Beaktats t.o.m. FörfS 1054/2019.

19.12.1997/1197

Lag om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Med avvikelse från vad som bestäms i kommunindelningslagen (1196/1997) kan ett område som ligger avskilt från en kommuns huvudsakliga område (enklav) överföras till en annan kommun på det sätt som bestäms i denna lag. Om enklaven är belägen på ett område där ett förfarande för förenhetligande enligt 48 § kommunindelningslagen eller en utredning enligt 8 § kommunindelningslagen anhängiggjorts, inleds dock inte överföringar av enklaver med stöd av denna lag.

2 § (5.2.1999/155)
Förutsättningar för överföring av enklaver

En enklav överförs till den kommun med vilken den har den längsta gemensamma gränsen. För överföringen krävs att enklavens areal är högst 50 hektar och att det på enklaven inte finns några andra byggnader som förutsätter bygglov än enskilda fritidsbostäder belägna utanför detaljplaneområdet eller ekonomibyggnader som behövs för bedrivande av jord- och skogsbruk.

3 §
Uppgörande av förslag till överföring

Lantmäteribyrån uppgör efter att denna lag har trätt i kraft särskilt för varje kommun förteckningar över enklaver som skall överföras med stöd av 2 §. I förteckningen antecknas enklaverna samt de registerenheter och delar av registerenheter som hör till dem, registerenheternas namn, grupp- och enhetsnummer, uppgifter om ägarna samt arealerna för de områden som skall överföras. Till förteckningen fogas behövliga utdrag ur fastighetsregisterkartan.

Råder i fråga om någon enklav oklarhet om fastighetsindelningen eller om vilken kommun enklaven hör till, kan enklaven tas upp i förteckningen först sedan oklarheten har eliminerats. Lantmäteribyrån skall vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera oklarheten.

4 §
Hörande av sakägare med anledning av förslag till överföring

Förteckningen jämte kartor skall genom lantmäteribyråns försorg vara offentligt uppsatt på de berörda kommunernas anslagstavlor i minst 30 dagar efter att det meddelats i en eller två tidningar med allmän spridning på orten att förteckningen hålls framlagd. Dessutom skall lantmäteribyrån per brev sända ett meddelande om framläggningen till de berörda kommunerna och till de ägare av områden vilka jämte adressuppgifter kan fås fram med rimligt besvär.

En berörd kommun och områdesägare har rätt att framställa anmärkningar mot överföringsförslaget. Anmärkningarna skall lämnas in till lantmäteribyrån inom 30 dagar efter att den tid under vilken förteckningen varit offentligt framlagd har löpt ut.

5 § (22.12.2009/1437)
Fattande och delgivning av överföringsbeslut

Beslut om överföring enligt denna lag av en enklav från en kommun till en annan fattas av den berörda lantmäteribyrån.

Lantmäteribyråns beslut ska sättas i kraft från ingången av ett kalenderår, och det ska fattas före utgången av juni föregående år. Beslut om överföring ska publiceras i den officiella tidningen samt utan dröjsmål sändas för kännedom till finansministeriet, kyrkostyrelsen, det berörda regionförvaltningsverket, magistraten och skatteförvaltningsmyndigheten samt kommunerna i fråga. Dessutom ska en kopia av beslutet utan dröjsmål sändas till de områdesägare som avses i 4 § 1 mom. Beslutet anses ha delgivits när det har publicerats i den officiella tidningen.

6 §
Ändringssökande

Ändring i lantmäteribyråns beslut får sökas genom besvär av en berörd kommun och områdesägare. Ändring söks hos länsrätten. I länsrättens beslut får ändring inte sökas genom besvär. I övrigt skall förvaltningsprocesslagen (586/1996) iakttas vid sökande av ändring.

Länsrätten skall behandla besvär som avses i 1 mom. i brådskande ordning. Om länsrätten har ändrat lantmäteribyråns beslut, skall lantmäteribyrån tillkännage länsrättens beslut på det sätt som anges i 5 § 2 mom.

7 §
Förenhetligande av kommunindelningen och den kamerala indelningen

Lantmäteribyrån skall se till att de ändringar som är nödvändiga till följd av överföring av en enklav från en kommun till en annan görs i den kamerala indelningen och att ändringarna införs i fastighetsregistret. Om en del av en fastighet eller av någon annan registerenhet skall överföras kameralt från en kommun till en annan, skall den avskiljas till en separat registerenhet enligt vad som särskilt bestäms om ändring i den kamerala indelningen.

8 §
Kostnader

Kostnaderna för uppgifter som enligt denna lag bestämts på lantmäteriverket betalas av statens medel av anslag som har reserverats för ändamålet.

9 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Genom denna lag upphävs lagen den 3 april 1992 om överföring av vissa fristående områden från en kommun till en annan (303/1992).

Sådana ärenden angående ändringar i kommunindelningen vilka när denna lag träder i kraft är anhängiga vid det ministerium som behandlar kommunärenden och vilka enligt denna lag ankommer på lantmäteribyrån behandlas och avgörs i enlighet med kommunindelningslagen.

RP 135/1997, FvUB 24/1997, RSv 213/1997

Ikraftträdelsestadganden:

5.2.1999/155:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998, MiUB 6/1998, RSv 248/1998

22.12.2009/1437:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.