom den tid som polisen satt ut lämnat in ett i 20 § 1 mom. avsett läkarutlåtande eller ett i 3 mom. avsett utlåtande av en optiker eller intyg över ny förarexamen, nytt körprov eller nytt prov på körförmåga som avlagts med godkänt resultat, (6.2.2015/70)

3) han eller hon konstaterats ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 1 § i strafflagen vid körning av ett motordrivet fordon och gärningen tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten, (30.1.2018/96)

3 punkten har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

3) han eller hon har gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 1 § i strafflagen vid körning av ett motordrivet fordon och detta tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten,

4) han eller hon konstaterats ha gjort sig skyldig till förande av fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 kap. 10 § i strafflagen, eller (30.1.2018/96)

4 punkten har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

4) han eller hon har gjort sig skyldig till förande av fortskaffningsmedel utan behörighet enligt 23 kap. 10 § i strafflagen, eller

5) han eller hon i utlandet har dömts för rattfylleri med motordrivet fordon eller där har gjort sig skyldig till en sådan gärning.

Som en gärning enligt 2 mom. 3 punkten ovan betraktas också det att föraren genom manipulering eller med hjälp av ett externt redskap har stört en anordning avsedd för övervakning av sociallagstiftningen på vägtransportområdet, så att anordningen ger felaktig information om förarens körtider och vilotider.

65 §
Körförbud på grundval av återkommande förseelser

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud, om det har konstaterats att denne minst fyra gånger på två år eller tre gånger på ett år har gjort sig skyldig till följande vid körning med motordrivet fordon: (30.1.2018/96)

Inledande stycket har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder: Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud, om denne minst fyra gånger på två år eller tre gånger på ett år har gjort sig skyldig till följande vid körning med motordrivet fordon:

1) trafikförseelse enligt 103 § i vägtrafiklagen, med undantag av andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än

a) förbjuden användning av mobiltelefon vid körning enligt 24 a § 2 mom. i vägtrafiklagen,

b) överträdelse av hastighetsbegränsningarna med motordrivet fordon enligt 25 § 1 och 2 mom. i vägtrafiklagen,

2) brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter enligt 105 a § i vägtrafiklagen,

3) äventyrande av trafiksäkerheten enligt 23 kap. 1 § i strafflagen eller smitning i vägtrafik enligt 23 kap. 11 § i strafflagen,

4) fordonsförseelse enligt 96 § 1 mom. i fordonslagen,

5) brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare enligt 24 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare,

6) detektorförseelse enligt 3 § 1 punkten i lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (546/1998),

7) förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 19 § 3 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994).

En innehavare av körrätt för bil ska trots 1 mom. meddelas körförbud, om han eller hon tre gånger inom två år eller två gånger inom ett år från det att han eller hon fick den första körrätten för bil gör sig skyldig till en gärning enligt 1 mom. Detsamma gäller också sådana innehavare av körrätt för motorcykel som inte har körrätt för bil, i två år efter det att körrätten för motorcykel började. (6.2.2015/70)

3 mom. har upphävts genom L 30.1.2018/96, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder: (30.1.2018/96)

Körförbudet ska meddelas så att det verkställs omedelbart efter det att beslutet om körförbud har fattats.

Utifrån uppgifter i fordonstrafikregistret ska Trafiksäkerhetsverket skicka en påminnelse till körrättsinnehavaren om grunderna för körförbud enligt denna paragraf. Verket ska skicka påminnelsen, när nästa gärning enligt 1 mom. leder till att polisen överväger att meddela körförbud.

66 §
Körförbudets längd

Den som gjort sig skyldig till rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen ska meddelas körförbud i minst en månad och den som gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt rattfylleri körförbud i minst tre månader. Vid återfall ska körförbudet vara

1) minst sex månader, om föraren under fem år gjort sig skyldig till

a) rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen två gånger,

b) rattfylleri och brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen, eller

c) rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen och dessutom grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiksäkerheten,

2) minst ett år, om föraren under fem år två gånger gjort sig skyldig till en gärning som uppfyller rekvisitet för grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Körförbudet gäller i högst fem år. I beslutet om körförbud ska förbudets sista giltighetsdag anges. Körförbud enligt 64 och 65 § ska meddelas så att det verkställs omedelbart efter det att beslutet om körförbud har fattats. Beslutet om körförbud får verkställas även om besvär anförs över det eller över det brottmål som beslutet grundar sig på. (30.1.2018/96)

2 mom. har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Körförbudet gäller i högst fem år. I sitt beslut ska tingsrätten ange förbudets sista giltighetsdag. Tingsrättens beslut får verkställas även om besvär anförs. (28.12.2012/1081)

I de fall som avses i 64 § 2 mom. 1 och 2 punkten ska körförbud meddelas tills vidare och i de fall som avses i 3–5 punkten och i 65 § för minst en och högst sex månader.

Längden på körförbudet ska bestämmas med hänsyn till förbudets konsekvenser för förarens försörjning och nödvändiga behov av att röra sig i trafiken.

När längden på körförbudet bestäms ska som avdrag beaktas den tid som föraren på grund av den gärning som orsakade körförbudet saknat körrätt. Alternativt ska det anses att körförbudet har avtjänats i sin helhet på grund av längden på ett temporärt körförbud.

67 § (25.8.2016/731)
Villkorligt körförbud

Om inte allmänintresset kräver något annat, kan polisen förklara körförbudet för en gärning enligt 64 § 1 mom. villkorligt, om körrätt är nödvändig på grund av personens yrke eller av andra särskilt vägande skäl och gärningen inte har riskerat någons säkerhet. På körförbudets längd tillämpas bestämmelserna i 66 §. (30.1.2018/96)

1 mom. har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Om inte allmänintresset kräver något annat, kan tingsrätten förklara körförbudet villkorligt, om körrätt är nödvändig på grund av personens yrke eller av andra särskilt vägande skäl och gärningen inte har riskerat någons säkerhet. På körförbudets längd tillämpas bestämmelserna i 66 §.

Om en person som gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 23 kap. 3 § 1 mom. i strafflagen eller till grovt rattfylleri enligt 4 § 1 eller 2 punkten i det kapitlet meddelas villkorligt körförbud, ska det i fordonet finnas ett alkolås under den tid det villkorliga körförbudet är i kraft. Bestämmelser om meddelande av alkolåsövervakad körrätt finns i 67 a §.

Om körförbudet är villkorligt, ska polisen också bestämma en prövotid som är minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar när beslutet om villkorligt körförbud meddelas och upphör den dag som anges i beslutet om körförbud. (30.1.2018/96)

3 mom. har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Om körförbudet är villkorligt, ska tingsrätten också bestämma en prövotid som är minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar när beslutet om villkorligt körförbud meddelas och upphör den dag som anges i tingsrättens beslut.

För en i 64 § 1 mom. avsedd gärning som begås under körförbudet, det temporära körförbudet eller prövotiden enligt 3 mom. får körförbud inte meddelas villkorligt.

67 a § (25.8.2016/731)
Alkolåsövervakad körrätt

Polisen ska besluta om alkolåsövervakad körrätt för en person som gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri enligt 67 § 2 mom., om den som ska meddelas körförbud begär det. Den som ska meddelas alkolåsövervakad körrätt ska ha vanlig vistelseort i Finland och får inte vara belagd med körförbud av någon annan orsak. På meddelande av övervakad körrätt tillämpas inte de på prövning beroende förutsättningarna för villkorligt körförbud som föreskrivs i 67 § 1 mom. (30.1.2018/96)

1 mom. har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Tingsrätten ska besluta om alkolåsövervakad körrätt för en person som gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri enligt 67 § 2 mom., om den som ska meddelas körförbud begär det. Den som ska meddelas alkolåsövervakad körrätt ska ha vanlig vistelseort i Finland och får inte ha meddelats körförbud av någon annan orsak. På meddelande av övervakad körrätt tillämpas inte de på prövning beroende förutsättningarna för villkorligt körförbud som föreskrivs i 67 § 1 mom.

Den som misstänks för ett brott som avses i 1 mom. får redan under förundersökningen begära alkolåsövervakad körrätt, fastän brottmålet ännu inte har avgjorts. (30.1.2018/96)

2 mom. har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Den som misstänks för ett brott som avses i 1 mom. får redan under förundersökningen hos polisen begära alkolåsövervakad körrätt innan tingsrätten beslutar om det.

Polisen ska vid förundersökningen av ett brott som avses i 1 mom. informera den misstänkte om möjligheten till alkolåsövervakad körrätt. Polisen ska också informera om innehållet i samt villkoren och kostnaderna för övervakningen.

Den övervakade svarar för sina kostnader för den övervakade körrätten.

Bestämmelser om alkolås som används vid alkolåsövervakad körrätt och om godkännande av alkolås och om användning av alkolås i vägtrafiken finns i lagen om alkolås.

68 § (30.1.2018/96)
Verkställande av villkorligt körförbud

Polisen ska bestämma att ett villkorligt körförbud ska verkställas, om det konstateras att den som fått körförbud under prövotiden har gjort sig skyldig till en gärning enligt 64 § 1 mom. Polisen kan dock avstå från att bestämma att ett villkorligt körförbud ska verkställas, om föraren inte döms till straff för en gärning enligt 64 § 1 mom. När det bestäms att ett villkorligt körförbud ska verkställas, ska förbudets sista giltighetsdag vara den sista giltighetsdagen för det längst gällande körförbudet. Beslutet om verkställighet av villkorligt körförbud får verkställas även om besvär anförs över det eller över det brottmål som beslutet grundar sig på.

