Beaktats t.o.m. FörfS 822/2018.

31.10.2008/668

Lag om Institutet för hälsa och välfärd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Verksamhetsområde

För främjande av befolkningens välfärd och hälsa, förebyggande av sjukdomar och sociala problem och utveckling av social- och hälsovården och dess service finns Institutet för hälsa och välfärd. Institutet lyder under social- och hälsovårdsministeriet.

2 §
Uppgifter

Institutet ska

1) undersöka och följa befolkningens välfärd och hälsa, faktorer som påverkar dem och problem i anslutning till dem, hur utbredda problemen är och möjligheterna att förebygga dem, samt utveckla och främja åtgärder för att främja välfärd och hälsa och minska problem i anslutning till dem,

2) undersöka, följa, utvärdera, utveckla och styra verksamheten inom social- och hälsovården och ge experthjälp som behövs för att genomföra sådan politik och tillämpa sådana tillvägagångssätt och sådan praxis som främjar välfärd och hälsa,

3) bedriva forskning och utveckling inom branschen och främja innovationer samt ta initiativ och göra framställningar som behövs för att utveckla social- och hälsovården och dess service och främja befolkningens hälsa och välfärd,

4) vara en statistikmyndighet enligt 2 § 2 mom. i statistiklagen (280/2004) och upprätthålla datafiler och föra register inom området så som föreskrivs särskilt och sörja för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde och för nyttiggörandet av det,

4 a) ha hand om uppgifter som hänför sig till rättsmedicin och rättspsykiatri enligt vad som särskilt föreskrivs, (11.12.2009/1067)

4 b) svara för planeringen, styrningen och uppföljningen av den elektroniska behandlingen av klientuppgifter inom social- och hälsovården och informationsadministrationen i anslutning därtill samt av användningen och realiseringen av riksomfattande informationssystemtjänster, (21.12.2010/1231)

5) utveckla och uppdatera centrala termer, definitioner och klassificeringar inom social- och hälsovården, samt

6) delta i internationell verksamhet inom sitt område.

Institutet ska dessutom sköta de uppgifter som det har enligt lag eller med stöd av lag eller som social- och hälsovårdsministeriet förelägger det. Dessutom kan institutet producera rättsmedicinska tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster då sådan verksamhet direkt anknyter till dess forsknings-, expert- och utvecklingsverksamhet.

3 §
Ledning och beslutsfattande

Institutet leds av en generaldirektör. Generaldirektören avgör de ärenden som institutet ska besluta om och som inte enligt bestämmelser eller arbetsordningen ska avgöras av någon annan anställd vid institutet.

Vid institutet finns Rådet för Institutet för hälsa och välfärd. Vid institutet kan dessutom finnas delegationer i syfte att främja institutets uppgifter och vetenskaplig forskning inom dess verksamhetsområde och samarbetet mellan institutet och dess intressegrupper. Institutet tillsätter rådet och beslutar om tillsättandet av delegationerna.

Bestämmelser om institutets organisation, interna arbetsfördelning, behandling och avgörande av ärenden och övriga verksamhetsarrangemang finns i arbetsordningen, som fastställs av generaldirektören.

3 a § (11.12.2009/1067)
Nämnden för rättspsykiatriska ärenden

Vid Institutet för hälsa och välfärd finns en nämnd för rättspsykiatriska ärenden.

Nämnden för rättspsykiatriska ärenden behandlar och avgör utlåtandeärenden som avses i 17 kap. 37 § i rättegångsbalken och som gäller en persons sinnestillstånd eller farlighet, ärenden som gäller bestämmande om vård på psykiatriskt sjukhus eller på anstalt för specialomsorger för en åtalad eller misstänkt eller en person som på grund av sitt sinnestillstånd inte har dömts till straff samt ärenden som gäller avslutande av denna vård. (12.6.2015/751)

Nämnden för rättspsykiatriska ärenden har en ordförande, som är tjänsteman vid Institutet för hälsa och välfärd och har den sakkunskap som behövs vid skötseln av uppgiften, tre övriga medlemmar samt för var och en av dem en eller flera personliga ersättare. En av medlemmarna ska företräda juridisk och två psykiatrisk sakkunskap. Den ena experten på psykiatri ska dessutom företräda den kommunala hälsovården. Dessutom har nämnden en medlem som företräder sakkunskapen inom vården av utvecklingsstörda. Denna medlem har en eller flera personliga ersättare. Den medlem som företräder sakkunskapen inom vården av utvecklingsstörda ska delta i behandlingen av ärenden som gäller intagning på en specialomsorgsanstalt.

Närmare bestämmelser om tillsättandet av nämnden, dess sammansättning, uppgifter och ordnandet av verksamheten i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Verksamhetsställen

Bestämmelser om institutets verksamhetsställen och om deras läge finns i arbetsordningen.

5 §
Insamling och användning av uppgifter och prov

I fråga om de uppgifter som samlas in för statistikföring och för de riksomfattande personregister inom hälso- och sjukvården som institutet ansvarar för och i fråga om utlämnande av och sekretessen för uppgifterna gäller vad som föreskrivs särskilt.

Institutet har rätt att avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av information av Folkpensionsanstalten för statistikförings-, forsknings-, planerings- och utredningsuppgifter inom sitt verksamhetsområde få uppgifter om förmåner som Folkpensionsanstalten enligt bestämmelserna ska verkställa och uppgifter om hur förmånerna använts.

