Beaktats t.o.m. FörfS 968/2018.

29.12.1995/1774

Lag om pensionsstiftelser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (27.3.2009/174)

Denna lag tillämpas på pensionsstiftelser som grundats av arbetsgivare samt utgör försäkrings- och pensionsanstalter som utan att bedriva affärsmässig försäkringsverksamhet beviljar de personer som hör till dess verksamhetskrets och dessa personers förmånstagare pensioner och med dem jämförbara andra förmåner som kan anses höra till social personförsäkringsverksamhet.

Lagen tillämpas också på pensionsstiftelser som tillhandahåller sådana frivilliga tilläggsförmåner som avses i lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor (173/2009).

På en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) tillämpas bestämmelserna i denna lag, om inte något annat följer av nämnda lag.

Vad som med stöd av denna lag gäller en A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning tillämpas på motsvarande sätt på en EES-tilläggspensionsstiftelse, om inte något annat föreskrivs i 13 a kap.

Bestämmelserna i 46, 46 a och 47 b–47 j § tillämpas inte på en B-pensionsstiftelse och inte heller på en AB-pensionsstiftelses B-avdelning. (20.3.2015/322)

2 §

I denna lag avses med

1) A-pensionsstiftelse en pensionsstiftelse vars syfte är att bevilja enbart frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner,

2) B-pensionsstiftelse en pensionsstiftelse vars syfte är att bevilja enbart lagstadgade pensioner och andra förmåner,

3) AB-pensionsstiftelse en pensionsstiftelse vars syfte är att bevilja både frivilliga tilläggsförmåner (A-avdelning) och lagstadgade pensioner och andra förmåner (B-avdelning),

4) sampensionsstiftelse en pensionsstiftelse enligt 13 kap. till vilken det kan höra två eller flera arbetsgivare,

4 a) EES-tilläggspensionsstiftelse en pensionsstiftelse enligt 13 a kap. vars syfte är att bevilja enbart frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner, (19.5.2006/391)

4 b) utländsk EES-tilläggspensionsanstalt en tilläggspensionsanstalt med avtalsbaserad tilläggspensionsverksamhet, som bedriver verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut och som på behörigt sätt godkänts och registrerats i en annan EES-stat, (19.5.2006/391)

5) personer som hör till verksamhetskretsen personer som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande till en arbetsgivare eller hör till dennas ledning och som är försäkrade i en pensionsstiftelse, (19.5.2006/391)

6) tjänsteföretag en sammanslutning som för en pensionsstiftelse producerar tjänster som hänför sig till stiftelsens verksamhet, (19.5.2006/391)

7) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (19.5.2006/391)

7 a) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/ EG, (9.12.2011/1249)

8) reglerad marknad en fondbörs som är belägen i en EES-stat och står under tillsyn av myndigheter i en EES-stat, samt något annat system för omsättning som verkar i en EES-stat och som enligt Försäkringsinspektionens föreskrifter jämställs med en sådan fondbörs, (19.5.2006/391)

10) skuldförbindelse lånefordringar och andra fordringar som grundar sig på en skuldförbindelse, på skuldförbindelser upplupen ränta samt masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument med undantag av aktier, andelar, derivatkontrakt och sådana förbindelser som har en sämre förmånsrätt än gäldenärens övriga förbindelser, (19.5.2006/391)

11) fastighetssammanslutning en sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att äga tillgångar som avses i 47 e § 1 mom. 1æ3 punkten, (19.5.2006/391)

12) koncern en koncern enligt aktiebolagslagen (624/2006), (27.3.2009/174)

13) borgen properieborgen som borgensmannen ställt för en skuldförbindelse, (27.3.2009/174)

14) biometrisk risk en risk som hör samman med dödsfall, arbetsoförmåga eller förväntad livslängd. (27.3.2009/174)

De försäkrade kan vara en viss i stadgarna bestämd grupp av de i 1 mom. 5 punkten nämnda personerna.

Till verksamhetskretsen kan även höra arbetstagare som av arbetsgivaren utsänts till en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att, utan att under denna tid stå i anställningsförhållande till arbetsgivaren, vara anställd av arbetsgivaren eller arbeta vid ett moder- eller dotter- eller systerbolag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller vid ett intresseföretag eller i ett annat företag, i vilket arbetsgivaren har bestämmanderätt. (6.6.2003/421)

Med stöd av en bestämmelse i pensionsstiftelsens stadgar kan till pensionsstiftelsens verksamhetskrets även höra:

1) en arbetstagare som av arbetsgivaren utsänts till en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att, utan att under denna tid stå i arbetsförhållade till arbetsgivaren, arbeta vid ett moder- eller dotterbolag som hör till samma ekonomiska helhet som arbetsgivaren eller vid ett intresseföretag eller i ett annat företag, i vilket arbetsgivaren har bestämmanderätt, samt

2) den som erhåller pension från pensionsstiftelsen.

3 §

Till en A-pensionsstiftelses verksamhetskrets skall höra minst 30 personer och till en B-pensionsstiftelses eller AB-stiftelses B-avdelnings verksamhetskrets minst 300 personer.

Till verksamhetskretsen för en A-pensionsstiftelse som inleder sin verksamhet skall vid utgången av det andra kalenderåret efter att stiftelsen grundades stadigvarande höra minst 30 personer. Vid samma tidpunkt skall till en B-stiftelses eller AB-stiftelses B-avdelning stadigvarande höra minst 300 personer.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl förlänga den tidsfrist som stadgas i 2 mom. med högst ett år.

4 §

En pensionsstiftelse får inte bedriva annan verksamhet än pensionsstiftelseverksamhet enligt 1 §.

Pensionsstiftelsens tillgångar får inte användas för ändamål som är uppenbart främmande för dess verksamhet.

Pensionsstiftelsen skall dimensionera sin verksamhet så att den kan bedrivas utan upplåning. En B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en B-avdelning får dock vid behov uppta lån enligt vad som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. En A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en A-avdelning får endast tillfälligt uppta kortfristiga krediter för att upprätthålla sin likviditet. En pensionsstiftelse får inte ställa borgen. (19.5.2006/391)

En pensionsstiftelse får inte utan social- och hälsovårdsministeriets tillstånd av ett aktiebolags aktiekapital äga mera än ett belopp som motsvarar 20 procent av bolagets aktiekapital och det röstetal som samtliga aktier medför. Det belopp som pensionsstiftelsen placerar i aktier i ett sådant bolag eller i flera bolag som hör till samma koncern får utan social- och hälsovårdsministeriets tillstånd uppgå till högst 10 procent av pensionsstiftelsens egendom. De begränsningar som stadgas i detta moment gäller inte bolag vars verksamhet kan anses ansluta sig till pensionsstiftelsens verksamhet och vara ändamålsenligt från dess synpunkt, inte heller bostads- eller fastighetsbolag.

När de i 4 mom. angivna begränsningarna tillämpas på en pensionsstiftelse, skall också sådana andra aktiebolags aktieinnehav och bestämmanderätt beaktas i vilka pensionsstiftelsen har mer än hälften av aktiekapitalet eller det röstetal som aktierna medför.

Vad 4 och 5 mom. stadgar om aktiebolags aktiekapital och det röstetal som aktierna medför skall tillämpas på motsvarande bestämmanderätt också i andra företag.

En pensionsstiftelse får inte vara delägare i ett företag för vars förbindelser pensionsstiftelsen blir obegränsat ansvarig.

4 a § (13.6.2003/489)

Pensionsstiftelser skall genom deltagande i beredskapsplanering inom försäkringsbranschen och förberedelser av verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden. Försäkringsinspektionen kan bevilja undantag från denna skyldighet, om det är motiverat med hänsyn till pensionsstiftelsens storlek eller verksamhetens art eller omfattning eller av någon annan särskild orsak.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder som klart avviker från sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig för pensionsstiftelser och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av 1 mom.

5 §

En pensionsstiftelse skall placera sina tillgångar på ett betryggande och inkomstbringande sätt samt med beaktande av pensionsstiftelsens likviditet.

Pensionsstiftelsen har rätt att mot säkerhet låna ut sina tillgångar till arbetsgivaren, som på lånet samt på sådan skuld till stiftelsen som har uppkommit på någon annan grund skall betala minst den ränta som tillämpas vid beräkningen av det i 43 § nämnda pensionsansvaret.

Är arbetsgivaren ett aktiebolag, får de mot vederlag förvärvade aktier en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses B-avdelning äger i arbetsgivarbolaget uppgå till högst 10 procent av bolagets aktiekapital. En B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en B-avdelning får i aktier som förvärvats på nämnda sätt dock placera högst 10 procent av B-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens B-avdelnings tillgångar. Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § 4 mom. och 143 § får en A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en A-avdelning placera högst 5 procent av A-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens A-avdelnings tillgångar i arbetsgivarföretaget. Är arbetsgivaren ett företag som hör till en koncern, får en A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en A-avdelning placera högst 10 procent av A-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens A-avdelnings tillgångar i företag som hör till samma koncern. Det ovan sagda gäller inte sådana lån som en A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse i fråga om en A-avdelning ger till arbetsgivarföretaget och för vilka det ställts en av arbetsgivaren oberoende säkerhet som godkänns som täckning. (19.5.2006/391)

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl bevilja B-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelser i fråga om B-avdelningar undantag från bestämmelserna i 3 mom. (19.5.2006/391)

6 §

Medlem och eventuella skulder samt intäkter och kostnader för en avdelning inom en AB-pensionsstiftelse skall hållas åtskils från varandra.

De tillgångar som en AB-pensionsstiftelses B-avdelning har och de tillgångar som utgör täckning för det pensionsansvar som A-avdelningen har och som enligt bestämmelserna i lagen inte ska användas för andra ändamål, ska användas enbart för tryggande av sådana pensioner och övriga förmåner som avdelningen i fråga svarar för, om inte pensionsstiftelsen med stöd av 3 mom. beslutar något annat. (20.3.2015/322)

Om en A-avdelnings tillgångar enligt 46 § och med stöd av den meddelade bestämmelser och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas täcka beloppet av ansvaret enligt 46 eller 47 § och tillgångarna i sin helhet beräknas varaktigt överstiga beloppet av avdelningens pensionsansvar och övriga skulder, får de mot skillnaden svarande tillgångarna (övertäckning) överföras till täckning för B-avdelningens pensionsansvar. Om B-avdelningens tillgångar i samband med bokslutet uppskattas överstiga beloppet av pensionsansvaret och övriga skulder och tillgångarna i sin helhet beräknas varaktigt överstiga beloppet av B-avdelningens pensionsansvar och övriga skulder, får den överskjutande delen överföras till täckning för A-avdelningens pensionsansvar. En överföring av tillgångar från en B-avdelning förutsätter Finansinspektionens samtycke. Till följd av överföringen får ansvarsunderskott inte kvarstå i den avdelning varifrån tillgångar överförs. När tillgångar överförs från en B-avdelning förutsätts det att solvenskapitalet efter överföringen uppgår till minst solvensgränsens dubbla belopp. (20.3.2015/322)

En pensionsstiftelse som ämnar överföra tillgångar från en A-avdelning till en B-avdelning skall i förväg göra en anmälan om detta till Försäkringsinspektionen. I anmälan skall lämnas nödvändiga uppgifter om den tilltänkta överföringen samt de tilläggsutredningar för bedömning av hur bestående övertäckningen är som Försäkringsinspektionen begärt. Försäkringsinspektionen har rätt att ställa sådana villkor för överföringen som den anser nödvändiga för tryggande av de försäkrades intressen. (5.4.2002/251)

Försäkringsinspektionen kan inom en månad från det att den i 4 mom. avsedda anmälan och nödvändiga utredningar lämnats till Försäkringsinspektionen förbjuda den tilltänkta överföringen av tillgångar till en annan avdelning eller, om överföringen redan gjorts, ålägga pensionsstiftelsen att vidta åtgärder för att återkalla överföringen, om överföringen anses strida mot de villkor för överföring som ställs i denna lag eller om överföringen annars anses äventyra de försäkrades intressen. (5.4.2002/251)

Närmare bestämmelser om hur tillgångarna och skulderna samt intäkterna och kostnaderna inom en pensionsstiftelses avdelningar skall hållas åtskils utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela anvisningar om hur nämnda förordning skall tillämpas på en pensionsstiftelse. (5.4.2002/251)

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov också närmare föreskrifter om den ansökan och anmälan som avses i denna paragraf samt om de uppgifter som skall lämnas i ansökan och anmälan. (5.4.2002/251)

6 a § (19.5.2006/391)

En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning har rätt att för förvaltningen av sina tillgångar använda kapitalförvaltare som är etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade i enlighet med rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster på värdepappersområdet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG om livförsäkring. En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelse i fråga om en A-avdelning har också rätt att för förvaringen av sina tillgångar använda förvaringsinstitut som är etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade i enlighet med rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), rådets direktiv om investeringstjänster på värdepappersområdet eller Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut.

2 kap

Grundande av pensionsstiftelse

7 §

En pensionsstiftelse kan grundas av en arbetsgivare. Arbetsgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person. En pensionsstiftelse för ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang kan även grundas av de försäkrade och arbetsgivaren gemensamt. (27.3.2009/174)

Arbetsgivaren skall vara antingen en inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en juridisk person vars hemort finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar tillstånd att avvika från detta. En juridisk person har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när den har bildats enligt lagstiftningen i någon stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och den har sin stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudkontor i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (19.5.2006/391)

Arbetsgivaren skall, såvida det inte är fråga om en EES-tilläggspensionsstiftelse, i Finland utöva den verksamhet inom vilken de personer verkar för vilkas pensionsskydd pensionsstiftelsen grundas. (19.5.2006/391)

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud kan inte grunda en pensionsstiftelse.

8 § (27.3.2009/174)

En stiftelseurkund ska upprättas över grundandet. Den ska dateras och undertecknas av stiftarna.

Stiftelseurkunden ska innehålla en plan för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) och ett förslag till stadgar för stiftelsen och i den ska även anges

1) stiftarnas namn, medborgarskap, bostadsort och postadress,

2) det grundkapital som tillfaller stiftelsen vid dess grundande.

9 §

I pensionsstiftelsens stadgar skall anges

1) pensionsstiftelsens namn,

2) den kommun i Finland som är pensionsstiftelsens hemort,

3) syftet med pensionsstiftelsen,

4) arbetsgivare som hör till pensionsstiftelsen,

5) pensionsstiftelsens verksamhetskrets och vem som är en sådan förmånstagare som avses i 1 §,

6) förmånerna och deras storlek eller beräkningsgrund,

7) förutsättningarna för att få en förmån,

8) betalningstiden för en förmån,

9) om och i vilken mån en person som har hört till verksamhetskretsen, och vars försäkringsförhållande har upphört innan en händelse som ger rätt till pension eller annan förmån inträffat, själv eller hans förmånstagare bibehåller rätten till pension eller annan förmån,

9 a) information om att de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets och deras förmånstagare har rätt till tilläggspension eller annan förmån vid en sådan överlåtelse av rörelse som avses i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001), (19.5.2006/391)

10) pensionsstiftelsens grundkapital,

11) antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, deras mandatperiod och hur de väljs,

12) om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, dess uppgifter, antalet medlemmar, deras mandatperiod och hur de väljs,

13) huruvida och enligt vilka grunder ersättning skall betalas till medlemmarna i styrelsen eller andra förvaltningsorgan för deras uppdrag,

14) vem som har rätt att teckna pensionsstiftelsens namn,

15) på vilket sätt verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen skall hållas till påseende för personer som hör till verksamhetskretsen samt pensions- och övriga förmånstagare, samt på vilket sätt tillkännagivanden i övrigt skall ske,

15 a) vilken information om annan verksamhet än sin lagstadgade verksamhet som pensionsstiftelsen, på begäran eller på eget initiativ på det sätt som förutsätts i 7 kap. 49 a–49 b §, överlämnar till personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, personer som fått fribrev och pensionstagare samt hur och när denna information överlämnas, (19.5.2006/391)

15 b) information om de rättsmedel som i fråga om annan verksamhet än den lagstadgade verksamheten står till buds för dem som hör till verksamhetskretsen, dem som fått fribrev, pensionstagarna samt deras förmånstagare, (19.5.2006/391)

16) hur beslut om ändring av stadgarna skall fattas, (30.12.1997/1323)

17) hur pensionsstiftelsens egendom skall delas då pensionsstiftelsen upplöses, samt (30.12.1997/1323)

18) påföljderna och åtgärderna till följd av försenad understödsavgift samt betalningstidpunkterna för understödsavgifterna om i en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses B-avdelning understödsavgifterna betalas till pensionsstiftelsen oftare än vad som bestäms i 45 §. (30.12.1997/1323)

10 § (29.1.2016/98)

Fastställelse av pensionsstiftelsens stadgar och ändringar i dem ska sökas hos Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska fastställa stadgarna eller ändringar i dem, om stadgarna överensstämmer med lag.

11 §

Om ändringar i pensionsstiftelsens stadgar beslutar pensionsstiftelsens styrelse eller förvaltningsråd, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd. Beslut om stadgeändring fattas enligt 23 § 2 mom. Om stadgeändringen direkt gäller arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter, är utöver vad som i övrigt stadgas en förutsättning för fastställelse att arbetsgivaren har godkänt ändringen.

Avser ändringen i pensionsstiftelsens stadgar att pensionerna för personer som hör till verksamhetskretsen minskas eller slopas, till den del pensionerna kan anses grunda sig på tjänstgöring som skett före tidpunkten för ändringen, är en förutsättning för en fastställelse av stadgeändringen att ändringen understöds av minst fyra femtedelar av de närvarande medlemmarna vid pensionsstiftelsens styrelses eller förvaltningsråds sammanträde.

Avser ändringen i pensionsstiftelsens stadgar att pensionerna för personer som har hört till verksamhetskretsen eller att pensioner som redan utbetalas till personer som är pensionerade, eller att de framtida pensionerna för dessa personer eller deras förmånstagare skall minskas eller slopas, är en förutsättning för fastställelse av stadgeändringen att beslutet om ändring av stadgarna har fattats med kvalificerad majoritet enligt 2 mom. och att ändringen dessutom är nödvändig för pensionsstiftelsens fortsatta verksamhet, eller att de personer vars pensioner minskas eller slopas har gett sitt samtycke till åtgärden.

Vad 2 och 3 mom. stadgar tillämpas inte på en stadgeändring som begränsar pensionens framtida tillväxt.

När en pensionsstiftelses pensioner och andra förmåner minskas eller slopas enligt 1–3 mom. skall enligt vad som är skäligt den prioritetsordning beaktas som i pensionsstiftelsens stadgar har bestämts för fördelningen av pensionsstiftelsens tillgångar mellan förmånstagarna när pensionsstiftelsen upplöses, samt att förmånstagargruppernas ställning i förhållande till varandra bevaras i rimlig mån oförändrad efter försämringarna av pensioner och andra förmåner. Pensioner och andra förmåner får inte minskas eller slopas till den del pensionsstiftelsens pensionsansvar är täckt.

Om pensioner och andra förmåner enligt det lagstadgade pensionsskyddet minskas eller begränsas, kan pensionsstiftelsens pensioner och andra förmåner enligt det frivilliga tilläggspensionsskyddet utan hinder av 2, 3 och 5 mom. på motsvarande sätt minskas eller begränsas genom att ändra pensionsstiftelsens stadgar. Vad som stadgas i föregående mening gäller likaså ändring av pensionnstiftelsens stadgar så att man inte ersätter de minskningar och begränsningar som gjorts i pensioner och andra förmåner enligt det lagstadgade pensionsskyddet med pensioner och andra förmåner enligt det frivilliga pensionsskyddet. Det beslut om ändring av stadgarna som avses i detta moment skall fattas så som avses i 1 mom., om inte något annat bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.

Vad 2-5 mom. stadgar gäller inte ändring av stadgar för B-pensionsstiftelse och AB-pensionsstiftelses B-avdelning.

12 §

En pensionsstiftelse skall ha antingen ett finsk- eller svenskspråkigt namn. Det finskspråkiga namnet skall innehålla ordet “eläkesäätiö” och det svenskspråkiga namnet på motsvarande sätt ordet “pensionsstiftelse”.

Pensionsstiftelsens namn skall klart skilja sig från andra pensionsstiftelsers namn. Namnet får inte strida mot god sed eller vara vilseledande.

Om en pensionsstiftelse har för avsikt att använda sitt namn på två eller flera språk, skall varje namnform nämnas i pensionsstiftelsens stadgar. Till sitt innehåll skall namnformerna på de olika språken motsvara varandra.

13 §

Om grundande av en pensionsstiftelse skall en anmälan göras till registret över pensionsstiftelser inom tre månader efter att social- och hälsovårdsministeriet har fastställt stadgarna. Om pensionsstiftelsen inte inom den nämnda tiden har anmälts för registrering eller vägrats registrering, har grundandet av pensionsstiftelsen förfallit.

Till registeranmälan skall fogas en försäkran av pensionsstiftelsens samtliga styrelsemedlemmar om att grundkapitalet innehas av pensionsstiftelsen.Till anmälan skall även fogas ett intyg av pensionsstiftelsens revisorer om att stadgandena om grundkapital har iakttagits.

När pensionstiftelsen antecknats i registret över pensionsstiftelser skall social- och hälsovårdsministeriet för anteckning i handellsregistret utan dröjsmål meddela patent- och registerstyrelsen namnet på den arbetsgivare till vilken pensionsstiftelsen är knuten, pensionsstiftelsens namn samt tidpunkten när pensionsstiftelsen antecknats i registret över pensionsstiftelser.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om registrering av en pensionsstiftelse som bedriver tilläggspensionsverksamhet. I anmälan ska också nämnas de EES-stater där pensionsstiftelsen bedriver tilläggspensionsverksamhet. (9.12.2011/1249)

14 §

Om grundandet av pensionsstiftelsen förfaller återgår grundkapitalet och avkastningen på det till arbetsgivaren.

15 §

Om grundkapitalet delvis erläggs i form av annan egendom än pengar (apportegendom), skall en bestämmelse om saken tas in i stiftelseurkunden. Apportegendomen skall vara förenlig med syftet med den försättingsverksamhet som pensionsstiftelsen betriver.

16 §

Före registreringen får pensionsstiftelsen inte förvärva rättigheter eller ingå förbindelser och inte heller kära eller svara vid eller inge ansökan till domstol eller andra myndigheter. Styrelsen kan dock föra talan i ärenden som gäller grundandet av pensionsstiftelsen.

För förpliktelser som uppkommit före registreringen genom åtgärder som har vidtagits på pensionsstiftelsens vägnar, ansvarar de som deltagit i åtgärderna eller som beslutat om dem solidariskt. Ansvaret för förpliktelser som följer av stiftelseurkunden övergår dock på pensionsstiftelsen sedan den registrerats.

Har avtal på pensionsstiftelsens vägnar ingåtts med någon som visste att pensionsstiftelsen var oregistrerad, kan denne, om inte något annat överenskommits, frånträda avtalet i fall ansökan om registrering inte har gjorts inom den i 13 § angivna tiden eller om registreringen har förvägrats. Om medkontrahenten inte visste att pensionsstiftelsen var oregistrerad, kan han frånträda avtalet till dess pensionsstiftelsen registrerats.

