Beaktats t.o.m. FörfS 438/2018.

29.12.2009/1687

Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om fartygsbemanning och vakthållning. (4.5.2018/332)

1 mom. har ändrats genom L 332/2018, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

I denna lag föreskrivs om fartygsbemanning, fartygspersonalens behörighet och vakthållning.

Denna lag innehåller också de bestämmelser om nationellt genomförande som förutsätts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95, nedan ISM-förordningen.

2 §
Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med

1) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,

2) STCW-konventionen 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) jämte ändringar,

3) direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk,

4) IMO Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization) som sorterar under Förenta nationerna, (31.1.2013/95)

5) ISM-koden de internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening som utgör bilaga till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationalla säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95, (31.1.2013/95)

6) sjöarbetskonventionen konventionen om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013), (7.11.2014/878)

7) fartyg färdmedel och anordningar som har kontakt med vattnet och är avsedda för färd på vatten,

8) fartygspersonal alla som arbetar ombord på ett fartyg,

9) redare den som äger eller hyr hela fartyget och som ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jämställs med redaren en sådan person som enligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har hand om frågor med anknytning till fartygets fartygssäkerhet,

10) passagerare alla personer med undantag av fartygets befälhavare och besättningsmedlemmarna eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov eller barn under ett år,

11) fartygs längd 96 procent av hela längden i vattenlinjen på 85 procent av minsta malldjupet, mätt från kölens överkant, eller längden från förstävens förkant till roderhjärtstockens mittpunkt i samma vattenlinje, om detta mått är större; för fartyg konstruerade med styrlastighet ska längden mätas i en vattenlinje som är parallell med konstruktionsvattenlinjen; i fråga om fartyg med en längd under 12 meter är längden dock lika med fartygets största längd,

12) bruttodräktighet den i fartygets mätbrev angivna bruttodräktighet som har fastställts enligt formeln i bilaga I till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982); bruttodräktigheten för en fast kombination som består av skjutbogserare och pråm är den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa,

13) fritidsbåt varje vattenskoter oavsett längd och varje båt avsedd för sport- och fritidsändamål, oavsett typ eller framdrivningsmaskineri, med en skrovlängd på 2,5–24 meter, mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder; med fritidsbåt avses inte ett bemannat fartyg som hyrs ut, (31.1.2013/95)

14) nöjesfartyg varje fartyg avsett för sport- och fritidsändamål vars skrovlängd är över 24 meter, mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder, och vars bruttodräktighet är under 500,

15) vajerfärja färjor som rör sig styrda av en lina eller någon annan av Trafiksäkerhetsverket godkänd ersättande anordning, (31.1.2013/95)

16) hyresbåt fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005) och som hyrs ut för fritidsbruk bemannade och som i annan än reguljär trafik medför högst tolv passagerare; dock inte en segelbåt med ett skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en båt med motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kilowatt, en vattenskoter och inte heller en roddbåt, (7.11.2014/878)

17) fiskefartyg fartyg som är utrustade eller används för att fånga fisk eller andra i vatten levande naturresurser i kommersiellt syfte,

18) passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än tolv passagerare,

19) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som medför fler än tolv passagerare och som har ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv (2009/45/EG) om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg,

20) pråm fartyg som saknar eget framdrivningsmaskineri,

21) lastfartyg andra än i 13–20 punkten avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 meter, (7.11.2014/878)

22) tankfartyg lastfartyg vars lastrum har byggts eller lämpar sig huvudsakligen för transport av flytande last i bulk,

23) reguljär trafik trafik enligt på förhand fastställda tidtabeller eller rutter,

24) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska hamnar; den internationella farten delas in i fyra fartområden som följer:

a) östersjötrafik är trafik utanför området för inrikes fart på Östersjön inklusive Finska viken och Bottniska viken med latitudparallellen genom Skagen, 57° 44,8" nordlig bredd, som gräns mellan Danmark och Sverige mot Nordsjön,

b) närtrafik är trafik utanför området för östersjötrafik på Nordsjön och därmed förbundna vatten, dock inte längre bort än 12° västlig längd i väster eller 48° nordlig bredd i söder eller 64° nordlig bredd i norr,

c) europatrafik är trafik utanför området för närtrafik, dock inte i västligare än 12° västlig längd, sydligare än 30° nordlig bredd eller östligare än 45° östlig längd,

d) fjärrtrafik är trafik utanför området för närtrafik och utanför området för europatrafik.

25) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; med inrikes fart jämställs fart via Saima kanal och därtill direkt anslutna ryska vattenområden till Viborg samt fart mellan Vihrevoj och Viborg; inrikes farten delas in i tre fartområden som följer:

a) fartområdeI omfattar åar, älvar, kanaler, hamnar, sjöar samt sådana områden i den inre skärgården som inte direkt är utsatta för sjögång från öppna havet och dessutom korta oskyddade farledsavsnitt i den inre skärgården,

b) fartområdeII omfattar den yttre skärgården och sådana skärgårdsområden som är direkt utsatta för sjögång från öppna havet,

c) fartområdeIII omfattar öppna havsområden i inrikes fart,

26) fiskefartygsklasser klasserna I, II och III så att fartyg med en längd som underskrider 15 meter hör till klass I, fartyg med en längd av minst 15 meter men under 24 meter hör till klass II samt fartyg med en längd av minst 24 meter till klass III, (31.1.2013/95)

