Beaktats t.o.m. FörfS 104/2017.

9.11.2001/950

Lag om registrerat partnerskap

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Registrering av partnerskap

1 § (8.4.2016/250)

1 § har upphävts genom L 8.4.2016/250, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

1 §

Två personer av samma kön vilka vardera fyllt 18 år kan låta registrera sitt partnerskap på det sätt som föreskrivs i denna lag.

2 § (8.4.2016/250)

2 § har upphävts genom L 8.4.2016/250, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

2 § (20.1.2012/24)

Ett partnerskap får inte registreras, om

1) den ena parten i parförhållandet redan är registrerad partner eller är gift, eller

2) parterna i parförhållandet är släkt med varandra på ett sådant sätt att släktskapet enligt 7, 9 eller 9 a § i äktenskapslagen (234/1929) är ett hinder mot äktenskap.

Med motsvarande tillämpning av vad som föreskrivs i 9 § i äktenskapslagen, kan justitieministeriet trots ett på släktskap grundat hinder mot registrering av ett partnerskap ge tillstånd till registreringen.

3 § (8.4.2016/250)

3 § har upphävts genom L 8.4.2016/250, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

3 §

Magistraten skall undersöka om det finns något i lag föreskrivet hinder mot registrering av ett partnerskap. Vid prövning av hinder mot registreringen gäller i övrigt vad som i 11–13 § äktenskapslagen föreskrivs om prövning av hinder mot äktenskap.

4 § (8.4.2016/250)

4 § har upphävts genom L 8.4.2016/250, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

4 §

Ett partnerskap registreras av en myndighet som har rätt att förrätta borgerlig vigsel. Registreringen kan också förrättas av en person som magistraten gett vigselrätt med stöd av 17 a § 2 mom. i äktenskapslagen. (29.8.2008/574)

En i 1 mom. avsedd myndighet får inte registrera ett partnerskap, om den känner till en omständighet som utgör hinder mot registrering eller om den konstaterar att någondera av parterna på grund av rubbat sinnestillstånd inte förmår inse sakens betydelse.

En i 1 mom. avsedd myndighet skall före registrering av ett partnerskap försäkra sig om att hinder mot registreringen prövats på det sätt som föreskrivs i 3 §. Registrering av ett partnerskap får inte förrättas, om det förflutit mer än fyra månader från det intyget över hindersprövning utfärdades.

5 § (8.4.2016/250)

5 § har upphävts genom L 8.4.2016/250, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

5 §

Ett partnerskap registreras så att vardera parten i ett parförhållande i närvaro av en i 4 § 1 mom. avsedd myndighet tillsammans undertecknar en registreringshandling, varefter myndigheten bestyrker handlingen med sin namnteckning.

5 a § (8.4.2016/250)

5 a § har upphävts genom L 8.4.2016/250, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

5 a § (29.8.2008/574)

För prövning av hinder mot registrering av partnerskap och för registrering av partnerskap samt för intyg i anslutning till dessa tas ingen avgift ut. Avgift och ersättning för resekostnader får dock tas ut för registrering av ett partnerskap, om parterna i partnerskapet och registermyndigheten har kommit överens om att registrering enligt 5 § ska förrättas vid någon annan tidpunkt än under den öppettid som nämns i 1 § i förordningen om öppethållandet av statens ämbetsverk (332/1994) eller någon annanstans än i registermyndighetens tjänstelokal. Avgift och ersättning för resekostnader får även tas ut om parterna i partnerskapet har kommit överens med en vigselförrättare som avses i 17 a § 2 mom. i äktenskapslagen att denne ska förrätta registreringen. I fråga om avgiftens och ersättningens storlek föreskrivs genom förordning av statsrådet i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

6 § (8.4.2016/250)

6 § har upphävts genom L 8.4.2016/250, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

6 §

Registreringen av ett partnerskap är ogiltig, om den inte har förrättats på det sätt som föreskrivs i 5 § eller om partnerskapet inte har registrerats av en myndighet som avses i 4 § 1 mom.

Republikens president kan på synnerligen vägande skäl besluta att en registrering som enligt 1 mom. är ogiltig likväl skall anses vara giltig. En ansökan om detta kan göras av vardera parten i ett partnerskap eller, om någondera av dem avlidit, av dennes arvingar.

2 kap

Upplösning av registrerat partnerskap

7 §

Ett registrerat partnerskap upplöses då den ena parten i partnerskapet avlider eller dödförklaras eller genom domstolsbeslut.

Beträffande upplösning av ett registrerat partnerskap gäller vad som i äktenskapslagen föreskrivs om äktenskapsskillnad.

3 kap

Registrerat partnerskaps rättsverkningar

8 §

Registrering av ett partnerskap har samma rättsverkningar som ingående av äktenskap, om inte något annat föreskrivs.

Upplösning av ett registrerat partnerskap har samma rättsverkningar som upplösning av äktenskap, om inte något annat föreskrivs.

En bestämmelse om äktenskap i en lag eller en förordning tillämpas också på ett registrerat partnerskap, om inte något annat föreskrivs.

En bestämmelse om make i en lag eller en förordning tillämpas också på en part i ett partnerskap som avses i denna lag, om inte något annat föreskrivs. (8.4.2016/250)

4 mom. har ändrats genom L 250/2016, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

En bestämmelse om make i en lag eller en förordning tillämpas också på en part i ett partnerskap som avses i denna lag, om inte något annat föreskrivs. På parter i ett parförhållande vilka ämnar registrera sitt partnerskap tillämpas vad som föreskrivs om förlovade, om inte något annat föreskrivs.

