Beaktats t.o.m. FörfS 355/2016.

11.3.1994/201

Lag om hemkommun

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om hur en persons hemkommun och hans bostad där samt folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet skall bestämmas. (22.12.1995/1650)

Den enligt denna lag bestämda hemkommunen och bostaden där samt folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet antecknas i det befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). I befolkningsdatasystemet antecknas även en tillfällig bostad som en person uppgett. (10.12.2010/1095)

Om inte annat stadgas i någon annan lag, skall denna lag iakttas också när en statlig eller kommunal myndighet eller folkpensionsanstalten fattar beslut som påverkas av en persons hemkommun och hans bostad där eller en tillfällig bostad.

2 kap

Bestämmande av hemkommunen och folkbokföringskommunen (22.12.1995/1650)

2 §
Hemkommun

En persons hemkommun är med de undantag som stadgas nedan den kommun där han bor. Hemkommunen för ett nyfött barn är den kommun där barnets mor har sin hemkommun när barnet föds.

Har en person i sin användning flera bostäder eller ingen bostad alls, är hans hemkommun den kommun som han på grund av sina familjeförhållanden, sin utkomst eller andra motsvarande omständigheter själv anser som sin hemkommun och till vilken han med hänsyn till de ovan nämnda omständigheterna har fast anknytning.

Har en persons egen uppfattning om vilken kommun som är hans hemkommun inte kunnat utredas, är hans hemkommun den kommun till vilken han skall anses ha den fastaste anknytningen med hänsyn till sitt boende, sina familjeförhållanden, sin utkomst och andra motsvarande omständigheter.

3 §
Begränsningar som gäller ändring av hemkommunen

En persons hemkommun ändras inte, om han bor i en annan kommun huvudsakligen på grund av

1) arbetsuppgifter, studier eller sjukdom, eller någon annan med dessa jämställbar orsak, som varar i högst ett år,

2) vård i familjevård eller institutionsvård, eller boende med boendeservice, (30.12.2010/1377)

3) vistelse till sjöss såsom sjöfolk,

4) avtjänande av straff i straffanstalt,

5) medlemskap i riksdagen eller statsrådet eller ett offentligt förtroendeuppdrag, eller

6) fullgörande av värnplikt eller civiltjänst.

3 a § (30.12.2010/1377)
Rätt att välja hemkommun vid långvarig vårdrelation

Om en person är placerad i familjevård eller institutionsvård eller i boende med boendeservice någon annanstans än i sin hemkommun, kan han eller hon trots 3 § 2 punkten välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun. För att personen ska ha rätt att välja hemkommun ska vården eller boendet beräknas pågå eller ha pågått över ett år.

3 b § (30.12.2010/1377)
Ändring av hemkommun i vissa situationer

En persons hemkommun ändras om han eller hon flyttar till en annan kommun i en situation som avses i 16 a § i socialvårdslagen (710/1982).

4 §
Hemort vid inflyttning till landet

Hemkommunen och bostaden där för en person som har kommit till Finland och som bor här skall bestämmas enligt denna lag, om han eller hon

1) är finsk medborgare,

2) har ett i utlänningslagen (301/2004) avsett giltigt uppehållstillstånd som ger rätt till kontinuerlig eller permanent vistelse,

3) är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz och har registrerat sin uppehållsrätt i enlighet med utlänningslagen, om sådan registrering krävs av honom eller henne,

4) är familjemedlem till en sådan person som har i denna lag avsedd hemkommun i Finland, eller

5) har ett i utlänningslagen avsett giltigt uppehållstillstånd som ger rätt till minst ett års tillfällig vistelse och dessutom med beaktande av förhållandena som helhet har för avsikt att stadigvarande bosätta sig i Finland.

(30.3.2007/399)

Som faktorer som visar att en i 1 mom. 5 punkten avsedd person är stadigvarande bosatt i Finland beaktas bland annat att han eller hon

1) är av finländsk härkomst,

2) har tidigare haft i denna lag avsedd hemkommun i Finland,

3) har ett giltigt arbetsavtal eller annan därmed jämförbar utredning om minst två års arbete eller studier i Finland, eller

4) har haft tillfällig bostad i Finland i minst ett års tid utan avbrott efter inflyttningen.