27) fångstområdeI sjöarna samt den inre och yttre skärgården fram till den yttre gränsen av Finlands inre territorialvatten, fångstområde II havsområdena i Finska viken, norra Östersjön och Bottniska viken norr om breddgraden 59°00’ nordlig bredd, och fångstområde III de övriga havsområdena i Östersjön, varvid gränsen mot Nordsjön går mellan Danmark och Sverige vid Skagens breddgrad 57°44,8’ nordlig bredd, (31.1.2013/95)

28) utbildning examen eller del därav som krävs för utfärdande eller förnyande av behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis som nämns i denna lag eller i författningar som utfärdats med stöd av den, om vilka det föreskrivs i yrkeshögskolelagen (351/2003) eller med stöd av den, lagen om yrkesutbildning (630/1998) eller med stöd av den, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller med stöd av den, eller i föreskrifter som meddelats med stöd av ovan nämnda lagar, eller annan utbildning som Trafiksäkerhetsverket av särskilda skäl har godkänt med stöd av denna lag, (31.1.2013/95)

29) företag fartygets ägare eller en annan organisation eller person, till exempel redaren eller den som hyr fartyget utan besättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för fartygets drift och som därvid gått med på att överta de skyldigheter och det ansvar som ISM-koden föreskriver, (31.1.2013/95)

30) sjötjänst tjänstgöring inom besättningen eller handledd praktik på andra fartyg än fritidsbåtar, nöjesfartyg eller pråmar; när den sjötjänst som krävs för erhållande av behörighetsbrev bestäms ska en tidsperiod av 30 dagar ombord på ett fartyg anses motsvara en månad. (7.11.2014/878)

3 §
Hänvisningar till annan lagstiftning

I lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av lagstiftning och andra bestämmelser om fartygssäkerhet.

Bestämmelser om sjöfolks vilo- och arbetstider finns i sjöarbetstidslagen (296/1976), lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/1982) och semesterlagen för sjömän (433/1984). (31.1.2013/95)

3 mom. har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder: (4.5.2018/332)

Bestämmelser om sjömansregistret finns i lagen om registrering av fartygspersonal (1360/2006). (31.1.2013/95)

4 mom. har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder: (4.5.2018/332)

Bestämmelser om behörighetsbevis som hänför sig till användningen av fartygs radiostationer och om kompetensbevis för radiokommunikation finns i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001). (31.1.2013/95)

2 kap

Fartygsbemanning och vakthållning (4.5.2018/332)

Rubriken har ändrats genom L 332/2018, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder: Fartygsbemanning, fartygspersonalens behörighet och vakthållning

4 §
Kapitlets tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på finska fartyg och fartygspersonal som arbetar ombord på finska fartyg samt på finska fartygs redare.

Detta kapitel tillämpas på finska fiskefartyg med en längd av minst 10 meter. Inom fartområde I i inrikes fart tillämpas detta kapitel dock endast på fiskefartyg med en längd av minst 12 meter. (31.1.2013/95)

Detta kapitel tillämpas dock inte på

1) försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg som inte i regel används i allmän trafik för transport av passagerare eller gods,

2) fritidsbåtar,

3) vägfärjor,

4) fartyg med en längd av högst 10 meter vilka används inom industrianläggningars klart åtskilda uppdämningsbassänger,

5) fartyg med en längd av högst 10 meter vilka inte används i allmän trafik för transport av passagerare, för reguljär transport av last eller för bogsering, utom när det gäller hyresbåtar som hyrs ut med besättning, (31.1.2013/95)

6) fartyg som används för sådan frivillig sjöräddning som inte är kommersiell verksamhet om besättningen utbildats för efterspanings- och räddningsuppdrag inom sjöräddningstjänsten.

5 §
Betryggande bemanning

Ett fartyg ska bemannas så att inte fartyget, fartygspersonalen, passagerarna, lasten, annan egendom eller miljön onödigtvis utsätts för risker.

Fartygspersonalen ska i fråga om antal och behörighet vara sådan att arbetsuppgifter som hänför sig till vakthållning, säkerheten och sjöfartsskyddet samt till förhindrande av miljöförorening ombord på fartyget kan skötas. (31.1.2013/95)

Fartyg där fartygspersonalen bor eller äter ska ha tillräcklig ekonomipersonal som har den yrkesskicklighet som uppgiften kräver. (31.1.2013/95)

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om bemanningen av fritidsbåtar, hyresbåtar och fartyg i inrikes fart. (4.5.2018/332)

4 mom. har ändrats genom L 332/2018, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om bemanningen av fritidsbåtar, hyresbåtar och fartyg i inrikes fart samt om behörighetskrav för fartygspersonal som hänför sig till sådan bemanning. (31.1.2013/95)

6 §
Fastställande av bemanningen och bemanningscertifikat

Bemanningen för ett fartyg ska fastställas innan det sätts i trafik som finskt fartyg eller tas i bruk som finskt fiskefartyg.

Fartygets redare ska hos Trafiksäkerhetsverket skriftligen ansöka om fastställande av bemanningen i god tid innan fartyget sätts i trafik eller tas i bruk som fiskefartyg. Sökanden ska tillsammans med sin ansökan sända in alla uppgifter som behövs för fastställandet av bemanningen samt ett förslag till bemanning av fartyget.

Innan bemanningen fastställs ska Trafiksäkerhetsverket i fråga om andra än fiskefartyg, nöjesfartyg och hyresbåtar begära utlåtandet av arbetarskyddsmyndigheten och vederbörande arbetsmarknadsorganisationer inom sjöfarten om ansökan om fastställande av bemanningen.