3 kap

Pensionsstiftelsens ledning

17 §

En pensionsstiftelse skall ha en styrelse med minst fem medlemmar och minst fem suppleanter.

De personer som hör till stiftelsens verksamhetskrets väljer bland sig minst två styrelsemedlemmar och minst två suppleanter för dessa. I stiftelsens stadgar kan dock bestämmas att valet av styrelsemedlemmar som företräder personer som hör till verksamhetskretsen anförtros företrädare för de personer som hör till verksamhetskretsen. Om ovan nämnda bestämmelse ingår i stadgarna, skall stadgarna även bestämma vem som företräder de personer som hör till verksamhetskretsen och på vilket sätt de skall välja styrelsemedlemmar. Arbetsgivaren väljer de övriga styrelsemedlemmarna och deras suppleanter. Förvaltningsrådet kan, om det bestäms i pensionsstiftelsens stadgar, på förslag av arbetsgivaren och de personer som hör till verksamhetskretsen välja alla medlemmar i styrelsen.

Oberoende av vad 2 mom. stadgar väljer arbetsgivaren vid grundandet av pensionsstiftelsen interimistiskt alla styrelsemedlemmar och deras suppleanter. Av dessa skall två medlemmar och deras suppleanter vara personer som kan höra till pensionsstiftelsens verksamhetskrets. När arbetsgivaren väljer styrelsemedlemmar som skall företräda de personer som hör till verksamhetskretsen skall arbetsgivaren höra representanter för verksamhetskretsen. Tillämpas lagen om samarbete inom företag (725/78) eller lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) på arbetsgivarsassanslutningen, skall arbetsgivaren vid val av styrelsemedlemmar som företräder verksamhetskretsen höra de företrädare för personalen som avses i nämnda lagar. Efter det pensionsstiftelsen blivit registrerad skall val av styrelsemedlemmar och deras suppleanter som hör till verksamhetskretsen förrättas så snart som det med beaktande av vad 3 § 2 mom. stadgar är möjligt.

Om det enligt pensionsstiftelsens stadgar hör mer än fem medlemmar till styrelsen, skall i stadgarna beaktas att antalet styrelsemedlemmar som företräder arbetsgivaren i förhållande till antalet styrelsemedlemmar som företräder de personer som hör till verksamhetskretsen i rimlig mån motsvarar det som anges i 1 och 2 mom. I pensionsstiftelsens stadgar kan bestämmas att ombudsmannen hör till styrelsen.

Styrelsens mandatperiod skall upphöra senast under den fjärde räkenskapsperioden när nya styrelsemedlemmar har valts eller vid utgången av räkenskapsperioden.

Vad denna lag stadgar om styrelsemedlemmarna skall på motsvarande sätt tillämpas på styrelsens suppleanter.

L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 651/88 har upphävts genom L om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar 1233/2013.

18 §

En pensionsstiftelse skall ha en ombudsman. I pensionsstiftelsens stadgar kan bestämmas att en annan benämning skall användas för ombudsmannen. Ombudsmannen skall utnämnas av styrelsen eller, om så bestäms i pensionsstiftelsens stadgar, av förvaltningsrådet.

19 § (19.5.2006/391)

Minst en av styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt ombudsmannen skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Försäkringsinspektionen beviljar pensionsstiftelsen tillstånd att avvika från detta.

De personer som hör till ledningen skall ha god vandel. De skall ha sådan allmän kännedom om pensionsstiftelseverksamhet som är behövlig med beaktande av arten och omfattningen av pensionsstiftelsens verksamhet eller de skall bland sina anställda ha rådgivare med tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Ledningen skall sköta pensionsstiftelsen med yrkesskicklighet och med beaktande av intressena i fråga om de personer som hör till verksamhetskretsen, de personer som fått fribrev och pensionstagarna.

En person som är omyndig eller som har försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem eller ombudsman.

20 §

En styrelsemedlem kan frånträda sitt uppdrag före mandatperiodens slut. Styrelsen skall i så fall underrättas om avgången. En styrelsemedlem kan skiljas från sitt uppdrag av den som har utsett honom.

Om en plats i styrelsen blir ledig under mandatperioden eller om en styrelsemedlem förlorar sin behörighet för uppdraget enligt 19 § och någon suppleant inte finns, skall styrelsens övriga medlemmar dra försorg om att en ny medlem väljs för den återstående mandatperioden. Om dock styrelsen med sina återstående medlemmar och suppleanter är beslutför, och både arbetsgivaren och de personer som hör till verksamhetskretsen är representerade i styrelsen, behöver inte någon ny medlem väljas.

Om pensionsstiftelsen inte har en behörig styrelse som antecknats i registret över pensionsstiftelser, skall social- och hälsovårdsministeriet uppmana styrelsens övriga medlemmar att korrigera detta eller, om förvaltningsrådet skall välja styrelsen, sammankalla denna för att välja styrelse. Om pensionsstiftelsen inte har en i registret antecknad ombudsman, skall ministeriet sammankalla styrelsen eller, om ombudsmannen skall utses av förvaltningsrådet, detta för att välja ombudsman. Om styrelse eller ombudsman inte väljs eller om anmälan därom inte utan dröjsmål görs till registret över pensionsstiftelser, skall ministeriet förordna en eller flera sysslomän att sköta pensionsstiftelsens angelägenheter till dess en styrelse eller ombudsman har valts och antecknats i registret över pensionsstiftelser.

Ansökan till ministeriet får i det fall som avses i 3 mom., om inte ministeriet redan vidtagit behövliga åtgärder, göras av en styrelsemedlem, ombudsmannen eller en person som hör till verksamhetskretsen eller av en borgenär eller av någon annan vars rätt kan vara beroende av att pensionsstiftelsen har en behörig styrelse och en ombudsman.

21 §

Styrelsen skall ha en ordförande. Ordföranden väljs av styrelsen, om inte något annat bestäms i pensionsstiftelsens stadgar eller har beslutats vid valet av styrelse. Faller rösterna lika i styrelsen, avgörs ordförandevalet genom lottning. Ombudsmannen får väljas till ordförande för styrelsen.

Ordföranden skall se till att styrelsen sammanträder vid behov. Han skall sammankalla styrelsen om en styrelsemedlem eller ombudsmannen kräver det. Ombudsmannen har, även då han inte är medlem av styrelsen, rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen för något visst fall beslutar annorlunda.

22 §

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som undertecknas av sammanträdets ordförande och protokollföraren, om inte något annat bestäms i pensionsstiftelsens stadgar. Styrelsemedlemmarna och ombudsmannen har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.

23 §

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande, om inte ett större antal krävs enligt stadgarna. Beslut får dock inte fattas, om inte samtliga styrelsemedlemmar såvitt möjligt beretts tillfälle att delta i behandlingen av ärendet. Vid förhinder för en styrelsemedlem skall den suppleant som träder i hans ställe beredas sådant tillfälle.

Som styrelsens beslut gäller, om kvalificerad majoritet inte krävs enligt stadgarna eller 11 § i denna lag, den åsikt som mer än hälften av de närvarande biträtt, eller då rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden omfaerar.

24 §

En styrelsemedlem eller ombudsmannen får inte delta i behandlingen av ärenden som gäller förhållandet mellan honom och pensionsstiftelsen eller hans privata intressen i övrigt.

25 §

Styrelsen skall sköta pensionsstiftelsens förvaltning och se till att dess verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Ombudsmannen sköter pensionsstiftelsens löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av pensionsstiftelsens verksamhet är ovanliga eller vittsyftande får ombudsmannen vidta endast om styrelsen befullmäktigat honom därtill eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan att pensionsstiftelsens verksamhet orsakas väsentlig olägenhet. I sistnämnda fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Ombudsmannen skall se till att pensionsstiftelsens bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Styrelsen skall se till att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ändamålsenligt ordnad.

Styrelsen skall se till att pensionsstiftelsen med beaktande av arten och omfattningen av pensionsstiftelsens verksamhet har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen skall ordnas samt om kraven på en tillförlitlig förvaltning. (19.5.2006/391)

25 a § (3.6.2016/412)
Risk- och solvensbedömning

Styrelsen för en pensionsstiftelse ska som en del av sitt strategiska beslutsfattande och sin riskhantering genomföra en risk- och solvensbedömning där en bedömning görs av

1) hur de väsentliga riskerna inverkar på pensionsstiftelsens verksamhet,

2) vilka åtgärder som är motiverade för hanteringen av de risker som framkommit vid bedömningen.

Risk- och solvensbedömningen ska uppdateras regelbundet och utan dröjsmål, om riskerna har förändrats väsentligt.

Pensionsstiftelsen ska till Finansinspektionen ge in ett sammandrag av risk- och solvensbedömningen samt de slutsatser som dragits av den. Sammandraget till Finansinspektionen ska innehålla åtminstone resultaten av risk- och solvensbedömningen, en beskrivning av de använda metoderna samt de viktigaste antagandena.

26 §

Styrelsen företräder pensionsstiftelsen och tecknar dess namn. I pensionsstiftelsens stadgar kan bestämmas att en styrelsemedlem eller ombudsmannen har rätt att teckna pensionsstiftelsens namn eller att styrelsen kan ge någon av sina medlemmar, ombudsmannen eller någon annan en sådan rätt. En namntecknare som inte är styrelsemedlem eller ombudsman skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar pensionsstiftelsen tillstånd att avvika från detta, och för honom gäller vad 24 § stadgar om styrelsemedlem eller ombudsmannen. Minst en av de personer som avses i detta moment skall vara bosatt i Finland.

Rätten att teckna stiftelsens namn kan begränsas endast så att två eller flera personer har rätt att teckna stiftelsens namn endast gemensamt.

Styrelsen kan när som helst återkalla en namnteckningsrätt.

27 §

Ombudsmannen har rätt att företräda pensionsstiftelsen i de ärenden som enligt 25 § ankommer på honom.

28 §

Styrelsen eller någon annan i 26 § avsedd företrädare för pensionsstiftelsen får inte företa rättshandlingar eller vidta andra åtgärder som är ägnade att bereda en person som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets eller någon annan orättmätig fördel på bekostnad av pensionsstiftelsen eller någon annan person som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets.

En företrädare för pensionsstiftelsen får inte iaktta ett av pensionsstiftelsens organ fattat beslut som är ogiltigt på grund av att det strider mot denna lag eller pensionsstiftelsens stadgar.

29 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan med beaktande av omfattningen av en pensionsstiftelses verksamhet fastställa stadgar enligt vilka pensionsstiftelsen skall ha ett förvaltningsråd.

Förvaltningsrådet skall ha minst fem medlemmar och minst fem suppleanter. Ombudsmannen och styrelsemedlemmarna får inte höra till förvaltningsrådet.

De personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets väljer bland sig minst två av förvaltningsrådets medlemmar och minst två suppleanter för dessa. På val av de nämnda medlemmarna i förvaltningsrådet tillämpas på motsvarande sätt vad 17 § 2 mom. stadgar om val av styrelsemedlemmar som företräder personer som hör till verksamhetskretsen. Arbetsgivaren väljer förvaltningsrådets övriga medlemmar. I fråga om förhållandet mellan antalet företrädare för arbetsgivaren och antalet företrädare för de personer som hör till verksamhetskretsen i förvaltningrådet gäller vad 17 § 4 mom. stadgar om förhållandet mellan antalet företrädare för arbetsgivaren och antalet företrädare för de personer som hör till verksamhetskretsen i styrelsen.

Vad 17 § 5 och 6 mom. samt 19 och 20 §§ stadgar om styrelsemedlemmarna och deras suppleanter skall på motsvarande sätt tillämpas på förvaltningsrådets medlemmar och suppleanter. I fråga om förvaltningsrådet och dess medlemmar gäller dessutom i tillämpliga delar vad 21–24 §§ stadgar om styrelsen och dess medlemmar.

30 §

Utöver vad som annanstans i denna lag stadgas skall förvaltningsrådet övervaka styrelsens skötsel av pensionsstiftelsens förvaltning, fastställa stiftelsens bokslut och välja revisorer på framställning av arbetsgivaren och de personer som hör till verksamhetskretsen.

Styrelsen skall ge förvaltningsrådet och dess medlemmar de upplysningar som de anser sig behöva för skötseln av sitt uppdrag. En medlem i förvaltningsrådet skall begära upplysningarna vid dess sammanträde.

Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i frågor som är omfattande eller prinsipiellt viktiga.

4 kap

Revision

31 § (12.8.2016/633)

På revision i en pensionsstiftelse tillämpas revisionslagen (1141/2015), om inte något annat följer av denna lag. På revision av en pensionsstiftelse tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen.

En revisor i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring eller en huvudansvarig revisor som utför revision för en revisionssammanslutnings räkning får inte ta emot uppgifter som styrelsemedlem, ledamot av förvaltningsrådet eller som verkställande direktör i den granskade pensionsstiftelsen eller hos en arbetsgivare som hör till stiftelsen eller i en sammanslutning som hör till samma koncern som pensionsstiftelsen innan minst två år har förflutit sedan revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna revisorn i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring till kvalitetsgranskning minst vart tredje år.

En pensionsstiftelse ska ha minst en revisor som avses i revisionslagen. Minst en revisor och en revisorssuppleant i en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. Revisorn eller revisorerna väljs av pensionsstiftelsens styrelse. Har pensionsstiftelsen ett förvaltningsråd, utser detta revisorn eller revisorerna på framställning av arbetsgivaren.

32 § (12.8.2016/633)

Mandattiden eller mandattiderna i följd för en revisor i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring får enligt stadgarna sammanlagt uppgå till högst tio år. Efter den maximala mandattiden får en revisor i en sådan pensionsstiftelse på nytt delta i revision av pensionsstiftelsen tidigast två år efter det att revisionsuppdraget upphört. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor ska det som föreskrivs ovan i detta moment inte tillämpas på revisionssammanslutningen utan endast på den huvudansvariga revisorn.

Revisorns mandatperiod upphör då det möte avslutas på vilket revisionsberättelsen enligt 3 kap. 5 § i revisionslagen behandlas för den sista räkenskapsperioden i revisorns mandatperiod.

33 § (18.9.2015/1157)

33 § har upphävts genom L 18.9.2015/1157.

34 § (12.8.2016/633)

Utöver vad som i 4 kap. 6 och 7 § i revisionslagen föreskrivs om oberoende och jäv, får revisor inte vara den som

1) är anställd hos en arbetsgivare som hör till pensionsstiftelsen, eller hos en sammanslutning som tillhör en sådan arbetsgivare och hör till en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997), eller vara en person som annars intar en underordnad eller beroende ställning i förhållande till denna arbetsgivare, till en medlem i dess styrelse eller förvaltningsråd eller till den som har till uppgift att sköta denna arbetsgivares bokföring eller medelsförvaltning eller övervakningen av denna skötsel,

2) är make till en person som avses i 1 punkten eller den som lever med en sådan person i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, eller är syskon till en sådan person eller till denne står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller i sådant svågerlag att den ene är gift med den andres syskon.

35 § (12.8.2016/633)

Finansinspektionen ska på anmälan för en pensionsstiftelse förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren i de fall som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. i revisionslagen eller om revisorn är jävig enligt 34 § i denna lag.

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja en revisor, utan dröjsmål väljer en behörig revisor.

Finansinspektionen ska av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen och som gäller oberoende eller jäv innan ärendet avgörs.

Innan ett i 1 mom. avsett förordnande ges ska pensionsstiftelsens styrelse höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller till dess för pensionsstiftelsen i föreskriven ordning har valts en revisor i stället för den som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft.

36 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om revisionsberättelsen.

Pensionsstiftelsen skall utan särskild begäran tillställa social- och hälsovårdsministeriet de rapporter och granskningsprotokoll som revisorerna uppgjort under räkenskapsperioden och överlämnat till styrelsen omedelbart efter det att revisorerna har överlämnat dessa till stiftelsen.

36 a § (19.12.2008/898)

36 a § har upphävts genom L 19.12.2008/898.

5 kap

Bokslut och verksamhetsberättelse (30.12.2004/1323)

37 § (12.8.2016/633)

I en pensionsstiftelsens bokföring samt vid upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen iakttas bokföringslagen, om inte annat följer av denna lag.

Bestämmelserna i bokföringslagens 3 kap. 2 § 4 mom., 4 § 2 mom., 9–12 § samt 13 § 3 mom., 4 kap. 1 och 7 §, 5 kap. 2 §, 2 a § 6 mom., 13, 16 och 17 §, 7 a kap. samt 8 kap. 6 § tillämpas inte på upprättande av en pensionsstiftelses bokslut eller verksamhetsberättelse. På behandlingen av ett arbetspensionsansvar som bestäms enligt finsk lagstiftning tillämpas inte 3 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i den lagen.

Bestående aktiva enligt 4 kap. 3 § i bokföringslagen är posterna materiella och immateriella tillgångar i balansräkningen för en pensionsstiftelse med undantag för varulager. Varulager betraktas som omsättningstillgångar enligt 4 kap. 4 § i bokföringslagen. På materiella och immateriella tillgångar tillämpas i övrigt bokföringslagens bestämmelser om bestående aktiva, om inte något annat följer av 2 mom. Trots bestämmelserna i 2 mom. tillämpas 5 kap. 13 och 16 § i bokföringslagen på de poster som avses i detta moment. På varulager tillämpas dock bokföringslagens bestämmelser om omsättningstillgångar med undantag av de bestämmelser som nämns i 2 mom. samt 5 kap. 16 § i bokföringslagen.

37 a § (30.12.2015/1670)

En pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare har kalenderåret som räkenskapsperiod.

38 § (30.12.2015/1670)

Till bokslutet ska fogas en verksamhetsberättelse enligt 3 kap. 1 a § i bokföringslagen.

39 § (30.12.2015/1670)

39 § har upphävts genom L 30.12.2015/1670.

40 § (23.12.1998/1135)

Anläggningstillgångar är föremål, rättigheter som kan överlåtas separat och andra tillgångar som är avsedda att stadigvarande ge intäkter under flera räkenskapsperioder och som inte är placeringstillgångar enligt 2 mom.

Placeringstillgångar är värdepapper, fastigheter och andra motsvarande tillgångar som förvärvats för placering av medel eller tryggande av placeringar.

3 mom. har upphävts genom L 30.12.2004/1323. (30.12.2004/1323)

Tillgångar som i fråga om användningsändamål är uppdelade hör till olika tillgångsgrupper enligt de relationstal som fås av användningsändamålen.

40 a § (30.12.2015/1670)

40 a § har upphävts genom L 30.12.2015/1670.

41 § (30.12.2004/1323)

I balansräkningen upptas

1) pengar och andra fordringar än sådana som tagits upp som placeringar i balansräkningen, till det nominella värdet, likväl högst till det sannolika värdet,

2) pensionsansvar till det värde som beräknats enligt 43 §, samt

3) övriga skulder till nominellt värde eller, om skulden är bunden vid index eller någon annan jämförelsegrund, till det högre belopp som den stiger till på grund av den förändrade jämförelsegrunden.

(30.12.2015/1670)

Om en kostnadsföring som har gjorts enligt 1 mom. 1 punkten visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

41 a § (30.12.2015/1670)

Anskaffningsutgiften för de placeringar som står under balansräkningens huvudgrupp "Placeringar" och som återstår vid utgången av räkenskapsperioden ska aktiveras. Anskaffningsutgiften för byggnader och övriga utgifter med lång verkningstid samt för inventarier ska under sin verkningstid kostnadsföras som avskrivningar. I det fall att placeringstillgångarnas verkliga värde vid räkenskapsperiodens utgång underskrider anskaffningsutgiften eller den med stöd av detta moment med tidigare gjorda nedskrivningar minskade anskaffningsutgiften, ska skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte social- och hälsovårdsministeriet av särskilda skäl bestämmer något annat, behöver placeringar som ska betraktas som bestående aktiva och fordringar inte kostnadsföras, om nedskrivningen ska anses vara tillfällig. Om kostnadsföringen visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, ska den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Som anskaffningsutgift för masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument används den periodiserade anskaffningsutgiften, som fås genom att skillnaden mellan masskuldebrevslånets och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstruments nominella belopp och anskaffningsutgift periodiseras som ränteintäkter eller minskning av sådana under masskuldebrevslånets eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentets löptid. Motposten tas upp som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånet eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentet. Den periodiserade anskaffningsutgiften nedskrivs enligt 1 mom. på basis av principen om lägsta värde eller den periodiserade anskaffningsutgiften skrivs ned endast med andra nedskrivningar än de som beror på växlingar i den allmänna räntenivån. Om en nedskrivning visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, ska den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen. Valet av värderingsmetod görs för varje balansräkningspost och den valda värderingsmetoden följs konsekvent.

Om det verkliga värdet av ett jord- eller vattenområde, en byggnad, ett värdepapper eller någon annan jämförbar tillgång på bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre än anskaffningsutgiften, får i balansräkningen utöver den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften tas upp en uppskrivning som är högst så stor som skillnaden mellan det verkliga värdet och den oavskrivna anskaffningsutgiften. Ett belopp som motsvarar uppskrivningen ska i fråga om en till placeringstillgångarna hänförd tillgång tas upp i resultaträkningen och i fråga om en till anläggningstillgångarna hänförd tillgång i uppskrivningsfonden bland eget kapital. Om en uppskrivning visar sig vara obefogad ska den uppskrivning som tagits upp i resultaträkningen korrigeras på ett resultatpåverkande sätt och den uppskrivning som har tagits upp i uppskrivningsfonden ska återföras.

Pensionsstiftelsen ska välja värderingsmetoden så att enhetliga värderingsprinciper tillämpas på tillgångar som hänförs till ett visst användningsändamål. Om en pensionsstiftelse väljer värdering enligt 5 kap. 2 a eller 2 b § i bokföringslagen som värderingsprincip, kan stiftelsen inte samtidigt tillämpa de värderingsprinciper som anges i 1–3 mom. på andra motsvarande tillgångar som hänförs till motsvarande användningsändamål. Den valda värderingsmetoden ska följas konsekvent.

En tillgång som överförs från en till placeringstillgångarna eller bestående aktiva hänförd grupp av placeringar till en annan ska åsättas det balansvärde som avses i 1–3 mom., då de värderingsprinciper som anges i 1–3 mom. iakttas.

I en not till balansräkningen ska för varje balansräkningspost uppges placeringarnas anskaffningsutgift och verkliga värde såsom Finansinspektionen närmare bestämmer.

På derivatavtal tillämpas på det sätt som föreskrivs i 4 mom. antingen 1 mom. eller bokföringslagens 5 kap. 2 a §.

41 b § (30.12.2004/1323)

41 b § har upphävts genom L 30.12.2004/1323.

42 § (30.12.2015/1670)

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får närmare bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär utfärdas om balansräknings- och resultaträkningsscheman i bokslutet, verksamhetsberättelsen, noterna till bokslutet samt specifikationer till balansräkningen och till noterna.