I beslutet om verkställighet av villkorligt körförbud ska anges vilka omständigheter som beslutet om verkställighet av det villkorliga körförbudet grundar sig på. Det villkorliga körförbudet förfaller, om det inte inom ett år från det att prövotiden har gått ut har bestämts att det ska verkställas.

68 § har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

68 § (28.12.2012/1081)
Verkställande av villkorligt körförbud

Tingsrätten ska bestämma att ett villkorligt körförbud ska verkställas, om den som fått körförbud under prövotiden gör sig skyldig till en gärning enligt 64 § 1 mom. Ett villkorligt körförbud behöver dock inte verkställas, om föraren inte döms till straff för en gärning enligt 64 § 1 mom. När det bestäms att ett villkorligt körförbud ska verkställas, ska förbudets sista giltighetsdag vara den sista giltighetsdagen för det längst gällande körförbudet. Tingsrättens beslut får verkställas även om besvär anförs.

I sitt beslut ska tingsrätten ange vilka omständigheter som beslutet om verkställighet av det villkorliga körförbudet grundar sig på. Det villkorliga körförbudet förfaller, om inte tingsrätten inom ett år från det att prövotiden har gått ut har bestämt att det ska verkställas.

68 a § (25.8.2016/731)
Hur alkolåsövervakad körrätt sätts i kraft och upphör att gälla

För att en alkolåsövervakad körrätt som meddelats efter det att brottmålet avgjorts eller under förundersökningen ska kunna sättas i kraft ska den övervakade för polisen lägga fram ett intyg över att han eller hon har besökt läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan och de möjligheter det finns att få vård för missbruk. (30.1.2018/96)

1 mom. har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

För att en alkolåsövervakad körrätt som meddelats av tingsrätten eller under förundersökningen av polisen ska kunna sättas i kraft ska den övervakade för polisen lägga fram ett intyg över att han eller hon har besökt läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan och de möjligheter det finns att få vård för missbruk.

Polisen ställer som villkor att den övervakade ska använda alkolås vid körning. Den övervakade ska överlämna sitt körkort till polisen och hos Trafiksäkerhetsverket ansöka om ett nytt körkort där villkoret som gäller alkolås anges. Polisen kan utfärda ett temporärt körkort för den övervakade.

Polisen kan ändra körrätten till prövotid så att den gäller körning av fordon som hör till en eller flera kategorier under tiden med övervakad körrätt. Körrätt för körkortskategorierna i grupp 2 kan fortsätta att gälla även utan körrätt för fordon i kategori B, men på körkortet ska då som begränsning antecknas att det är giltigt bara i Finland. Den av polisen ändrade körrätten återställs när polisen, då den övervakade körrätten upphör, återlämnar det körkort som motsvarar den tidigare körrätten och som är i polisens besittning. (30.1.2018/96)

3 mom. har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Polisen kan för den av tingsrätten bestämda prövotiden ändra körrätten så att den gäller körning av fordon som hör till en eller flera kategorier under tiden med övervakad körrätt. Körrätt för körkortskategorierna i grupp 2 kan fortsätta att gälla även utan körrätt för fordon i kategori B, men på körkortet ska då som begränsning antecknas att det är giltigt bara i Finland. Den av polisen ändrade körrätten återställs när polisen, då den övervakade körrätten upphör, återlämnar det körkort som motsvarar den tidigare körrätten och som är i polisens besittning.

Den övervakade körrätten börjar när körkortet eller det temporära körkortet lämnas ut till den övervakade och upphör den dag då den prövotid som polisen har bestämt löper ut. Om ett temporärt körkort inte lämnas ut till den övervakade eller om den övervakade inte ansöker om ett körkort som motsvarar övervakad körrätt, upphör den övervakade körrätten den dag då prövotiden för det villkorliga körförbudet löper ut. (30.1.2018/96)

4 mom. har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Den övervakade körrätten börjar när körkortet eller det temporära körkortet lämnas ut till den övervakade och upphör den dag då den prövotid som tingsrätten har bestämt löper ut. Om ett temporärt körkort inte lämnas ut till den övervakade eller om den övervakade inte ansöker om ett körkort som motsvarar övervakad körrätt, upphör den övervakade körrätten den dag då prövotiden för det villkorliga körförbudet löper ut.

69 § (30.1.2018/96)
Återkallelse av alkolåsövervakad körrätt

Polisen ska återkalla en alkolåsövervakad körrätt och besluta att ett villkorligt körförbud ska verkställas i dess helhet, om den övervakade under prövotiden begär att beslutet om övervakad körrätt ska återkallas eller om denne utan godtagbar orsak bryter mot begränsningarna i den alkolåsövervakade körrätten genom att

1) framföra något annat fordon än ett fordon som är tillåtet enligt 68 a § 3 mom., eller

2) påverka alkolåsets funktionsduglighet i strid med 7 § 3 mom. i lagen om alkolås.

Om den som ska meddelas körförbud har blivit belagd med temporärt körförbud med stöd av 1 mom. innan körförbudet har meddelats och denne fortfarande begär alkolåsövervakad körrätt, ska polisen avgöra om det finns en godtagbar orsak som avses i 1 mom. till gärningen eller försummelsen.

69 § har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

69 § (25.8.2016/731)
Återkallelse av alkolåsövervakad körrätt

Tingsrätten ska återkalla en alkolåsövervakade körrätt och besluta att ett villkorligt körförbud ska verkställas i dess helhet, om den övervakade under prövotiden begär att beslutet om övervakad körrätt ska återkallas eller utan godtagbar orsak bryter mot begränsningarna i den alkolåsövervakade körrätten genom att

1) framföra något annat fordon än ett fordon som är tillåtet enligt 68 a § 2 mom., eller

2) påverka alkolåsets funktionsduglighet i strid med 7 § 3 mom. i lagen om alkolås.

Om det för den som ska meddelas körförbud har utfärdats temporärt körförbud med stöd av 1 mom. innan tingsrätten har meddelat körförbud och han eller hon fortfarande begär alkolåsövervakad körrätt, ska tingsrätten vid behandlingen av rattfyllerimålet avgöra om det finns en i 1 mom. avsedd godtagbar orsak till gärningen eller försummelsen.

Om ett temporärt körförbud grundar sig på ett i 1 mom. avsett brott mot en begränsning av den alkolåsövervakade körrätten, ska polisen underrätta åklagaren om körförbudet, varefter åklagaren vid tingsrätten ska yrka på att den alkolåsövervakade körrätten återkallas och att det villkorliga körförbudet verkställs. Yrkandet framställs vid den domstol inom vars domkrets den övervakade bor eller varaktigt vistas.

Vid tingsrätten kan ärendet behandlas i en sammansättning med en domare, och åklagaren ska närvara vid sammanträdet. Ärendet kan handläggas och avgöras även om den övervakade uteblir. Om förutsättningarna enligt 5 a kap. 1 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) uppfylls, kan ett mål avgöras också utan att huvudförhandling hålls. På förfarandet tillämpas i övrigt bestämmelserna om rättegång i brottmål.

70 §
Temporärt körförbud

En polisman har rätt att meddela en körrättsinnehavare temporärt körförbud och omhänderta körkortet eller, om körkortet ännu inte har lämnats ut, intyget över förarexamen i följande fall:

1) om det finns sannolika skäl att misstänka att körrättsinnehavaren har gjort sig skyldig till ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § i strafflagen eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen enligt 44 kap. 13 § i strafflagen,

2) om det finns anledning att misstänka att körrättsinnehavaren har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 2 eller 3 mom. i strafflagen,

3) om det är sannolikt att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av en sådan överträdelse av villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten som avses i 64 § 2 mom. 2 punkten, eller med stöd av 64 § 2 mom. 3–5 punkten eller 65 §, (30.12.2015/1614)

4) om det är uppenbart att körrättsinnehavarens körförmåga på grund av sjukdom eller men eller av någon annan liknande orsak har försämrats så mycket att detta vid fortsatt körning skulle orsaka väsentlig fara för den övriga trafiken och det därför inte kan anses vara en tillräcklig åtgärd att utreda hans eller hennes hälsotillstånd i enlighet med 20 § 1 mom., (6.2.2015/70)

5) om begäran enligt 69 § 1 mom. återtas, eller (30.1.2018/96)

5 punkten har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

5) om begäran enligt 69 § 2 mom. 1 punkten återtas, eller

6) om det finns anledning att misstänka att körrättsinnehavaren har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 69 § 1 mom. 1 eller 2 punkten. (30.1.2018/96)

6 punkten har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

6) om det finns anledning att misstänka att körrättsinnehavaren har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 69 § 2 mom. 2 punkten.

En gränsbevakningsman kan vid genomförande av gränskontroller och i samband med andra tjänsteuppdrag meddela en körrättsinnehavare temporärt körförbud eller omhänderta körkortet

1) om det finns sannolika skäl att misstänka att personen har gjort sig skyldig till ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § i strafflagen,

2) om det finns anledning att misstänka att personen har gjort sig skyldig till ett rattfylleribrott enligt 23 kap. 3 § 2 eller 3 mom. i strafflagen.