Trafiksäkerhetsverket fastställer fartygets bemanning och utfärdar ett bemanningscertifikat, av vilket framgår fartygets minimibemanning samt fartygspersonalens sammansättning och de uppgiftsrelaterade behörighetsvillkoren på olika fartområden eller fångstområden. Bemanningscertifikatet gäller för viss tid eller tills vidare.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de omständigheter som ska läggas fram i ansökan om fastställande av bemanningen och om bemanningscertifikatets giltighetstid.

7 §
Omständigheter som ska beaktas när bemanningscertifikat utfärdas

När Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett bemanningscertifikat ska det ta hänsyn till betryggande vakthållning och i anslutning till detta bestämmelserna om arbets- och vilotider i sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, fartygets storlek och typ, laster som ska fraktas med fartyget, fartygets maskineffekt och maskineriets automationsgrad, den allmänna standarden på fartygets utrustning, servicen och underhållet, fartområdet och fångstområdet, antalet passagerare, kosthåll och renhållning samt den utbildning som ges ombord.

Vid beviljande av bemanningscertifikat ska Trafiksäkerhetsverket, utöver det som föreskrivs i 1 mom., beakta bestämmelserna i sjöarbetskonventionen.

Bemanningen ska vara tillräckligt stor för att fartygets räddnings- och brandbekämpningsutrustning och övriga säkerhetsutrustning ska kunna hanteras och för att de uppgifter som föreskrivs i fartygets mönstringslista, sjöfartsskyddsuppgifterna och de uppgifter som hänför sig till förhindrande av miljöförorening ska kunna skötas. (31.1.2013/95)

I enlighet med sjöarbetskonventionen ska det finnas en legitimerad läkare ombord på ett fartyg som medför minst 100 personer i internationell fart på en resa som varar längre än tre dagar. (31.1.2013/95)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas när bemanningscertifikat utfärdas.

8 §
Förhandsutlåtande om bemanningen

Fartygets redare, ett fiskefartygs blivande ägare eller innehavare eller vederbörande riksomfattande arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten kan skriftligen begära att Trafiksäkerhetsverket avger ett förhandsutlåtande om bemanningen.

I ansökan om förhandsutlåtande ska ingå samma uppgifter som i ansökan om fastställande av bemanningen och läggas fram ett förslag till bemanning av fartyget. I ansökan ska anges i vilken fråga förhandsutlåtande söks.

Innan förhandsutlåtande avges ska Trafiksäkerhetsverket i fråga om andra än fiskefartyg, nöjesfartyg och hyresbåtar begära utlåtandet av arbetarskyddsmyndigheten och vederbörande arbetsmarknadsorganisationer inom sjöfarten om ansökan om förhandsutlåtande.

Trafiksäkerhetsverket ska iaktta förhandsutlåtandet när det fastställer bemanningen av fartyget, om de omständigheter som ligger till grund för ansökan har kvarstått oförändrade.

9 §
Redarens och befälhavarens skyldigheter

Redaren ska se till att fartyget har ett bemanningscertifikat, att fartyget är bemannat i enlighet med det gällande bemanningscertifikatet, att fartygspersonalen har en utbildning och behörighet i enlighet med fartygets egenskaper och sina arbetsuppgifter och att fartygspersonalen gjorts förtrogen med sina arbetsuppgifter. (31.1.2013/95)

Fartygets befälhavare ska se till att fartyget är bemannat på betryggande sätt med hänsyn till rådande förhållanden. Fartyget ska i alla händelser ha minst en sådan bemanning som motsvarar kraven i gällande bemanningscertifikat.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om redarens och befälhavarens skyldigheter när det gäller omständigheter i anslutning till bemanningen.

10 §
Skydd för fartygets befälhavare och maskinchefen

Om befälhavaren med stöd av sin yrkeskompetens och erfarenhet anser att fartyget inte uppfyller de krav som uppställts för bemanningen i 9 § 1 eller 2 mom., får han eller hon inte hindras att kräva behövliga ändringar och ingen får heller vidta åtgärder mot honom eller henne med anledning av detta. Detsamma gäller maskinchefen i frågor som berör maskineriet och brandsäkerheten.

11 §
Ändring av bemanningen

Om fartygets konstruktion, utrustning, användning, fartområden eller fångstområden eller uppgifterna om redaren eller fartyget ändras, ska redaren utan dröjsmål skriftligen underrätta Trafiksäkerhetsverket om detta.

En redare, riksomfattande arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten eller arbetarskyddsmyndighet som är missnöjd med den bemanning som fastställts för ett fartyg, får i andra fall än de som avses i 1 mom. ansöka om ändring av bemanningen hos Trafiksäkerhetsverket. Ändring kan sökas i samband med att ett tillfälligt bemanningscertifikat fastställs till ett tidsbestämt bemanningscertifikat eller, om det är fråga om ett fartyg vars årliga användningstid är kortare än sex månader, efter en full seglationssäsong. Sökanden ska i sin ansökan lägga fram de faktorer på basis av vilka sökanden anser att bemanningen borde ändras. Trafiksäkerhetsverket ska begära utlåtande om ansökan av arbetarskyddsmyndigheten, de riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten samt fartygets redare. (31.1.2013/95)

Vid behov fastställer Trafiksäkerhetsverket en ny bemanning för fartyget enligt 6 § och utfärdar ett nytt bemanningscertifikat. (31.1.2013/95)

12 §
Avvikelser från bemanningscertifikatet

Om det inte i en hamn där ett fartyg ligger kan fås behörig fartygspersonal utan oskäligt dröjsmål eller oskäliga kostnader, kan Trafiksäkerhetsverket för viss tid eller för en viss resa bevilja fartyget rätt att göra avvikelser från den fastställda bemanningen, förutsatt att fartygssäkerheten inte äventyras.