(30.3.2007/399)

En person som är anställd hos en främmande stats diplomatiska beskickning eller någon annan jämförbar beskickning eller vid ett konsulat som förestås av en utsänd konsul har dock inte hemkommun i Finland, om han inte är finsk medborgare eller om han inte sedan tidigare har hemkommun i Finland. Hemkommun här har inte heller en familjemedlem till en person som avses i detta moment eller en person som är i hans privata tjänst, om denne inte är finsk medborgare eller sedan tidigare har hemkommun i Finland.

5 §
Hemkommun vid utflyttning ur landet

En person som har bosatt sig utomlands för en längre tid än ett år har inte hemkommun i Finland. Han kan dock ha hemkommun i Finland, om han med hänsyn till sina levnadsförhållanden har fastare anknytning till Finland än till det land han bor i.

Om en finsk medborgare som har bosatt sig utomlands är anställd hos finska staten vid en diplomatisk eller någon annan jämförbar beskickning eller vid ett konsulat som förestås av en utsänd konsul eller är i utvecklingssamarbetsuppgifter eller missionsarbete har han samt hans familjemedlemmar dock fortfarande hemkommun i Finland.

6 § (2.12.2005/956)
Hemkommun vid flyttning mellan de nordiska länderna

När någon flyttar från ett annat nordiskt land till Finland eller från Finland till ett annat nordiskt land, tillämpas jämte denna lag överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring.

6 a § (22.12.1995/1650)
Folkbokföringskommun

Folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet är den kommun som senast var hans hemkommun i Finland.

Om en finsk medborgare inte har haft hemkommun i Finland, bestäms hans folkbokföringskommun enligt moderns, faderns eller makens hemkommun eller folkbokföringskommun i nämnd ordning. Folkbokföringskommunen är den kommun som vid den tidpunkt då han fick finskt medborgarskap var förälderns eller makens hemkommun eller folkbokföringskommun. Om varken föräldrarna eller maken då inte hade någon hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland, är folkbokföringskommunen Helsingfors.

3 kap

Stadganden om förfarandet

7 §
Anmälningsskyldighet för den som flyttar

När någon flyttar från sin hemkommun eller till en annan bostad inom hemkommunen, ska han eller hon tidigast en månad före och senast en vecka efter flyttningsdagen anmäla detta till magistraten. En familjemedlem som flyttar tillsammans med personen kan också göra anmälan för hans eller hennes räkning. Anmälan ska också göras i de fall som avses i 5 § 2 mom. samt då en person flyttar från en bostad och därefter inte har någon stadigvarande bostad. Den som utnyttjar rätten enligt 3 a § att välja hemkommun när han eller hon tidigare i enlighet med 42 a § i socialvårdslagen har placerats i familjevård eller institutionsvård eller i boende med boendeservice i en annan kommun, ska genast anmäla detta till magistraten. (30.12.2010/1377)

Den som avses i 1 mom. är dessutom skyldig att lämna magistraten sådana tilläggsuppgifter om sig själv som behövs för att bestämma hemkommunen och bostaden där. (10.12.2010/1095)

En person skall till magistraten också anmäla sin tillfälliga bostad om han eller hon bor där mer än tre månader. Det som i 1 och 2 mom. och nedan i denna lag föreskrivs om hemkommun och bostaden där tillämpas också på en tillfällig bostad. (13.3.2003/219)

Bestämmelser om skyldigheten att anmäla personuppgifter och uppgifter om familjeförhållandena till befolkningsdatasystemet finns i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. (10.12.2010/1095)

7 a § (9.7.2004/624)
Flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet

Flyttningsanmälan kan göras skriftligen, per telefon, med hjälp av elektronisk kommunikation eller muntligen i samband med kundbesök. Anmälan om flyttning till Finland och anmälan om flyttning till utlandet skall göras skriftligen eller med hjälp av elektronisk kommunikation.

En anmälan som inte gjorts skriftligen kan godkännas endast om det är möjligt att försäkra sig om personens rätt att göra anmälan och om anmälan kan anses tillförlitlig.