Social- och hälsovårdsministeriet får genom förordning föreskriva om när och hur avvikelser får göras från bestämmelserna om upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen för att en rättvisande bild ska kunna ges.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om

1) upprättande av en pensionsstiftelses bokslut och verksamhetsberättelse,

2) bestämmande av placeringarnas verkliga värde, då de i balansräkningen värderas till anskaffningsutgiften och om uppgivande av placeringarnas verkliga värde och anskaffningsutgift för varje balansräkningspost i noterna,

3) hur finansiella instrument och förvaltningsfastigheter ska presenteras i bokslutet när de värderas enligt 5 kap. 2 a eller 2 b § i bokföringslagen, om föreskrifter om detta behövs,

4) behandlingen i bokföringen och bokslutet av derivatavtal som bokförts enligt 41 a § 1 mom.

Finansinspektionen kan på ansökan av en pensionsstiftelse av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 1 mom. angivna bestämmelserna och de i 3 mom. angivna föreskrifterna, om avvikelsen behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av pensionsstiftelsens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse eller föreskrift eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bestämmelser om bokslut och verksamhetsberättelse i bokföringslagen eller i bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, ska social- och hälsovårdsministeriet innan bestämmelsen utfärdas, eller Finansinspektionen, innan föreskriften meddelas eller tillståndet ges, begära ett utlåtande om detta av bokföringsnämnden.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl i ett enskilt fall bevilja undantag från tiden för upprättande av bokslut enligt 3 kap. 6 § i bokföringslagen.

6 kap

Pensionsansvaret och täckandet av det samt solvenskapitalet (20.7.2012/443)

43 §

Ansvaret för en pensionsstiftelses stadge-enliga förbindelser skall bokföras som ansvarsskuld bland passiva i pensionsstiftelsens balansräkning.

Pensionsansvaret beräknas för

1) pensioner och förmåner som börjat löpa före bokslutsdagen,

2) framtida pensioner och andra förmåner till de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, till den del pensionen eller den andra förmånen kan anses ha tillväxt till tidpunkten för bokslutet samt för framtida pensioner och andra förmåner till personer som har hört till pensionsstiftelsens verksamhetskrets,

3) det tilläggsförsäkringsansvar som syftar till att upprätthålla den solvens som verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) förutsätter och som kan användas till att täcka en förlust i placeringsverksamheten samt till att sänka understödsavgifterna så som vederbörande ministerium närmare bestämmer,

4) det ansvar som orsakas av framtida höjningar av frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner (indexförhöjningsansvar), och som får användas till att täcka förutom de framtida förhöjningarna enbart en sådan ökning av pensionsansvaret som uppkommit till följd av att beräkningsgrunderna har ändrats så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare, samt för

5) det belopp av det i 168 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda till aktieavkastningen bundna tilläggsansvar som vid beräkning av pensionsansvaret enligt 2 och 3 punkten skall beaktas som en post som utökar eller minskar pensionsansvaret.

(8.12.2006/1122)

Pensionsansvaret beräknas i de fall som avses i 2 mom. 1, 2 och 4 punkten enligt Försäkringsinspektionens föreskrifter, om inte annat bestäms någon annanstans i lag, och i det fall som avses i 3 punkten enligt vederbörande ministeriums föreskrifter. (29.1.1999/85)

Vid beräkning av pensionsansvaret för de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets anses pensioner eller andra förmåner än förmåner enligt lagen om pension för arbetstagare tillväxa lineärt under den tid som ger rätt till pension, tills pensionsåldern uppnås. Pensionsansvaret skall dock uppgå till minst samma belopp som det skulle vara om personen hade upphört att omfattas av verksamhetskretsen vid tidpunkten för bokslutet.

Förslår inte pensionsstiftelsens tillgångar till att täcka pensions- och annat ansvar, bokförs skillnaden som ansvarsunderskott bland aktiva i balansräkningen.

44 § (19.5.2006/391)

Grunderna för beräkning av en A-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar skall i första hand bestämmas så att man tryggar förmånerna för dem som hör till verksamhetskretsen och dem som fått fribrev samt pensionstagarna. De variabler som används vid beräkningen av pensionsansvaret, såsom antaganden i fråga om dödsfall, invaliditet och lång levnad och ekonomiska antaganden, skall väljas på ett aktsamt sätt. De försäkringsmatematiska metoderna skall förbli desamma från en räkenskapsperiod till en annan, om det inte finns grundad anledning till ändringar.

Ändras grunderna för beräkning av en A-pensionsstiftelses eller AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar med anledning av förändrad lagstiftning, befolkningsstruktur eller ekonomisk situation på så sätt att pensionsansvaret enligt de nya grunderna är större än enligt de gamla grunderna, kan Försäkringsinspektionen bevilja pensionsstiftelsen tillstånd att tillåta ett ansvarsunderskott i enlighet med 43 § 5 mom., som skall täckas i enlighet med 46 § 5 mom. inom en viss tid, dock högst tio år (täckningsunderskott).

En förutsättning för att Försäkringsinspektionen skall bevilja tillstånd är att pensionsstiftelsen gör upp en genomförbar plan för amortering av täckningsunderskottet inom en viss tid, dock högst tio år. Beviljandet av tillståndet och längden på den utsatta tiden skall grunda sig på pensionsstiftelsens bedömning av den genomsnittliga höjning av premienivån som amorteringen av täckningsunderskottet kommer att medföra. Planen skall finnas tillgänglig för personer som hör till verksamhetskretsen, för dem som fått fribrev samt för pensionstagarna.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de grunder som används vid beräkning av pensionsansvaret för A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningar. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om hur tryggande och aktsamhet skall beaktas i beräkningsgrunderna och om valet av variabler och antaganden som används vid beräkning av pensionsansvaret.

44 a § (19.5.2006/391)

Den räntesats som används vid beräkning av A-pensionsstiftelsers och AB-pensionsstiftelsers A-avdelningars pensionsansvar skall väljas på ett aktsamt sätt.

Vid fastställandet av en maximiräntesats i enlighet med 4 mom. skall marknadsavkastningen på långfristiga statsobligationer eller andra långfristiga obligationer med låg kreditrisk beaktas.

Utan hinder av vad som bestäms i 4 mom. kan, på ansökan av pensionsstiftelsen, till räntesats för beräkning av en A-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar med Försäkringsinspektionens tillstånd väljas en större räntesats än den maximiräntesats som avses i 4 mom. enligt nivån på avkastningen av de tillgångar som täcker pensionsansvaret genom att den minskas tillräckligt med avseende på säkerheten. I så fall skall också nivån på avkastningen från placeringen av framtida premier beaktas. Avkastningsnivån korrigeras så att den motsvarar avkastningen av framtida placeringar till den del som de placeringar som täcker pensionsansvaret är kortvarigare än pensionsansvaret. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om den ansökan som avses i detta moment.

Social- och hälsovårdsministeriet fastslår genom förordning maximiräntesatsen för beräkning av pensionsansvaret.

45 §

Arbetsgivaren ska minst en gång var fjärde månad betala understödsavgifter till en B-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses B-avdelning eller ställa säkerheter för täckande av ansvarsunderskottet minst så att de tillsammans med B-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens B-avdelnings övriga intäkter är tillräckliga för att täcka de betalningar som har föranletts av pensionerna, pensionsstiftelsens eller dess B-avdelnings övriga kostnader samt den årliga förändringen i pensionsansvaret. (20.3.2015/322)

Arbetsgivaren skall betala understödsavgifter till en A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning eller årligen ställa godtagbara säkerheter för täckande av ansvarsunderskottet minst så att de tillsammans med A-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens A-avdelnings övriga tillgångar och säkerheter är tillräckliga för att täcka pensionsansvaret enligt 47 eller 146 §.

De i 1 och 2 mom. avsedda understödsavgifterna skall erläggas i form av pengar till minst det belopp som behövs för att upprätthålla pensionsstiftelsens likviditet.

Om solvenskapitalet i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning överskrider solvenskapitalets maximibelopp enligt 48 c § 2 mom., kan den överskjutande delen under de förutsättningar som anges i den paragrafen med Finansinspektionens samtycke återbetalas till arbetsgivaren. I en AB-pensionsstiftelse är ett villkor för återbetalning att A-avdelningens pensionsansvar är täckt enligt 47 §. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs det vid behov om att vissa poster lämnas obeaktade i solvenskapitalet när den överskjutande delen uppskattas, och att värdet av vissa tillgångar beräknas med avvikelse från deras gängse värde. (20.3.2015/322)

Om en A-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings tillgångar enligt 46 § och med stöd av den meddelade bestämmelser och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas varaktigt täcka beloppet av ansvaret enligt 47 § och tillgångarna i sin helhet beräknas överskrida beloppet av pensionsstiftelsens pensionsansvar och övriga skulder, får de mot skillnaden svarande tillgångarna med Finansinspektionens samtycke återbetalas till arbetsgivaren. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs det vid behov om att värdet av vissa tillgångar som hör till täckningen beräknas med avvikelse från det gängse värdet vid uppskattningen av övertäckningen. Till följd av återbetalningen får ansvarsunderskott inte kvarstå i en A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelning. I en AB-pensionsstiftelse är ett villkor för återbetalningen att solvenskapitalet i AB-pensionsstiftelsens B-avdelning överskrider solvenskapitalets maximibelopp enligt 48 c § 2 mom.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. Försäkringsinspektionen kan vid behov meddela anvisningar om hur de föreskrifter som vederbörande ministerium med stöd av denna paragraf har meddelat skall tillämpas på en pensionsstiftelse samt om ansökan enligt denna paragraf och om de uppgifter som skall lämnas i ansökan. (29.1.1999/85)

46 §

1 mom. har upphävts genom L 20.3.2015/322. (20.3.2015/322)

Vid täckandet av pensionsansvarets bruttobelopp skall pensionsstiftelsen se till att de tillgångar och förbindelser som hör till täckningen är säkra, ger god avkastning och är likvida samt att de är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning.

Pensionsstiftelsen skall täcka pensionsansvarets bruttobelopp med sådana tillgångsslag som anges nedan i denna paragraf och som, värderade till gängse värde på sådana grunder som Försäkringsinspektionen har fastställt, räcker till för att täcka pensionsansvaret från vilket följande poster först har dragits av:

1) återförsäkrarens andel högst till ett belopp som godkänns av Försäkringsinspektionen,

2) fordringar som baserar sig på regressrätt, samt

3) andra poster som av särskilda skäl får dras av i de fall som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

(19.5.2006/391)

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl föreskriva att vissa tillgångar som hör till täckningen skall värderas med avvikelse från deras gängse värde. (19.5.2006/391)

Täckningen av pensionsansvaret skall, enligt vad som bestäms i 47 b–47 o §, bestå av

1) masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument,

2) lånefordringar och andra fordringar som baserar sig på skuldförbindelser,

3) aktier och andra andelar med rörlig avkastning,

4) andelar i placeringsfonder och andra därmed jämförbara fondföretag,

5) fastigheter, byggnader och rättigheter i fast egendom, såsom nyttjanderätt och dispositionsrätt, samt arrenderätt på tomt, aktier och andelar i fastighetssammanslutningar; rätt till vattenkraft som utnyttjas av ett vattenkraftverk förutsatt att inteckning har fastställts till säkerhet för rätten att använda vattenkraft, fordringar under byggnadstiden på en sådan fastighetssammanslutning som äger tillgångar som avses i denna punkt och i vilken pensionsstiftelsen har absolut bestämmanderätt,

6) fordringar på arbetsgivare samt andra fordringar på återförsäkrare än den andel för återförsäkraren som nämns i 3 mom. 1 punkten,

7) skattefordringar och andra fordringar på staten och andra offentliga samfund,

8) fordringar vid ansvarsfördelningen enligt 16 § i förordningen om pension för arbetstagare,

9) andra materiella nyttigheter än de tillgångar som avses i punkt 5,

10) pengar och banktillgodohavanden, insättningar i kreditinstitut och andra institut som har rätt att ta emot insättningar,

11) resultatregleringar, såsom upplupna räntor och upplupna hyror och andra inkomstrester samt utgiftsförskott, eller

12) ansvarsunderskott för vilket har det ställts en säkerhet som godkänns som täckning.

(19.5.2006/391)

Försäkringsinspektionen kan på pensionsstiftelsens ansökan som täckning för pensionsansvarets bruttobelopp godkänna även andra än i 5 mom. nämnda tillgångar och förbindelser, vilka med hänseende till deras kvalitet och säkerhet kan likställas med de tillgångar som avses i 5 mom. (19.5.2006/391)

Vad i denna lag föreskrivs om fastigheter och byggnader samt om de rättigheter som avses i 5 mom. 5 punkten tillämpas på sådana tillgångar också när de ägs av en fastighetssammanslutning som har hemort i en EES-stat och som pensionsstiftelsen har bestämmanderätt i, på samma sätt som om tillgångarna ägdes direkt av pensionsstiftelsen. Vad som föreskrivs i detta moment gäller också en fastighetssammanslutning som har hemort i en EES-stat och som pensionsstiftelsen har bestämmanderätten i tillsammans med en annan eller flera andra pensionsstiftelser som hör till samma arbetsgivare eller till arbetsgivare som hör till samma koncern eller som Försäkringsinspektionen på pensionsstiftelsens ansökan jämställer med en sådan fastighetssammanslutning som avses i detta moment. (19.5.2006/391)

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om lokalisering av de tillgångar och förbindelser som hör till täckningen för pensionsansvaret, begränsning av valutarisken och ordnande av valutarörelsen, användning av derivatavtal som täckning, värdering av säkerheterna samt betydelsen av säkerheter då de förbindelser som säkerheterna hänför sig till beaktas i täckningen. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov också närmare föreskrifter om när ett omsättningssystem som tillämpas i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan jämställas med en fondbörs, när en sammanslutning kan jämställas med en fastighetssammanslutning, en depositionsbank eller ett försäkringsbolag, när fondandelar får beaktas i täckningen av bruttobeloppet av pensionsansvaret och när de tillgångar som avses i 47 m § 1 mom. 2 punkten får beaktas i täckningen. (19.5.2006/391)

9 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/898. (19.12.2008/898)

Täckningen av pensionsstiftelsens pensionsansvar skall förtecknas så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare. (19.5.2006/391)

46 a § (24.3.2017/167)

Med en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämställs vid tillämpningen av 47 b–47 d, 47 f, 47 h–47 j och 47 l–47 o § också sådana medlemsstater i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

47 §

En A- och AB-pensionsstiftelse skall täcka sitt pensionsansvar som följer av frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner. Från pensionsansvaret kan härvid avdras den icke-amorterade delen av det täckningsunderskott som avses i 44 § 2 mom. (19.5.2006/391)

På täckande av det pensionsansvar som avses i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt vad 46 § 2–6 mom. föreskriver om täckning av pensionsansvarets bruttobelopp. Bestämmelsen om fordringar på den ansvarsfördelning som avses i 5 mom. 8 punkten i nämnda paragraf skall dock inte tillämpas. Av täckningen skall 75 procent utgöras av sådana tillgångar och förbindelser som avses i 46 § 3 mom. (8.12.2006/1116)

3 mom. har upphävts genom L 19.5.2006/391. (19.5.2006/391)

Täckningen av pensionsstiftelsens pensionsansvar skall förtecknas så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare. (29.1.1999/85)

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om tillämpningen av denna paragraf och av de bestämmelser som meddelats med stöd av den. (29.1.1999/85)

47 a § (29.1.1999/85)

En pensionsstiftelses styrelse skall göra upp en plan för placeringen av stiftelsens tillgångar (placeringsplan). Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringsplanen.

En A-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings placeringsplan skall innehålla riktlinjer för placeringspolitiken. Riktlinjerna skall ofördröjligen ses över efter varje väsentlig förändring av placeringspolitiken och minst vart tredje år. Riktlinjerna för placeringspolitiken skall innehålla en redogörelse för metoderna för mätning av placeringsrisker och för riskkontroll och den strategi som A-pensionsstiftelsen och AB-pensionsstiftelsen i fråga om en A-avdelning följt vid fördelningen av sina placerade tillgångar med beaktande av pensionsåtagandenas art och varaktighet. (19.5.2006/391)

47 b § (19.5.2006/391)

Pensionsansvarets hela bruttobelopp kan täckas med

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en EES-stat, landskapet Åland eller en internationell sammanslutning där åtminstone en av medlemmarna är en EES-stat,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan kommun, samkommun, församling som fungerar som ett offentligt samfund eller något annat sådant med dessa jämställbart regionalt offentligt samfund som är beläget i en EES-stat och som har skatteuppbördsrätt eller vars medlemmar har skatteuppbördsrätt,

3) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en sådan depositionsbank eller ett sådant försäkringsbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat, eller en annan sammanslutning som Försäkringsinspektionen jämställer med en sådan depositionsbank eller ett sådant försäkringsbolag som avses ovan,

4) fondandelar i placeringsfonder vilka enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i tillgångsslag enligt denna paragraf och vilka grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat och har hemort i en EES-stat,

5) fondandelar i andra med placeringsfonder jämställbara fondföretag som står under offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i en EES-stat och enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de tillgångsslag som avses i denna paragraf, och

6) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser eller fondandelar som avses i 1–5 punkten.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar enligt 1 mom. 4 och 5 punkten till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp.

47 c § (19.5.2006/391)

Högst 50 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får bestå av

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett annat kreditinstitut under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat än en sådan depositionsbank som avses i 47 b § 1 mom. 3 punkten eller en annan sammanslutning som med stöd av samma punkt jämställs med en sådan depositionsbank,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är en sammanslutning som har hemort i en EES-stat och vars aktier eller andelar omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat,

3) skuldförbindelser som omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat och i vilka gäldenären är en annan sammanslutning än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten eller i 47 b § 1 mom. 1–3 punkten, och

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som avses i 1–3 punkten.

47 d § (19.5.2006/391)

Högst 50 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får bestå av

1) aktier och andelar i sådana sammanslutningar som har hemort i en EES-stat och vilkas aktier eller andelar omsätts på en reglerad marknad i en EES-stat, dock inte aktier och andelar i fastighetssammanslutningar,

2) förbindelser som emitterats av i 1 punkten avsedda sammanslutningar och som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser,

3) fondandelar i placeringsfonder vilka enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i tillgångsslag enligt 47 b eller 47 c § eller enligt denna paragraf och vilka grundats av ett fondbolag under offentlig tillsyn som fått koncession i en EES-stat och har hemort i en EES-stat,

4) fondandelar i andra med placeringsfonder jämställbara fondföretag som står under offentlig tillsyn i en EES-stat, har hemort i en EES-stat och enligt sina stadgar placerar sina tillgångar i de tillgångsslag som avses i 47 b eller 47 c § eller i denna paragraf, och

5) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av aktier, andelar, förbindelser eller fondandelar som avses i 1–4 punkten.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om upptagandet av fondandelar enligt 1 mom. 3 och 4 punkten till täckningen för pensionsansvarets bruttobelopp.

47 e § (24.3.2017/167)

47 e § har upphävts genom L 24.3.2017/167.

47 f § (19.5.2006/391)

Högst 25 procent av pensionsansvarets bruttobelopp får täckas med tillgångar och förbindelser som är placerade i ett enskilt objekt, om det är fråga om placering i

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är ett offentligt samfund som avses i 47 b § 1 mom. 2 punkten eller ett kreditinstitut som avses i 47 c § 1 punkten, eller

2) en placeringsfond som avses i 47 b § 1 mom. 4 och 5 punkten eller 47 d § 1 mom. 3 och 4 punkten eller ett därmed jämställbart fondföretag.

Med skuldförbindelserna enligt 1 mom. 1 punkten jämställs skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av nämnda skuldförbindelser.

Om en i 1 mom. avsedd sammanslutnings aktier eller andelar noteras på en reglerad marknad, skall man vid tillämpning av maximigränsen också sammanräkna aktierna och andelarna i sammanslutningen och de förbindelser som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser.

47 g § (24.3.2017/167)

47 g § har upphävts genom L 24.3.2017/167.

47 h § (19.5.2006/391)

Högst 5 procent av pensionsansvarets bruttobelopp får täckas med tillgångar och förbindelser som är placerade i ett enskilt objekt i aktier och andelar i en och samma sammanslutning som avses i 47 d § 1 mom. 1 och 2 punkten och i sådana förbindelser som har sämre förmånsrätt än sammanslutningens övriga förbindelser.

Tillsammans med de tillgångsslag som avses i 1 mom. får sammanlagt högst en andel av täckningen som motsvarar 10 procent av pensionsansvarets bruttobelopp utgöras av

1) skuldförbindelser i en och samma sammanslutning vilka saknar säkerhet eller för vilka säkerheten utgörs av tillgångar enligt 1 mom., och

2) skuldförbindelser som ingåtts av andra gäldenärer och för vilka säkerheten utgörs av en och samma sammanslutnings tillgångar enligt 1 mom. eller 1 punkten.

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. får av de tillgångar och förbindelser som utgör täckningen sammanlagt högst 10 procent vara placerade i sådana skuldförbindelser i en och samma sammanslutning som avses i 47 c § 3 punkten.

47 i § (19.5.2006/391)

Av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för pensionsansvarets bruttobelopp får en andel som motsvarar högst 25 procent av bruttobeloppet vara placerade i sådana tillgångar enligt 47 b–47 e § vilkas värde huvudsakligen grundar sig på arbetsgivarens verksamhet. Högst 15 procent av pensionsansvarets bruttobelopp får dock därvid vara placerade i ett objekt som utgör en funktionell helhet.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från bestämmelserna i 1 mom.

47 j § (19.5.2006/391)

Vid tillämpningen av maximigränserna enligt 47 c, 47 d, 47 f, 47 h och 47 i § skall också de placeringar sammanräknas som riktar eller hänför sig till en annan sammanslutning som hör till samma koncern som sammanslutningen i fråga.

47 k § (8.12.2006/1116)

47 k § har upphävts genom L 8.12.2006/1116.

47 l § (8.12.2006/1116)

Bestämmelserna i 47 b–47 j § tillämpas vid täckandet av 75 procent av en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar enligt 47 § 2 mom.

47 m § (19.5.2006/391)

En annan del än den del av täckningen för en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar som avses i 47 § 2 mom. tredje meningen får förutom vad som föreskrivs i 47 b–47 j § utgöras av (8.12.2006/1116)

1) skuldförbindelser i vilka arbetsgivaren är gäldenär och för vilka det inte har ställts säkerhet som är oberoende av arbetsgivaren enligt 47 b–47 e § samt arbetsgivarens aktier och andelar som noterats på en reglerad marknad i en EES-stat till sammanlagt högst 10 procent av pensionsansvarets bruttobelopp, och

2) andra tillgångar och förbindelser.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de förutsättningar och begränsningar enligt vilka sådana tillgångar som avses i 1 mom. 2 punkten får upptas till täckning.

47 n § (19.5.2006/391)

Högst 30 procent av de tillgångar och förbindelser som utgör täckning för en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvars bruttobelopp får vara denominerade i en annan valuta än euro eller vara sådana tillgångar och förbindelser som inte är fullständigt skyddade mot valutakursförändringar.