Bemanningen ska kompletteras i enlighet med den fastställda bemanningen så snart det är möjligt.

13 §
Avsteg från den i bemanningscertifikatet bestämda behörigheten

Av tvingande skäl kan Trafiksäkerhetsverket på skriftlig ansökan av redaren i fråga om behörighetsbrev för däcks- och maskinbefälet bevilja dispens för en person att arbeta på ett fartyg i en befattning för vilken han eller hon inte har behörighet. Villkoret är att personen har tillräcklig behörighet för att på ett betryggande sätt ha hand om befattningen. Trafiksäkerhetsverket kan bevilja dispens, om förfarandet inte medför fara för liv, egendom eller miljön. Innan Trafiksäkerhetsverket beviljar dispens ska det höra vederbörande riksomfattande arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten. En dispens får inte gälla längre än sex månader åt gången.

I annan än inrikes fart kan dock dispens för befälhavares eller maskinchefs befattning beviljas endast av synnerligen tvingande skäl och även då endast för så kort tid som det är nödvändigt.

Dispens kan beviljas endast för en uppgift med följande högre behörighetsbrev. Om en person saknar behörighetsbrev, kan han eller hon beviljas dispens för en uppgift med lägsta behörighetsbrev, om han eller hon på basis av sin utbildning och erfarenhet uppenbart förmår sköta befattningen.

Uppgifter om beviljade dispenser ska föras in i sjömansregistret. (31.1.2013/95)

14 §
Avvikelser i fråga om fartområden

Om ett annat fartyg än ett fiskefartyg går i trafik inom ett begränsat område utomlands, kan Trafiksäkerhetsverket på skriftlig ansökan med beaktande av trafikens art i enskilda fall besluta att sådan trafik i fråga om bemanningen och fartygspersonalens behörighet ska jämställas med därmed jämförbar inrikestrafik. Avvikelserna får medges under förutsättning att säkerhetsnivån inte blir lägre.

15 § (4.5.2018/332)
Behörighet för nöjesfartygs befälhavare

Nöjesfartygs befälhavare ska ha ett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.

15 § har ändrats genom L 332/2018, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

15 §
Behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet samt behörighetsbevis för radiooperatörer (31.1.2013/95)

De som arbetar ombord på ett fartyg ska ha den behörighet som anges i denna lag och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Över påvisad behörighet utfärdas ett behörighetsbrev eller ett certifikat över specialbehörighet. (31.1.2013/95)

Maskinbefäl ska på motorfartyg ha ett sådant behörighetsbrev som krävs för motorfartyg och på ångfartyg ett sådant behörighetsbrev som krävs för ångfartyg.

Fartygs radiooperatörer ska ha ett med stöd av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar utfärdat och giltigt behörighetsbevis som berättigar till användning av radiostationen i fråga. Behörighetsbevis utfärdas av Kommunikationsverket i enlighet med Internationella teleunionens (ITU) radioreglemente. (31.1.2013/95)

Trafiksäkerhetsverket fastställer närmare de områden och förhållanden under vilka det krävs behörighetsbrev som berättigar till användning av radiostation och godkänner de fartygsspecifika behörighetsvillkoren.

Nöjesfartygs befälhavare ska ha ett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.

Förare av hyresbåt som hyrs ut bemannad ska ha ett förarbrev för hyresbåt. Om föraren av en hyresbåt som hyrs ut bemannad framför hyresbåten i internationell fart, ska han eller hon förutom ett förarbrev för hyresbåt också ha ett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt.

När ett finskt fartyg har bortfraktats åt en utlänning för att användas i trafik mellan de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på sådana villkor att den utländska befraktaren kan bestämma om fartygets användning för sjöfart, ska fartygets befälhavare inneha ett behörighetsbrev, vid behov ett certifikat över specialbehörighet och motsvarande kompetensbevis enligt denna lag. Den övriga fartygspersonalen ska inneha ett sådant behörighetsbrev, vid behov ett certifikat över specialbehörighet och motsvarande kompetensbevis som deras respektive uppgifter förutsätter. (31.1.2013/95)

Förpliktelserna enligt rådets direktiv 91/672/EEG om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar, nedan direktivet om båtförarcertifikat, rådets direktiv 96/50/EG om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis för gods- eller personbefordran på gemenskapens inre vattenvägar, nedan direktivet om villkoren för att erhålla förarbevis, och rådets direktiv 87/540/EEG om tillstånd att utföra varutransporter på vattenvägar inom nationell och internationell transport och om ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis, nedan direktivet om varutransporter på vattenvägar, är i kraft i Finland. På fartygsbefälhavare, besättning och trafikidkare på fartyg i inlandssjöfart i Finland tillämpas dock inte bestämmelserna om villkoren för att erhålla förarbevis, kraven på rätt att yrkesmässigt utöva verksamhet eller examenskrav i direktivet om villkoren för att erhålla förarbevis och direktivet om varutransporter på vattenvägar. (16.12.2011/1321)

16 § (4.5.2018/332)

16 § har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

16 § (31.1.2013/95)
Ansökan om behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet ska sökas skriftligen hos Trafiksäkerhetsverket. Sökanden ska till stöd för sin ansökan lägga fram de uppgifter och den utredning som behövs för utfärdande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet.