Av flyttningsanmälan skall framgå den flyttandes namn, personbeteckning, flyttningsdag, uppgifter om den bostad till vilken han eller hon flyttar, övriga uppgifter som behövs för anteckning om hemkommun och bostaden där samt om tillfällig bostad samt uppgift om grunden för besittningen av lägenheten. I samband med en flyttningsanmälan kan dessutom andra uppgifter som skall införas i befolkningsdatasystemet lämnas. Uppgifter om familjemedlemmar som flyttar samtidigt kan lämnas genom en gemensam anmälan.

Av anmälan om flyttning till utlandet skall framgå den utflyttande personens namn, personbeteckning, flyttningsdag, adress utomlands, syftet med flyttningen till utlandet, tiden för vistelsen utomlands samt övriga uppgifter som behövs för anteckning om hemkommun och bostaden där samt om tillfällig bostad. I samband med en anmälan om flyttning till utlandet kan dessutom andra uppgifter som skall införas i befolkningsdatasystemet lämnas. Uppgifter om familjemedlemmar som flyttar samtidigt kan lämnas genom en gemensam anmälan.

Av en flyttningsanmälan som gäller tillfällig bostad och anmälan om flyttning till utlandet skall utöver uppgifterna enligt 3 eller 4 mom. framgå syftet med den tillfälliga vistelsen och hur länge denna varar.

Befolkningsregistercentralen fastställer formulären för de anmälningar som avses i denna paragraf.

7 b § (10.12.2010/1095)
Magistrat som tar emot anmälan

Vilken magistrat som helst kan ta emot en flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet. Närmare bestämmelser om hur de uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet ska fördelas mellan magistraterna får utfärdas genom förordning av finansministeriet.

7 c § (9.7.2004/624)
Mottagande av anmälan på något annat ställe än magistraten

En flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet kan inlämnas också till andra myndigheter och organisationer än magistraten, om därom har överenskommits med myndigheten eller organisationen. Befolkningsregistercentralen kan, efter att ha hört berörda magistrater, ingå avtal med andra myndigheter och organisationer om mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet och om vidarebefordran av dem till magistraten.

En förutsättning för att mottagandet av anmälningar skall kunna överföras till någon annan än en myndighet är att den organisation som tar emot anmälningar har tillräckliga resurser och att de personer som tar emot anmälningar har tillräcklig sakkunskap och kompetens för detta.

Den som tar emot flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet handlar i denna uppgift under tjänsteansvar. Vid skötseln av uppgiften skall förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) iakttas.

7 d § (9.7.2004/624)
Avtal om åligganden i samband med mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet

I ett avtal om mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet skall åtminstone överenskommas om

1) omfattningen av de åligganden som hänför sig till mottagandet av anmälningar,

2) skydd för personuppgifter och dataskydd,

3) introduktion och utbildning av personalen,

4) fördelning av kostnaderna,

5) avtalets giltighet och upphörande.

7 e § (10.12.2010/1095)
Åligganden i samband med mottagandet av flyttningsanmälan och anmälan om flyttning till utlandet

Den som tar emot en anmälan ska kontrollera att den innehåller de uppgifter som anges i 7 a § 3–5 mom. Om anmälan görs per telefon, ska den som tar emot anmälan dessutom se till att anmälan uppfyller kraven i 7 a § 2 mom. Om den som tar emot anmälan är någon annan än en magistrat, ska denne utan dröjsmål tillställa den magistrat som avses i 9 § 4 mom. uppgifterna i anmälan.

En anmälan som tagits emot av någon annan myndighet eller organisation än en magistrat anses vara gjord inom den tid som föreskrivs i 7 §, om den har tagits emot inom den tiden.

7 f § (2.12.2005/956)

7 f § har upphävts genom L 2.12.2005/956.