71 §
Överföring av körförbudsärenden från Gränsbevakningsväsendet till polisen

Efter att ha meddelat temporärt körförbud ska Gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål föra över ärendet till polisen. I fråga om temporärt körförbud som meddelas av en gränsbevakningsman gäller i övrigt vad som bestäms om temporärt körförbud som meddelas av polisen.

72 § (30.1.2018/96)
Längden på temporärt körförbud

I det fall som avses i 70 § 1 mom. 1 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills ett beslut om körförbud enligt 64 § fattas. I de fall som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten ska polisen utan dröjsmål besluta om det temporära körförbudet ska fortsätta att gälla eller inte. Om det är sannolikt att den som har belagts med temporärt körförbud har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten, ska det temporära körförbudet fortsätta att gälla tills ett beslut om körförbud enligt 64 § fattas.

Om det på grundval av förundersökningen är uppenbart att villkorligt körförbud kommer att meddelas, får polisen redan innan beslutet om körförbud fattas bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra eller, om förutsättningarna enligt 67 a § är uppfyllda, besluta om alkolåsövervakad körrätt.

Polisen kan också annars på motiverad begäran bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra, om det med beaktande av längden på behandlingen av brottmålet, hur allvarligt det misstänkta brottet är, de konsekvenser som anges i 66 § 4 mom. eller övriga omständigheter finns vägande skäl för detta och ett till körförbudet anknutet brottmål är anhängigt vid domstol.

I de fall som avses i 70 § 1 mom. 3 och 4 punkten ska den polisman som meddelat temporärt körförbud utan dröjsmål underrätta den polis som beslutar om körförbud. Denna ska utan dröjsmål i ett i 3 punkten avsett fall besluta om körförbud och i ett i 4 punkten avsett fall att det temporära körförbudet ska fortsatta att gälla. Polisen ska fatta ett sådant beslut också när körrätten redan har upphört att gälla efter det att temporärt körförbud meddelats.

Polisen ska utan dröjsmål återlämna körkortet eller ge ett temporärt körkort och underrätta körrättsinnehavaren om att körrätten fortbestår, om

1) åtal inte väcks för en gärning som avses i 70 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller åtalet förkastas eller om körförbudet för gärningen meddelas villkorligt eller om åklagaren avstår från att utfärda strafföreläggande för gärningen med stöd av 30 § 1 mom. i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010),

2) körförbud inte meddelas i fall som avses i 70 § 1 mom. 3 punkten, eller

3) temporärt körförbud inte hålls i kraft i fall som avses i 70 § 1 mom. 4 punkten.

I de fall som avses i 70 § 1 mom. 5 och 6 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills polisen beslutar om alkolåsövervakad körrätt.

72 § har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

72 §
Längden på temporärt körförbud

I det fall som avses i 70 § 1 mom. 1 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills tingsrätten beslutar om körförbud. I det fall som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten ska polisen utan dröjsmål besluta om det temporära körförbudet ska fortsätta att gälla eller inte. Om det är sannolikt att den som har fått temporärt körförbud har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 70 § 1 mom. 2 punkten, ska det temporära körförbudet fortsätta att gälla tills tingsrätten beslutar om körförbud. (28.12.2012/1081)

Om det på grundval av förundersökningen är uppenbart att tingsrätten kommer att meddela villkorligt körförbud, får polisen redan innan tingsrätten beslutar om körförbud bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra eller, om förutsättningarna enligt 67 a § är uppfyllda, besluta om alkolåsövervakad körrätt. (25.8.2016/731)

I de fall som avses i 70 § 1 mom. 3 och 4 punkten ska den polisman som meddelat temporärt körförbud utan dröjsmål underrätta den polis som beslutar om körförbud. Polisen ska utan dröjsmål i det fall som avses i 3 punkten besluta om körförbud och i det fall som avses i 4 punkten att det temporära körförbudet ska fortsatta att gälla. Polisen ska fatta ett sådant beslut också när körrätten redan har upphört att gälla efter det att temporärt körförbud meddelats. (28.12.2012/1081)

Polisen ska utan dröjsmål återlämna körkortet eller ge ett temporärt körkort och underrätta körrättsinnehavaren om att körrätten fortbestår, om (6.2.2015/70)

1) åtal inte väcks för en gärning som avses i 70 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller åtalet förkastas eller om körförbudet för gärningen meddelas villkorligt,

2) körförbud i fall som avses i 70 § 1 mom. 3 punkten inte meddelas, eller

3) temporärt körförbud inte hålls i kraft i fall som avses i 70 § 1 mom. 4 punkten.

I de fall som avses i 70 § 1 mom. 5 och 6 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills tingsrätten beslutar om alkolåsövervakad körrätt. (25.8.2016/731)

73 §
Varning

I stället för att meddela körförbud kan polisen för gärningar som avses i 64 § 2 mom. 4 och 5 punkten och 65 § ge en varning, om körrätt är nödvändig på grund av körrättsinnehavarens försörjning och behov att röra sig i trafiken och om gärningarna inte ska anses vara ett tecken på likgiltighet för bestämmelserna om vägtrafik eller de påföljder som han eller hon har dömts till eller meddelats på grund av brott mot dem.

Den som inom ett år efter att ha fått varning gör sig skyldig till en enda gärning som avses i 1 mom. ska meddelas körförbud. Den som begått gärningen kan dock i stället för körförbud ges en ny varning, om förseelsen anses vara ringa. En ny sådan gärning inom ett år efter det att den andra varningen har getts leder till körförbud.

Polisen kan för ett brott som avses i 64 § 2 mom. 3 punkten ge en körrättsinnehavare enligt 1 mom. i denna paragraf en varning i stället för att meddela körförbud, om det finns särskilt vägande skäl för detta. Om körrättsinnehavaren inom två år efter varningen gör sig skyldig till ett nytt brott som avses i den punkten, ska han eller hon meddelas körförbud.

73 a § (28.12.2012/1081)
Bestämmelser om innehavare av körkort som utfärdats utomlands

Bestämmelserna i denna lag om meddelande av körförbud, temporärt körbud och andra påföljder som gäller körrätten, överlämnande av körkortet till polisen på grund av en åtgärd som gäller körrätten och återlämnande av körkortet till innehavaren samt bestämmelserna i 101 § om anmälningar till fordonstrafikregistret tillämpas också på innehavare av körkort som utfärdats utomlands.

Om innehavaren av ett körkort som är utfärdat utomlands inte är varaktigt bosatt i Finland, ska polisen på begäran återlämna körkortet till innehavaren när denne lämnar landet, även om körförbudet eller det temporära körförbudet ännu inte har upphört. Körrätt föreligger inte i Finland så länge som körförbudet eller det temporära körförbudet är i kraft. Polisen kan på ett internationellt körkort, utan att omhänderta det, anteckna att det inte är giltigt i Finland.

Om innehavaren av ett körkort som har utfärdats i en EU- eller EES-stat meddelas körförbud tills vidare och innehavaren inte är varaktigt bosatt i Finland, ska körkortet sändas till den myndighet som har beviljat körkortet, om det inte finns särskilda skäl till något annat. Samtidigt ska orsaken till att körkortet återsänds meddelas.

74 §
Behörig polisenhet

De polisuppdrag som avses i denna lag sköts av en polisenhet som Polisstyrelsen bestämmer.

75 §
Skyldighet att överlämna körkort

Den som meddelats körförbud och den vars körrätt har förfallit ska genast överlämna körkortet till polisen.

76 § (6.2.2015/70)
När körrätt förfaller

Vid körförbud som gäller tills vidare förfaller körrätten inom fem år efter det att beslutet meddelats, förutsatt att den som meddelats körförbudet inte tidigare på ansökan har fått tillbaka sitt körkort.

I samband med en åtgärd som hör till polisens behörighet med stöd av denna lag kan polisen bestämma att körrätten förfaller eller begränsa dess omfattning. Trafiksäkerhetsverket har samma behörighet på grundval av körrättsinnehavarens ansökan.

76 a § (30.1.2018/96)
Förfarande i ärenden som gäller körförbud på straffrättsliga grunder

Körförbud som avses i 64 § 1 mom., 64 § 2 mom. 3 och 4 punkten och 65 § får meddelas när ett ordningsbotsföreläggande, bötesföreläggande, strafföreläggande eller en dom som gäller en gärning som avses i de bestämmelserna har meddelats. Ärendet om körförbud ska behandlas utan dröjsmål efter det att det ovan avsedda avgörandet har meddelats.

I ärenden som gäller körförbud ska föraren ges tillfälle att bli hörd innan beslutet i ärendet fattas. Information om möjligheten att bli hörd får ges föraren redan innan det i 1 mom. avsedda fällande avgörandet meddelas och så snart föraren har underrättats om att han eller hon misstänks för ett brott som leder till körförbud.

Om föraren är belagd med temporärt körförbud eller av någon annan orsak inte har körrätt när ett beslut om körförbud som avses i 1 mom. fattas, får föraren delges beslutet om körförbud genom brev per post.

76 a § har tillfogats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019.