47 o § (19.5.2006/391)

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en pensionsstiftelse för viss tid bevilja tillstånd att överskrida den maximigräns som föreskrivs i 47 c–47 h och 47 m §.

48 § (20.7.2012/443)

48 § har upphävts genom L 20.7.2012/443.

48 a § (20.7.2012/443)

Med en B-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses B-avdelnings solvenskapital avses det belopp med vilket tillgångarna för verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare och andra därmed jämförbara förbindelser och säkerheter överskrider de skulder och andra därmed jämförbara förbindelser som uppkommer i denna försäkringsverksamhet, på det sätt som föreskrivs i 2–7 mom. och närmare bestäms med stöd av 7 mom. Vid beräkningen av pensionsansvaret beaktas inte det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten.

Till en pensionsstiftelses solvenskapital hänförs följande poster:

1) eget kapital som bildats av överskott för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

2) de reserver som avses i 5 kap. 15 § i bokföringslagen (1336/1997),

3) tilläggsförsäkringsansvaret,

4) skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden i balansräkningen, om den är positiv, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär,

5) en post som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt och som uppgår till högst 4 procent av lönesumman för dem som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, förutsatt att posten uppfyller kraven enligt 48 g §,

6) på ansökan av pensionsstiftelsen och med Finansinspektionens samtycke övriga poster som kan jämställas med de poster som nämns i 1–5 punkten.

I en AB-pensionsstiftelse kan de poster som avses i 2 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten hänföras till solvenskapitalet till den del de enligt pensionsstiftelsens bokföring hör till B-avdelningen eller ingår i B-avdelningens tillgångar.

Från solvenskapitalet avdras

1) förlusten för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

2) skillnaden mellan bokföringsvärdena i balansräkningen och tillgångarnas gängse värden, om den är positiv,

3) alla med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten ska anses sannolik.

I en AB-pensionsstiftelse avdras de i 4 mom. uppräknade posterna från solvenskapitalet till den del de enligt pensionsstiftelsens bokföring ingår i balansräkningen för B-avdelningen eller hör till B-avdelningens förpliktelser.

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning bestämma att skuldförbindelser som avses i 2 mom. 4 punkten och 4 mom. 2 punkten och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument i en pensionsstiftelses solvenskapital kan värderas med avvikelse från deras gängse värde.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de poster som ska hänföras till och de som ska dras av från solvenskapitalet.

48 b § (20.7.2012/443)

Solvensgränsen för en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare fastställs så att den riskteoretiskt motsvarar behovet av solvenskapital för ett år, med beaktande av de risker som hänför sig till försäkringsrörelsen och placeringarna. Närmare bestämmelser om beräkning av solvensgränsen finns i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015). (20.3.2015/322)

Kravet på minimikapital för en pensionsstiftelse är en tredjedel av solvensgränsen.

48 c § (20.7.2012/443)

Pensionsstiftelsen ska överföra det årliga resultatet av placeringsverksamheten till det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten. Pensionsstiftelsen kan dessutom från en A-avdelning överföra övertäckning enligt 6 § till tilläggsförsäkringsansvaret. Efter överföringen av resultatet av placeringsverksamheten och övertäckningen kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas eller ansvar upplösas genom understödsavgifter så som bestäms i 2–7 mom. Pensionsstiftelsen kan upplösa tilläggsförsäkringsansvar också som en återbetalning av den överskjutande delen av solvenskapitalet så som anges i 45 § 4 mom.

Maximibeloppet av pensionsstiftelsens solvenskapital är solvensgränsens tredubbla belopp, dock minst femtio procent av pensionsansvaret, minskat med tilläggsförsäkringsansvaret. Tilläggsförsäkringsansvaret kan utökas genom understödsavgifter upp till solvenskapitalets maximibelopp. (20.3.2015/322)

Tilläggsförsäkringsansvaret kan upplösas för sänkning av understödsavgifterna så att solvenskapitalet efter upplösningen överskrider solvensgränsen minst 1,3 gånger. (20.3.2015/322)

Tilläggsförsäkringsansvaret för en pensionsstiftelse vars solvenskapital överskrider solvensgränsen högst 1,3 gånger efter tillämpningen av 1 och 3 mom. och uppgår till minst samma belopp som solvensgränsen kan upplösas för sänkning av understödsavgifterna i motsvarande grad som arbetspensionsförsäkringsbolagen med stöd av 169 § i lagen om pension för arbetstagare kan bevilja nedsatta försäkringspremier på grundval av sin placeringsverksamhet. Grunderna för upplösningen ingår i de grunder för beräkning av pensionsansvaret som meddelats med stöd av 166 § i den lagen. (20.3.2015/322)

Tilläggsförsäkringsansvaret för en pensionsstiftelse vars solvenskapital underskrider solvensgränsen får inte upplösas för sänkning av understödsavgifterna. Om solvensen inte kan stärkas på något annat sätt, ska tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom understödsavgifter. Om solvenskapitalet dock underskrider solvensgränsen efter en överföring av förluster i placeringsverksamheten enligt 1 mom., ska tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom understödsavgifter så att det når upp till solvensgränsen.

Tilläggsförsäkringsansvaret för en pensionsstiftelse vars solvenskapital för andra året i följd överskrider solvenskapitalets maximibelopp ska från och med det året upplösas för sänkning av understödsavgifterna med ett årligt belopp som motsvarar en tredjedel av det belopp med vilket pensionsstiftelsens solvenskapital överskrider maximibeloppet. Om överskridningen av solvenskapitalets maximibelopp kan betraktas som bestående, ska pensionsstiftelsen organisera sin verksamhet så att solvenskapitalet underskrider maximibeloppet.

Vid tillämpningen av denna paragraf avdras från solvenskapitalet den post enligt 48 a § 2 mom. 5 punkten som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt.

48 d § (20.7.2012/443)

1 mom. har upphävts genom L 3.6.2016/412. (3.6.2016/412)

En pensionsstiftelse vars solvenskapital underskrider solvensgränsen ska utan dröjsmål för godkännande tillställa Finansinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionsstiftelsen. Planen för återställande av en sund finansiell ställning ska visa att pensionsstiftelsens solvenskapital genom en ökning av understödsavgifterna eller på något annat sätt inom ett år, eller av särskilda skäl med tillstånd av Finansinspektionen inom högst två år, överskrider solvensgränsen.

En pensionsstiftelse vars solvenskapital underskrider kravet på minimikapital ska utan dröjsmål för godkännande tillställa Finansinspektionen en plan för kortfristig finansiering. Finansieringsplanen ska visa att pensionsstiftelsens solvenskapital genom en ökning av understödsavgifterna eller på något annat sätt inom tre månader överskrider kravet på minimikapital. Om de åtgärder som anges i finansieringsplanen inte har vidtagits inom denna tid, kan Finansinspektionen av synnerligen vägande skäl förlänga tiden med högst tre månader.

Finansinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om uppgörandet och inlämnandet av de planer som avses i 2 och 3 mom. (3.6.2016/412)

48 e § (20.3.2015/308)

Om en pensionsstiftelse som bedriver frivillig tilläggspensionsverksamhet står för åtagandet att täcka en biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning på placeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna, ska pensionsstiftelsen utöver pensionsansvaret ständigt ha en tillräcklig kapitalbas för att uppfylla det sammanräknade minimikapitalkravet som i enlighet med 83 v–83 y § i lagen om försäkringskassor (1164/1992) beräknats för olika försäkringsklasser (kapitalbasens minimibelopp).

Kapitalbasen ska motsvara typen av risk och tillgångarnas sammansättning i samtliga tilläggspensionsarrangemang. De tillgångar som hör till kapitalbasen får inte vara bundna vid förutsebara ansvarsförbindelser.

Till pensionsstiftelsens kapitalbas enligt 1 mom. hänförs följande poster:

1) fonderna för bundet och fritt eget kapital,

2) eget kapital som bildats av överskott från räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

3) den avskrivningsdifferens som upptagits i balansräkningen med stöd av 5 kap. 12 § 1 mom. i bokföringslagen samt de frivilliga reserver som avses i 15 § i det kapitlet, samt

4) den positiva skillnaden mellan tillgångarnas verkliga värden och bokföringsvärden i balansräkningen, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär.

Från pensionsstiftelsens kapitalbas enligt 1 mom. ska följande poster dras av:

1) räkenskapsperiodens förlust och förlusten från tidigare räkenskapsperioder,

2) den positiva skillnaden mellan tillgångarnas bokföringsvärden och verkliga värden i balansräkningen,

3) den andel av anskaffningsutgiften för immateriella tillgångar som inte har upptagits som kostnad i resultaträkningen,

4) alla med skulder jämställbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten ska anses sannolik, samt

5) eventuell maximal förlust som derivatavtal kan orsaka pensionsstiftelsen.

Finansinspektionen får av särskilda skäl förbjuda pensionsstiftelsen att delvis eller helt och hållet hänföra poster som avses i 3 mom. 4 punkten till stiftelsens tillgångar enligt 1 mom.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1) vilka poster som ska hänföras till eller dras av från kapitalbasen, och

2) hur de beräkningar som gäller uppfyllandet av kraven på kapitalbasen ska göras och när beräkningarna ska ges in.

48 f § (27.3.2009/174)

Om en pensionsstiftelse står för åtagandet att täcka en biometrisk risk eller garanterar en viss avkastning på placeringsverksamheten eller en viss nivå på förmånerna enligt 48 e §, ska inte 45 § 2 eller 5 mom. i denna lag tillämpas på tilläggspensionsarrangemanget.

48 g § (20.3.2015/308)

Om beloppet av en pensionsstiftelses kapitalbas enligt 48 e § 2 och 3 mom. understiger kapitalbasens minimibelopp enligt 48 e § 1 mom., ska pensionsstiftelsen utan dröjsmål för godkännande till Finansinspektionen ge in en plan för återställande av en sund finansiell ställning. Av planen ska det framgå hur pensionsstiftelsen inom ett år ska uppfylla minimikapitalkravet.

48 h § (3.6.2016/412)

En förutsättning för att en pensionsstiftelse ska kunna hänföra den post enligt 48 a § 2 mom. 5 punkten som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt till solvenskapitalet är att pensionsstiftelsen i risk- och solvensbedömningen enligt 25 a § beskriver vad som eftersträvas genom posten, vilka konsekvenser posten har för pensionsstiftelsens placeringsplan, solvens, placeringsfördelning och avkastningsförväntningar samt i vilka situationer solvensen förstärks genom understödsavgifter eller sänkningar av understödsavgifterna begränsas.

Den post som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt ska dimensioneras med beaktande av det genomförbara mål som uppställts för den. Pensionsstiftelsen ska följa hur de mål som uppställts för användningen av posten uppnås. Pensionsstiftelsen kan inte hänföra posten till sitt solvenskapital om pensionsstiftelsens verksamhet inte motsvarar de mål som uppställts för användningen av posten.

Om en post som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt har hänförts till solvenskapitalet ska pensionsstiftelsen följa förhållandet mellan sin solvens och den genomsnittliga solvensnivån för arbetspensionssystemet. Om pensionsstiftelsens solvens försvagas i förhållande till den genomsnittliga nivån för solvensen inom arbetspensionssystemet så att avvikelsen i betydande grad ökar riskerna för pensionsstiftelsens verksamhet, ska pensionsstiftelsen begränsa användningen av tilläggsförsäkringsansvaret för att sänka understödsavgifterna eller stärka solvenskapitalet genom tilläggsavgifter.

Av en pensionsstiftelses solvenskapital ska det belopp som motsvarar solvensgränsen bestå av andra poster än den som nämns i 1 mom. Finansinspektionen kan dock tillåta att denna post i två års tid hänförs till solvenskapitalet i de situationer som avses i 28 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar även om solvenskapitalet underskrider solvensgränsen.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om hur en post som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt ska följas och beaktas i risk- och solvensbedömningen.

7 kap

Informationsbestämmelser, utbetalning av förmån och begränsning av pensionsstiftelsens ansvar (19.5.2006/391)

49 §

Stadgandena i denna paragraf tillämpas på andra än lagstadgade förmåner.

49 a § (19.5.2006/391)

En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning skall för kännedom tillställa de personer som hör till dess verksamhetskrets och de personer som fått fribrev samt vid behov deras företrädare pensionsstiftelsens stadgar, som skall ange omfattningen av deras pensionsrätt, förutsättningarna och valmöjligheterna i anslutning till erhållandet av förmånerna samt inom skälig tid väsentlig information om ändringar av reglerna för pensionssystemet.

En A-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses A-avdelning skall varje år ge de personer som hör till verksamhetskretsen och de personer som fått fribrev en redogörelse för pensionsstiftelsens finansiella ställning.

Varje pensionstagare skall, vid pensionsavgång eller när andra förmåner skall betalas ut, få utförlig information om de pensionsförmåner och andra förmåner som pensionstagaren har rätt till. Vidare skall varje pensionstagare och vid behov hans eller hennes företrädare inom skälig tid få information om väsentliga ändringar av reglerna för pensionssystemet.

49 b § (19.5.2006/391)

De personer som hör till verksamhetskretsen, de personer som fått fribrev och pensionstagarna samt vid behov deras företrädare skall på begäran få

1) bokslut och årsredovisning och, om pensionsstiftelsen ansvarar för fler än ett pensionssystem, bokslutet och årsredovisningen för vart och ett av pensionssystemen,

2) riktlinjerna för placeringspolitiken.

De personer som hör till verksamhetskretsen och de personer som fått fribrev skall på begäran få utförlig information om

1) målnivån för pensionsförmånerna,

2) förmånernas nivå när försäkringsförhållandet upphör, och

3) de regler som gäller för överföringen av pensionsrättigheter till en annan pensionsanstalt när försäkringsförhållandet upphör till följd av att anställningsförhållandet upphör.

De personer tillhörande verksamhetskretsen som omfattas av en rörelseöverlåtelse skall på begäran få utförlig information om beloppet av den intjänade pensionsförmånen, överföringen av förmånerna och sina rättigheter vid överlåtelsen.

50 §

En ansökan om förmån skall vara skriftlig. Sökanden skall till pensionsstiftelsen lämna in sådana handlingar och uppgifter som behövs som grund för bedömningen av pensionsstiftelsens ansvar och som skäligen kan krävas av honom, med beaktande också av pensionsstiftelsens möjligheter att skaffa utredning.

Arbetsgivaren är skyldig att ge pensionsstiftelsen alla de uppgifter som behövs för verkställande av denna lag.

Försäkrings- eller pensionsanstalten är skyldig att på begäran för en samordning av pensionerna avgiftsfritt tillställa pensionsstiftelsen alla på avgörandet i föreliggande ärende inverkande uppgifter som de har i sin besittning.

51 §

Är en pensionssökande minderårig eller är han på grund av sjukdom eller annan orsak oförmögen att själv söka pension och saknar han förmyndare eller god man, kan en av pensionsstiftelsen godkänd annan person som huvudsakligen har hand om honom, i egenskap av intressebevakare föra hans talan i ett ärende som gäller pension enligt denna lag.

Under de förutsättningar som 1 mom. stadgar kan pensionsstiftelsen betala ut pension till en nära anhörig till pensionstagaren eller till en annan person.

52 §

Pensionstagaren är skyldig att till pensionsstiftelsen anmäla sådana ändringar som inverkar på hans rätt att erhålla pension eller på pensionens belopp.

Pensionsstiftelsen kan av pensionstagaren kräva utredning över omständigheter som påverkar pensionens belopp och utredning över att han fortfarande uppfyller villkoren för erhållande av pension. Har pensionstagaren inte tillställt pensionsstiftelsen nämnda utredning inom en av pensionsstiftelsen utsatt skälig tid, kan pensionsstiftelsen besluta att utbetalningen av pensionen skall avbrytas till dess utredningen inlämnats.

53 §

Pension betalas inte retroaktivt för längre tid än sex månader före månaden efter den då ansökan om pension lämnades in eller för en tid som är längre än denna och som föreskrivs i pensionsstiftelsens stadgar.

Ansökan om någon annan förmån än pension skall för att rätten till den inte skall gå förlorad göras inom sex månader efter att rätten uppkom, om inte en längre tid föreskrivs i pensionsstiftelsens stadgar. En förmån kan dock helt eller delvis beviljas också på en försenad ansökan, om det måste anses oskäligt att förvägra den.

54 § (29.1.1999/85)

Pensionsstiftelsen har rätt att som ett engångsbelopp betala ut ålders- eller familjepension eller på fribrev baserad invalidpension som är mindre än 20 euro i månaden och med pensionstagarens samtycke mindre än 40 euro i månaden. Engångsbetalningen skall räknas ut enligt de grunder som Försäkringsinspektionen bestämmer, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.

55 §

När det uppstår dröjsmål med utbetalningen av pension eller annan förmån skall pensionsstiftelsen betala den försenade pensionen eller andra förmånen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen av förmånen beräknad per år skall motsvara den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen och den skall räknas för varje dag av dröjsmålstiden. Dröjsmålstiden anses börja när tre kalendermånader har förflutit från utgången av den kalendermånad då den försäkrade till pensionsstiftelsen har lämnat in ansökan samt de handlingar och upplysningar som nämns i 50 §. Förhöjningen av ett förmånsbelopp som på basis av samma beslut skall betalas senare skall dock räknas från förfallodagen.

Om en förmån som avses i 1 mom. av skäl som beror på förmånstagaren inte har kunnat betalas i rätt tid är pensionsstiftelsen inte skyldig att betala förmånen förhöjd för en längre tid än från den dag då hindret, enligt vad pensionsstiftelsen känner till, har upphört. Om betalningen av en förmån försenas till följd av en lagbestämmelse, på grund av ett avbrott i de allmänna kommunikationerna eller i den allmänna betalningsrörelsen eller till följd av något liknande övermäktigt hinder, är pensionsstiftelsen inte skyldig att betala förmånen förhöjd för det dröjsmål som orsakas av ett sådant hinder. En förmånsförhöjning som understiger fem euro behöver inte betalas. (30.12.1998/1210)

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

56 §

Om inte något annat föreskrivs i pensionsstiftelsens stadgar, har den som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets inte rätt till invalidpension med anledning av en sådan sjukdom som tydligt framträtt före arbetsförhållandets inledande eller med anledning av sådant lyte eller sådan skada som har uppstått före nämnda tidpunkt. Denna begränsning gäller dock inte om arbetsförhållandet varat minst två år utan avbrott.

57 §

Om den som ansöker om en förmån eller hans ombud svikligen har gett pensionsstiftelsen oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för erhållande av en förmån enligt pensionsstiftelsens stadgar eller för förmånens storlek, kan förmånen förvägras eller nedsättas enligt vad som med beaktande av förhållandena är skäligt.

58 §

Pensionsstiftelsen är fri från ansvar gentemot en försäkrad eller en förmånstagare som uppsåtligen har framkallat försäkringsfallet.

Har en person som hör till verksamhetskretsen eller en annan förmånstagare framkallat försäkringsfallet genom grovt vållande, kan en förmån som tillkommer honom förvägras eller sänkas eller utbetamhingen av en redan beviljad förmån avbrytas, enligt vad som med beaktande av förhållandena är skäligt.

Vad 2 mom. stadgar skall tillämpas också då en person som hör till verksamhetskretsen utan godtagbart skäl vägrat gå med på undersökning eller vård som föreskrivs av en läkare som pensionsstiftelsen anvisar, med undantag för åtgärder som medför allvarlig skada för hälsan.

59 §

Pensionsstiftelsen får inte för att befrias från ansvar åberopa 58 § 1 mom., om en person som hör till verksamhetskretsen eller en annan förmånstagare var i den ålder eller i ett sådant sinnestillstånd att han inte kunnat dömas till straff för brott eller om en person som hör till verksamhetskretsen eller en annan förmånstagare i syfte att förhindra person- eller egendomsskada handlat under sådana förhållanden att åtgärden kan anses vara försvarlig.

60 §

Om pensionstagaren skall avtjäna frihetsstraff på straffanstalt eller blir intagen i tvångsinrättning, kan betalningen av pensionen för denna tid helt eller delvis inställas eller på framställning av socialnämnden betalas till nämnden för att användas för framtida försörjning av de anhöriga som pensionstagaren underhåller och vilkas uppehälle han enligt lag är skyldig att sköta.

61 § (6.6.2003/421)

Tilläggspensionsförmån enligt det frivilliga tilläggspensionssystemet och annan förmån till pensionstagare eller andra förmånstagare skall även betalas ut till andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under samma förutsättningar som i Finland. Förmånerna kan betalas ut också till stater utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte något annat bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.

62 §

Om en person som hör till verksamhetskretsen eller en annan förmånstagare har fått större förmåner än han har varit berättigad till, skall den förmån som betalts utan grund återkrävas.

En förmån som betalts utan grund kan lämnas helt eller delvis oåterkrävd om detta anses skäligt och om utbetalningen av förmånen inte skall anses ha berott på svikligt förfarande av en person som hör till verksamhetskretsen eller förmånstagaren eller hans ombud eller om det belopp som skall återkrävas är obetydligt.

En utan grund betald förmån får återkrävas även genom att den kvittas mot förmåner som betalas framledes. Från ett förmånsbelopp får dock inte utan den till verksamhetskretsen hörande personens eller förmånstagarens samtycke dras av mer än en sjättedel av den del av förmånsbeloppet som återstår efter att på förmånen har verkställts förskottsinnehållning med stöd av lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller uppburits källskatt med stöd av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78).

L om förskottsuppbörd 418/1959 har upphävts genom L om förskottsuppbörd 1118/1996.

63 § (30.12.1998/1210)

De belopp i euro som anges i 54 § och 55 § 2 mom. skall kalenderårsvis justeras enligt det löneindex som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare. Det justerade beloppet avrundas till närmaste tio cent.

8 kap

Tillsynen över pensionsstiftelserna

64 § (19.12.2008/898)

Finansinspektionen svarar för tillsynen över pensionsstiftelserna. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen.

65 § (19.12.2008/898)

En pensionsstiftelse ska varje år inom fem månader från räkenskapsperiodens slut eller vid en senare tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer till Finansinspektionen överlämna bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisorernas utlåtande och en statistikberättelse enligt ett fastställt formulär. I lagen om Finansinspektionen (878/2008) föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få andra upplysningar.

Pensionsstiftelsen ska inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer lämna ministeriet de uppgifter om sin verksamhet som det behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

66 § (19.12.2008/898)

66 § har upphävts genom L 19.12.2008/898.

67 § (19.12.2008/898)

67 § har upphävts genom L 19.12.2008/898.

68 § (19.12.2008/898)

68 § har upphävts genom L 19.12.2008/898.

69 § (19.5.2006/391)

Anser Försäkringsinspektionen att en pensionsstiftelse är eller håller på att råka i ett sådant tillstånd att den bör upplösas, kan Försäkringsinspektionen förbjuda pensionsstiftelsen att överlåta eller pantsätta pensionsstiftelsens egendom.

Försäkringsinspektionen kan i situationer enligt 1 mom. förbjuda användningen av en A-pensionsstiftelses eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings tillgångar när de innehas av sådana kapitalförvaltare eller förvaringsinstitut som avses i 6 a §.