9 § (29.5.2009/391)

På ett registrerat partnerskap tillämpas inte de bestämmelser i lagen om faderskap (700/1975) som gäller konstaterande av faderskap på grund av äktenskap och inte heller andra sådana bestämmelser som gäller make enbart på grund av dennes kön.

På ett registrerat partnerskap tillämpas inte bestämmelserna i namnlagen (694/1985) om makes släktnamn och inte heller bestämmelserna i adoptionslagen (153/1985) om makes rätt att adoptera. En partner i ett registrerat partnerskap får dock adoptera sin partners barn. På dessa adoptioner tillämpas adoptionslagens bestämmelser om villkoren för och rättsverkningarna av en adoption i de fall där den som adopteras är barn till adoptantens make.

På en partner i ett registrerat partnerskap som ensam adopterat sin partners barn under det registrerade partnerskapet tillämpas inte vad som bestäms om barnets mor i 3 § i religionsfrihetslagen (453/2003) och inte heller vad som bestäms om modern och fadern i 6 a § i lagen om hemkommun (201/1994).

Se ändå NamnL 694/1985 10 § 3 p. och Finlands grundL 731/1999 6 §. AdoptionsL 153/1985 har upphävts genom AdoptionsL 22/2012. L om faderskap 700/1975 har upphävts genom FaderskapsL 11/2015.

4 kap

Bestämmelser som hör till den internationella privaträtten

10 § (8.4.2016/250)

10 § har upphävts genom L 8.4.2016/250, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

10 §

Ett partnerskap får registreras i Finland endast om

1) åtminstone den ena parten i parförhållandet är finsk medborgare och är bosatt i Finland, eller

2) vardera parten i parförhållandet har varit bosatt i Finland under de två år som omedelbart föregår registreringen.

Med finskt medborgarskap jämställs vid tillämpningen av 1 mom. medborgarskap i en sådan främmande stat vars lagstiftning ger möjlighet att registrera partnerskap med i huvudsak samma rättsverkningar som föreskrivs i denna lag. Om sådana stater meddelas genom förordning av statsrådet.

11 § (8.4.2016/250)

11 § har upphävts genom L 8.4.2016/250, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

11 §

Rätten att registrera ett partnerskap inför en finsk myndighet bestäms enligt finsk lag.

12 §

Ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön som registrerats i en främmande stat är giltigt i Finland, om det är giltigt i den stat där registreringen förrättades.

13 § (13.12.2001/1229)

Ett ärende som gäller upplösning av ett registrerat partnerskap kan prövas i Finland, om

1) registreringen av partnerskapet har förrättats i Finland, eller

2) en part i partnerskapet har en sådan anknytning till Finland att en finsk domstol vore behörig i ett äktenskapsskillnadsärende enligt 119 § äktenskapslagen.

14 § (13.12.2001/1229)

På giltigheten av ett beslut som meddelats i en främmande stat om upplösning av ett registrerat partnerskap tillämpas vad som i 121 och 122 § äktenskapslagen föreskrivs om giltigheten i Finland av beslut som i en främmande stat meddelats om upplösning av äktenskap.

15 §

Med avvikelse från det som i 8 § föreskrivs om registrerat partnerskaps rättsverkningar skall på ett registrerat partnerskap inte tillämpas den i Stockholm mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (FördrS 20/1931) eller lagen om godkännande och verkställighet av nämnda konvention (413/1931).

5 kap

Särskilda bestämmelser

16 § (8.4.2016/250)

16 § har upphävts genom L 8.4.2016/250, som träder i kraft 1.3.2017. Den tidigare formen lyder:

16 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

17 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

RP 200/2000, LaUB 15/2001, RSv 95/2001

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.2001/1229:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

RP 44/2001, LaUB 20/2001, RSv 120/2001

4.2.2005/59:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

RP 123/2004, FvUB 25/2004, RSv 235/2004

29.8.2008/574:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

RP 14/2008, LaUB 5/2008, RSv 70/2008

29.5.2009/391:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

Redan innan lagen träder i kraft får adoptionsrådgivning lämnas till en partner i ett registrerat partnerskap som avser att adoptera sin partners barn.

Om ett ärende som gäller fastställande av adoption anhängiggörs i domstol inom tre år från denna lags ikraftträdande, jämställs personer vars registrerade partnerskap upplösts genom domstolsbeslut före ikraftträdandet med partnerna i ett registrerat partnerskap. Ett fastställande av adoptionen i dessa fall förutsätter, utöver vad som följer av 9 § 2 mom., att adoptanten har deltagit i barnets vård och uppfostran medan det registrerade partnerskapet varade.

RP 198/2008, LaUB 5/2009, RSv 51/2009

20.1.2012/24:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Om registrering av ett partnerskap förrättas på basis av ett intyg över hindersprövning som har utfärdats före ikraftträdandet av denna lag, tilllämpas på hinder mot registrering de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 47/2011, LaUB 9/2011, RSv 84/2011

8.4.2016/250:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

På ogiltighet i fråga om registrering av partnerskap och på registrering som kan anses vara giltig tillämpas fortfarande vad som föreskrivs i den 6 § som upphävs genom denna lag.

På en registrering av ett partnerskap som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Ett intyg över prövning av hinder mot registrering av ett partnerskap som utfärdats innan denna lag har trätt i kraft jämställs med ett intyg över hindersprövning som gäller vigsel och som utfärdats med stöd av äktenskapslagen.

RP 65/2015, LaUB 7/2015, RSv 1/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.