76 b § (30.1.2018/96)
Inverkan på körförbud av ändringssökande i brottmål

Om ett avgörande genom vilket en gärning enligt 64 § 1 mom. eller 64 § 2 mom. 3 eller 4 punkten har tillräknats föraren har upphävts med anledning av ändringssökande, ska polisen på eget initiativ upphäva körförbudet utan dröjsmål. Om föraren med anledning av ändringssökande har tillräknats något annat i ovan avsedda bestämmelser avsett brott än det som beslutet om körförbud grundar sig på, ska polisen på eget initiativ och utan dröjsmål bedöma om det finns skäl att ändra det tidigare beslutet om körförbud, och vid behov utfärda ett nytt beslut.

Om det vid ändringssökande med avseende på bedömningen av en gärning enligt 64 § 1 mom. eller 64 § 2 mom. 3 eller 4 punkten eller den påföljd som förelagts för gärningen har skett någon annan ändring än en sådan som avses i 1 mom. i denna paragraf, kan polisen på förarens begäran ändra beslutet om körförbud.

Om något av de fällande avgöranden som lett till körförbud enligt 65 § har upphävts med anledning av ändringssökande, kan polisen på förarens begäran ändra beslutet om körförbud.

Begäran som avses i 2 och 3 mom. ska framföras skriftligen.

Polisen får också på eget initiativ göra en ändring enligt 2 och 3 mom. i sitt tidigare beslut om körförbud. När det gäller beslut om avses i 1–3 mom., behöver föraren inte höras innan beslutet fattas, om ändringen sker tills hans eller hennes fördel. Polisen får fatta ett beslut som avses i 1–3 mom. trots överklagande som gäller körförbudet.

76 b § har tillfogats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019.

8 kap

Bilskola och trafiklärartillstånd

77 §
Tillstånd att driva bilskola

För att driva bilskola krävs det tillstånd.

Tillstånd att driva bilskola ska beviljas en sökande

1) som har tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar att driva verksamheten,

2) som inte är försatt i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, som har uppnått myndighetsålder och vars handlingsbehörighet inte har begränsats,

3) som har en utbildningsansvarig föreståndare och undervisningspersonal som uppfyller föreskrivna krav och tillgång till de undervisningslokaler, det undervisningsmaterial och de undervisningsredskap som behövs.

Sökanden ska inte anses ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar att driva verksamhet åtminstone om sökanden har skulder som drivs in genom utsökning och de med hänsyn till sökandens betalningsförmåga är mer än obetydliga.

Tillstånd att driva bilskola beviljas för utbildning för kategorierna i grupp 1 eller grupp 2 eller för bådadera. Tillstånd att bedriva bilskola inom grupp 1 kan begränsas till att bara gälla utbildning med två- eller trehjulig moped.

78 §
Utbildningsansvarig föreståndare

En bilskola ska ha en utbildningsansvarig föreståndare som styr och utvecklar utbildningen och svarar för innehållet i undervisningen och för att utbildningen ges enligt gällande bestämmelser och tillståndsvillkor.

Trafiksäkerhetsverket godkänner en person som utbildningsansvarig föreståndare enligt följande kriterier:

1) personen har trafiklärartillstånd och

a) behörighet för körundervisning för kategori B och minst ett års erfarenhet av körundervisning med ett fordon i denna kategori, om bilskolan har tillstånd för utbildning för kategorier i grupp 1,

b) körkort för kategori A och minst ett års erfarenhet av körundervisning för motorcykel, om bilskolan bara ger utbildning för motorcykelkörkort,

c) behörighet för körundervisning för kategori C och minst ett års erfarenhet av körundervisning i bilskola för en kategori i grupp 2 eller av förarutbildningen för körkort inom yrkesutbildningen, om bilskolan har tillstånd för utbildning för kategorier i grupp 2,

2) han eller hon har avlagt den till specialyrkesexamen för trafiklärare hörande examensdel som gäller ledarskap och företagande inom undervisningsverksamheten, (6.2.2015/70)

3) personen ska inte anses uppenbart olämpliga för uppgiften på grund av grova eller upprepade trafikbrott eller andra brott eller i övrigt som person,

4) personens handlingsförmåga har inte begränsats.

Om tillstånd att driva bilskola beviljas bara för utbildning för körkort för två- eller trehjulig moped, godkänns som utbildningsansvarig föreståndare med avvikelse från 1 mom. 1 och 2 punkten även den som har trafiklärartillstånd och minst ett års erfarenhet av körundervisning för motorcykelkörkort.

En utbildningsansvarig föreståndare betraktas inte som lämplig för uppdraget, om

1) om han eller hon under de fem senaste åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiken, visat allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller har haft körförbud på grund av detta,

2) han eller hon under de senaste två åren i övrigt har meddelats körförbud på grund av upprepade trafikbrott,

3) han eller hon har dömts till fängelsestraff under de senaste fem åren eller till bötesstraff minst tre gånger under det senaste året för brott mot bestämmelser om trafik- eller fordonssäkerhet, anställningsförhållande, bokföring eller miljöskydd eller andra bestämmelser om yrkesmässigt ansvar och gärningen eller gärningarna visar att han eller hon är uppenbart olämplig att vara verksam som utbildningsansvarig föreståndare. (28.12.2012/1081)

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 punkten uppfylls också av en sökande som har ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) om en motsvarande behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Trafiksäkerhetsverket.

L om erkännande av yrkeskvalifikationer 1093/2007 har upphävts genom L om erkännande av yrkeskvalifikationer 1384/2015.

79 §
Att ansöka om tillstånd att driva bilskola

Ansökan om tillstånd att driva bilskola ska göras hos Trafiksäkerhetsverket. Sökanden ska

1) uppge på vilken ort bilskolan har sitt huvudsakliga driftställe,

2) uppge till vilken grupp de kategorier hör som tillståndet söks för,

3) uppge under vilken firma verksamheten bedrivs,

4) namnge den utbildningsansvariga föreståndaren och redogöra för personens behörighet,

5) lämna in övriga uppgifter som tillståndsmyndigheten begär och som behövs för handläggningen av ansökan.

80 §
Beviljande av tillstånd att driva bilskola

Tillstånd att driva bilskola beviljas att gälla tills vidare och i hela landet.

Med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning kan tillståndet förenas med kompletterande villkor och begränsningar som gäller undervisningsarrangemang, undervisningslokaler, undervisningsutrustning, undervisningsredskap och gruppstorlek, om villkoren och begränsningarna behövs för tillsynen.

81 §
Anmälan om verksamheten

Om den utbildningsansvariga föreståndaren byts ut, ska den som innehar tillstånd att driva bilskola utan dröjsmål anmäla den nya utbildningsansvariga föreståndaren till tillståndsmyndigheten för godkännande.

Om den utbildningsansvariga föreståndaren har avlidit eller inte kan sköta uppdraget på grund av akut allvarlig sjukdom, olycksfall, uppsägning eller någon annan oförutsedd händelse och det inte genast går att få en person som uppfyller kravet i 78 § 2 mom. 2 punkten på studier för ansvarig föreståndare, kan som föreståndare för en tid av högst två år godkännas en person som inte uppfyller det kravet. Om det blir ett avbrott i fullgörandet av den utbildningsansvariga föreståndarens uppdrag, ska tillståndsmyndigheten underrättas utan dröjsmål och en tillfällig föreståndare samtidigt anmälas för godkännande.

Om verksamheten vid bilskolan upphör, ska tillståndsinnehavaren genast underrätta tillståndsmyndigheten om det.

De anmälningar som avses i denna paragraf ska göras till Trafiksäkerhetsverket. Uppgifter om godkända ändringar ska registreras i fordonstrafikregistret. Närmare bestämmelser om anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

82 §
Tillsyn över bilskolor

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillsynen över bilskolor och undervisningen med undervisningstillstånd.

Förutom Trafiksäkerhetsverket ska också förarexamensmottagarna utöva tillsyn. De ska omedelbart anmäla uppdagade brister och försummelser till Trafiksäkerhetsverket.

83 §
Varning och återkallelse av tillstånd att driva bilskola

En innehavare av tillstånd att driva bilskola kan ges skriftlig varning, om

1) innehavaren inte längre uppfyller villkoren för tillståndet,

2) bestämmelserna om den utbildningsansvariga föreståndaren inte följs,

3) andra bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller driften av bilskola inte följs,

4) undervisningen inte sköts på behörigt sätt.

Tillståndsinnehavaren kan ges en rimlig frist att rätta till en brist eller en försummelse som avses i 1 mom.

Tillståndet ska återkallas, om förseelsen eller försummelsen är allvarlig eller väsentlig och om anmärkningar eller varningar till tillståndsinnehavaren inte resulterar i att bristerna avhjälps. Ett tillstånd ska också återkallas om innehavaren begär det.

84 § (6.2.2015/70)
Undervisningspersonal

En bilskollärare ska ha trafiklärartillstånd och körrätt för det fordon som används i körundervisningen.

Undervisning för körkort för motorcykel får ges av innehavare av trafiklärartillstånd som i samband med specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagt examensdelen för motorcykelundervisning och som under minst tre år har haft den körrätt för motorcykel som motsvarar undervisningskategorin eller en högre kategori. I kategori A gäller den föreskrivna tiden körrätt utan begränsning av den körda motorcykelns effekt. Undervisning för körkort för en kategori i grupp 2 får ges av innehavare av trafiklärartillstånd som i samband med specialyrkesexamen har avlagt examensdelen för utbildare av lastbils- eller bussförare och som i minst tre år har haft den körrätt för lastbil eller buss som motsvarar undervisningskategorin eller en högre kategori.