Närmare bestämmelser om de omständigheter som ska läggas fram i ansökan om behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 § (4.5.2018/332)

17 § har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

17 § (31.1.2013/95)
Utfärdande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet

Trafiksäkerhetsverket utfärdar behörighetsbreven och certifikaten över specialbehörighet. För utfärdandet av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet förutsätts det att sökandens ålder, hälsotillstånd, kunskaper, färdigheter, utbildning och erfarenheter uppfyller de behörighetsvillkor som gäller för behörighetsbrevet eller certifikatet.

Uppgifter om utfärdade, återkallade, förkomna och förstörda behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet förs in i sjömansregistret.

För genomförande av STCW-konventionen, SOLAS-konventionen, sjöarbetskonventionen, direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk, fiskefartygsdirektivet och Internationella teleunionens (ITU) radioreglemente utfärdas genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser om behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och deras giltighetstid samt om behörighets- och specialbehörighetsvillkor.

Närmare bestämmelser om de behövliga nationella behörighetsbreven och deras giltighetstid samt om behörighetsvillkoren utfärdas genom förordning av statsrådet.

Trafiksäkerhetsverket fastställer formulären för behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter för genomförande av IMO:s riktlinjer och rekommendationer i anknytning till behörigheter och specialbehörigheter samt för genomförande av resolutioner antagna inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa i anknytning till behörighetsbrev samt om förfarandet för sökande och beviljande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet.

18 § (4.5.2018/332)

18 § har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

18 § (31.1.2013/95)
Specialbehörigheter och alternativa behörighetsbrev samt specialutbildning

Av medlemmarna av fartygspersonalen kan utöver det som annars krävs för tjänstgöringen också krävas specialbehörigheter enligt fartygets egenskaper eller enligt arbetsuppgifterna.

De som arbetar ombord på fiskefartyg ska ha säkerhetsutbildning. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om säkerhetsutbildning för personer som arbetar ombord på fiskefartyg samt om kraven gällande specialutbildning, specialbehörighet och förtrogenhetsutbildning enligt fartygstypen på passagerarfartyg och tankfartyg och enligt fartygspersonalens arbetsuppgifter samt om den utbildning som krävs för däcksmans behörighetsbrev.

För genomförande av STCW-konventionen, SOLAS-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk utfärdas genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser om alternativa behörighetsbrev samt om säkerhets-, brandbekämpnings- och sjukvårdsutbildning.

19 § (4.5.2018/332)

19 § har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

19 §
Giltighetstid för och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet (31.1.2013/95)

Behörighetsbreven och certifikaten över specialbehörighet gäller för viss tid eller tills vidare. För genomförande av STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk utfärdas genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser om giltighetstider för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet. Närmare bestämmelser om giltighetstiderna för de nationella behörighetsbreven utfärdas genom förordning av statsrådet. (31.1.2013/95)

När behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet förnyas ska innehavaren av behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet lägga fram utredning om att han eller hon har bibehållit sin yrkeskompetens. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet samt om utredning om bevarad yrkeskompetens.

Ett förkommet eller förstört behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet kan förnyas utan att utredning läggs fram över hälsotillstånd och upprätthållen yrkeskompetens. Ett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som utfärdats i stället för ett förkommet eller förstört behörighetsbrev eller certifikat ska gälla den tid som det ursprungliga dokumentet var giltigt. (31.1.2013/95)

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om den specialutbildning, utbildning ombord på fartyg och arbetserfarenhet som krävs för förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet.

20 § (4.5.2018/332)

20 § har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

20 § (7.11.2014/878)
Återkallande av behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis

Trafiksäkerhetsverket ska för viss tid eller helt och hållet återkalla ett behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis som det har utfärdat, om innehavaren

1) i väsentlig grad eller upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna eller föreskrifterna om sjöfart,

2) genom sin verksamhet i övrigt har visat allmän likgiltighet för bestämmelserna eller föreskrifterna,

3) inte längre uppfyller villkoren för erhållande av behörighetsbrevet, certifikatet över specialbehörighet eller kompetensbeviset.

Trafiksäkerhetsverket kan för viss tid eller helt och hållet återkalla ett behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis som det har utfärdat, om innehavaren på något annat än i 1 mom.1 punkten avsett sätt bryter mot bestämmelserna eller föreskrifterna om sjöfart eller på något annat sätt genom sin verksamhet äventyrar fartygstrafikens säkerhet.

Gränsbevakningsväsendet, polisen eller Tullen ska frånta innehavaren ett behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis som Trafiksäkerhetsverket utfärdat, om det finns skäl att misstänka att personen vid skötseln av sina uppgifter har gjort sig skyldig till fylleri i sjötrafik enligt 23 kap. 5 § i strafflagen (39/1889), och utan dröjsmål ge in det till Trafiksäkerhetsverket, som utan dröjsmål ska besluta om återkallande av behörighetsbrevet, certifikatet över specialbehörighet eller kompetensbeviset.

Ett återkallande av behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis enligt 1 mom. 1 och 2 punkten och 2 mom. utfärdas för viss tid avvägd enligt hur allvarlig förseelsen är, dock för högst tolv månader, eller helt och hållet. Ett återkallande av behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis enligt 3 mom. gäller till dess domstolen med stöd av 20 kap. 10 § i sjölagen (674/1994) har avgjort frågan om förlust av behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis.

Trafiksäkerhetsverkets beslut om återkallande av behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis träder i kraft genast. Behörighetsbrevet, certifikatet över specialbehörighet eller kompetensbeviset ska då omedelbart överlåtas till Trafiksäkerhetsverket.