8 § (9.7.2004/624)
Annan anmälningsskyldighet

Ägaren av en byggnad eller dennes företrädare är vid behov skyldig att lämna magistraten de uppgifter om dem som bor eller har bott i byggnaden som han har i sin besittning och som behövs för bestämmande av en persons hemkommun och bostad där, för anteckning om tillfällig bostad samt för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

De statliga och kommunala myndigheterna är vid behov skyldiga att lämna magistraten de uppgifter som de har i sin besittning och som behövs för bestämmande av en persons hemkommun och bostad där, för anteckning om tillfällig bostad samt för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Den som äger eller innehar en lägenhet är vid behov skyldig att lämna magistraten de uppgifter om dem som bor eller har bott i lägenheten som han har i sin besittning och som behövs för bestämmande av en persons hemkommun och bostad där, för anteckning om tillfällig bostad samt för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

9 § (10.12.2010/1095)
Anteckning om hemkommun och folkbokföringskommun

När en anmälan enligt 7 § har inkommit till en magistrat ska denna i befolkningsdatasystemet utifrån anmälan göra en anteckning om hemkommunen och bostaden där eller om tillfällig bostad eller anteckna en folkbokföringskommun för en finsk medborgare med anledning av att denne stadigvarande bosätter sig utomlands. En sådan anteckning får dock inte göras, om anmälan uppenbart står i strid med fakta eller är bristfällig eller om den annars är sådan att en tillförlitlig anteckning inte kan göras på basis av den. Anteckningen ska göras eller behövliga ytterligare uppgifter begäras inom tre vardagar från det anmälan inkommit. Om en person saknar bostad, antecknas det i befolkningsdatasystemet att han eller hon saknar stadigvarande bostad i kommunen. Om en persons bostadsadress inte kan anses tillförlitlig, kan endast hemkommunen antecknas i befolkningsdatasystemet.

Har magistraten av någon annan än personen själv fått uppgifter om att hans eller hennes hemkommun eller bostaden där har ändrats eller om att han eller hon stadigvarande bosatt sig utomlands, får magistraten göra motsvarande anteckning i befolkningsdatasystemet, om det är uppenbart att uppgiften kan anses tillförlitlig.

I de fall som avses i 6 a § 2 mom. görs det en anteckning om folkbokföringskommun när personens uppgifter första gången antecknas i befolkningsdatasystemet.

Vilken magistrat som helst kan göra de anteckningar i befolkningsdatasystemet som krävs med anledning av en anmälan. Uppgifterna i samband med anteckningarna kan fördelas mellan magistraterna, om det behövs för att effektivisera verksamheten eller för att åstadkomma en regionalt balanserad arbetsfördelning mellan magistraterna. Närmare bestämmelser om fördelningen av uppgifter utfärdas genom förordning av finansministeriet. Den magistrat som gjort en anteckning svarar för denna.

9 a § (10.12.2010/1095)
Anteckning om bostad i hemkommunen i vissa fall

De anteckningar som med anledning av en flyttningsanmälan krävs i befolkningsdatasystemet kan göras direkt på basis av anmälan, om anmälan gäller en flyttning från en bostad till en annan i samma kommun. Detta förutsätter dock att anteckningarna kan göras utan tilläggsutredningar och att en felfri registrering av uppgifterna kan säkerställas genom tekniska kontroller. Den magistrat inom vars verksamhetsområde den som gjort anmälan har sin bostad svarar för att rätta eventuella sakfel eller skrivfel i anteckningarna. Uppgifterna i samband med rättelse av fel kan dock överföras till en annan magistrat, om det behövs för att effektivisera verksamheten eller för att åstadkomma en regionalt balanserad arbetsfördelning mellan magistraterna. Närmare bestämmelser om överföringen av uppgifter utfärdas genom förordning av finansministeriet.

10 § (9.7.2004/624)
Flyttningsdag

Som en persons flyttningsdag anses den dag som uppgetts i anmälan, om denna har gjorts inom en månad från flyttningen. Inkommer anmälan efter denna tid, anses som flyttningsdag den dag då anmälan inkommit. Om magistraten på basis av uppgifter som fåtts av någon annan än den som flyttat eller dennes familjemedlemmar gör en anteckning om flyttning i befolkningsdatasystemet, anses den dag då anteckningen gjorts som flyttningsdag.