Trafiklärartillståndet kan i fråga om annan undervisning än körundervisning ersättas med pedagogisk utbildning och praktisk erfarenhet om det finns särskilda skäl för det. Den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan godkänner behörigheten innan undervisningen inleds. Dessutom får även den som uppfyller förutsättningarna för beviljande av undervisningstillstånd för undervisning för mopedkörkort i kategori AM ge teoriutbildning och körundervisning för mopedkörkort i kategori AM.

Den som genomgår en med undervisnings- och kulturministeriets tillstånd ordnad utbildning för specialyrkesexamen för trafiklärare får med avvikelse från kravet på trafiklärartillstånd arbeta som lärare vid en bilskola om han eller hon har tillstånd för undervisningspraktik och, när det gäller undervisning enligt 2 mom., om studeranden har inlett studier för att avlägga den berörda examensdelen. (11.8.2017/553)

Bilskolan ska ha en uppdaterad förteckning där det framgår vem som är utbildningsansvarig föreståndare och vilka andra lärare det finns och deras behörighet för undervisning. Innan en lärare börjar undervisa ska han eller hon visa sin undervisningsbehörighet för den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan. Behörigheten behöver inte visas om förarexamensmottagaren redan har godkänt behörigheten i enlighet med 3 mom.

På bilskollärare tillämpas lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

85 §
Undervisningslokaler, undervisningsmaterial och undervisningsredskap

Teoriundervisning ska ges i bilskolans undervisningslokaler som ska godkännas av förarexamensmottagaren innan de börjar användas. Kravet gäller inte den undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen som ges för kategori B. Vid undervisning för kategorier i grupp 2 gäller kravet på godkännande bara undervisningslokaler på det huvudsakliga driftstället. Undervisningen kan också ordnas gemensamt av bilskolor. Bilskolans undervisningslokal och andra undervisningslokaler ska vara lämpliga för undervisningen. Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om kraven på undervisningslokaler och undervisning som bilskolorna ordnar gemensamt samt om ordnandet av undervisningen i övrigt. (6.2.2015/70)

Undervisningsmaterialet ska uppfylla kraven i den godkända läroplanen. Skolfordonen och andra undervisningsredskap för körundervisningen ska motsvara den kategori för vilken undervisningen sker och ha godkänts på behörigt sätt. Närmare bestämmelser om kraven på skolfordon och andra undervisningsredskap för körundervisning utfärdas genom förordning av statsrådet.

86 §
Anmälan om elever vid bilskolan och elevbokföring

Bilskolan ska föra bok över sina elever och sin undervisning och anmäla eleverna till den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan. Närmare föreskrifter om anmälan om eleverna och elevbokföring får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

87 §
Konkurs för innehavare av tillstånd att driva bilskola

Vid konkurs för en innehavare av tillstånd att driva bilskola har konkursboet rätt att med stöd av det tidigare tillståndet fortsätta att driva bilskolan i högst ett år efter det att den försattes i konkurs. Konkursboet ska utan dröjsmål underrätta tillståndsmyndigheten om det kommer att utnyttja rätten eller inte. De som förvaltar konkursboet ska svara för den utbildningsansvariga föreståndarens uppgifter, och den som sköter uppgifterna ska uppfylla behörighetskraven för föreståndare, med undantag av kravet i 78 § 1 mom. 2 punkten.

88 § (6.2.2015/70)
Trafiklärartillstånd

Ett trafiklärartillstånd ger rätt att ge förarutbildning för körkort för kategori B. Tillståndshavaren får också ge undervisning för körkort för lätt fyrhjuling i kategori AM. Vid undervisning enligt 84 § 2 mom. ska tillståndshavaren dessutom uppfylla kraven enligt det momentet.

Förutsättningarna för trafiklärartillstånd är att

1) sökanden har fyllt 23 år,

2) sökanden har slutfört de obligatoriska examensdelar som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och arbetet som trafiklärare inom specialyrkesexamen för trafiklärare,

3) sökanden har körrätt för kategori B och har haft den i minst tre år,

4) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd i grupp 2,

5) sökanden inte ska anses olämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egenskaper,

6) sökanden inte har körförbud.

En sökande ska inte anses vara lämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egenskaper, om

1) han eller hon under de fem senaste åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en gärning enligt 23 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller under denna tid har haft körförbud på grund av gärningarna,

2) han eller hon under det senaste året annars har meddelats körförbud eller har haft körförbud på grund av andra trafikbrott,

3) han eller hon under de senaste fem åren gjort sig skyldig till brott mot liv och hälsa eller brott som annars tyder på våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott och gärningen visar att sökanden är uppenbart olämplig att vara trafiklärare,

4) han eller hon utifrån uppgifter i ett av polisens register i övrigt genom sin livsstil eller sina personliga egenskaper har visat sig vara uppenbart olämplig som trafiklärare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 punkten uppfylls också av en sökande som har ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer om en sådan behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Trafiksäkerhetsverket.

89 § (6.2.2015/70)
Beviljande och förnyelse av trafiklärartillstånd

Till en ansökan om beviljande av trafiklärartillstånd ska fogas ett intyg över att de examensdelar som avses i 88 § 1 mom. 2 punkten har avlagts eller ett beslut enligt 4 mom. i den paragrafen samt ett läkarintyg, om sökanden inte har körkort för en kategori i grupp 2. I det läkarutlåtande som fogas till ansökan ska konsekvenserna enligt 10 § 4 mom. av stigande ålder beaktas när sökanden har fyllt 68 år.

Till ansökan om förnyelse av trafiklärartillstånd ska fogas ett läkarutlåtande enligt 1 mom. om sökanden fyller 45 år så som anges i 27 § 1 mom. 3 punkten under den giltighetstid som antecknats i det tillstånd som förnyas och om sökanden inte har körkort i grupp 2. I det läkarutlåtande som fogas till ansökan ska beaktas konsekvenserna enligt 2 mom. i den paragrafen av stigande ålder, om sökanden har fyllt 68 år eller under den giltighetstid som antecknats i det tillstånd som förnyas fyller 68 år.

Trafiklärartillstånd beviljas och förnyas för fem år i sänder. Om sökanden har fyllt 68 år eller under den giltighetstid som antecknats i det trafiklärartillstånd som förnyas fyller 68 år, beviljas och förnyas tillståndet för två år i sänder.

Dupletter av ett trafiklärartillstånd ges med iakttagande av bestämmelserna om dupletter av körkort. Bestämmelser om medförande av tillstånd finns i 32 §.

90 §
Återkallelse av trafiklärartillstånd och tilldelning av varning

Ett trafiklärartillstånd ska återkallas

1) för viss tid, om innehavaren inte längre uppfyller villkoren enligt 88 § 1 mom. 5 punkten,

2) tills vidare, om innehavaren inte längre uppfyller villkoren enligt 88 § 1 mom. 4 punkten eller om han eller hon meddelas körförbud tills vidare,

3) temporärt, om innehavaren meddelas temporärt körförbud,

4) helt och hållet, om innehavaren begär det.

I fall som avses i 1 mom. 1 punkten ska tillståndet återkallas för minst tre månader och högst fem år. Tillståndet ska emellertid återkallas för minst sex månader, om det är fråga om en gärning som avses i 88 § 3 mom. 1 punkten, dock inte en gärning som avses i 23 kap. 1 § i strafflagen, eller en gärning enligt 88 § 3 mom. 3 punkten.

Giltighetstiden för återkallelsen ska bestämmas med särskild hänsyn till hur allvarlig den gärning eller allvarliga de gärningar är som återkallelsen grundar sig på och omständigheterna kring gärningen eller gärningarna. Om det av grundad anledning är nödvändigt för att påföljderna ska vara skäligare, kan trafiklärartillståndet återkallas för en kortare tid, men alltid minst för samma tid som körförbudet, och i det fall som avses i 88 § 3 mom. 4 punkten kan innehavaren av trafiklärartillstånd ges en varning i stället för att trafiklärartillståndet återkallas. Körförbudet behöver inte återkallas om den som har körtillstånd ges en varning i stället för att meddelas körförbud.

Utöver det fall som avses i 1 mom. 3 punkten kan tillståndet återkallas temporärt, om det är sannolikt att innehavaren av tillståndet har gjort sig skyldig till en gärning enligt 88 § 3 mom. 3 punkten och gärningen är så allvarlig att tillståndet måste återkallas.

Frågan om att återkalla ett trafiklärartillstånd ska tas upp till prövning utan onödigt dröjsmål, om det föreligger en grund för att återkalla det. När ett tillstånd återkallas på grund av körförbud ska bestämmelserna i denna lag om körförbud, temporärt körförbud och körförbud som meddelats tills vidare iakttas. Tillståndet ges tillbaka i det fall som avses i 1 mom. 1 punkten när den tid som förbudet har gällt har gått ut och i det fall som avses i 2 punkten när innehavaren visar att han eller hon uppfyller de föreskrivna kraven.

91 § (6.2.2015/70)
Tillstånd för undervisningspraktik

Tillstånd för undervisningspraktik beviljas för undervisningspraktik för kategori B, om studeranden har blivit godkänd i den examensdel inom specialyrkesexamen för trafiklärare som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och om studeranden uppfyller förutsättningarna för beviljande av trafiklärartillstånd enligt 88 § 2 mom., med undantag av 1 och 2 punkten.