Innan Trafiksäkerhetsverket fattar ett i 1–3 mom. avsett beslut, ska det ge den person vars behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis det överväger att återkalla tillfälle att bli hörd, om det inte är fråga om ett sådant brådskande fall där hörandet i väsentlig grad skulle äventyra sjöfartens säkerhet. Om det är fråga om ett brådskande fall, kan Trafiksäkerhetsverket i fall som avses i 1 och 2 mom. omedelbart omhänderta behörighetsbrevet, certifikatet över specialbehörighet eller kompetensbeviset.

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål lämna tillbaka behörighetsbrevet, certifikatet över specialbehörighet eller kompetensbeviset om det inte återkallas enligt 2 eller 3 mom.

21 § (4.5.2018/332)

21 § har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

21 §
Erkännande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat (31.1.2013/95)

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på skriftlig ansökan ett sådant i 15 § avsett kompetensbevis som visar att verket erkänner ett behörighetsbrev eller ett certifikat över specialbehörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat. Med beviset bekräftas att innehavaren av behörighetsbrevet kan arbeta ombord på ett finskt fartyg som befälhavare, överstyrman, styrman, maskinchef, förste maskinmästare eller i en annan maskinmästar- eller elmästarbefattning eller handha lastoperationer på tankfartyg. En förutsättning för utfärdande av ett kompetensbevis är att ett giltigt och äkta behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i STCW-konventionen av en myndighet i en part i konventionen. (31.1.2013/95)

Kompetensbevis för befattningen som fartygets befälhavare, överstyrman, maskinchef och första maskinmästare kan dock beviljas endast under förutsättning att personen känner till sjöfartslagstiftningen i Finland till den del den har betydelse för befattningen.

Uppgifter om utfärdade och återkallade kompetensbevis förs in i sjömansregistret. (31.1.2013/95)

För genomförande av direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk utfärdas genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser om erkännande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat och om återkallande av erkännandet. (31.1.2013/95)

Trafiksäkerhetsverket får tillåta att sjöfarare arbetar ombord på finska fartyg i högst tre månader utan ett erkänt behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet, om sjöfararen innehar ett giltigt behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som utfärdats av en behörig myndighet i en part i STCW-konventionen i enlighet med konventionens bestämmelser och som berättigar till arbete i befattningen i fråga och ansökan av erkännande av behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet har gjorts, om inte arbetandet äventyrar fartyget, miljön eller människoliv. (31.1.2013/95)

22 §
Förvaring och uppvisande av certifikat och handlingar

Bemanningscertifikatet ska finnas i original ombord på fartyget och som kopia hos rederiet.

2 mom. har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder: (4.5.2018/332)

Behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis ska förvaras i original ombord på det fartyg där innehavaren av dokumentet arbetar. Innehavaren ska visa upp behörighetsbrevet, certifikatet över specialbehörighet och kompetensbeviset om en behörig myndighet kräver det. (31.1.2013/95)

23 §
Arrangemang i fråga om vakthållning och de principer som ska iakttas vid vakthållning

Redaren, fartygets befälhavare, maskinchefen och hela vaktpersonalen ska se till att betryggande och i förhållande till rådande omständigheter och den planerade rutten för fartyget tillräcklig vakt hålls på fartyget.

Vaktarrangemangen ombord på ett fartyg ska ordnas så att trötthet inte nedsätter vaktpersonalens prestationsförmåga. Fartygspersonalens uppgifter ska ordnas så att den som är vakt när resan inleds liksom också de som sköter följande vakter är tillräckligt utvilade när de inleder sitt vaktpass och också i övrigt är i ett sådant skick som förutsätts för uppdraget.

För genomförande av STCW-konventionen meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare föreskrifter om vakthållning och ruttplanering. Trafiksäkerhetsverket meddelar också närmare föreskrifter om vakthållning och ruttplanering som gäller andra fartyg än sådana som omfattas av tillämpningsområdet för STCW-konventionen.

24 § (4.5.2018/332)

24 § har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

24 §
Befälhavarens minimiålder

Den som är befälhavare på ett passagerarfartyg eller lastfartyg i internationell fart ska ha fyllt 20 år. Befälhavaren på ett passagerarfartyg eller lastfartyg i inrikes fart ska ha fyllt 18 år.

25 §
Fartygets arbetsspråk

I skeppsdagboken ska antecknas vilket arbetsspråk som används ombord på fartyget. Varje medlem av fartygspersonalen ska tillräckligt bra förstå det arbetsspråk som används på fartyget och på vilket föreskrifter och anvisningar om säkerheten meddelas. Säkerhetsanvisningarna ska vara på fartygets arbetsspråk.

När bemanningen för ett passagerarfartyg, ro-ro-passagerarfartyg och tankfartyg fastställs ska fartygets arbetsspråk antecknas i bemanningscertifikatet.

Det ska finnas beredskap att på fartygets kommandobrygga använda engelska så som anges i kapitel V om säker navigering i bilagan till SOLAS-konventionen.

Redaren och fartygets befälhavare ansvarar för att bestämmelserna om fartygets arbetsspråk iakttas.

26 §
Kommunikationsfärdigheter och klädsel för fartygspersonal med säkerhetsrelaterade uppgifter och sjöfartsskyddsuppgifter ombord på passagerarfartyg och förmedling av instruktioner i nödsituationer (31.1.2013/95)

De medlemmar av fartygspersonalen som getts i uppdrag att bistå passagerare i nödsituationer ska ha tillräckliga språkkunskaper så att det i trafiken mellan Finland och utlandet kan ges instruktioner i nödsituationer och så att passagerarna kan informeras på finska, svenska och engelska samt i mån av möjlighet på det lands språk till vilket fartyget färdas samt vid behov med uppsatta anslag och handsignaler.

