Beaktats t.o.m. FörfS 604/2015.

8.7.1961/404

Upphovsrättslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Upphovsrättens föremål och innehåll

1 §

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, vare sig det utgör en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, ett musikaliskt eller sceniskt verk eller ett filmverk, ett fotografiskt verk eller något annat bildkonstverk, ett alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri eller har kommit till uttryck på något annat sätt. (24.3.1995/446)

Till litterärt verk hänförs även karta och annat i teckning eller grafik eller plastisk form utfört verk av beskrivande art samt datorprogram. (11.1.1991/34)

Ekonomiska rättigheter (14.10.2005/821)
2 § (14.10.2005/821)

Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs nedan, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Som framställning av exemplar anses varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket oavsett i vilken form eller med vilken metod det sker och oavsett om det sker helt eller delvis. Som framställning av exemplar anses även att verket överförs till en anordning genom vilken det kan återges.

Verket görs tillgängligt för allmänheten när

1) verket överförs till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, vilket även omfattar överföring av verket på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

2) verket framförs offentligt för en vid framförandet närvarande publik,

3) exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten, eller när

4) verket visas offentligt utan att tekniska hjälpmedel används.

Som offentligt framförande och överföring till allmänheten anses även framförande eller överföring som i förvärvsverksamhet sker inför en större sluten krets.

3 §

Då exemplar av ett verk framställes eller verket helt eller delvis göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas på det sätt god sed kräver.

Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang, som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.

Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket.

4 §

Den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till annan litteratur- eller konstart har upphovsrätt till verket i denna gestalt, men han äger icke förfoga däröver på ett sätt, som kränker upphovsrätten till originalverket.

Har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk, är hans upphovsrätt ej beroende av upphovsrätten till originalverket.

5 §

Den som genom att sammanställa verk eller delar av verk åstadkommit ett litterärt eller konstnärligt samlingsverk har upphovsrätt till detta, men hans rätt inskränker icke rätten till de förstnämnda verken.

6 §

Har ett verk två eller flera upphovsman, vilkas bidrag icke utgöra självständiga verk, tillkommer upphovsrätten dem gemensamt. Envar av dem må dock beivra intrång i rätten.

7 §

Såsom upphovsman anses, där ej annat visas, den vars namn eller ock allmänt kända pseudonym eller signatur på sedvanligt sätt utsättes på exemplar av verket eller angives, då detta göres tillgängligt för allmänheten.

Är ett verk utgivet utan att upphovsmannen är angiven såsom i 1 mom. är sagt, företräder utgivaren, om sådan är nämnd, och eljest förläggaren upphovsmannen, till dess denne blivit angiven på ny upplaga eller genom anmälan i vederbörande ministerium.

8 §

Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten.

Verket anses utgivet, då exemplar därav med upphovsmannens samtycke förts i handeln eller eljest blivit spridda till allmänheten. (31.7.1974/648)

Fria verk (14.10.2005/821)
9 § (14.10.2005/821)

Upphovsrätt gäller inte till

1) lagar och förordningar,

2) andra beslut och föreskrifter samt andra dokument som skall publiceras enligt lagen om Finlands författningssamling (188/2000) och lagen om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar (189/2000),

3) fördrag och andra motsvarande dokument som innehåller internationella förpliktelser,

4) beslut och yttranden av myndigheter eller andra offentliga organ,

5) översättningar som en myndighet eller ett annat offentligt organ har gjort eller låtit göra av dokument som avses i 1–4 punkten.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte självständiga verk som ingår i sådana dokument som avses i momentet.

Andra immateriella rättigheter (14.10.2005/821)
10 § (23.8.1971/669)

Utan hinder därav, att ett verk är registrerat såsom mönster i enlighet med vad därom är särskilt stadgat, kan dess upphovsman åtnjuta på denna lag grundad upphovsrätt till verket.

Om rätten till fotografi stadgas dessutom i 49 a §. Om rättsskyddet för kretsmönster i integrerade kretsar stadgas särskilt. (24.3.1995/446)

2 kap (24.3.1995/446)

Inskränkningar i upphovsrätten samt bestämmelser om avtalslicens (14.10.2005/821)

Allmänna bestämmelser (14.10.2005/821)
11 § (14.10.2005/821)

Bestämmelserna i detta kapitel medför inte inskränkningar i upphovsmannens rätt enligt 3 § utöver vad som följer av 25 e §.