En förutsättning för att undervisningspraktiken ska kunna utvidgas till att gälla undervisning enligt 84 § 2 mom. eller för att tillstånd ska kunna beviljas för annan praktik är att

1) studeranden avlagt de obligatoriska examensdelarna inom specialyrkesexamen eller redan innehar ett trafiklärartillstånd,

2) studeranden har inlett examensutbildning för en valfri examensdel som motsvarar undervisningen eller har hänvisats till ett yrkesprov för examensdelen, (11.8.2017/553)

3) studeranden har körrätt som motsvarar undervisningen enligt nämnda moment.

Praktikanten ska ha fyllt 21 år.

91 a § (6.2.2015/70)
Beviljande av tillstånd för undervisningspraktik

Tillstånd för undervisningspraktik beviljas av en sådan innehavare av tillstånd att ordna utbildning som avses i 84 § 4 mom., om tillståndet omfattar specialuppgiften att ordna trafiklärarutbildning.

En utbildningsanordnare enligt 1 mom. har rätt att av polisen i det distrikt där sökandens hemkommun finns få utlåtande om sökandens lämplighet som innehavare av trafiklärartillstånd. De uppgifter som gäller förutsättningen enligt 88 § 2 mom. 5 punkten och som behövs för lämplighetsprövning av studerande får behandlas bara av dem som bereder och fattar beslut om antagning av studerande och återkallelse av studierätt. Dessa uppgifter ska förvaras åtskilda från andra personuppgifter, och de ska avföras ur registret så snart det inte längre finns någon grund enligt personuppgiftslagen för att bevara dem.

9 kap

Särskilda bestämmelser

92 §
Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff vid förande av fortskaffningsmedel utan behörighet finns i 23 kap. 10 § i strafflagen.

93 § (18.11.2016/999)
Körkortsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1) sådana villkor och begränsningar i körkort och körkortstillstånd som avses i 16 §,

2) bestämmelsen i 75 § om skyldighet att överlämna körkortet, eller

3) bestämmelsen i 33 § om att låta någon annan köra ett fordon,

ska för körkortsförseelse dömas till böter.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för brott mot skyldigheten att medföra handlingar enligt 32 § vid körning finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016).

94 §
Olovligt bedrivande av förarutbildning

Den som driver bilskola enligt denna lag utan tillstånd enligt 77 § ska för olovligt bedrivande av förarutbildning dömas till böter.

95 § (6.2.2015/70)
Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som en förarexamensmottagare meddelat i samband med skötseln av uppgifter som föreskrivs i denna lag får begäras hos Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen.

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som verket fattat får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om en sökande beviljas körkort eller något annat tillstånd enligt denna lag i enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körkortet eller tillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Trots besvär kan ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag verkställas.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallelse av tillstånd att driva bilskola och återkallelse av trafiklärartillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

95 a § (30.1.2018/96)
Sökande av ändring i beslut om körförbud

Trots bestämmelserna i 95 § får omprövning av ett beslut enligt 7 kap. begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

95 a § har tillfogats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019.

96 §
Åtgärdseftergift

Åtal behöver inte väckas och straff inte dömas ut, om en förseelse som avses i 93 § är ringa med hänsyn till omständigheterna.

Om förseelsen uppenbart är sådan som anges i 1 mom., kan en polisman utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

97 §
Tillstånd till undantag

Trafiksäkerhetsverket kan medge undantag från det ålderskrav som gäller körkortstillstånd och körkort för kategori B, om det finns särskilt vägande skäl för det. Minimiåldern får sänkas med högst ett år.

2 mom. har upphävts genom L 6.2.2015/70. (6.2.2015/70)

98 §
Internationellt körkort

Ett internationellt körkort enligt den i Genève respektive Wien ingångna konventionen om vägtrafik som avses i 60 § 1 mom. får utfärdas till en person

1) som har ett giltigt körkort utfärdat i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat,

2) som har fyllt 18 år,

3) som har vanlig vistelseort i Finland eller, om han eller hon har finländskt körkort, har vanlig vistelseort i en stat som inte är EU- eller EES-stat.

Internationella körkort fastställs av Trafiksäkerhetsverket. (6.2.2015/70)

99 §
Avgifter

I fråga om avgiftsbelagda prestationer och storleken på avgifterna föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

100 § (6.2.2015/70)
Fastställande av blanketter för läkarutlåtande

Trafiksäkerhetsverket fastställer formuläret för läkarutlåtande enligt denna lag, optikerutlåtande enligt 20 § 3 mom. och anmälningar enligt 21 §, med undantag av hälsointyg för unga.

101 § (28.12.2012/1081)
Anmälan till fordonstrafikregistret

Trots sekretessbestämmelserna ska polisen till fordonstrafikregistret anmäla uppgift om

1) ändrade villkor och begränsningar i körkort,

2) ändrad körkortskategori,

3) återkallat trafiklärartillstånd,

4) körförbud eller temporärt körförbud eller någon annan påföljd som gäller körrätten, återlämnat körkort efter utgången av körförbud eller temporärt körförbud och att körkortet tagits om hand av polisen eller inte erhållits,

5) återkallat undervisnings- och övningstillstånd.

(6.2.2015/70)

Trots sekretessbestämmelserna ska domstolen, åklagaren och polisen till fordonstrafikregistret anmäla uppgift om straff eller körförbud som den meddelat för brott som avses i 64 §, avslag på yrkande om körförbud, meddelande av alkolåsövervakad körrätt eller verkställigheten av ett villkorligt körförbud. Fullföljdsdomstolen ska också lämna anmälan om straff som inte påförts eller åtal som förkastats, när domstolen i samband med överklagande har upphävt eller undanröjt ett straff som dömts ut eller påförts tidigare och om vilket det finns en anteckning i fordonstrafikregistret. Domstolen och åklagaren ska registrera uppgifterna i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden enligt lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) för förmedling till fordonstrafikregistret. (30.1.2018/96)

2 mom. har ändrats genom L 96/2018, som träder i kraft 1.6.2019. Den tidigare formen lyder:

Trots sekretessbestämmelserna ska domstolen till fordonstrafikregistret anmäla uppgift om straff eller körförbud som den meddelat för brott som avses i 64 §, avslag på yrkande om körförbud, meddelande av alkolåsövervakad körrätt eller verkställigheten av ett villkorligt körförbud. Fullföljdsdomstolen ska också lämna anmälan om straff som inte påförts eller åtal som förkastats, när domstolen i samband med överklagande har upphävt eller undanröjt ett straff som dömts ut eller påförts tidigare och om vilket det finns en anteckning i fordonstrafikregistret. Domstolen ska registrera uppgifterna i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden enligt lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) för förmedling till fordonstrafikregistret.

Närmare föreskrifter om anmälan enligt denna lag till fordonstrafikregistret, med undantag för anmälan enligt 2 mom., får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

10 kap

Ikraftträdande

102 §
Ikraftträdande

Med de undantag som föreskrivs i 2 och 3 mom. träder denna lag i kraft den 19 januari 2013.

Bestämmelserna i 5 § 3 mom., 8 § 1 mom., 10 § 2 mom. 2 punkten, 17 och 18 §, 24 § 3 mom., 34 §, 35 § 2 mom., 40 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 41 § 3 mom., 47 § 4 punkten, 48 § 3 mom., 53, 58, 60, 64–73, 75–91, 94 och 100 § träder dock i kraft redan den 1 juni 2011.

Bestämmelserna i 3 § 12 punkten träder i kraft den 1 augusti 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

103 §
Övergångsbestämmelser om trafiklärartillstånd och trafiklärarexamen

Trafiklärartillstånd som beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. gäller till det datum som anges i dem.

Trafiklärartillstånd som beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. innefattar alla kategorier för förarutbildning, om trafiklärarexamen har avlagts enligt kommunikationsministeriets föreskrifter. Vid ansökan om duplett av ett sådant trafiklärartillstånd utfärdas dupletten enligt kraven i denna lag. Detta moment gäller inte trafiklärartillstånd för försvarsmakten.

Trafiklärarexamen som har avlagts enligt kommunikationsministeriets föreskrifter före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. berättigar till trafiklärartillstånd enligt denna lag. Tillståndet innefattar alla kategorier för förarutbildning.

På trafiklärarutbildning som inletts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. för att avlägga trafiklärarexamen enligt kommunikationsministeriets föreskrifter tillämpas de nämnda föreskrifterna om trafiklärarexamen fram till utgången av 2011. I fråga om examens och trafiklärartillståndets giltighet gäller vad som föreskrivs i denna paragraf.

104 §
Övergångsbestämmelser om utbildningsansvarig föreståndare i bilskola

Behörighet för bilskoleföretagare och utbildningsansvarig föreståndare i bilskola som har avlagts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. motsvarar den examensdel som avses i 78 § 1 mom. 2 punkten.

Kraven på ledarskap och företagande på bilskola tillämpas inte på den som har haft tillstånd att driva bilskola eller har varit utbildningsansvarig föreståndare i bilskola före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom., förutsatt att det inte bara har varit ett tillfälligt uppdrag utan behörighet.

Den som enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. har haft rätt att vara utbildningsansvarig föreståndare i bilskola utan trafiklärartillstånd får fortfarande vara utbildningsansvarig föreståndare.

På utbildning för bilskolföretagare och utbildningsansvarig föreståndare i bilskola enligt kommunikationsministeriets föreskrifter som inletts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. tillämpas de nämnda föreskrifterna fram till utgången av 2011.