När någon utnyttjar rätten enligt 3 a § att välja hemkommun och anmäler detta enligt 7 § 1 mom. betraktas den dag då anmälan kommit in som flyttningsdag. (30.12.2010/1377)

11 § (10.12.2010/1095)
Meddelande om anteckning om hemkommun

Om en persons hemkommun eller hans eller hennes bostad där enligt den anteckning som magistraten har gjort avviker från den hemkommun eller bostad som personen i fråga själv har uppgett, eller om anteckningen har gjorts på basis av uppgifter som fåtts av någon annan än den som flyttat eller hans eller hennes familjemedlemmar, ska magistraten underrätta personen i fråga om anteckningen och om hur ett eventuellt sak- eller skrivfel i den kan rättas.

12 § (9.7.2004/624)
Förelägganden

Har den som flyttar försummat sin anmälningsskyldighet enligt denna lag eller sin skyldighet att lämna tilläggsuppgifter, skall magistraten förelägga honom eller henne att inom en bestämd tid fullgöra denna skyldighet. Om anteckning om en persons hemkommun och hans eller hennes bostad där eller tillfälliga bostad inte har kunnat göras i befolkningsdatasystemet på basis av en inlämnad anmälan, skall magistraten förelägga den som gjort anmälan att inom en bestämd tid komplettera anmälan. Magistraten skall samtidigt meddela att försummelsen inte utgör hinder för att anteckning görs eller ärendet avgörs. Av särskilda skäl behöver föreläggande inte meddelas.

För bestämmande av en persons rätta hemkommun och bostad där, för anteckning om tillfällig bostad eller för kontroll av uppgifterna i befolkningsdatasystemet kan magistraten förelägga en byggnads ägare eller dennes företrädare att inom en bestämd tid lämna uppgifter om dem som bor eller har bott i byggnaden, samt en lägenhets ägare eller innehavare att lämna uppgifter om dem som bor eller har bott i lägenheten.

13 § (9.7.2004/624)
Vite

Har ett föreläggande enligt 12 § 2 mom. inte följts, kan magistraten meddela ett nytt föreläggande och förena det med vite samt döma ut vitet så som bestäms i viteslagen (1113/1990).

14 §
Försummelseavgift

Har den som flyttar inte följt ett föreläggande som magistraten meddelat med stöd av 12 § 1 mom., skall magistraten ålägga personen i fråga att betala en försummelseavgift på 50 euro. Avgift behöver inte påföras, om försummelsen uppenbart har berott på sådan orsak som den som flyttar inte har kunnat påverka, eller om det på grund av sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut avgift. (9.7.2004/624)

Ett barn under 15 år får inte påföras försummelseavgift. (9.7.2004/624)

Försummelseavgiften får utsökas utan dom eller utslag enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

L om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg 367/1961 har upphävts genom L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007.

15 § (10.12.2010/1095)
Hörande

Har anmälan om flyttning gjorts av ett barn under 15 år, ska magistraten ge barnets vårdnadshavare tillfälle att inom utsatt tid lämna upplysningar med anledning av anmälan. Har anmälan gjorts av en 15–17-årig person, ska magistraten vid behov ge dennes vårdnadshavare tillfälle att inom utsatt tid lämna upplysningar med anledning av anmälan.

Innan magistraten ålägger någon att betala försummelseavgift, ska den ge personen i fråga tillfälle att inom utsatt tid lämna upplysningar i saken.

4 kap

Rättelse av anteckning om hemkommun och folkbokföringskommun (22.12.1995/1650)

16 §
Rättelse av sakfel

Grundar sig en anteckning enligt 9 och 10 § om hemkommun eller bostaden där, om tillfällig bostad eller om folkbokföringskommun på oriktiga eller bristfälliga uppgifter eller felaktig tillämpning av lag, kan den magistrat som gjort anteckningen på eget initiativ eller på yrkande av den som anteckningen gäller rätta felet. Innan magistraten på eget initiativ rättar felet, skall den ge den som anteckningen gäller tillfälle att inom en utsatt tid lämna upplysningar i saken. Försummelse att iaktta den utsatta tiden hindrar inte att felet rättas. (9.7.2004/624)

Om magistraten på eget initiativ rättar ett fel i strid med den berörda personens åsikt eller om den inte godkänner personens yrkande på rättelse av ett fel, ska magistraten på begäran meddela ett skriftligt beslut i saken jämte fullföljdsanvisningar. (10.12.2010/1095)