9 kap

Registret över pensionsstiftelser

70 §

I registret över pensionsstiftelser som förs av social- och hälsovårdsministeriet skall anmälningar som gäller pensionsstiftelser samt myndigheters beslut och tillkännagivanden om dem antecknas enligt vad denna lag stadgar.

Anmälningar till registret skall göras till ministeriet så som ministeriet bestämmer.

Var och en har rätt att få uppgifter om de anteckningar som gjorts i registret och de handlingar som hör till dem.

71 §

Om grundande av en pensionsstiftelse skall till registret över pensionsstiftelser göras en anmälan (grundanmälan), i vilken skall nämnas

1) pensionsstiftelsens namn och hur namnet uttrycks på olika språk,

2) vilken kommun i Finland som är pensionsstiftelsens hemkommun,

3) pensionsstiftelsens postadress,

4) pensionsstiftelsens verksamhetskrets,

5) pensionsstiftelsens syfte,

6) arbetsgivare som hör till pensionsstiftelsen,

7) den dag då pensionsstiftelsens stadgar fastställdes,

8) styrelsemedlemmarnas och suppleanternas samt ombudsmannens personuppgifter,

9) om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, medlemmarnas och suppleanternas personuppgifter, samt

10) vad stadgarna bestämmer om tecknandet av pensionsstiftelsens namn samt de personers personuppgifter som har rätt att teckna detta.

För fysiska personer som skall antecknas i registret anges som personuppgifter fullständigt namn, personbeteckning, adress och medborgarskap. Om en fysisk person inte har någon finsk personbeteckning, antecknas födelsedatum i registret.

Om en arbetsgivare som hör till en pensionsstiftelse som skall antecknas i registret är en juridisk person, antecknas i registret den juridiska personens firma, registernummer och det register som denna finns inskriven i.

Den anmälan som avses i denna paragraf skall undertecknas av samtliga styrelsemedlemmar.

72 §

Om det sker en förändring i något förhållande som antecknats i registret över pensionsstiftelser, skall därom utan dröjsmål göras en anmälan till registret (ändringsanmälan). Anmälan skall undertecknas av minst en styrelsemedlem eller av ombudsmannen.

Av Finansinspektionen fastställda ändringar i pensionsstiftelsens stadgar, av Finansinspektionen med stöd av 20 § 3 mom. i denna lag eller med stöd av 26 § 8 mom. och 29 § i lagen om Finansinspektionen meddelat förordnande samt förbud enligt 69 § i denna lag ska antecknas i registret utan särskild anmälan. (19.12.2008/898)

73 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall utan dröjsmål underrätta pensionsstiftelsen om att den blivit införd i registret över pensionsstiftelser och om ändringar som gjorts i detta.

74 § (14.5.2010/398)

74 § har upphävts genom L 14.5.2010/398.

75 §

Om social- och hälsovårdsministeriet finner att registrering enligt lagen inte kan ske, skall beslut fattas därom. Handlingarna skall återställas tillsammans med beslutet till pensionsstiftelsens styrelse.

76 §

Om det genom ett domstolsavgörande som vunnit laga kraft har konstaterats att ett registrerat beslut är ogiltigt eller att en viss, i registret över pensionsstiftelser antecknad uppgift annars är oriktig, skall social- och hälsovårdsministeriet avföra anteckningen ur registret. Domstolen skall tillställa ministeriet avskrift av ett lagakraftvunnet avgörande i sådana ärenden som avses här.

77 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om registret över pensionsstiftelser och hur det skall föras.

10 kap

Likvidation och upplösning

78 §

En pensionsstiftelse skall träda i likvidation och upplösas, om

1) antalet personer som hör till verksamhetskretsen inte vid utgången av de två senaste kalenderåren har uppgått till det i 3 § angivna eller i pensionsstiftelsens stadgar bestämda minimiantalet och det inte kan anses sannolikt att antalet inom de närmaste fyra månaderna kommer att stiga till detta,

2) det blir uppenbart att pensionsstiftelsen inte längre uppfyller kraven i 6 kap. i denna lag eller, när det gäller ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang, kraven i 3 kap. i lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor, eller (27.3.2009/174)

3) arbetsgivaren upphör med den verksamhet inom vilken de i pensionsstiftelsen försäkrade personerna är verksamma.

Social- och hälsovårdsministeriet kan förlänga den i 1 mom. 1 punkten föreskrivna tiden på fyra månader till högst ett år, om inte de försäkrade förmånerna äventyras därigenom.

Social- och hälsovårdsministeriet kan i det fall som avses i 1 mom. 3 punkten på ansökan samtycka till att pensionsstiftelsen fortsätter verksamheten för högst tio år åt gången, på villkor som ministeriet bestänser i sitt beslut. Om pensionsstiftelsen har fått ett tillstånd som nämns i detta moment, behåller de personer som hör till och har hört till verksamhetskretsen, pensionstagare och andra förmånstagare samt de personer vars försäkringsförhållande har upphört så som stadgas i 88 § 2 mom. inom den i samma paragraf stadgade tiden, sin rätt till pensioner och andra förmåner enligt pensionnstiftelsens stadgar. När pensionsstiftelsen har fått nämnda tillstånd skall stadgarna ändras till att motsvara de ändrade förhållandena.

Pensionsstiftelsen kan utöver vad 1 mom. stadgar besluta att pensionsstiftelsen skall träda i likvidation och upplösas.

Vad som föreskrivs i detta kapitel tillämpas också då Finansinspektionen med stöd av 26 § i lagen om Finansinspektionen har förordnat om upplösning av en pensionsstiftelse. (19.12.2008/898)

79 §

Beslut om att pensionsstiftelsen skall träda i likvidation fattas av pensionsstiftelsens styrelse eller av förvaltningsrådet om så före skrivs i pensionsstiftelsens stadgar. Likvidationen börjar då beslut därom har fattats. Pensionsstiftelsens styrelse eller förvaltningsråd kan dock i det fall som avses i 78 § 4 mom. bestämma att likvidationen skall börja vid en annan senare tidpunkt.

Om styrelsen eller förvaltningsrådet inte i ett fall som avses i 78 § 1 mom. beslutar att pensionsstiftelsen skall träda i likvidation, skall en medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet eller ombudsmannen hos social- och hälsovårdsministeriet ansöka om ett sådant beslut. Ansökan kan även göras av en revisor. Ministeriet skall utan dröjsmål vidta åtgärder för fattande av beslutet.

Ministeriet skall vidta åtgärder för att pensionsstiftelsen skall träda i likvidation även när det finner att förutsättningarna i 78 § 1 mom. föreligger och pensionsstiftelsen inte beslutat om likvidation eller ansökan som avses i 2 mom. inte har gjorts till ministernst.

79 a § (9.12.2011/1249)

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om sitt beslut varmed Finansinspektionen har förordnat att en pensionsstiftelse som bedriver tilläggspensionsverksamhet ska försättas i likvidation och upplösas.

80 §

När pensionsstiftelsens styrelse eller förvaltningsråd fattar beslut om likvidation skall det samtidigt utses åtminstone en likvidator i stället för styrelsen, förvaltningsrådet och ombudsmannen. Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att förordna ytterligare en likvidator. Om en pensionsstiftelse som trätt i likvidation saknar i registret införda behöriga likvidatorer, skall ministeriet förordna en likvidator antingen på eget initiativ eller på ansökan av en person som hör till verksamhetskretsen, arbetsgivaren, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att pensionsstiftelsen har någon som kan företräda den.

Då ministeriet beslutar att pensionsstiftelsen skall träda i likvidation, skall det samtidigt förordna åtminstone en likvidator.

Vad denna lag stadgar om styrelsen, styrelsemedlemmarna och ombudsmannen gäller i tillämpliga delar likvidatorerna, om inte något annat följer av detta kapitel.

Till likvidatorerna skall av pensionsstiftelsens tillgångar betalas ett av ministeriet godkänt arvode och kostnadsersättning. Om pensionsstiftelsens tillgångar inte räcker för betalning av arvoden och ersättningar, skall den bristande delen betalas av de tillgångar som uppbärs hos pensionsstiftelser som ersättning för försäkringsinspektionens kostnader.

Utan hinder av 32 § fortsätter revisorernas uppdrag under likvidationstiden. Har inte en pensionsstiftelse som har trätt i likvidation en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren, skall social- och hälsovårdsministeriet förordna en revisor antingen på eget initiativ eller till följd av en anmälan. Likvidatorerna är skyldiga att göra en anmälan till ministeriet om att revisor saknas. Anmälan kan också göras av någon annan person.

Vad 4 kap. stadgar om revision skall i tillämpliga delar iakttas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall dessutom innehålla ett uttalande om huruvida likvidationen enligt revisorernas mening har fördröjts i onödan.

81 §

När pensionsstiftelsen har trätt i likvidation skall likvidatorerna utan dröjsmål upprätta bokslut och verksamhetsberättelse för den tid före likvidationen för vilken bokslut ännu inte har upprättats. Därvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms om bokslut, verksamhetsberättelse och revision. (30.12.2004/1323)

Om den i 1 mom. angivna tiden även omfattar föregående räkenskapsperiod, skall för denna upprättas ett särskilt bokslut och en särskild verksamhetsberättelse. (30.12.2004/1323)

Oberoende av vad denna paragraf stadgar ansvarar varje styrelse enligt denna lag och pensionsstiftelsens stadgar för pensionsstiftelsens verksamhet för de räkenskapsperioder som avses i 1 och 2 mom.

82 §

Likvidatorerna skall utan dröjsmål anmäla likvidationsbeslutet och ett eventuellt beslut om tecknandet av pensionsstiftelsens namn till social- och hälsovårdsministeriet för att antecknas i registret över pensionsstiftelser. I anmälan skall för varje likvidator nämnas hans fullständiga namn och postadress samt var han har sin bostad. Anmälan skall undertecknas av samtliga likvidatorer.

Om social- och hälsovårdsministeriet har bestämt att pensionsstiftelsen skall träda i likvidation eller förordnat likvidatorer, skall ministeriet göra en anteckning om detta i registret.

83 §

Likvidatorerna handhar pensionsstiftelsens angelägenheter under likvidationen.

Under likvidationen skall pensionsstiftelsens namn tecknas av likvidatorn eller, om det finns flera likvidatorer, av dem tillsammans, om inte något annat har bestämts när likvidatorerna förordnades.

84 §

Likvidatorerna skall utan dröjsmål söka offentlig stämning på pensionsstiftelsens borgenärer.

85 §

Pension eller annan förmån som har förfallit till betalning under likvidationen eller därinnan skall betalas, om inte ett sådant avtal om överlåtelse av försäkringsverksamheten som avses i 88 § 1 mom. har ingåtts. En pension eller någon annan förmån som har förfallit till betalning den dag då konkurfen började eller därefter betalas av tillgångar som utgör täckning för det pensionsansvar som följer av de pensioner som börjat löpa, om pensions- eller försäkringsfallet har irfräffat före den dag då konkursen började.

86 §

Saknar pensionsstiftelsen kontanta tillgångar till kostnaderna för pensionsstiftelsens skötsel och de pensioner och andra förmåner som pensionsstiftelsen enligt 85 § skall betala, kan en pensionsstiftelse som är i likvidation uppsäga en fordran hos arbetsgivaren till betalning omedelbart efter uppsägningen. Det belopp som skall uppsägas får därvid inte överstiga det belopp som behövs för nämnda betalningar.

När ett i 88 § 1 mom. avsett avtal om överlåtelse av försäkringsverksamheten har ingåtts, kan utöver vad 1 mom. stadgar en fordran som en pensionsstiftelse i likvidation innahar sägas upp till betalning inom sex månader från uppsägningen även om en längre uppsägningstid skulle ha överenskommits.

87 § (30.12.2004/1323)

Likvidatorerna skall för varje räkenskapsperiod upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse inom fyra månader efter räkenskapsperiodens slut. Har likvidationen inte avslutats inom två år, skall de samtidigt meddela orsaken till dröjsmålet.

88 § (20.7.2012/443)

Pensioner som redan börjat löpa samt de framtida och andra förmåner enligt pensionsstiftelsens stadgar som grundar sig på före likvidationen löpande försäkringsförhållanden ska tryggas genom köp av motsvarande förmån i en annan försäkringsanstalt. Om den andel som en person som hör eller har hört till verksamhetskretsen, en pensionstagare eller en annan förmånstagare har i de tillgångar som motsvarar pensionsansvaret understiger det maximibelopp som Finansinspektionen fastställt, kan det betalas till honom eller henne som ett engångsbelopp.

En pensionsstiftelse vars upplösning har föranletts av att arbetsgivaren har upphört med sin verksamhet och försäkringsförhållandet har upphört inom ett år innan verksamheten upphörde ska trygga också de rättigheter som grundar sig på ett sådant försäkringsförhållande i enlighet med 1 mom.

Kan ett sådant avtal om köp av förmåner som avses i 1 mom. inte fås till stånd på skäliga villkor, ska tillgångarna skiftas mellan dem som enligt pensionsstiftelsens stadgar har rätt till dem, i förhållande till deras andelar i pensionsansvaret. För skifte ska begäras Finansinspektionens godkännande

Förslår tillgångarna inte till att trygga förmånerna till fullt belopp, ska tillgångarna i första hand användas till tryggande av redan pensionerade personers löpande pensioner samt deras egna och deras förmånstagares framtida pensioner och andra förmåner. Det belopp av pensionsstiftelsens tillgångar med vilket det pensionsansvar som orsakas av förmånerna för de personer som hör till eller har hört till stiftelsens verksamhetskrets har täckts enligt minimikraven i 47 eller 146 § ska dock användas till tryggande av dessa personers förmåner. Förslår inte pensionsstiftelsens tillgångar till att trygga förmånerna enligt 47 eller 146 §, används tillgångarna till att trygga förmånerna i förhållande till täckningskraven i dessa lagrum.

Vid köp av sådana förmåner som motsvarar pensioner och andra förmåner som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare till en B-pensionsstiftelse eller till en AB-pensionsstiftelses B-avdelning från en försäkringsanstalt enligt 1 mom. i den situation som avses i 78 § 1 mom., ska sådant solvenskapital som avses i 48 a § överföras till minst ett belopp som motsvarar solvensgränsen. Om pensionsstiftelsens solvenskapital är större än det belopp som motsvarar solvensgränsen överförs solvenskapitalet i sin helhet, dock högst till solvensgränsens dubbla belopp eller ett belopp som fastställs genom den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 6 mom., beroende på vilket av dessa belopp som är störst.

Vid köp av en förmån som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare till en B-pensionsstiftelse eller till en AB-pensionsstiftelses B-avdelning i de situationer som avses i 100 § 1 mom., ska solvenskapital överföras till ett belopp som i den övertagande försäkringsanstalten möjliggör en sådan placeringsfördelning som motsvarar den genomsnittliga riskbenägenheten för placeringsfördelningarna för pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer i enlighet med 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) på framställning av Finansinspektionen den procentandel för det solvenskapital som överförs vilken ska iakttas vid överlåtelser av försäkringsverksamhet. Beloppet av det solvenskapital som överförs fastställs i enlighet med den procentandel som fastställts genom förordningen enligt 2 mom. i det sistnämnda lagrummet och som gäller vid den tidpunkt då avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten ingås. Om det dubbla beloppet av solvensgränsen som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs är större än det enligt detta moment fastställda belopp av det solvenskapital som överförs, ska det solvenskapital som överlåts ur pensionsstiftelsen fastställas enligt detta moment, och den utträdande arbetsgivaren ska komplettera det solvenskapital som överförs så att det motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen som räknats ut på basis av de tillgångar som överförs. Om beloppet av det solvenskapital som fastställts enligt detta moment blir större än den andel av solvenskapitalet som motsvarar den försäkringsverksamhet som överlåts, ska ur pensionsstiftelsen överlåtas den andel av solvenskapitalet som motsvarar den försäkringsverksamhet som överlåts, och den utträdande arbetsgivaren ska komplettera det solvenskapital som överlåts så att det motsvarar det belopp som fastställts i detta moment. Vid beräkningen av den andel som den försäkringsverksamhet som överlåts utgör av pensionsstiftelsens solvenskapital ska bestämmelserna om fastställande av det pensionsansvar som ska användas vid beräkningen av solvensen beaktas vid fastställandet av nivån på pensionsstiftelsens solvenskapital.

Vid överföring av solvenskapital i enlighet med 5 och 6 mom. ska det solvenskapital som överförs bildas av poster som den övertagande försäkringsanstalten kan räkna till sitt solvenskapital.

Vad som bestäms i 5–7 mom. tillämpas också på en partiell överlåtelse av försäkringsverksamheten. Bestämmelserna i de momenten tillämpas likväl inte på överlåtelse av försäkringsverksamheten vid delning som sker enligt 100 §.

Om en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses B-avdelning som är i likvidation innehar tillgångar efter det att försäkringsverksamheten har överlåtits, skulderna är betalda och alla övriga förbindelser fullgjorda, kan de tillgångar som motsvarar skillnaden återbetalas till arbetsgivaren.

Om en A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelning som är i likvidation innehar tillgångar efter det att försäkringsverksamheten har överlåtits, skulderna är betalda och alla övriga förbindelser fullgjorda, kan dessa tillgångar återbetalas till arbetsgivaren eller användas till att trygga förmånerna för pensionstagarna och övriga förmånstagare samt för de personer som hör till och har hört till verksamhetskretsen, eller på något annat sätt som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om betalning av tillgångarna som ett engångsbelopp samt vad som föreskrivs i 2–4 mom. tillämpas inte på verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare.

89 §

Har en pensionsstiftelse inte inom två år efter likvidationens början ingått ett sådant avtal om överlåtelse av försäkrings rörelsen som avses i 88 § 1 mom., skall social- och hälsovårdsministeriet bestämma en tidpunkt före vilken avtalet skall ingås, vid äventyr att pensionsstiftelsens egendom annars förvandlas till pengar och skiftas mellan dem som enligt stadgarna har rätt till dem.

Likvidatorerna skall utan dröjsmål göra upp en förteckning över de relationstal enligt vilka skiftet som avses i 88 § 3 mom. skall verkställas och tillställa social- och hälsovårdsministeriet förteckningen. Ministeriet skall hålla förteckningen tillgänglig i 30 dagar och kungöra detta enligt 102 § 2 mom. I relationstalen får rättelse sökas hos ministeriet inom 30 dagar från utgången av den tid då förteckningen hållits tillgänglig.

Vad denna paragraf stadgar tillämpas inte på verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare.

90 §

Efter den inställelsedag som är utsatt i den offentliga stämningen på pensionsstiftelsens borgenärer skall likvidatorerna betala alla kända skulder med de pensionsstiftelsens tillgångar som inte behövs för köp av förmån eller betalning av ett engångsbelopp som avses i 88 § 1 mom. Om en skuld är tvistig eller om den inte förfallit till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall behövliga tillgångar reserveras.

När pensionsstiftelsens verksamhet upphör skall i 48 § nämnd säkerhet returneras till den som har ställt säkerheten, till den del som den inte har använts för betalning av de förbindelser som följer av pensionsskydd enligt 46 § 1 mom.

Har pensionsstiftelsen tillgångar efter att den betalt sina skulder och fullgjort alla sina övriga förbindelser, används dessa tillgångar så som föreskrivs i pensionsstiftelsens stadgar.

91 §

När en pensionsstiftelse har trätt i likvidation har de personer som hör till eller har hört till verksamhetskretsen samt pensionstagare och övriga förmånstagare för sin andel av pensionsansvaret samma förmånsrätt till pensionsstiftelsens tillgångar som innehavaren av en handpant. Den förmånsrätt som stadgas här försämrar inte den rätt som tillkommer innehavaren av en handpant eller en i egendomen beviljad inteckning.

92 §

Sedan likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag skall de så snart som möjligt avge slutredovisning över sin förvaltning till revisorerna genom att uppgöra en berättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet av pensionsstiftelsens tillgångar. Till berättelsen skall fogas bokslutshandlingarna för hela likvidationstiden. Revisorerna skall inom en månad avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. Likvidatorerna skall utan dröjsmål tillställa social- och hälsovårdsministeriet slutredovisningen med bilagor och revisionsberättelsen.

Likvidatorerna skall utan dröjsmål underrätta personer som hör till och har hört till verksamhetskretsen samt pensionstagare och andra förmånstagare om slutredovisningen genom att kungöra om den i en tidning som utkommer på pensionsstiftelsens hemort.

93 §

Vill någon klandra likvidatorernas slutredovisning, skall talan mot pensionsstiftelsen väckas vid tingsrätten på pensionsstiftelsens hemort inom tre månader efter att slutredovisningen har kungjorts enligt 92 § 2 mom.

94 §

Pensionsstiftelsen anses upplöst när slutredovisningen har avgivits till social- och hälsovårdsministeriet och de tre månader som avses i 93 § har förflutit och talan inte har väckts mot pensionsstiftelsen. Har talan väckts mot pensionsstiftelsen, anses pensionsstiftelsen upplöst först när avgörandet i saken har vunnit laga kraft. Ministeriet skall i registret över pensionsstiftelser anteckna att pensionsstiftelsen har upplösts samt meddela patent- och registerstyrelsen om saken för anteckning i handelsregistret efter att likvedatorerna har gjort en anmälan till ministeriet om att talan inte väckts inom utsatt tid eller att talan har avgjorts med laga kraft.

Slutredovisningen och räkenskapsböckerna samt pensionsstiftelsens förvaltningsorgans mötesprotokoll, handlingar som hänför sig till pensionsbeslut samt andra handlingar som väsentligt gäller pensionsstiftelsens verksamhet skall på ett sätt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner förvaras i tio år räknat från det att pensionsstiftelsens upplösning har antecknats i registret över pensionsstiftelser.

95 §

Om en pensionsstiftelse som trätt i likvidation inte har tillgångar som förslår till betalning av likvidationskostnaderna, skall social- och hälsovårdsministeriet på anmälan av likvidatorerna bestämma att likvidationen skall avslutas och förklara pensionsstiftelsen upplöst. Härvid tillämpas inte 81 § 1 och 2 mom., 84, 87, 90, 92 och 93 §§ samt 94 § 1 mom. Den bristande delen av likvidationskostnaderna skall betalas av de tillgångar som uppbärs hos pensionsstiftelserna för försäkringsinspektionens kostnader. Ministeriet skall därefter anteckna i registret över pensionsstiftelser att pensionsstiftelsen har upplösts.

96 §

Om det efter pensionsstiftelsens upplösning yppar sig nya tillgångar eller om likvidationsåtgärder annars är påkallade, skall social- och hälsovårdsministeriet förordna åtminstone en likvidator att fortsätta likvidationen.

Om de nya tillgångar som inflyter till pensionsstiftelsen är obetydliga, kan ministeriet bestämma att de skall tillfalla staten eller att de utan likvidationsförfarande skall användas för något ändamål som nära ansluter sig till pensionsstiftelsens verksamhet.