För genomförande av direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk kan Trafiksäkerhetsverket meddela närmare allmänna föreskrifter eller ruttspecifika föreskrifter om de instruktioner i nödsituationer och språkkunskaper som avses i 1 mom.

De som tilldelats säkerhetsrelaterade uppgifter på passagerarfartyg ska under arbetstid bära sådan klädsel att passagerarna lätt kan identifiera dem som medlemmar av fartygspersonalen. (31.1.2013/95)

Ett passagerarfartygs befälhavare ansvarar för att de medlemmar av fartygspersonalen som utför säkerhetsrelaterade uppgifter och sjöfartsskyddsuppgifter på passagerarfartyget har tillräckliga språkkunskaper och sådan klädsel som föreskrivs i 3 mom. (31.1.2013/95)

3 kap

Bestämmelser om genomförande av ISM-förordningen

27 §
Tillsyn över företagen

I enlighet med ISM-förordningen ska Trafiksäkerhetsverket övervaka att finska företag som har fartyg i trafik som omfattas av tillämpningsområdet för ISM-förordningen följer bestämmelserna i ISM-förordningen.

28 §
Certifiering och återkallande av certifiering

I enlighet med ISM-förordningen ska Trafiksäkerhetsverket eller en erkänd organisation för ett företag som har ett finskt fartyg i trafik som omfattas av förordningen utfärda ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation för fartyget i fråga eller ett interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation samt för ett finskt fartyg som omfattas av förordningen ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation eller ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation. (7.11.2014/878)

Trafiksäkerhetsverket ska i enlighet med ISM-förordningen återkalla de handlingar som avses i 1 mom.

Trafiksäkerhetsverket kan begära att en annan myndighet i en fördragsslutande stat som omfattas av ISM-koden ska utfärda de dokument och certifikat som avses i 1 mom. På begäran av en annan fördragsslutande stat kan Trafiksäkerhetsverket på motsvarande sätt utfärda handlingarna och certifikaten.

29 §
Certifieringarnas giltighet

Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation och certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation gäller i högst fem år.

Ett interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation gäller i tolv månader och ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation i högst sex månader.

För giltigheten för dokumenten och certifikaten enligt 1 och 2 mom. förutsätts det att företagen och fartygen blir föremål för verifieringar som utförs enligt ISM-förordningen.

30 §
Utförande av verifieringar

Trafiksäkerhetsverket eller en av Trafiksäkerhetsverket bemyndigad erkänd organisation utför de verifieringar av dokumenten, certifikaten och verksamheten som avses i ISM-förordningen.

30 a § (7.11.2014/878)
Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på erkända organisationers anställda när de utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt 28 och 30 §. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

31 §
Avvikelser

Trafiksäkerhetsverket får medge avvikelser enligt artikel 7 i ISM-förordningen.

Om en avvikelse som avses i 1 mom. medges, ska Trafiksäkerhetsverket meddela föreskrifter för att säkerställa att målen med ISM-koden uppnås på sådant sätt att motsvarande säkerhetsnivå bevaras.

4 kap

Särskilda bestämmelser

32 §
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utöver tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Polisen, tullverket, arbetarskyddsförvaltningen och Trafikverket ska ge Trafiksäkerhetsverket handräckning för fullgörande av de uppgifter som anges i denna lag. Bestämmelser om handräckning av Gränsbevakningsväsendet finns i gränsbevakningslagen (578/2005).

33 §
Gränserna för fartområden i inrikes fart (4.5.2018/332)

Rubriken har ändrats genom L 332/2018, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder: Gränserna för fartområden i inrikes fart samt meddelanden som ska sändas (31.1.2013/95)

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om gränserna för de fartområden för inrikes fart som anges i 2 § 25 punkten.

2 mom. har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder: (4.5.2018/332)

Trafiksäkerhetsverket ska sända de meddelanden som krävs enligt STCW-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk till IMO, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens medlemsländer eller andra parter i STCW-konventionen. Närmare bestämmelser om meddelandena utfärdas genom förordning av statsrådet. (31.1.2013/95)

34 §
Ersättning för kostnaderna till Trafiksäkerhetsverket

Bestämmelserna om de avgifter som enligt denna lag ska tas ut för Trafiksäkerhetsverkets prestationer finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

5 kap

Straff

35 §
Äventyrande av trafiksäkerheten

Bestämmelser om straff för äventyrande av trafiksäkerheten och grovt äventyrande av trafiksäkerheten finns i 23 kap. 1 och 2 § i strafflagen.

36 §
Fylleri i sjötrafik, överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet

Bestämmelser om straff för fylleri i sjötrafik, överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet finns i 23 kap. 5, 8 och 10 § i strafflagen.

37 §
Underlåtenhet att se till att fartyget är sjövärdigt

Bestämmelser om straff för underlåtenhet att se till att fartyget är sjövärdigt finns i 20 kap. 1 § i sjölagen.

38 §
Försummelse av förpliktelserna beträffande skeppshandlingar

Bestämmelser om straff för försummelse av förpliktelserna beträffande skeppshandlingarna finns i 20 kap. 3 § i sjölagen.