17 §
Rättelse av skrivfel

Finns det i en anteckning enligt 9 och 10 § om hemkommun eller bostaden där, om tillfällig bostad eller om folkbokföringskommun ett uppenbart skrivfel, skall den magistrat som gjort anteckningen på eget initiativ eller på yrkande av den som anteckningen gäller rätta felet. (9.7.2004/624)

Magistraten ska underrätta den som saken gäller om en rättelse som den gjort på eget initiativ. (10.12.2010/1095)

5 kap

Ändringssökande

18 § (10.12.2010/1095)
Överklagande av magistratens beslut

I magistratens beslut i ett ärende som gäller vite, påförande av försummelseavgift eller rättelse av anteckning om hemkommun eller folkbokföringskommun får den som saken gäller söka ändring genom besvär i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett avgörande av magistraten som gäller rättelse av ett skrivfel och genom vilket ett yrkande på rättelse inte har godkänts får ändring dock inte sökas genom besvär.

19 § (10.12.2010/1095)
Överklagande av förvaltningsdomstolens beslut

I ett beslut som förvaltningsdomstolen har fattat med stöd av 18 § får den som saken gäller söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Till den del beslutet gäller bostaden i hemkommunen eller folkbokföringskommun får ändring i förvaltningsdomstolens beslut dock inte sökas genom besvär.

6 kap

Särskilda stadganden

20 § (9.7.2004/624)

20 § har upphävts genom L 9.7.2004/624.

7 kap

Ikraftträdelsestadganden

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

22 §
Förhållandet till tidigare stadganden om hemort

Om i någon annan lag eller förordning en rättighet eller skyldighet bestäms på basis av hemorten enligt befolkningsdatalagen eller något annat begrepp med motsvarande innebörd, skall härvid den hemkommun och bostad där eller den tillfälliga bostad som avses i denna lag tillämpas.

23 §
Övergångsstadganden

På behandlingen av anmälningar om flyttning eller utflyttning ur landet som är anhängiga vid registerbyråerna när denna lag träder i kraft skall befolkningsdatalagen tillämpas sådan den lyder när denna lag träder i kraft.

Hade en person när denna lag trädde ikraft inte anmält sin flyttning inom den tid som stadgas i befolkningsdataförordningen (886/93), tillämpas på flyttningen vad som stadgas i denna lag. Han kan dock inte åläggas att betala försummelseavgift.

På behandlingen av rättelseyrkanden som gäller beslut om flyttning och som är anhängiga vid registerbyråerna när denna lag träder i kraft skall befolkningsdatalagen tillämpas sådan den lyder när denna lag träder i kraft.

På behandlingen av besvär som är anhängiga i länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen när denna lag träder i kraft och som anförts över ett beslut som en registerbyrå har fattat med anledning av ett rättelseyrkande, skall befolkningsdatalagen tillämpas sådan den lyder när denna lag träder i kraft.

RP 104/93, FvUB 27/93

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1995/1650:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet när denna lag träder i kraft skall anses vara den kommun som innan lagen trätt i kraft antecknats i befolkningsdatasystemet för uppgörande av vallängd för valkretsen.

RP 175/95, GrUB 4/95, RSv 161/95

13.3.2003/219:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

LM 49/2001, FvUB 17/2002, RSk 36/2002

9.7.2004/624:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 67/2004, FvUB 12/2004, RSv 99/2004

2.12.2005/956:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. (L 956/2005 träder i kraft enligt F 1070/2006 1.1.2007)

RP 159/2005, FvUB 17/2005, RSv 136/2005

10.11.2006/957:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 229/2005, FvUB 16/2006, RSv 118/2006

30.3.2007/399:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2007.

RP 206/2006, FvUB 38/2006, RSv 313/2006

9.11.2007/1012:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007, FvUB 5/2007, RSv 51/2007

10.12.2010/1095:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 180/2010, FvUB 18/2010, RSv 176/2010

30.12.2010/1377:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 101/2010, FvUB 27/2010, RSv 261/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.