97 §

Har en pensionsstiftelse trätt i likvidation i ett fall som avses i 78 § 4 mom. kan arbetsgivaren, sedan revisorerna avgivit utlåtande i saken, besluta att likvidationen skall avslutas och pensionsstiftelsens verksamhet fortsätta. Ett sådant beslut får dock inte fattas, om det föreligger en i 78 § 1 mom. nämnd likvidationsgrund eller om pensionsstiftelsens tillgångar har skiftats eller om försäkringsverksamheten redan har överförts.

Sedan det beslutats att likvidationen skall avslutas och pensionsstiftelsens verksamhet fortsätta, skall för pensionsstiftelsen enligt dess stadgar väljas en styrelse och eventuellt ett förvaltningsråd.

Sedan styrelsen valts skall likvidatorerna utan dröjsmål till social- och hälsovårdsministeriet göra anmälan om att avsluta likvidationen och om valet av styrelse och förvaltningsråd för anteckning i registret över pensionsstiftelser. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats. En offentlig stämning på pensionsstiftelsens borgenärer är utan verkan då likvidationen har avslutats enligt denna paragraf.

98 §

En pensionsstiftelses egendom kan avträdas till konkurs endast genom beslut av styrelsen eller, om pensionsstiftelsen har trätt i likvidation, av likvidatorerna. Under konkursen företräds pensionsstiftelsen såsom konkursgäldenär av styrelsen och ombudsmannen eller av de likvidatorer som har utsetts innan konkursen började. Under konkursen kan dock nya styrelsemedlemmar eller nya likvidatorer väljas.

Domstolen skall, om social- och hälsovårdsministeriet gör en framställning om detta, till god man förordna också en person som ministeriet har föreslagit.

Vad 88, 89 och 91 §§ stadgar om fordringars förmånsrätt för det fall en pensionsstiftelse har trätt i likvidation skall iakttas utan hinder av att pensionsstiftelsens egendom har avträtts till konkurs.

Återstår ingen egendom då konkursen avslutats, skall pensionsstiftelsen anses upplöst när slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till Försäkringsinspektionen för anteckning i registret över pensionsstiftelser. Anmälan skall undertecknas av minst en boförvaltare. (20.2.2004/147)

Om egendom återstår och pensionsstiftelsen inte var i likvidation då dess egendom avträddes till konkurs, skall styrelsen så snart som möjligt besluta att pensionsstiftelsen skall träda i likvidation. Är pensionsstiftelsen i likvidation när den försätts i kolsurs, skall 96 § iakttas.

99 §

Om en pensionsstiftelse har trätt i likvidation eller försatts i konkurs, skall till dess namn fogas orden “i likvidation” eller “i konkurs”.

11 kap

Fusion och delning av en pensionsstiftelse samt överlåtelse eller övertagande av försäkringsverksamheten (6.6.2003/421)

100 § (17.11.2000/942)

En pensionsstiftelse (överlåtande pensionsstiftelse) kan med Finansinspektionens samtycke träffa avtal om fusion med en annan pensionsstiftelse (övertagande pensionsstiftelse), genom vilket den överlåtande pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet, som omfattar pensionsansvar, övriga skulder och tillgångar, utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande pensionsstiftelsen. En pensionsstiftelse (överlåtande pensionsstiftelse) kan likaså med Finansinspektionens samtycke överlåta sin försäkringsverksamhet till en annan pensionsstiftelse, till en pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992) eller till ett försäkringsbolag (övertagande försäkringsanstalt), varvid bestämmelsen i 88 § 6 mom. i denna lag om överföring av solvenskapitalet ska beaktas. En pensionsstiftelse (ursprunglig pensionsstiftelse) kan också med Finansinspektionens samtycke delas utan likvidationsförfarande så att den överlåter sin försäkringsverksamhet eller en del av den till en pensionsstiftelse som grundas (övertagande pensionsstiftelse) eller flera pensionsstiftelser som grundas, om ett aktiebolag som är arbetsgivare och som hör till pensionsstiftelsen delas i enlighet med 17 kap. 1 § i aktiebolagslagen. (20.7.2012/443)

Delningen kan ske så att

1) hela försäkringsverksamheten samt alla övriga tillgångar och skulder i den ursprungliga pensionsstiftelsen övergår till två eller flera övertagande pensionsstiftelser som grundas för detta ändamål, varvid den ursprungliga pensionsstiftelsen upplöses, eller

2) en del av försäkringsverksamheten och de tillgångar och skulder som ansluter sig till den övergår till en eller flera pensionsstiftelser som grundas för detta ändamål.

Ett avtal om fusion (fusionsavtal) samt ett avtal om delning (delningsavtal) skall godkännas av de arbetsgivare som hör till pensionsstiftelserna och av pensionsstiftelsernas styrelser eller, om pensionsstiftelserna har ett förvaltningsråd, av förvaltningsråden. Ett avtal om överlåtelse av försäkringsverksamheten skall godkännas av den överlåtande pensionsstiftelsens styrelse eller, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, av förvaltningsrådet. Om försäkringsverksamheten överlåts till en annan pensionsstiftelse, skall den övertagande pensionsstiftelsens styrelse eller, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, också förvaltningsrådet godkänna avtalet. Beslut om fusion, delning och överlåtelse av försäkringsverksamheten kan fattas även om den överlåtande eller den ursprungliga pensionsstiftelsen har trätt i likvidation. Vid överlåtelse av en del av försäkringsverksamheten skall på motsvarande sätt iakttas vad som bestäms om överlåtelse av försäkringsverksamhet. (6.6.2003/421)

Om en pensionsstiftelse delas så som föreskrivs i 1 och 2 mom., kan värden som inte har avskrivits i bokföringen tillämpas i fråga om de tillgångar som överförs.

Vad som i 101-106 § föreskrivs om fusion av pensionsstiftelse skall i tillämpliga delar iakttas också i fråga om delning av pensionsstiftelse.

Bestämmelserna i 1-5 mom. i denna paragraf tillämpas också när den arbetsgivare som skall genomgå delning är något annat inhemskt samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) än ett aktiebolag.

100 a § (6.6.2003/421)

En pensionsstiftelse kan överta den försäkringsverksamhet som avses i 100 § och som en annan försäkringsanstalt överlåter, en pensionskassas ansvar eller ett arbetspensionsförsäkringsbolags arbetsgivarspecifika försäkringsbestånd.

Vid övertagande av den försäkringsverksamhet, det ansvar och det försäkringsbestånd som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare och som avses i 1 mom., ska det solvenskapital som övertas uppgå till minst det belopp som fastställs i 88 § 6 mom. eller det belopp som motsvarar det dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. som räknas ut på basis av de tillgångar som övertas, om detta är störst. Om det tilläggsförsäkringsansvar som överförs från den överlåtande pensionsanstalten är mindre än det ovan nämnda beloppet, ska den anslutande arbetsgivaren komplettera solvenskapitalet upp till det belopp som avses ovan. (20.7.2012/443)

101 §

Vad 100 § stadgar om fusion skall i tillämpliga delar iakttas även vid en fusion gom vilken två eller flera pensionsstiftelser går samman genom att grunda en ny pensionsstiftelse.

När den övertagande pensionsstiftelsen grundas ersätter fusionsavtalet stiftelseurkunden. Avtalet skall innehålla förslag till stadgar för den övertagande pensionsstiftelsen. I avtalet skall anges hur den övertagande pensionsstiftelsens ledning och revisorer skall väljas. Dessa val skall förrättas när fusionsavtalet har godkänts och social- och hälsovårdsministeriet har gett sitt samtycke till fusionen samt fastställt stadgarna för den nya pensionsstiftelsen.

102 § (6.6.2003/421)

Inom fyra månader efter det att den överlåtande pensionsstiftelsen och den övertagande försäkringsanstalten har godkänt fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till avtalet och om fastställelse av den ändring av stadgarna som fusionen eller överlåtelsen av försäkringsverksamheten förutsätter samt, om det är fråga om en fusion enligt 101 §, av stadgarna för den nya pensionsstiftelsen. Försättande av en pensionsstiftelse i likvidation och upplösning av den enligt 78 § 4 mom. eller överlåtelse av ett försäkringsbestånd eller en del av det enligt 100 § och 125 § 1 mom. eller övertagande av en försäkringsverksamhet eller en del av den enligt 100 a § är dock inte möjligt, om åtgärden gäller försäkringsverksamhet som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare och om det vid tidpunkten för överlåtelsen har förflutit mindre än fem år sedan överlåtelsen av samma försäkringsverksamhet eller en del av den. Minimikravet på fem år beaktas dock inte vid sådana överlåtelser av försäkringsverksamheten som beror på att arbetsgivaren har blivit utesluten ur pensionsstiftelsen med stöd av pensionsstiftelsens stadgar eller att arbetsgivaren har blivit tvungen att avgå ur pensionsstiftelsen på grund av att arbetsgivaren inte längre uppfyller villkoren för att höra till pensionsstiftelsens verksamhetskrets.

Till en ansökan om Försäkringsinspektionens samtycke till en pensionsstiftelses fusion eller överlåtelse av försäkringsverksamheten eller en del av den skall fogas fusionsavtalet eller avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten i original samt en styrkt kopia av de beslut genom vilka den överlåtande pensionsstiftelsen och den övertagande pensionsanstalten har godkänt avtalet. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om den ansökan som avses i denna paragraf och om de utredningar som behövs för ansökan.

I fråga om ansökan om fusion eller överlåtelse av försäkringsverksamheten skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökningen utan vidare utredning skall avslås, på den övertagande försäkringsanstaltens bekostnad införa en kungörelse i Officiella tidningen. I kungörelsen skall de som önskar framställa anmärkningar mot ansökningen uppmanas framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Försäkringsinspektionen skall ålägga den överlåtande eller övertagande pensionsstiftelsen att utan dröjsmål sörja för att det i enlighet med Försäkringsinspektionens anvisningar informeras om kungörelsen på den arbetsgivares anslagstavla som åtgärden gäller. Pensionsstiftelsen skall underrätta de pensionstagare eller andra förmånstagare som omfattas av den försäkringsverksamhet som överlåts om övertagandet av försäkringsverksamheten eller en del av den senast i samband med den första utbetalningen av förmånerna efter överlåtelsen. Om fusionen eller överlåtelsen eller övertagandet av försäkringsbeståndet eller en del av det gäller frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner som inte kan betalas enligt pensionsstiftelsens stadgar, skall information om kungörelsen ges till de personer som hör till den överlåtande pensionsstiftelsens verksamhetskrets, till pensionstagare och andra förmånstagare samt till arbetsgivare på det sätt som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.

Finansinspektionen ska be Konkurrens- och konsumentverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen (948/2011). (30.11.2012/671)

Bestämmelserna i 3 mom. tillämpas inte, om överlåtelsen av en del av försäkringsverksamheten gäller endast en enskild person som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets och Finansinspektionen har gett sitt samtycke till den. (27.3.2009/174)

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke till en åtgärd som avses i 1 mom., om åtgärden inte inkräktar på de förmåner som tillkommer de personer som hör eller har hört till verksamhetskretsen eller pensionstagarna eller de övriga förmånstagarna och om den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten.

Försäkringsverksamheten överförs på den övertagande försäkringsanstalten vid den tidpunkt som bestäms i överlåtelseavtalet efter det att Finansinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden. Den överföringstidpunkt som anges i överlåtelseavtalet ska infalla senast sex månader efter det att överlåtelseavtalet ingicks. (11.3.2011/222)

Om samtycke inte söks inom föreskriven tid eller om det förvägras, förfaller fusionen eller överlåtelsen av försäkringsverksamheten.

L om konkurrensbegränsningar 480/1992 har upphävts genom KonkurrensL 948/2011, som gäller fr.o.m. 1.11.2011, om tillsynen över företagsförvärv se KonkurrensL 948/2011 4 kap.

103 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall införa sitt samtycke till fusion mellan pensionsstiftelser och överlåtelse av försäkringsverksamheten i registret över pensionsstiftelser.

104 §

Inom fyra månader efter att samtycke enligt 102 § har givits skall pensionsstiftelserna hos tingsrätten på den överlåtande pensionsstiftelsens hemort eller, i det fall som avses i 101 §, hos tingsrätten på den övertagande pensionsstiftelsens i stadgarna angivna hemort ansöka om tillstånd att verkställa fusionsavtalet, vid äventyr att fusionen förfaller. Till ansökningen skall fogas en utredning om att registrering har skett enligt 103 § samt en förteckning över den överlåtande pensionsstiftelsens kända borgenärer och deras postadresser.

Domstolen skall utfärda kallelse på pensionsstiftelsens kända och okända borgenärer och uppmana den som vill motsätta sig ansökningen att skriftligen anmäla detta senast två veckor före inställelsedagen, vid äventyr att han anses ha bifallit ansökningen. Kallelsen skall sättas upp på domstolens anslagstavla tre månader före inställelsedagen samt genom domstolens försorg två gånger publiceras i officiella tidningen, första gången senast två månader och andra gången senast en månad före inställelsedagen. Om ansökningen skall domstolen säenkilt underrätta social- och hälsovårdsminieneriet och alla kända borgenärer.

En ansökan skall bifallas, om ingen av borgenärerna motsätter sig den eller om det på inställelsedagen visas att de borgenärer som motsatt sig ansökningen har fått full betalning för sina fordringar eller att för dessa har ställts av domstolen godkänd säkerhet. Domstolen skall utan dröjsmål delge social- och hälsovårdsministeriet sitt beslut om beviljande eller vägrande av tillstånd.

105 §

Pensionsstiftelserna skall om ett domstolstillstånd som avses i 104 § göra anmälan till social- och hälsovårdsministeriet för anteckning i registret över pensionsstiftelser inom fyra månader efter det tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft. Samtidigt med underrättelse om domstolens tillstånd i ett fall som avses i 101 § skall det göras en grundanmälan som avses i 71 §.

Har fusionen enligt 104 § 1 mom. förfallit, skall den överlåtande pensionsstiftelsen utan dröjsmål anmäla detta till social- och hälsovårdsministeriet för anteckning i registret. Har en registeranmälan som avses i 1 mom. inte gjorts inom föreskriven tid eller har domstolen avslagit ansökningen, skall ministeriet i registret anteckna att fusionen har förfallit.

106 §

Fusion anses ha ägt rum när domstolens fusionstillstånd har antecknats i registret över pensionsstiftelser. Vid fusion som avses i 101 § krävs dessutom att grundandet av den övertagande pensionsstiftelsen har antecknats i registret.

Den överlåtande pensionsstiftelsens tillgångar, pensionsansvar och skulder, frånsett ersättningsyrkanden som avses i 109 och 110 §§, övergår vid fusionen till den övertagande pensionsstiftelsen och de personer och pensionstagare och andra förmånstagare som hör till den överlåtande pensionsstiftelsens verksamhetskrets blir personer och pensionstagare och andra förmånstagare som hör till den övertagande pensionsstiftelsens verksamhetskrets. Samtidigt blir en arbetsgivare som hör till den överlåtande pensionsstiftelsen en arbetsgivare som hör till den övertagande pensionsstiftelsen.

107 § (17.11.2000/942)

Utöver det som föreskrivs i 100 § 5 mom. skall delningsavtalet innehålla

1) utredning om hur den ursprungliga pensionsstiftelsens vid delningen överförda försäkringsverksamhets tillgångar och skulder skall fördelas mellan de pensionsstiftelser som deltar i delningen,

2) utredning om de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av den egendom som tillfaller en övertagande pensionsstiftelse och den egendom som kvarstår i den ursprungliga pensionsstiftelsen, samt

3) utredning om att de pensionsstiftelser som deltar i delningen efter delningen uppfyller de krav som i 6 kap. ställs på täckandet av pensionsansvaret och på solvensen.

Om det vid delning uppdagas tillgångar som inte är skiftade enligt delningsavtalet, tillhör dessa den ursprungliga pensionsstiftelsen och den övertagande pensionsstiftelsen eller de övertagande pensionsstiftelserna i samma förhållande som deras pensionsansvarsandelar.

Den ursprungliga pensionsstiftelsen och den övertagande pensionsstiftelsen eller de övertagande pensionsstiftelserna är solidariskt ansvariga för den ursprungliga pensionsstiftelsens skulder som inte har skiftats enligt delningsavtalet och som har uppkommit innan verkställandet av delningen registrerades. Pensionsstiftelsens sammanlagda ansvar uppgår dock högst till värdet av den nettoegendom som återstår för den eller övergår till den.

108 § (19.6.1997/616)

Om en pensionsstiftelse äger samtliga aktier i ett aktiebolag, kan pensionsstiftelsens och bolagets styrelser, eller när pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet och bolagets styrelse, avtala att bolaget skall fusioneras med pensionsstiftelsen. På fusionen tillämpas i tillämpliga delar vad 14 kap. lagen om aktiebolag stadgar om dotterbolagsfusion, med undantag för 8-11 §, stadgandena i 12 § om inlösen av aktier i det överlåtande bolaget, andra meningen i 14 § 1 mom. samt 18 §, om inte något annat stadgas i denna paragraf. Pensionsstiftelsen skall dessutom anmäla fusionsplanen till vederbörande ministerium för anteckning i registret över pensionsstiftelser.

Inom två månader efter att pensionsstiftelsen och aktiebolaget har godkänt fusionsplanen skall de ansöka om ministeriets samtycke till fusionsplanen och om fastställelse av eventuella ändringar av stiftelsens stadgar. Till ansökan skall fogas en utredning över att de registreringar som avses i 1 mom. har gjorts. När ministeriet behandlar tillståndsansökan skall i tillämpliga delar iakttas 102 § 2 och 4 mom.

Pensionsstiftelsen och aktiebolaget skall i enlighet med 14 kap. 13 § lagen om aktiebolag ansöka om patent- och registerstyrelsens tillstånd att verkställa fusionen. Tillståndet skall sökas inom fyra månader från det ministeriet har gett det samtycke som avses i 2 mom. Till ansökan skall fogas en utredning över att det samtycke som avses i 2 mom. har antecknats i registret över pensionsstiftelser. Patent- och registerstyrelsen skall utan dröjsmål anmäla om beslut om beviljande eller förvägrande av tillstånd till ministeriet. Ministeriet skall göra en anteckning om beviljandet eller förvägrandet av tillstånd i registret över pensionsstiftelser.

Pensionsstiftelsen och aktiebolaget skall anmäla fusionen för anteckning i patent- och registerstyrelsens handelsregister i enlighet med 14 kap. 16 § lagen om aktiebolag, i annat fall förfaller fusionen. Till anmälan skall fogas en utredning över att fusionen antecknats i registret över pensionsstiftelser. Patent- och registerstyrelsen skall utan dröjsmål till ministeriet anmäla att fusionen registrerats eller att registrering förvägrats.

Har de registeranmälningar som avses i 3 mom. inte gjorts inom föreskriven tid eller har patent- och registerstyrelsen avslagit en ansökan, skall ministeriet i registret anteckna att fusionen har förfallit.

12 kap

Skadeståndsskyldighet

109 § (29.1.1999/85)

En styrelsemedlem, en medlem av förvaltningsrådet och ombudsmannen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har orsakat pensionsstiftelsen. Detsamma gäller skada som de genom överträdelse av denna lag, pensionsstiftelsens stadgar eller vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens föreskrifter har tillfogat personer som hör eller har hört till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan förmånstagare, arbetsgivare eller någon annan.

110 § (29.1.1999/85)

Pensionsstiftelsens namntecknare, som inte står i arbetsförhållande till pensionsstiftelsen och som inte är styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet eller ombudsman, är skyldig att ersätta skada som han genom att medverka till att bryta mot denna lag, pensionsstiftelsens stadgar eller vederbörande ministeriums eller Försäkringsinspektionens föreskrifter uppsåtligen eller genom grovt vållande orsakat pensionsstiftelsen, en person som hör eller har hört till verksamhetskretsen, en pensionstagare eller annan förmånstagare eller någon annan.

111 §

Om jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74).

Vad 1 mom. stadgar om jämkning av skadestånd skall i fråga om styrelsemedlemmar, medlemmar i förvaltningsrådet eller ombudsmannen iakttas endast om de gjort sig skyldiga till lindrigt vållande.

112 § (12.8.2016/633)

Beslut om väckande av skadeståndstalan för pensionsstiftelsens räkning med stöd av 109 eller 110 § samt för revisors räkning med stöd av bestämmelsen om skadeståndsskyldighet i 10 kap. 9 § i revisionslagen fattas av pensionsstiftelsens styrelse eller förvaltningsråd. Om gärningen är straffbar och styrelsen eller förvaltningsrådet inte fattar beslut om att väcka talan, kan social- och hälsovårdsministeriet förordna ett ombud som ska driva åtalet för pensionsstiftelsens räkning. Till ombudet ska betalas arvode och kostnadsersättning av pensionsstiftelsens tillgångar. Om dessa inte förslår för betalning av arvodet och ersättningen, ska den bristande delen betalas av de tillgångar som uppbärs hos pensionsstiftelserna som ersättning för Finansinspektionens kostnader.

Om pensionsstiftelsen försätts i konkurs på ansökan som gjorts inom två år från styrelsens eller förvaltningsrådets beslut att inte väcka talan, får konkursboet föra talan trots detta beslut.

113 § (12.8.2016/633)

Sådan talan på pensionsstiftelsens vägnar som grundar sig på 109 eller 110 § eller bestämmelsen om revisors skadeståndsskyldighet i 10 kap. 9 § i revisionslagen kan, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas mot

1) en styrelsemedlem, en medlem av förvaltningsrådet eller ombudsmannen sedan tre år förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som talan grundar sig på,

2) en revisor sedan tre år förflutit från att den revisionsberättelse, det utlåtande eller det intyg varpå talan grundas förelades vid pensionsstiftelsens styrelses eller förvaltningsrådets sammanträde,

3) pensionsstiftelsens namntecknare som inte står i arbetsförhållande till pensionsstiftelsen, och som inte är styrelsemedlem eller medlem i förvaltningsrådet eller ombudsman, sedan två år förflutit från det beslut eller den åtgärd som talan grundar sig på.

Har tiden för väckande av talan på pensionsstiftelsens vägnar löpt ut, kan i 112 § 2 mom. nämnd talan inte väckas sedan en månad förflutit från konkursbevakningen.

13 kap

Sampensionsstiftelser

114 §

Om inte något annat stadgas i detta kapitel tillämpas de övriga kapitelen i denna lag på sampensionsstiftelser.

115 §

En sampensionsstiftelse kan grundas av

1) en arbetsgivare och en pensionsstiftelse som denna grundat enligt denna lag eller av pensionsstiftelser som grundats enligt denna lag,

2) finska arbetsgivare som hör till en koncern som avses i 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag, eller (19.6.1997/616)

3) annan än i 2 punkten avsedd arbetsgivare och en eller flera arbetsgivare som lyder under hans bestämmanderätt.

En sampensionsstiftelse kan dessutom grundas av två eller flera arbetsgivare under förutsättning att de har

1) en gemensam ägare, som äger minst 50 procent av respektive arbetsgivarsammanslutning eller har en motsvarande bestämmanderätt i dessa, eller

2) en sådan ekonomisk eller funktionell anknytning till varandra, att det kan anses ändamålsenligt att grunda en sampensionsstiftelse.