105 §
Övergångsbestämmelser om tillstånd att driva bilskola

Tillstånd att driva bilskola som har beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. gäller till det datum som anges i dem i hela riket utom på Åland. Kravet på säkerhet som villkor för tillstånd att driva bilskola upphör dock att gälla den dagen och säkerheten återbetalas.

Vid förnyelse av sådana tillstånd att driva bilskola som beviljats före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. ska tillstånden förses med uppgifter om kategorier för förarutbildning enligt denna lag.

Inrättningar som utbildar trafiklärare och de läroanstalter som Utbildningsstyrelsen utövar tillsyn över och som enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. har kunnat ge förarutbildning utan tillstånd att driva bilskola, är skyldiga att ansöka om tillstånd att driva bilskola enligt denna lag senast den 31 december 2011.

106 § (20.5.2016/363)
Övergångsbestämmelser om körkort

Om en godkänd förarexamen har avlagts eller ett beslut om beviljande av körkort, när förarexamen inte krävs för utlämnande av körkortet, har fattats före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom., ska på körkortet tillämpas de bestämmelser som gällde före den nämnda ikraftträdandedagen. Dessa körkort och de körkort som har utlämnats före den ovan avsedda ikraftträdandedagen gäller till det datum som anges i dem, dock i högst 20 år från och med den nämnda ikraftträdandedagen. För att körkortet ska fortsätta gälla från den 19 januari 2033 ska det före nämnda dag förnyas så att det överensstämmer med denna lag.

Om kategorierna för ett sådant i 1 mom. avsett körkort som är giltigt tills innehavaren av körkortet fyller 70 år utökas, ska det nya körkortet utfärdas för en tid som anges i 22 § 1 eller 2 mom. Förfarandet är detsamma om en duplett av ett sådant körkort utfärdas eller om ett nytt körkort som ersätter körkortet utfärdas för att en anteckning om ett villkor, en begränsning eller yrkeskompetens ska införas eller strykas i körkortet eller för att körkortskategorin ska sänkas. Detsamma gäller nya dupletter eller ersättande körkort som utfärdas på basis av sådana ovan avsedda dupletter av körkort eller ersättande körkort som inte utfärdats med tillämpning av tider motsvarande dem som anges i 22 § 1 eller 2 mom. På andra i 1 mom. i denna paragraf avsedda körkort tillämpas 22 § 3 mom., om körkortskategorin ändras, och 28 § 4 mom., om en duplett eller ett annat ersättande körkort utfärdas.

Ett körkort som utfärdats i en annan EU- eller EES-stat än Finland i enlighet med bestämmelser som gällt före den ikraftträdandetidpunkt som nämns i 102 § 1 mom. erkänns ömsesidigt så länge körkortet är i kraft, dock högst till och med den 18 januari 2033. Om innehavaren av ett körkort uppfyller förutsättningarna enligt 12 § för beviljande av körkortstillstånd, förnyas körkortet med iakttagande av 27 § på ansökan som ett körkort som överensstämmer med denna lag.

Om ett körkort som utfärdats enligt bestämmelser som gällt före den ikraftträdandetidpunkt som nämns i 102 § 1 mom. innehåller villkor om backspegel till höger, ska det nya körkortet eller en duplett utfärdas utan detta villkor, om inte tillståndsbeslutet särskilt kräver något annat.

Den som innehar ett körkort som är utfärdat enligt bestämmelser som gällt före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. får beviljas en duplett enligt denna lag trots att körkortet finns kvar och inte har blivit förstört.

107 §
Övergångsbestämmelser om vissa tillstånd

Undervisnings- och övningstillstånd beviljade före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. gäller till det datum som anges i dem.

Dispens från ålderskrav och medicinska krav i fråga om körkortstillstånd och körrätt som beviljats före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. ska fortfarande gälla, om inte något annat följer av tillståndsbeslutet. Dispens från synkraven som beviljats för en bestämd tid ska fortfarande gälla med avvikelse från den giltighetstid som antecknats i dispensen, om dispensvillkoren uppfylls i övrigt. Tillståndshavaren ska visa polisen att dispensvillkoren uppfylls med ett utlåtande av en specialist på ögonsjukdomar senast fem år efter det att dispensen upphört att gälla och därefter med minst fem års mellanrum, om det inte av läkarutlåtandet eller den giltighetstid på två år som avses i 22 § 2 mom. följer att läkarutlåtande ska uppvisas efter en kortare tid. (28.12.2012/1081)

108 §
Övergångsbestämmelser om kortvarigt körkort

De bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande ska tillämpas på förarutbildning för kortvarigt körkort för kategori B som har inletts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom.

Om förarexamen för kortvarigt körkort avläggs efter den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom., ska denna lag tillämpas på körrätten och körkortet. Om den kortvariga körrätten har börjat före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom., ska det körkort som lämnas ut efter det kortvariga körkortet, om inte det också är kortvarigt, lämnas ut med iakttagande av fristen i 25 § 2 mom. Den som ska få körkortet omfattas av uppföljning av förseelser enligt 65 § 2 mom. för innehavare av kortvarig körrätt. (28.12.2012/1081)

När undervisning i den andra fasen av förarutbildningen har påbörjats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. får den genomföras i enlighet med de bestämmelserna. Intyg i enlighet med de bestämmelserna om att den andra fasen av förarutbildning som har getts i enlighet med de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet får ges in till polisen med iakttagande av de frister som anges i denna lag. Intyget ger rätt att få ett i 22 § avsett körkort, om övriga villkor är uppfyllda. Om den kortvariga körrätten har börjat före den i 102 § 1 mom. nämnda ikraftträdandedagen, tilllämpas på inledande av fördjupningsdelen efter ikraftträdandedagen den frist på tre månader som föreskrivs i 38 § 2 mom. Övningsdelen behöver inte avläggas om den kortvariga körrätten har börjat före nämnda ikraftträdandedag. (28.12.2012/1081)

109 §
Övergångsbestämmelser om körkortstillstånd

Körkortstillstånd för kategori A som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger bara rätt att avlägga examen för kategori A2 och att få körkort för den kategorin, om innehavaren inte uppfyller villkoren enligt denna lag för att få delta i examen för kategori A och få körkort för kategori A.

Körkortstillstånd för kategori M som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger innehavaren rätt att från och med nämnda ikraftträdandedag delta i förarexamen för körrätt för moped eller lätt fyrhjuling eller bådadera i kategori AM enligt denna lag bara om villkoren för att delta i examen enligt denna lag uppfylls. Mellan den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. och den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. får körkort för kategori M avläggas med moped eller lätt fyrhjuling och körrätten för kategori M innefattar då körrätt för både moped och lätt fyrhjuling. Körkortstillstånd för kategori M som beviljats enligt denna lag den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. eller senare ger från den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. rätt att delta i förarexamen för körrätt för kategori AM, om de övriga kraven för att delta i examen uppfylls och förarexamen som avläggs efter detta datum resulterar bara i examensenlig körrätt.

110 §
Övergångsbestämmelser om körkortskategoriernas motsvarighet

Körrätt för kategori M som börjar gälla före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. och motsvarande körkort i kategori M motsvarar körkort för kategori AM enligt denna lag, och det ger innehavaren rätt att köra två- och trehjulig moped och lätt fyrhjuling. Den som ansöker om duplett får en duplett i kategori AM med registrerad körrätt för moped och lätt fyrhjuling.

Körkort för kategori M som mellan den ikraftträdandedag som avses i 102 § 2 mom. och den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. avläggs med moped eller lätt fyrhjuling på grundval av förarutbildning och förarexamen enligt denna lag motsvarar körkort för kategori AM enligt denna lag, och det ger innehavaren rätt att köra två- och trehjulig moped och lätt fyrhjuling. Den som ansöker om duplett får en duplett i kategori AM med registrerad körrätt för moped och lätt fyrhjuling.

Körrätt och körkort för kategori M som mellan den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 2 mom. och den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. uppnåtts på grundval av förarutbildning och förarexamen enligt denna lag motsvarar ett sådant i 40 § 1 och 2 punkten avsett körkort för moped och lätt fyrhjuling i kategori AM som krävs för undervisningstillstånd, om förarexamen har avlagts med motsvarande fordon. Polisen ska på ett körkort för kategori M ange att manöverprovet har avlagts med moped, att körprovet har avlagts med lätt fyrhjuling eller att båda proven har avlagts. Sökanden uppfyller i 40 § 1 och 2 punkten avsedda villkor för undervisningstillstånd om han eller hon har haft nämnda körkort i minst tre år. (28.12.2012/1081)

Körkort för kategori KT som avlagts före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. motsvarar körkort för kategori A enligt denna lag.

111 §
Övergångsbestämmelser om undervisningstillstånd och utbildningsintyg

Undervisningstillstånd som har beviljats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger rätt att tillhandahålla förarutbildning och avlägga förarexamen enligt de krav som gällde när tillståndet beviljades, om utbildningen börjar före nämnda ikraftträdandedag.

Utbildningsintyg som har utfärdats enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ger rätt att delta i förarexamen enligt bestämmelserna i denna lag. Det som föreskrivs i denna lag ska tillämpas på körrätt och körkort som examen resulterar i.