För fullgörande av forsknings- och utredningsuppgifter enligt 2 § eller någon annan lag får institutet samla in och behandla personuppgifter och blod- och vävnadsprov.

Om forskning och material från forskning som bedrivs av universitet, andra forskningsinstitut, enskilda forskare, forskargrupper eller verksamhetsenheter inom social- och hälsovården är speciellt betydelsefulla för befolkningens välfärd eller hälsa och för forskning som gäller dem, får materialet utan hinder av sekretessbestämmelserna enligt avtal överföras till Institutet för hälsa och välfärd för att användas inom dess forskningsverksamhet. För överföring av insamlat forskningsmaterial förutsätts att den behöriga etiska kommittén ger ett positivt utlåtande om överlåtelsen. I fråga om användning av överlåtet material tillämpas i övrigt vad som i denna lag eller någon annanstans bestäms om användning av material av detta slag.

Institutet för hälsa och välfärd har rätt att avgiftsfritt och utan hinder av bestämmelserna om sekretess få uppgifter som behövs för utförande av sinnesundersökningar av statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga sammanslutningar, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, patientskadenämnden, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, sammanslutningar eller anstalter som bedriver omsorgs- eller sjukvårdsverksamhet samt apotek. (11.12.2009/1067)

Institutet kan utan hinder av bestämmelserna om sekretess bevilja anstalter som utför sinnesundersökningar tillstånd att av de instanser som anges i 5 mom. avgiftsfritt få uppgifter som är nödvändiga för utförande av sinnesundersökningar. (11.12.2009/1067)

6 §
Ingående av avtal

Institutet kan ingå avtal om genomförande av forskningsprojekt och forskningsprogram och om fullgörande av uppgifter och forskning i anslutning till sin verksamhet både som uppdragsgivare och som den som utför arbetet. Institutet får anlita utomstående experter inom ramen för sin budget. Institutet får inte ge kommuner eller samkommuner avgiftsbelagda konsultationstjänster som gäller sådana uppdrag för utveckling av den kommunala social- och hälsovården som institutet utför med stöd av lag, ett i 2 § 2 mom. avsett föreläggande av ministeriet eller ett resultatavtal.

7 §
Avgifter

I fråga om de avgifter som tas ut för institutets prestationer tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

8 §
Mottagande av donationer

Institutet får ta emot donationer för sin verksamhet.

Institutet får i form av donationer ta emot även provsamlingar och sådant material och sådana personregister som är betydelsefulla för vetenskaplig forskning eller institutets verksamhet. I fråga om material som fås som donationer gäller 5 § 3 och 4 mom.

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om institutets uppgifter, de ledande tjänstemännen, behörighetsvillkoren och anställningen av personal utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna lag upphävs lagen om folkhälsoinstitutet (828/1981) och lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (1073/1992) jämte ändringar.

11 §
Övergångsbestämmelser

En hänvisning till Folkhälsoinstitutet, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården eller social- och hälsostyrelsen i någon annan lag eller förordning eller i beslut av statsrådet eller ett ministerium avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till Institutet för hälsa och välfärd.

De ärenden vid Folkhälsoinstitutet och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården som är anhängiga när denna lag träder i kraft samt ingångna avtal och förbindelser liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem överförs på Institutet för hälsa och välfärd. Statistik och register samt prov- och forskningsmaterial och övrigt material som samlats in på basis av samtycke eller annars och som Folkhälsoinstitutet och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården förfogar över överförs till Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd kan för fullgörande av uppgifter som avses i denna lag och för utveckling av produkter och tjänster som främjar befolkningens välfärd eller hälsa förvara och använda i 2 mom. avsedda uppgifter och vävnadsprov och andra prov som Folkhälsoinstitutet och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården har förfogat över. Institutet ska förvara och använda uppgifterna och proven på samma villkor och med samma begränsningar som de ovan nämnda inrättningarna har fått använda dem för sina uppgifter, om inte något annat bestäms genom lag.

Vid Institutet för hälsa och välfärd inrättas den 1 januari 2009 en tjänst som generaldirektör. Efter inrättandet omfattas tjänsten av statstjänstemannalagen (750/1994). Vid samma tidpunkt indras de i statsbudgeten specificerade tjänsterna som generaldirektör för Folkhälsoinstitutet och för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Indragningen av tjänsterna förutsätter inte någon särskild grund eller samtycke av tjänstemannen. När tjänsterna dras in avslutas tjänsteförhållandena utan uppsägning.

Innan denna lag träder i kraft får social- och hälsovårdsministeriet inrätta ledande tjänster vid Institutet för hälsa och välfärd direkt under generaldirektören och utnämna tjänstemännen när tjänsterna första gången tillsätts.

De övriga anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande vid Folkhälsoinstitutet och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården samt motsvarande tjänster och uppgifter överförs vid ikraftträdandet till Institutet för hälsa och välfärd. De visstidsanställda överförs för den tid visstidsanställningen gäller. För överföring av tjänster eller uppgifter inom pendlingsregionen behövs inte tjänstemännens eller arbetstagarnas samtycke. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsförhållande och sin lön i euro. Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att den förklaras ledig.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2008, ShUB 13/2008, RSv 97/2008

Ikraftträdelsestadganden:

11.12.2009/1067:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 151/2009, ShUB 38/2009, RSv 171/2009

21.12.2010/1231:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2010, ShUB 30/2010, RSv 195/2010

12.6.2015/751:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 46/2014, LaUB 19/2014, RSv 274/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.