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan en enda arbetsgivare grunda en sampensionsstiftelse när det kan anses vara sannolikt att det senare kommer att höra flera arbetsgivare till pensionsstiftelsen. Om det inte fem år efter att stadgarna fastställdes har anslutit sig en annan arbetsgivare till pensionsstiftelsen, skall pensionsstiftelsen utan dröjsmål vidta åtgärder för ändring av pensionsstiftelsens stadgar till stadgar för en enda arbetsgivares pensionsstiftelse.

En enda arbetsgivares pensionsstiftelse kan ändras till en sampensionsstiftelse, om den uppfyller förutsättningarna i 1 och 2 mom. En sampensionsstiftelse kan ändras till en enda arbetsgivares pensionsstiftelse, om det endast finns en arbetsgivare kvar i pensionsstiftelsen.

116 § (20.7.2012/443)

Utöver vad som föreskrivs i 9 § ska i sampensionsstiftelsens stadgar nämnas

1) om pensionsstiftelsens bokföring följer det i 117 § nämnda arbetsgivarspecifika eller det utjämnande systemet,

2) hur understödsavgifterna bestäms om pensionsstiftelsens bokföring följer det utjämnande systemet,

3) hur en pensionsstiftelse som beviljar frivilliga tilläggsförmåner bokför pensionsansvar för en sådan till verksamhetskretsen hörande person som har varit anställd hos flera arbetsgivare som hör till pensionsstiftelsen,

4) när en arbetsgivare ska utträda eller uteslutas ur pensionsstiftelsen samt den utträdande eller uteslutna arbetsgivarens skyldigheter mot pensionsstiftelsen samt i synnerhet arbetsgivarens skyldighet att komplettera solvenskapitalet i de situationer som avses i 88 § 6 mom.,

4 a) vilken skyldighet en arbetsgivare som ansluter sig till pensionsstiftelsen har att komplettera solvenskapitalet i en situation som avses i 100 a § 2 mom.,

5) hur de övriga arbetsgivarna ansvarar för de skyldigheter i fråga om solvenskapitalet som en arbetsgivare som ska utträda eller en arbetsgivare som ska uteslutas har, om arbetsgivaren som ska utträda eller uteslutas är insolvent, samt

6) hur arbetsgivarnas andel av den i 45 § avsedda övertäckningen och den överskjutande delen räknas ut i en avdelning som följer det utjämnande systemet och hur övertäckningen eller den överskjutande delen överförs mellan avdelningarna när i dessa ingår olika arbetsgivare. (20.3.2015/322)

117 §

En pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare kan för denna del av verksamheten i sin bokföring följa antingen ett utjämnande system eller ett arbetsgivarspecifikt system. En sampensionsstiftelse som beviljar frivilliga pensioner och andra förmåner skall till denna del ha en arbetsgivarspecifik boksföring, om inte social- och hälsovårdsministeriet har beviljat pensionsstiftelsen tillstånd att i sin bokföring följa det utjämnande systemet.

Inom det arbetsgivarspecifika systemet skall pensionsstiftelsens bokföring upprättas så att det särskilt för varje arbetsgivare som hör till pensionsstiftelsen framgår vilka poster som hänförs till resultaträkningen och vilka till balansräkningen. De tillgångar som arbetsgivaren ger pensionsstiftelsen skall användas till täckning för denna arbetsgivares pensionsansvar.

Inom det utjämnande systemet skall understödsavgiften som skall betalas till pensionsstiftelsen delas mellan varje arbetsgivare så som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar. Täckning för arbetsgivarens pensionsansvar är den enligt pensionsansvaret proportionella andelen av pensionsstiftelsens tillgångar.

118 §

Vad 5 § 3 mom. stadgar om maximiinnehavet av aktier i arbetsgivarbolaget, tillämpas utöver på sampensionsstiftelser som i sin bokföring följer det arbetsgivarspecifika systemet även på varje arbetsgivare skilt för sig.

119 § (20.7.2012/443)

Bestämmelserna i 46 och 47 § om täckande av pensionsansvar ska tillämpas på varje arbetsgivare skilt för sig i en sampensionsstiftelse som följer det arbetsgivarspecifika systemet i sin bokföring.

Vad som i 48 b och 48 c § bestäms om kravet på minimikapital, solvensgränsen och överföring till tilläggsförsäkringsansvaret, tillämpas i en sampensionsstiftelse som följer det arbetsgivarspecifika bokföringssystemet på varje arbetsgivare skilt för sig. Vad som i 48 d § bestäms om planer som ska tillställas Finansinspektionen, tillämpas oberoende av bokföringssystem på varje pensionsstiftelse skilt för sig.

120 § (30.12.1997/1323)

Vad som i 6 § 3 mom. bestäms om överföring av övertäckningen eller den överskjutande delen eller en del av dem från en A- eller B-avdelning, tillämpas i en sampensionsstiftelse på varje arbetsgivare separat. Följer en sampensionsstiftelse det utjämnande systemet i A- eller B-avdelningen, överförs övertäckningen eller den överskjutande delen eller en del av dem till arbetsgivarna så som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar. (20.3.2015/322)

Vad som i 45 § 4 och 5 mom. bestäms om återbetalning av en pensionsstiftelses tillgångar till arbetsgivaren tillämpas i en sådan sampensionsstiftelse som följer det arbetsgivarspecifika systemet. I en sampensionsstiftelse som följer det utjämnande systemet återbetalas tillgångarna till arbetsgivarna så som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.

Hör inte samma arbetsgivare i en AB-sampensionsstiftelse till såväl A- som B-avdelningen ska det i pensionsstiftelsens stadgar bestämmas hur övertäckningen eller den överskjutande delen överförs från en avdelning till en annan. För att en stadgeändring som avser detta ska kunna godkännas krävs det att arbetsgivarna i pensionsstiftelsen samtycker till stadgeändringen. (20.3.2015/322)

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

121 § (20.3.2015/322)

Om till en A-sampensionsstiftelse eller A-avdelningen inom en AB-sampensionsstiftelse hörande arbetsgivares tillgångar enligt 46 § och med stöd av den meddelade bestämmelser och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas täcka beloppet av ansvaret enligt 46 och 47 § och tillgångarna i sin helhet beräknas överstiga beloppet av ifrågavarande arbetsgivares pensionsansvar och övriga skulder, får de mot skillnaden svarande tillgångarna med nämnda arbetsgivares samtycke överföras till täckning av pensionsansvaret för en annan arbetsgivare i pensionsstiftelsen. Till följd av överföringen får hos den överförande arbetsgivaren inte bli ansvarsunderskott.

Om till en B-sampensionsstiftelse eller B-avdelningen inom en AB-sampensionsstiftelse hörande arbetsgivares tillgångar i samband med bokslutet i sin helhet uppskattas överstiga beloppet av ifrågavarande arbetsgivares pensionsansvar och övriga skulder, får de mot skillnaden svarande tillgångarna med nämnda arbetsgivares samtycke överföras till tillgångarna för en annan arbetsgivare i pensionsstiftelsen. Till följd av överföringen får hos den överförande arbetsgivaren inte bli ansvarsunderskott. Dess-utom förutsätts det att den överförande arbetsgivarens andel av pensionsstiftelsens solvenskapital efter överföringen överskrider det dubbla beloppet av solvensgränsen.

122 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare förskrifter om hur varje arbetsgivares andel av den säkerhet som nämns i 48 § beräknas.

123 §

Delas arbetsgivarsammanslutningen i flera arbetsgivarsammanslutningar, kan pensionsansvaret och de tillgångar som motsvarar ansvaret med social- och hälsovårdsministnsiets samtycke fördelas på arbetsgivarens och de vid delningen uppkomna nya arbetnsivarsammanslutningars ansvar. Ministeriets samtycke skall sökas i samband med ansökan om ändring av pensionsstiftelsens stadgar till följd av denna åtgärd.

2 mom. har upphävts genom L 29.1.1999/85. (29.1.1999/85)

124 §

Vad 78 § 1 mom. 3 punkten stadgar om upplösning av en pensionsstiftelse tillämpas på en sampensionsstiftelse när den ifrågavarande pensionsstiftelsens samtliga arbetsgivare upphör med den verksamhet inom vilken de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets är verksamma.

125 §

Om en arbetsgivare utträder eller utesluts ur en sampensionsstiftelse, skall denna arbetsgivares pensionsansvar och de tillgångar som täcker ansvaret överlåtas på en annan pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett försäkringsbolag med iakttagande i tillämpliga delar av 11 kap. I de tillgångar som överlåts skall i första hand inbegripas placeringarna i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, om inte något annat överenskoms. När något annat inte överenskoms i avtalet om överlåtelse av försäkringsverksamheten, överförs övriga tillgångar i form av kontanter. Detsamma gäller en arbetsgivare som upphör med den verksamhet inom vilken de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets är verksamma, om inte Försäkringsinspektionen har gett samtycke enligt 78 § 3 mom. till att pensionsstiftelsen fortsätter verksamheten för denna arbetsgivares del. En sampensionsstiftelse kan också med Försäkringsinspektionens samtycke delas utan likvidationsförfarande så att den till en eller flera pensionsstiftelser som grundas överlåter sin försäkringsverksamhet i dess helhet eller i fråga om en viss eller vissa arbetsgivare. Vad som i 100 och 107 § bestäms om delning av en pensionsstiftelse iakttas i tillämpliga delar också i fråga om delning av en sampensionsstiftelse. (6.6.2003/421)

När en pensionsstiftelses ansvar överlåts på det sätt som avses i 1 mom. eller när pensionsstiftelsen upplöses skall pensioner som redan löper samt de framtida pensioner och andra förmåner som bestäms enligt pensionsstiftelsens stadgar och baserar sig på ett försäkringsförhållande som fortgått före tidpunkten för ansvarsöverföringen eller innan likvidation inleddes tryggas för ifrågavarande arbetsgivares del med de tillgångar som utgör täckning för respektive arbetsgivares pensionsansvar, genom en överenskommelse med övertagande pensionsstiftelse, pensionskassa eller försäkringsbolag om anordnande av motsvarande pensions- och andra förmåner.

13 a kap (19.5.2006/391)

Gränsöverskridande verksamhet

125 a § (19.5.2006/391)

Bestämmelserna i 125 b–125 j § i detta kapitel gäller för tilläggspensionsverksamhet som bedrivs av en EES-tilläggspensionsstiftelse i en annan EES-stat än Finland.

En utländsk EES-tilläggspensionsanstalt har rätt att bedriva tilläggspensionsverksamhet i Finland enligt vad som föreskrivs i 157 a § 2 mom. i lagen om försäkringskassor.

125 b § (19.5.2006/391)

En EES-tilläggspensionsstiftelse som har för avsikt att förvalta frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner för företag som är etablerade inom andra EES-staters territorium skall ansöka om tillstånd hos Försäkringsinspektionen innan verksamheten inleds.

EES-tilläggspensionsstiftelsen skall lämna Försäkringsinspektionen följande uppgifter i anslutning till ansökan om tillstånd:

1) namnet på det företag vars tilläggspensionssystem EES-tilläggspensionsstiftelsen skall förvalta,

2) den EES-stat vars social- och arbetsrätt gällande avtalsbaserade tilläggspensioner tillämpas på förhållandet mellan ett företag som avses i 1 punkten och de försäkrade, samt

3) en utredning om huvuddragen i det pensionssystem som EES-tilläggspensionsstiftelsen skall förvalta åt företaget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas i anslutning till ansökan om tillstånd.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om att ett tillstånd som avses i 1 mom. har beviljats. (9.12.2011/1249)

125 c § (19.5.2006/391)

Har Försäkringsinspektionen inte skäl att betvivla att EES-tilläggspensionsstiftelsens administrativa uppbyggnad eller finansiella ställning eller dess lednings vandel och yrkesmässiga kvalifikationer eller erfarenhet inte är förenliga med den föreslagna tilläggspensionsverksamheten, skall Försäkringsinspektionen inom tre månader från mottagandet av alla de uppgifter som avses i 125 b § 2 mom. vidarebefordra dessa till de behöriga myndigheterna i den stat som avses i 125 b § 2 mom. 2 punkten och underrätta EES-tilläggspensionsstiftelsen om detta.

125 d § (19.5.2006/391)

Försäkringsinspektionen skall underrätta EES-tilläggspensionsstiftelsen om de social- och arbetsrättsliga krav på avtalsbaserade tilläggspensioner och de investeringsbestämmelser enligt vilka ett tilläggspensionssystem för ett företag som är etablerat i en annan EES-stat skall förvaltas. Försäkringsinspektionen skall dessutom underrätta EES-tilläggspensionsstiftelsen om de informationsbestämmelser som skall tillämpas i fråga om de personer som hör till verksamhetskretsen eller har fått fribrev i en sådan stat som avses i 125 b § 2 mom. 2 punkten.

En EES-tilläggspensionsstiftelse som bedriver verksamhet i Finland kan börja förvalta tilläggspensionssystem för ett företag som är etablerat i en annan EES-stat, när den har mottagit Försäkringsinspektionens underrättelse om de villkor som avses i 1 mom., dock senast två månader efter det att den behöriga myndigheten i den stat som avses i 125 b § 2 mom. 2 punkten mottagit de i 125 c § avsedda uppgifterna av Försäkringsinspektionen.

Innan EES-tilläggspensionsstiftelsen inleder verksamheten skall Försäkringsinspektionen anteckna stiftelsen i registret över pensionsstiftelser. I registret skall dessutom nämnas de EES-stater där stiftelsen bedriver verksamhet.

125 e § (19.5.2006/391)

En EES-tilläggspensionsstiftelse skall i sin gränsöverskridande verksamhet följa social- och arbetsrätten i den stat som avses i 125 b § 2 mom. 2 punkten. Dessutom skall en EES-tilläggspensionsstiftelse när de behöriga myndigheterna i en i 125 b § 2 mom. 2 punkten avsedd stat kräver det tillämpa de investeringsbestämmelser som skall följas i staten i fråga när det gäller de tillgångar som motsvarar den verksamhet som bedrivs i den staten. Stiftelsen skall också följa den statens informationsbestämmelser när det gäller de personer inom verksamhetskretsen eller med fribrev som omfattas av det pensionssystem som EES-tilläggspensionsstiftelsen förvaltar i den staten.

Försäkringsinspektionen skall underrätta EES-tilläggspensionsstiftelsen om väsentliga ändringar av de bestämmelser som avses i 1 mom., om de kan påverka förvaltningen av tilläggspensionssystemet för ett företag som är etablerat i en annan EES-stat.

125 f § (19.5.2006/391)

En A-pensionsstiftelse kan omvandlas till en EES-tilläggspensionsstiftelse. I fråga om ansökningen och inledandet av gränsöverskridande verksamhet tillämpas 125 b–125 d §.

125 g § (19.5.2006/391)

En EES-tilläggspensionsstiftelse skall helt täcka det pensionsansvar som hänför sig till tilläggspensionsverksamhet som den bedriver i andra EES-stater än Finland.

125 h § (19.5.2006/391)

En EES-tilläggspensionsstiftelse skall hålla de tillgångar och eventuella skulder samt intäkter och kostnader som hänför sig till gränsöverskridande verksamhet åtskilda från motsvarande poster som hänför sig till verksamhet som stiftelsen bedriver i Finland.

Om en EES-tilläggspensionsstiftelse förvaltar tilläggspensionssystem i flera medlemsstater, skall den hålla tillgångar som hänför sig till tilläggspensionssystem som förvaltas i olika EES-stater åtskilda, om de nationella investeringsreglerna i en här avsedd stat kräver det.

125 i § (19.5.2006/391)

Stadgarna för en EES-tilläggspensionsstiftelse skall ange de EES-stater i vilka EES-tilläggspensionsstiftelsen bedriver verksamhet.

I stadgarna för en EES-tilläggspensionsstiftelse skall dessutom nämnas hur tillgångarna i stiftelsen skall fördelas före en skiftning av tillgångarna i enlighet med 88 § 3 mom. mellan den försäkringsverksamhet som hänför sig till gränsöverskridande verksamhet och den övriga försäkringsverksamheten.

125 j § (19.5.2006/391)

Försäkringsinspektionen kan begränsa verksamheten i en EES-tilläggspensionsstiftelse som bedriver verksamhet i Finland eller förbjuda den helt, om stiftelsen i sin gränsöverskridande verksamhet inte följer social- och arbetsrätten i den stat som avses i 125 b § 2 mom. 2 punkten.

14 kap

Särskilda stadganden

126 §

Utan hinder av vad rättegångsbalken stadgar om laga domstol i tvistemål får skadeståndstalan enligt 112 § föras vid tingsrätten på pensionsstiftelsens hemort. Samma domstol kan även behandla ett skadeståndsyrkande som grundar sig på brott.

127 §

En stämning eller annan delgivning anses ha tillställts pensionsstiftelsen då den delgivits en styrelsemedlem eller någon annan som enligt 26 § har rätt att ensam eller tillsammans med en annan person teckna pensionsstiftelsens namn.

128 §

Det kan bestämmas i en pensionsstiftelses stadgar att tvister om skadeståndsskyldighet som avses i 12 kap. mellan å ena sidan pensionsstiftelsen och å andra sidan styrelsen eller förvaltningsrådet, en styrelsemedlem eller medlem i förvaltningsrådet, ombudsmannen, en revisor, en person som hör eller har hört till verksamhetskretsen eller en arbetsgivare skall avgöras av skiljemän. En sådan bestämmelse har samma verkan som ett skiljeavtal.

129 §

Den som

1) utan behörighet bedriver försäkringsverksamhet som avses i denna lag eller bedriver sådan i strid med 78 § 1 mom. eller

2) handlar i strid med förordnande som meddelats med stöd av 26 § 8 mom. i lagen om Finansinspektionen,

ska, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av pensionsstiftelseverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år. (19.12.2008/898)

130 § (30.12.2004/1323)

Den som

1) bryter mot denna lags bestämmelser om upprättande av bokslut, verksamhetsberättelse eller revisionsberättelse eller om avgivande av slutredovisning över en pensionsstiftelses likvidation, eller

2) i strid med förbud som Försäkringsinspektionen meddelat med stöd av 69 § överlåter eller pantsätter egendom som en pensionsstiftelse har i sin besittning,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för pensionsstiftelsebrott dömas till böter.

131 §

Den som

1) svikligen skiftar en pensionsstiftelses tillgångar i strid med denna lag eller pensionsstiftelsens stadgar,

2) i ett fall som avses i 4 § 4 mom. försummar att ansöka om social- och hälsovårdsministeriets tillstånd, eller

3) underlåter att tillställa en myndighet en anmälan eller någon annan uppgift enligt denna lag,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för pensionsstiftelseförseelse dömas till böter.

132 § (17.3.2000/288)

Den som i egenskap av anställd hos en pensionsstiftelse eller dess tjänsteföretag eller som i egenskap av medlem eller suppleant i dessas organ eller som vid utförande av en uppgift på uppdrag av pensionsstiftelsen eller som i egenskap av anställd hos eller medlem av en nämnd inom försäkringsbranschen eller ett motsvarande organ eller som i egenskap av sakkunnig på grundval av ett uppdrag eller som med stöd av 132 b eller 132 c § har fått veta något om pensionsstiftelsens, en till pensionsstiftelsen hörande arbetsgivares eller en förmånstagares eller någon annans ekonomiska ställning eller företagshemlighet eller hälsotillstånd eller något som berör andra personliga förhållanden får inte röja detta för utomstående, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att saken röjs eller om inte något annat föreskrivs i lag. (10.8.2018/644)

Om tystnadsplikt för den som utför en uppgift på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

132 a § (17.3.2000/288)

Till straff för brott mot den tystnadsplikt som avses i 132 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag.

132 b § (19.12.2008/898)

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till

1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott,

2) Finansinspektionen.

132 c § (17.3.2000/288)

Utan hinder av bestämmelserna i 132 § har en pensionsstiftelse rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten

1) till ett försäkringsbolag för ordnande av återförsäkring,

2) till pensionsstiftelsens tjänsteföretag eller till den som på grundval av ett uppdrag sköter en uppgift som tilldelats av pensionsstiftelsen,

3) till en annan försäkringsanstalt i fråga om brott som riktats mot pensionsstiftelsen och i fråga om förmåner som sökts hos denna, om detta är nödvändigt för att förebygga brottslighet som riktas mot försäkringsanstalter och om datasekretessnämnden har beviljat tillstånd enligt 43 § personuppgiftslagen (523/1999) att behandla uppgifterna,

4) för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring, med social- och hälsovårdsministeriets tillstånd, om det är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte kränker de intressen för vilkas skydd tystnadsplikt har föreskrivits; ett tillstånd kan beviljas för viss tid och till detta skall fogas de föreskrifter som behövs för att skydda allmänt och enskilt intresse; tillståndet kan återkallas när skäl därtill anses föreligga, samt

5) till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter som avses i 132 b § 1 mom., uppgifter som berör hälsotillstånd får dock lämnas ut endast till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning samt ställande under åtal av bedrägeribrott som riktas mot en försäkrings- eller pensionsanstalt.

En pensionsstiftelse kan i fall som avses i 1 mom. lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för skötseln av ärenden som avses i nämnda moment.

Social- och hälsovårdsministeriet kan vid behov meddela föreskrifter om tillämpningen av 1 och 2 mom. i denna paragraf.

133 § (19.12.2008/898)

133 § har upphävts genom L 19.12.2008/898.

134 § (29.1.1999/85)

1 mom. har upphävts genom L 19.12.2008/898. (19.12.2008/898)

Var och en har rätt att ta del av pensionsstiftelsers bokslut och verksamhetsberättelser som social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen har i sin besittning. (30.12.2004/1323)

135 §

En pensionsstiftelse skall ha en försäkringsmatematiker för uppgörande av försäkringstekniska kalkyler och utredningar. Behörighetsvillkoren för försäkringsmatematikern bestäms enligt 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag. I fråga om försäkringsmatematikerns uppgifter gäller i tillämpliga delar vad 1 och 2 §§ förordningen om försäkringsmatematiker vid försäkringsbolag (464/95) stadgar.

Pensionsstiftelsen skall till Försäkringsinspektionen göra en anmälan om att en försäkringsmatematiker har anställts eller avgått. Vederbörande ministerium kan meddela föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. (29.1.1999/85)

136 § (29.1.1999/85)

Försäkringsmatematikern vid en pensionsstiftelse skall göra en försäkringsteknisk analys av pensionsstiftelsens ställning minst vartannat år eller oftare, om Försäkringsinspektionen anser det vara motiverat. Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om uppgörande av analysen.

137 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

137 a § (29.1.1999/85)

Vad som i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium gäller efter att lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) trätt i kraft Försäkringsinspektionen, om något annat inte följer av 2 mom.