112 §
Övergångsbestämmelser om medicinska krav och läkarintyg (28.12.2012/1081)

Körrätt som har erhållits före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 2 mom. fortsätter att gälla trots 17 och 18 §, om innehavaren av körrätten uppfyller de medicinska kraven enligt denna lag eller de medicinska krav som gällde när körkortet eller körkortstillståndet beviljades. Bestämmelsen hindrar inte att kravet på synfält också tillämpas på körrätt som grundar sig på körkort som motsvarar körkort för en kategori i grupp 1 och som har erhållits före den 1 oktober 1990, om ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som personen har tillsammans med defekten i synfältet eller förändringar som annars inträffat i synfältet väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att köra fordon i den kategori som avses ovan. (28.12.2012/1081)

Läkarutlåtanden om körkort enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. ska godkännas som läkarutlåtande enligt denna lag och ett utlåtande av en läkare med inriktning på geriatri som omfattande läkarutlåtande enligt denna lag, om det gäller körkort för kategori C1E, CE, D1 eller D och inte annat följer av utlåtandet eller polisen inte kräver något annat utlåtande.

En i Finland varaktigt bosatt körrättsinnehavare som i enlighet med bestämmelser som gällt före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. har körrätt för lastbil eller buss fram till 70 års ålder ska, för att hålla sin körrätt i kraft, inom två månader från det att han eller hon har fyllt 50, 55, 60 och 65 år för polisen visa upp ett läkarutlåtande om att de medicinska kraven för körkortet är uppfyllda. Denna skyldighet föreligger dock inte, om det när tidsfristen börjar löpa har gått mindre än fem år från att det, av någon annan orsak än ovan avsedda regelbundna kontroller, genom ett läkarutlåtande som lämnats till polisen har visats att motsvarande medicinska krav är uppfyllda eller om körkortet i enlighet med 106 § 2 eller 3 mom. och med tillämpning av de tider som anges i 22 § har ersatts med en duplett eller med ett nytt körkort. (20.5.2016/363)

113 §
Övriga övergångsbestämmelserna

Den som har fått rätt att köra moped utan körkort med hänvisning till att han eller hon fyllt 15 år innan villkoren för mopedkörkort trädde i kraft den 1 januari 2000 har fortfarande rätt att köra två- eller trehjulig moped utan körkort enligt denna lag.

Vad som i 4 § 1 mom. 6 punkten och i 4 § 2 mom. 2 punkten underpunkt b föreskrivs tilllämpas inte på innehavare av körrätt som grundar sig på körkort för kategori BE, om körrätten har erhållits före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. (28.12.2012/1081)

Effektbegränsningen gällande körrätt för kategori A enligt de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. gäller i två år från och med den tidpunkt då körrätten började gälla. Om körrättsinnehavaren ansöker om en duplett av körkortet, utfärdas ett körkort i kategori A2, som ger rätt att köra en motorcykel med en effekt på högst 25 kW. Efter tidsfristen på två år byts körkortet på ansökan till ett körkort i kategori A enligt denna lag utan sådan utbildning som avses i 24 § 2 mom. 3 punkten. Om den som innehar sådan begränsad körrätt för kategori A som avses ovan ansöker om körrätt för fordon i kategori A2 innan begränsningstiden upphör, ska han eller hon avlägga körprov för kategori A2 i enlighet med kraven i denna lag. Då gäller vad som bestäms i denna lag om höjning av kategori A2 till kategori A. (28.12.2012/1081)

De fordon som nämns i punkt 5.2 i bilaga II till körkortsdirektivet och som överensstämmer med de bestämmelser som gällde före den ikraftträdandedag som avses i 102 § 1 mom. får trots de gällande kraven användas vid körprov fram till och med den 30 september 2013, om fordonet har godkänts som skolfordon före den 1 oktober 2003.

Bestämmelsen i 4 § 2 mom. 5 punkten underpunkt a om högst 8 meters längd gäller inte körrätt för kategori D1 som har erhållits före den ikraftträdandedag som nämns i 102 § 1 mom. (28.12.2012/1081)

RP 212/2010, KoUB 23/2010, RSv 269/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18, Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26, Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2012/1081:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

Ett i 6 § 5 mom. avsett intyg över förarexamen som har utfärdats inom sex månader från ikraftträdandet av denna lag ger med avvikelse från det momentet rätt att köra fordon som motsvarar examenskategorin under de tre månader som följer på avläggandet av förarexamen.

Kravet i 40 § 1 mom. 5 punkten och 41 § 4 mom. på behörighet för en lärare som ger körundervisning med motorcykel gäller inte den som har avlagt trafiklärarexamen som avses i 103 § 2 och 3 mom. i enlighet med kommunikationsministeriets bestämmelser.

Annat än i 59 och 60 § avsett körkort som utfärdats utomlands och som tagits om hand av polisen för att innehavaren fått ett finländskt körkort och som fortfarande gäller och är i polisens besittning får återlämnas på ansökan.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 101 § 2 mom. genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till den som ansvarar för fordonstrafikregistret, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2012, KoUB 20/2012, RSv 152/2012

13.12.2013/941:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På undervisningstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Undervisningen får dock inledas utan undervisning i bilskola, inget besök på bilskola för utvärdering av framstegen i undervisningen krävs av lärare och elev i fråga om ett undervisningstillstånd för körkort för kategori B och innehavaren av ett undervisningstillstånd för körkort för kategori B får ge all den utbildning som krävs för deltagande i förarexamen.

Utöver eller i stället för det eller de fordon som antecknats i ett undervisningstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag får efter ikraftträdandet också andra fordon användas om de uppfyller kraven enligt denna lag.

Ett i 39 § 1 mom. 3 punkten avsett prov för undervisningstillståndslärare som har avlagts innan denna lag har trätt i kraft gäller i enlighet med 4 mom. i den paragrafen.

RP 173/2013, KoUB 18/2013, RSv 160/2013

6.2.2015/70:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i 5 § 2 mom., 38 § 3 mom., 54 § 1 och 2 mom., det inledande stycket i 59 § 2 mom. och 59 § 2 mom. 1 punkten, 70 § 1 mom. 4 punkten, 78 § 2 mom. 2 punkten och 5 mom., 84 §, 85 § 1 mom., 88 §, 89 § 1–3 mom., 91 och 91 a § samt 106 § 5 mom. i denna lag träder dock i kraft den 15 mars 2015.

Om en ansökan om körkort eller tillstånd enligt 8 § 1 mom. eller någon annan ansökan enligt denna lag som lämnats in till polisen före denna lags ikraftträdande och beträffande vilken behörigheten att behandla den överförs från polisen till Trafiksäkerhetsverket vid lagens ikraftträdande, inte har avgjorts före ikraftträdandet, ska polisen efter ikraftträdandet sända ansökningshandlingarna till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Efter ikraftträdandet av denna lag ges en sådan innehavare av gällande kortvarig körrätt som inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud ett nytt körkort för samma kategori på grundval av uppgifterna i fordonstrafikregistret. Körkortet är i kraft i enlighet med 22 § från den dag som anges ovan i 1 mom. Till körkortet fogas ett villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten om att innehavaren ska lämna in ett intyg över erhållen undervisning inom utsatt tid från det att han eller hon fått en kortvarig körrätt. Bestämmelser om straff för underlåtelse att iaktta villkoret finns i 93 §. Den som får körkort är under två år efter det att han eller hon fått kortvarig körrätt underkastad en strängare övervakning av förseelser hos nya förare i enlighet med 65 § 2 mom. Det kortvariga körkortet ska returneras till Trafiksäkerhetsverket i det returkuvert som sänts med körkortet.

Blanketter enligt det formulär som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av 100 § i körkortslagen i enlighet med de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande får under ett år efter ikraftträdandet användas för läkarutlåtanden och läkarintyg och optikerutlåtanden enligt denna lag samt för läkares anmälningar enligt 21 § utöver de blanketter som fastställts med stöd av denna lag. I övrigt tillämpas de tidsfrister som föreskrivs i denna lag på utlåtandena. Ett hälsointyg för unga ska vara giltigt.

Om en specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagts med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) i enlighet med de grunder för specialyrkesexamen för trafiklärare som gavs 2010, ger ett trafiklärartillstånd som grundar sig på yrkesexamen rätt att alltjämt ge undervisning för körkort för moped i kategori AM.

RP 313/2014, KoUB 30/2014, RSv 259/2014

30.12.2015/1614:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Körkort för kategori T eller B som erhållits innan denna lag träder i kraft berättigar till att köra också en traktor som tagits i bruk före den 1 januari 2016 och som registrerats som trafiktraktor eller som trafiktraktor /jordbrukstraktor, i transporter som avses i 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av fordonslagen (1609/2015).

RP 84/2015, KoUB 14/2015, RSv 86/2015

20.5.2016/363:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

RP 131/2015, KoUB 2/2016, RSv 23/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EGT nr L 403; 30.12.2006, s. 18

25.8.2016/731:

Denna lag träder i kraft den 30 december 2016.

Om den alkolåsövervakade körrätten har börjat innan denna lag trädde i kraft, ska på körrätten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 68/2016, KoUB 16/2016, RSv 77/2016

18.11.2016/999:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

L 999/2016 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

RP 115/2016, LaUB 12/2016, RSv 129/2016

11.8.2017/553:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

12.1.2018/67:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.

RP 179/2017, KoUB 23/2017, RSv 166/2017

30.1.2018/96:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 103/2017, LaUB 14/2017, RSv 153/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.