39 §
Sjöfartsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar skyldigheten enligt 6 § 2 mom. att ansöka om fastställelse av bemanningen,

2) försummar skyldigheten enligt 9 § 1 eller 2 mom. att se till att fartyget har ett tillbörligt bemanningscertifikat eller att fartyget är bemannat enligt det gällande bemanningscertifikatet och på ett med hänsyn till rådande förhållanden betryggande sätt, (31.1.2013/95)

3) försummar skyldigheten enligt 11 § 1 mom. att underrätta,

4 punkten har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder: (4.5.2018/332)

4) bryter mot bestämmelserna om behörighetsvillkor i 15 §,

5 punkten har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder: (4.5.2018/332)

5) bryter mot skyldigheten enligt 22 § att förvara eller visa upp bemanningscertifikat, behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis, (31.1.2013/95)

6) bryter mot skyldigheten enligt 23 § att se till att betryggande vakt hålls på fartyget,

7 punkten har upphävts genom L 4.5.2018/332, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder: (4.5.2018/332)

7) bryter mot bestämmelserna om befälhavarens minimiålderskrav i 24 §,

8) bryter mot bestämmelserna om fartygets arbetsspråk i 25 §,

9) bryter mot bestämmelsen om språkkunskaper i 26 § 1 mom. eller försummar skyldigheten att bära klädsel enligt 26 § 3 mom., eller (31.1.2013/95)

10) bryter mot skyldigheten enligt artikel 5 i ISM-förordningen att följa bestämmelserna i del A i ISM-koden om säkerhetsorganisationssystem för fartyg, program för säkerhet och miljöskydd, företagets ansvar, utsedda personers ansvar, befälhavarens ansvar, beredskap för nödsituationer, anmälningsskyldighet, underhåll, handlingar, verifieringar och certifikat,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för sjöfartsförseelse dömas till böter.

40 §
Åtgärdseftergift

Om en sjöfartsförseelse är ringa eller de administrativa påföljder som gärningen medför för gärningsmannen kan anses vara tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig gärningen är, behöver åtal för förseelsen inte väckas eller straff inte dömas ut.

Om en förseelse uppenbart är sådan som anges i 1 mom. kan Trafiksäkerhetsverket utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

6 kap

Ändringssökande och verkställighet

41 § (7.11.2014/878)
Ändringssökande

Beslut av Trafiksäkerhetsverket i ärenden som gäller återkallande av certifiering enligt 28 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen med iakttagande av förvaltningsprocesslagen (586/1996). (4.5.2018/332)

1 mom. har ändrats genom L 332/2018, som träder i kraft 1.7.2018. Den tidigare formen lyder:

Beslut av Trafiksäkerhetsverket i ärenden enligt 20 § samt i ärenden som gäller återkallande av certifiering enligt 28 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Omprövning av andra beslut av Trafiksäkerhetsverket eller beslut av en erkänd organisation får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Beslut av förvaltningsdomstolen i ärenden som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Trafiksäkerhetsverket påfört enligt denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten.

42 §
Verkställighet

Framställande av rättelseyrkande eller anförande av besvär utgör inte hinder för verkställande av beslut som meddelats med stöd av denna lag, om inte den myndighet som behandlar rättelseyrkandet eller besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

43 §
Behörig domstol

I andra än i 41 § avsedda mål som ska handläggas enligt denna lag bestäms den behöriga domstolen enligt 21 kap. i sjölagen.

7 kap

Ikraftträdande

44 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Lagens 7 § 2 och 4 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

45 §
Övergångsbestämmelse

Hyresbåtar som genomgått första besiktning före den 1 januari 2006 får vara hyresbåtar på de villkor som anges i denna lag, trots att de inte uppfyller kraven i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar.

RP 250/2009, KoUB 26/2009, RSv 228/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU (32012L0035); EGT nr L 343, 14.12.2012, s. 78

Fotnoten (95/2013) har tillfogats som rättelse.

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.2011/1321:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om genomförande av vissa av Europeiska gemenskapens direktiv om inlandssjöfart (121/2002).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2011, KoUB 11/2011, RSv 61/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG (32009L0100); EUT nr 259, 2.10.2009, s. 8, Rådets direktiv 87/540/EEG (31987L0540); EGT nr L 322, 12.11.1987, s. 20, Rådets direktiv 91/672/EEG (31991L0672); EGT nr L 373, 31.12.1991, s. 29, Rådets direktiv 96/50/EG (31996L0050); EGT nr L 235 , 17. 9.1996, s. 31, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG (32006L0087); EUT L 389, 30.12.2006, s. 261

31.1.2013/95:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2013.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (1797/2009). Behörighetsbrev och kompetensbevis i enlighet med förordningen får dock fortfarande utfärdas så att deras giltighetstid går ut senast den 31 december 2016. En förutsättning för beviljandet är att godkänd sjötjänst eller ett utbildningsprogram eller en kurs enligt de bestämmelser och föreskrifter som gällde vid ikraftträdande av denna lag har inletts före den 1 juli 2013.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om utfärdande och förnyande av behörighetsbrev och kompetensbevis, om utbyte av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet som utfärdats med stöd av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet så att de stämmer överens med de nya kraven och om fastställande av bemanningscertifikat under den övergångsperiod som näms i 1 mom.

Fotnoten (95/2013) har tillfogats som rättelse.

RP 158/2012, KoUB 17/2012, RSv 140/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU (32012L0035); EGT nr L 343, 14.12.2012, s. 78

7.11.2014/878:

Denna lag träder i kraft den 21 november 2014.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 99/2014, KoUB 11/2014, RSv 114/2014

4.5.2018/332:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.