På Finansinspektionen tillämpas inte vad som i 4 § 3 mom., 6 § 6 mom., 36 § 1 mom., 37 § 1 mom., 41 § 1 mom. 2 punkten, 41 a § 1, 2, 4 och 5 mom., 42 §, 43 § 2 och 3 mom., 45 § 4–6 mom., 46 § 3 mom. 3 punkten och 4 mom., 48 § 1 och 7 mom., 48 a § 9 mom., 55 § 3 mom., 65 § 2 mom., 88 § 5 och 6 mom., 109 och 110 §, 120 § 4 mom., 122 §, 132 § 2 mom., 132 b §, 132 c § 1 mom. 4 punkten och 3 mom., 134 §, 135 § 2 mom. och 147 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium. (19.12.2008/898)

15 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

138 §

Denna lag, nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 januari 1996. Lagens 45 § 4 mom., 46, 47 samt 120 och 147 §§ träder dock i kraft den 31 december 1995.

Genom den nya lagen upphävs, med de undantag som nämns nedan, lagen den 2 december 1955 om pensionsstiftelser (469/55), nedan den gamla lagen, jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av den nya lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

139 §

Ingår i en innan den nya lagen trätt i kraft registrerad pensionsstiftelses stadgar bestämmelser som strider mot den nya lagen, skall i stället för dem den nya lagen iakttas.

Är stadgarna för en pensionsstiftelse som har registrerats innan den nya lagen träder i kraft bristfälliga enligt den nya lagen eller innehåller de bestämmelser som strider mot den nya lagen, skall pensionsstiftelsens stadgar ändras så att de stämmer överens med den nya lagen. För ändringen av stadgarna skall sökas social- och hälsovårdsministeriets fastställelse inom två år efter att den nya lagen har trätt i kraft.

140 §

En pensionsstiftelse som har anmälts till registrering innan den nya lagen har trätt i kraft, samt en stadgeändring för vilken ansökts om fastställelse före ikraftträdandet får registreras enligt den gamla lagen.

141 §

En pensionsstiftelse kan efter att den nya lagen har stadfästs och utan hinder av 139 § besluta att ändra sina stadgar så att de stämmer överens med den nya lagen. Beslutet skall fattas i den ordning som den gamla lagen stadgar. En ansökan om fastställelse av stadgeändringen kan göras och social- och hälsovårdsministeriets beslut om detta kan registreras före den nya lagens ikraftträdande med en anteckning om att de fastställda stadgarna träder i kraft tidigast samtidigt som den nya lagen.

142 §

Utan hinder av vad 3 § stadgar om minimiantalet personer som hör till en pensionsstiftelses verksamhetskrets kan en A-pensionsstiftelse som har registrerats innan den nya lagen trätt i kraft fortsätta sin verksamhet, om den fortsätter med den försäkringsverksamhet som den har bedrivit under den gamla lagens giltighetstid. Om pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet utvidgas från vad den var innan den nya lagen trädde i kraft på så sätt att pensionsstiftelsens verksamhetskrets utvidgas eller förmånerna utökas, skall pensionsstiftelsen uppfylla de i 3 § stadgade kraven inom den tid som föreskrivs i 78 § 1 mom. 1 punkten efter det att stadgeändringen på grund av att försäkringsverksamheten utvidgas har godkänts vid pensionsstiftelsens styrelses eller förvaltningsråds sammanträde.

Utan hinder av vad 3 § stadgar om minimiantalet personer som hör till en pensionsstiftelses verksamhetskrets kan sådana B- eller AB-pensionsstiftelser som har registrerats före den 1 juli 1976 fortsätta sin verksamhet, om de uppfyller stadgandena om minimiantalet personer som hör till en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare sådana gällande stadganden lydde den 30 juni 1976. Om antalet personer som hör till en i detta moment avsedd B- eller AB-pensionsstiftelses verksamhetskrets sjunker under det i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimiantalet, sådan den gällande lagen lyime den 30 juni 1976, skall pensionsstiftelsen uppfylla de vid nämnda tid gällande stadgandena om minimiantal inom den tid som stadgas i 78 § 1 mom. 1 punkten.

Uppfyller pensionsstiftelsen inte kraven enligt 1 och 2 mom. skall den träda i likvidation och upplösas.

143 §

Utan hinder av 4 § 4 mom. får en pensionsstiftelse fortfarande äga de aktier och andelar som den fick äga före den nya lagens ikraftträdande. Om det antal aktier och andelar som pensionsstiftelsen äger eller den bestämmanderätt som avses i lagen överskrider den övre gräns som den nya lagen stadgar vid den tidpunkt då denna träder i kraft, får pensionsstiftelsens proportionella andel av det företags aktier, andelar eller bestämmanderätt som ägandet avser inte stiga högre än den var när den nya lagen trädde i kraft. Har pensionsstiftelsens andel minskat efter att den nya lagen trätt i kraft, men alltjämt överskrider den lagstadgade övre gränsen, får kassans proportionella ägarandel inte längre stiga från denna lägre nivå.

Vad 1 mom. stadgar om aktier eller andelar som en pensionsstiftelse äger eller pensionsstiftelsens bestämmanderätt som avses i lagen, tillämpas också på motsvarande sätt på i 5 § 3 mom. i den nya lagen avsedda aktier som pensionsstiftelsen äger i arbetsgivarbolaget.

144 §

Utan hinder av 5 § 2 mom. krävs inte säkerhet för lån som en A-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses A-avdelning har beviljat arbetsgivaren före den 1 april 1991.

145 §

En pensionsstiftelse skall uppfylla kraven i 46 § beträffande de pensionsansvar som föreligger den 31 december 1993 inom 10 år från den nya lagens ikraftträdande, så att minst tre tolftedelar har uppfyllts vid utgången av det första kalenderåret, minst fyra tolftedelar vid utgången av det andra kalenderåret och på motsvarande sätt vid utgången av de följande kalenderåren det antal tolftedelar av täckningskravet som motsvarar det antal år som har förflutit efter den 31 december 1993. Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl medge undantag från detta moment.

Om pensionsstiftelsen har registrerats före 1995, skall den i 48 § nämnda säkerheten utökas till det i 2 mom. i nämnda paragraf avsedda beloppet inom två år från den nya lagens ikraftträdande så att värdet på säkerheten vid utgången av det första kalenderåret är minst tre fjärdedelar av säkerhetens minimibelopp och vid utgången av det andra kalenderåret minst säkerhetens minimibelopp. Om pensionsstiftelsen har registrerats under 1995, skall nämnda säkerhet på motsvarande sätt ökas under tre år efter att den nya lagen trätt i kraft så att säkerhetens värde är vid slutet av det första kalenderåret minst två fjärdedelar, vid slutet av det andra året minst tre fjärdedelar av säkerhetens minimibelopp och vid slutet av det tredje året säkerhetens minimibelopp. Värdet på säkerheten skall dock alltid vara minst 500 000 mark.

146 §

En pensionsstiftelse som har registrerats innan den nya lagen träder i kraft skall uppfylla de krav som 47 § ställer på pensionerade personers löpande pensioner samt deras och deras förmånstagares framtida pensioner och andra förmåner så att 75 procent av det pensionsansvar som följer av dessa pensioner har täckning fyra år efter att den nya lagen har trätt i kraft. Stiftelsen skall uppfylla ovan nämnda täckningskrav så att den vid utgången av det första kalenderåret efter ikraftträdandet har täckning för minst sex niondedelar, vid utgången av det andra kalenderåret minst sju niondedelar och vid utgången av det tredje kalenderåret åtta niondedelar av täckningskravet på 75 procent.

När 75 procent av det pensionsansvar som följer av löpande pensioner har täckts enligt 1 mom., skall pensionsstiftelsen täcka återstående 25 procent av detta pensionsansvar inom fem år från utgången av den tidsfrist som anges i 1 mom. så att minst en femtedel har täckts vid utgången av det första kalenderåret, minst två femtedelar vid utgången av det andra kalenderåret och på motsvrsande sätt vid utgången av de följande kalenderåren det antal femtedelar av täckningskravet som motsvarar det antal år som har förflutit.

En pensionsstiftelse som har registrerats innan den nya lagen träder i kraft skall uppfylla de krav som 47 § ställer på framtida pensioner och andra förmåner för personer som hör till eller har hört till pensionsstiftelsens verksamhetskrets och för deras förmånstagare inom femton år efter den nya lagens ikraftträdande så att minst en femtondedel har uppfyllts vid utgången av det första kalenderåret efter ikraftträdandet, minst två femtondedelar vid utgången av det andra kalenderåret och vid utgången av de följande kalenderåren på motsvarande sätt så många femtondedelar av täckningskravet som motsvarar antalet år som har förflutit sedan ikraftträdandet.

Vad 47 § 4 mom. stadgar om förtecknande av täckning tillämpas även på täckningen för delar av pensionsansvar enligt 1-3 mom.

Social- och hälsovårdsministeriet får av särskilda skäl bevilja undantag från denna paragraf.

147 §

Är pensionsansvaret för annat pensionsskydd än pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare uträknat enligt denna lag dagen före lagens ikraftträdande mindre än pensionsansvaret enligt bokslutet som uppgjorts nämnda dag minskat med ansvarsunderskottet enligt bokslutet, används de tillgångar som motsvarar den överskjutande delen till bekostande av annat pensionsskydd än pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare. Finns det något kvar av dessa tillgångar fem år efter lagens ikraftträdande, får de användas till bekostande av pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare eller återbetalas till arbetsgivaren.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

148 §

Ett ärende som gäller upplösning av en pensionsstiftelse skall handläggas och avgöras samt anmälas för registrering enligt den gamla lagen, om offentlig stämning har sökts innan den nya lagen har trätt i kraft.

Ett ärende som gäller överlåtelse av försäkringsverksamhet skall handläggas och avgöras enligt den gamla lagen, om social- och hälsovårdsministeriets samtycke har sökts innan den nya lagen har trätt i kraft.

149 §

Sammansättningen av en styrelse eller ett förvaltningsråd som valts innan den nya lagen trätt i kraft skall ändras i överensstämmelse med den nya lagen inom två år från ikraftträdandet. Ombudsmannen skall anmälas till registret över pensionsstiftelser inom tre månader efter att social- och hälsovårdsministeriet har fastställt pensionsstiftelsens stadgar enligt den nya lagen. Om de gällande stadgarna för pensionsstiftelsen motsvarar stadgandena i den nya lagen, skall ombudsmannen anmälas till registret inom två år och sex månader efter att lagen har trätt i kraft.

En styrelsemedlem, en medlem av förvaltningsrådet, en revisor eller en likvidator som har valts innan den nya lagen träder i kraft får, även om han enligt den nya lagen inte är behörig, kvarstå i uppdraget tills ett nytt val förrättas, dock högst två år efter ikraftträdandet. Vad som stadgas ovan gäller i tillämpliga delar också den som har rätt att teckna pensionsstiftelsens namn och som har utsetts före ikraftträdandet.

150 §

På ett bokslut som har uppgjorts för en räkenskapsperiod som börjat innan den nya lagen trädde i kraft skall den gamla lagen tillämpas.

151 §

De belopp som anges i den nya lagens 7 kap. motsvarar det för 1995 fastställda indexpoängtalet enligt 63 §.

RP 187, 188/95, ShUB 28/95, RSv 177/95

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1996/1297:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 241/1996, GrUB 45/1996, ShUB 42/1996, RSv 248/1996

19.6.1997/616:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 18/1997, EkUB 16/1997, RSv 84/1997

30.12.1997/1323:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Lagens 43 och 48 a §, 116 § 1 mom. 6 punkten samt 120 § träder dock i kraft den 31 december 1997. Bestämmelserna i lagens 45 § om återbetalning av övertäckningen till arbetsgivaren samt bestämmelser i lagens 48 c § om utökande av tilläggsförsäkringsansvaret med överskottet i placeringsverksamheten enligt 48 c § 2-4 mom. och pensionsstiftelsens understödsavgifter tillämpas dock från den 31 december 1997 på det sätt social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

Utan hinder av vad som bestäms i 48 b § är solvensgränsen och minimibeloppet av verksamhetskapitalet i fråga om en B-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses B-avdelning som registrerats innan denna lag träder i kraft, 1998 en åttondedel och 1999 två åttondedelar av solvensgränsen och minimibeloppet av verksamhetskapitalet i 48 b §. Under de följande åren är solvensgränsen och minimibeloppet av verksamhetskapitalet på motsvarande sätt det antal åttondedelar av solvensgränsen och minimibeloppet av verksamhetskapitalet i 48 b § som de gångna kalenderåren utvisar.

Utan hinder av 48 c § 2 mom. är dock den gräns som motsvarar solvensgränsens dubbla belopp, 1998 hälften av det fulla beloppet och 1999 tre fjärdedelar av det fulla beloppet.

Utan hinder av vad som bestäms i 6, 45, 88, 100 och 120 § om överföring och återbetalning av verksamhetskapital, skall dock under 1998–2005 iakttas vad social- och hälsovårdsministeriet föreskriver.

På de ansökningar om överlåtelse av försäkringsverksamhet som är anhängiga vid social- och hälsovårdsministeriet innan denna lag träder i kraft tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 222/1997, ShUB 36/1997, RSv 242/1997

20.3.1998/201:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

RP 228/1997, ShUB 3/1998, RSv 3/1998

30.4.1998/308:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

RP 243/1997, EkUB 2/1998, RSv 19/1998

24.7.1998/582:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

23.12.1998/1135:

Denna lag träder i kraft den 31 december 1998. Lagens 37, 38, 41 och 41 b § gäller till och med den 31 mars 1999.

Utan hinder av 9 kap. 2 § bokföringslagen tillämpas bokföringslagen och bestämmelserna i denna lag första gången på pensionsstiftelsens bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller senare.

Pensionsstiftelsen får dock tillämpa de bestämmelser som avses i 2 mom. under den räkenskapsperiod som pågår eller börjar sedan denna lag trätt i kraft.

RP 234/1998, EkUB 32/1998, RSv 205/1998

30.12.1998/1210:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lagens 54 § gäller till och med den 31 mars 1999.

De belopp i euro som anges i 7 kap. motsvarar det för 1998 fastställda indexpoängtalet enligt 63 §.

De belopp som i denna lag anges i euro kan utan hinder av 48 § 2 och 3 mom., 54 § och 55 § 2 mom. anges i finska mark till och med den 31 december 2001. I euro angivna belopp omvandlas till finska mark enligt den slutliga växelkurs som Europeiska unionens råd gett på basis av artikel 109 l.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

RP 233/1998, EkUB 31/1998, RSv 204/1998

29.1.1999/85:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

De tillstånd, föreskrifter, anvisningar och andra beslut som vederbörande ministerium har utfärdat om försäkringstillsyn och försäkringsinspektion och vilkas utfärdande enligt 137 a § överförs på Försäkringsinspektionen, fortsätter efter att lagen om Försäkringsinspektionen trätt i kraft att gälla till dess att Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 163/1998, EkUB 29/1998, RSv 202/1998

17.3.2000/288:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

RP 136/1999, ShUB 3/2000, RSv 22/2000

17.11.2000/942:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 95/2000, EkUB 23/2000, RSv 131/2000

5.4.2002/251:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 250/2001, EkUB 1/2002, RSv 14/2002

6.6.2003/421:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Vid beräkning av den minimitid om fem år som avses i 102 § 1 mom. beaktas inte de övertaganden av försäkringsverksamhet som har skett före lagens ikraftträdande.

Ansökan om överlåtande av försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare skall behandlas och avgöras enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande, om Försäkringsinspektionens samtycke har sökts före lagens ikraftträdande. Försäkringsinspektionen kan dock på sökandens begäran besluta att ansökan behandlas och avgörs enligt denna lag.

RP 221/2002, ShUB 52/2002, RSv 255/2002

13.6.2003/489:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.

Den skyldighet som föreskrivs i 4 a § skall fullgöras inom tre år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 200/2002, FsUB 2/2002, RSv 267/2002

20.2.2004/147:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 153/2003, LaUB 8/2003, RSv 131/2003

30.12.2004/1323:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

Denna lag tillämpas första gången på bokföringen för en pensionsstiftelse för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter. En pensionsstiftelse får tillämpa denna lag under den räkenskapsperiod som pågår när lagen träder i kraft.

På uppskrivningar som har gjorts innan denna lag träder i kraft får tillämpas de bestämmelser som är i kraft när denna lag träder i kraft.

RP 224/2004, EkUB 31/2004, RSv 230/2004, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002; EGT nr L 243, 11.9.2002, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 28, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG; EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

3.6.2005/382:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 19/2005, EkUB 7/2005, RSv 46/2005

31.3.2006/251:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.

Lagen tillämpas på sådana överlåtelser och övertaganden av försäkringsverksamhet samt sådana övertaganden av ansvar och försäkringsbestånd i fråga om vilka avtalet har ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter.

Ett beslut som Försäkringsinspektionen meddelat före denna lags ikraftträdande med anledning av ansökan om samtycke till sådant avtal om överlåtelse och övertagande av försäkringsverksamhet eller övertagande av ansvar och försäkringsbestånd som ingåtts den 7 oktober 2005 eller därefter skall meddelas i enlighet med den lag som är i kraft den dag beslutet meddelas. Försäkringsinspektionens beslut förfaller emellertid, om inte avtalet om överlåtelse och övertagande av försäkringsverksamhet eller övertagande av ansvar och försäkringsbestånd ändras så att det överensstämmer med denna lag inom två månader från lagens ikraftträdande.

RP 158/2005, ShUB 6/2006, RSv 23/2006

19.5.2006/391:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

Utan hinder av 4 § 3 mom. får pensionsstiftelser hålla de lån som upptagits före denna lags ikraftträdande i kraft i enlighet med de överenskomna lånevillkoren.

Utan hinder av 5 § 3 mom. får A-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelser i fråga om A-avdelningar fram till den 23 september 2010 behålla investeringar som när denna lag träder i kraft gjorts i ett arbetsgivarföretag. På nya lån som efter denna lags ikraftträdande ges ett arbetsgivarföretag och på ändringar i sådana lån som före ikraftträdandet givits ett arbetsgivarföretag tillämpas bestämmelserna i 5 § 3 mom. Det här momentet tillämpas dock inte på EES-tilläggspensionsstiftelsers gränsöverskridande verksamhet.

Sådant samtycke i fråga om täckande av pensionsansvar som Försäkringsinspektionen gett före denna lags ikraftträdande med stöd av det genom denna lag upphävda 47 § 3 mom. förblir i kraft sådant detta samtycke lyder när denna lag träder i kraft.

Om de i 47 c–47 i och 47 m § avsedda tillgångar och förbindelser som utgör täckning för bruttobeloppet av en pensionsstiftelses pensionsansvar när denna lag träder i kraft överskrider de maximigränser som föreskrivs i nämnda paragrafer, skall pensionsstiftelsen före utgången av 2005 undanröja överskridningen. Beloppet av dessa tillgångar och förbindelser får inte öka eller deras relativa andel av alla de tillgångar och förbindelser som utgör täckningen stiga under den tid då maximigränsen överskrids. Om beloppet av tillgångarna och förbindelserna har minskat, men fortfarande överskrider den föreskrivna maximigränsen, får beloppet av tillgångarna och förbindelserna inte längre stiga från detta minskade belopp.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 23 december 1998 om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar (1137/ 1998) och förordningen av den 30 december 1997 om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1326/1997) jämte ändringar.

RP 156/2005, EkUB 3/2006, RSv 34/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (32003L0041); EGT N:o L 235, 23.9.2003 s. 10

8.12.2006/1116:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 79/2006, ShUB 30/2006, RSv 155/2006

8.12.2006/1122:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. (11.3.2011/224)

Pensionsstiftelserna får tillämpa 48 a § 2 mom. 5 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010. (11.3.2011/224)

En pensionsstiftelse som den 31 december 2010 har en borgensförbindelse eller säkerhet som avses i 48 a § 2 mom. 5 punkten, vilken upphävts genom denna lag, får tillämpa nämnda punkt till och med den 31 december 2012. (11.3.2011/224)

Pensionsstiftelserna får tillämpa 48 a § 2 mom. 5 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010.

RP 77/2006, ShUB 31/2006, RSv 152/2006

8.12.2006/1127:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 78/2006, ShUB 32/2006, RSv 153/2006

13.4.2007/471:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006

19.12.2008/898:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

27.3.2009/174:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

I det fall att en pensionsstiftelse inte utövar gränsöverskridande verksamhet, tillämpas 48 e § om den kapitalbas som krävs av pensionsstiftelser inte förrän från och med den 23 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 152/2008, ShUB 3/2009, RSv 8/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (32003L0041); EUT Nro L 235, 23.9.2003, s. 10–21

14.5.2010/398:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

11.3.2011/222:

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 273/2010, ShUB 50/2010, RSv 299/2010

11.3.2011/224:

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2011.

Ikraftträdandebestämmelsens 3 mom. tillämpas dock från och med den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 273/2010, ShUB 50/2010, RSv 299/2010

9.12.2011/1249:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011, EkUB 4/2011, RSv 30/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078) ; EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

20.7.2012/443:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om en pensionsstiftelses verksamhetskapital gäller efter denna lags ikraftträdande pensionsstiftelsens solvenskapital.

Maximibeloppet av den post enligt 48 a § 2 mom. 5 punkten som ingår i pensionsstiftelsens solvenskapital kan höjas så att pensionsstiftelsens solvens i förhållande till arbetspensionsförsäkringsbolagens genomsnittliga solvens vid lagens ikraftträdande är densamma som den var den 31 december 2012. Från och med lagens ikraftträdande till och med den 31 december 2017 kvarstår det höjda maximibeloppet som lika stort i förhållande till det pensionsansvar som används vid beräkningen av solvensgränsen. Efter det sjunker beloppet av förhöjningen årligen med lika stora sänkningar så att förhöjningen är lika med noll den 1 januari 2022.

RP 9/2012, ShUB 4/2012, EkUU 21/2012, RSv 47/2012

30.11.2012/671:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012, EkUB 9/2012, RSv 98/2012

20.3.2015/308:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014, EkUB 30/2014, RSv 304/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1., Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113., Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

20.3.2015/322:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 279/2014, ShUB 46/2014, RSv 305/2014

18.9.2015/1157:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

30.12.2015/1670:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen tillämpas första gången på en pensionsstiftelses bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter.

Lagens 41 a § 3 mom. tillämpas på uppskrivningar som gjorts efter det att lagen trädde i kraft.

RP 98/2015, EkUB 17/2015, RSv 114/2015, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (32013L0034); EUT nr L 182, 29.6.2013, s. 19.

29.1.2016/98:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Utöver vad som föreskrivs i 43 § 2 mom. 4 punkten får indexförhöjningsansvaret också användas för att täcka ökning av pensionsansvaret till följd av de ändringar av den lägsta åldern för ålderspension som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (69/2016). När den övre gränsen för indexförhöjningsansvaret fastställs, kan ökningen av pensionsansvaret beaktas från och med den 31 december 2016. Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om utökningen och användningen av det indexförhöjningsansvar som avses i detta moment.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

3.6.2016/412:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

En pensionsstiftelse ska senast inom ett år efter att denna lag trädde i kraft genomföra den första risk- och solvensbedömningen enligt 25 a § och ge in ett sammandrag av den till Finansinspektionen.

RP 31/2016, ShUB 5/2016, RSv 58/2016

12.8.2016/633:

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

RP 70/2016, EkUB 16/2016, RSv 85/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

24.3.2017/167:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

RP 265/2016, ShUB 3/2107, RSv 9/2017

10.8.2018/644:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.