När ett exemplar av ett verk framställs eller ett verk görs tillgängligt för allmänheten med stöd av bestämmelserna i detta kapitel skall upphovsmannens namn och källan anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Verket får inte utan upphovsmannens samtycke ändras i större utsträckning än vad tillåten användning kräver.

Ett exemplar av ett verk som framställts med stöd av detta kapitels bestämmelser om inskränkning av upphovsrätten får spridas till allmänheten eller användas för offentligt framförande i sådant syfte som avses i inskränkningen.

Bestämmelserna i 3 mom. tillämpas på motsvarande sätt på användning som sker med stöd av avtalslicens.

Med stöd av detta kapitels bestämmelser om inskränkning av upphovsrätten får exemplar inte framställas av sådana exemplar av verk som framställts eller tillgängliggjorts för allmänheten i strid med 2 § eller till vars skydd utförda tekniska åtgärder kringgåtts i strid med 50 a § 1 mom. Bestämmelserna i detta moment gäller dock inte användning av verk med stöd av 11 a, 16, 16 a–16 c eller 22 § eller 25 d § 2 eller 5 mom.

Tillfällig framställning av exemplar (14.10.2005/821)
11 a § (14.10.2005/821)

Bestämmelserna i 2 § om rätten till framställning av exemplar av ett verk gäller inte sådan tillfällig framställning av exemplar

1) som är flyktig eller sporadiskt förekommande,

2) som utgör en integrerad och väsentlig del av en teknisk process,

3) vars enda syfte är att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk, och

4) som inte har någon självständig ekonomisk betydelse.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på ett datorprogram eller en databas.

Framställning för eget bruk
12 § (24.3.1995/446)

Av offentliggjorda verk får var och en framställa enstaka exemplar för sitt enskilda bruk. På detta sätt framställda exemplar får inte användas för andra ändamål.

Framställning av exemplar för uppdragsgivarens enskilda bruk får även ges i uppdrag åt utomstående.

Vad 2 mom. stadgar gäller inte framställning av exemplar av musikaliska verk, filmverk, bruksföremål eller skulpturer, inte heller efterbildande av andra konstverk genom konstnärligt förfarande.

Denna paragraf gäller inte datorprogram i maskinläsbar form eller utförande av byggnadsverk.

Denna paragraf gäller inte datorprogram i maskinläsbar form, framställning av maskinläsbara exemplar av databaser i maskinläsbar form eller utförande av byggnadsverk. (3.4.1998/250)

Fotokopiering
13 § (14.10.2005/821)

Exemplar av utgivna verk får framställas genom fotokopiering eller liknande förfarande med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 §.

Användning i internt informationssyfte (14.10.2005/821)
13 a § (14.10.2005/821)

Exemplar av artiklar med tillhörande bilder som publicerats i tidningar eller tidskrifter som framställts genom tryckning eller liknande förfarande får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § framställas för användning hos myndigheter samt näringsidkare och sammanslutningar för intern information, och på detta sätt framställda exemplar får användas i detta syfte för överföring till allmänheten på annat sätt än genom utsändning i radio eller television. Bestämmelserna i detta moment gäller inte framställning av exemplar av verk genom fotokopiering eller liknande förfarande.

Av verk som ingår i aktualitets- eller nyhetsprogram som sänts i radio eller television får enstaka exemplar framställas för användning i myndigheters samt näringsidkares och andra personers eller sammanslutningars interna information en kort tid efter upptagningen.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte verk vars upphovsman har förbjudit framställning av exemplar av verket eller överföring av verket.

Användning av verk inom undervisningsverksamhet och vetenskaplig forskning (14.10.2005/821)
14 § (14.10.2005/821)

Exemplar av offentliggjorda verk får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § framställas för användning i undervisningsverksamhet eller vetenskaplig forskning och användas i detta syfte för överföring till allmänheten på annat sätt än genom utsändning i radio eller television. Bestämmelserna i detta moment gäller inte framställning av exemplar av verk genom fotokopiering eller liknande förfarande.

I undervisningsverksamhet får genom direkt upptagning av ljud eller bild för tillfälligt bruk i denna verksamhet framställas exemplar av offentliggjorda verk som framförs av lärare eller elever. På detta sätt framställda exemplar får inte utnyttjas för andra ändamål.

I prov som ingår i studentexamen eller liknande prov får tas in delar av ett offentliggjort verk eller, om verket inte är omfattande, hela verket.

Bestämmelserna i 1 mom. om andra verk än i radio eller television utsända verk gäller inte verk vars upphovsman har förbjudit framställning av exemplar eller överföring av verket.

Framställning av exemplar vid vissa inrättningar
15 § (24.3.1995/446)

Av offentliggjorda verk som ingår i radio- och televisionsutsändningar får på sjukhus, ålderdomshem, i fängelser och andra motsvarande inrättningar exemplar framställas genom upptagning på ljud eller bild kort efter upptagningen för tillfälligt bruk inom inrättningen.

Framställning av exemplar på arkiv, bibliotek och museer
16 § (14.10.2005/821)

De arkiv samt för allmänheten öppna bibliotek och museer som anges genom förordning av statsrådet får, om inte framställningen av exemplar syftar till direkt eller indirekt ekonomisk vinning, framställa exemplar av verk som finns i deras egna samlingar

1) för att bevara material och säkerställa dess hållbarhet,

2) för teknisk rekonstruering och iståndsättning av material,

3) för förvaltning och organisering av samlingarna samt för annat internt bruk som påkallas av underhåll av samlingarna,

4) för att komplettera ett exemplar av ett ofullständigt verk eller för att komplettera ett i flera delar utgivet verk med en felande del, om verket eller den behövliga kompletteringen inte är tillgängliga via kommersiell spridning eller överföring.

Framställning av exemplar av verk för allmänheten och överföring av verk till allmänheten (14.10.2005/821)
16 a § (14.10.2005/821)

De arkiv samt för allmänheten öppna bibliotek som anges genom förordning av statsrådet får, om inte framställningen av exemplar syftar till direkt eller indirekt ekonomisk vinning,

1) genom fotokopiering eller liknande förfarande framställa exemplar av ett offentliggjort verk som finns i deras egna samlingar och som lätt tar skada, och göra dem tillgängliga för allmänheten genom utlåning, om verket inte är tillgängligt via kommersiell spridning eller överföring,

2) förutsatt att det anses ändamålsenligt, genom fotokopiering eller liknande förfarande framställa exemplar av enstaka artiklar som ingår i samlingsverk, tidningar eller tidskrifter i deras egna samlingar samt av korta avsnitt ur andra utgivna verk för att lämnas ut till låntagare för deras enskilda bruk i stället för de volymer eller häften i vilka de ingår.

De arkiv samt för allmänheten öppna bibliotek och museer som anges genom förordning av statsrådet får, om inte överföringen av verk syftar till direkt eller indirekt ekonomisk vinning, överföra ett offentliggjort verk som finns i deras egna samlingar till en enskild för användning i forskningssyfte eller för privata studier i lokaler hos inrättningen genom terminaler avsedda för överföring till allmänheten. Som villkor gäller att överföringen kan ske utan hinder av köpe- och licensvillkor och andra avtalsvillkor för användningen av verket och att annan digital framställning av exemplar av verket än sådan som följer av i detta moment avsedd användning och vidareöverföring av verket har förhindrats.

Användning av verk i bibliotek som förvarar kulturmaterial (28.12.2007/1436)
16 b § (13.9.2013/674)

Bibliotek till vilka det enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) ska överlåtas exemplar av ett verk får

1) använda ett verk som finns i deras samlingar på de sätt som avses i 16 och 16 a § i denna lag och under de förutsättningar som föreskrivs i dessa paragrafer,

2) överföra ett offentliggjort verk som finns i deras samlingar till en enskild för användning i forskningssyfte eller för privata studier genom terminaler avsedda för överföring till allmänheten, i lokaler som hör till ett sådant bibliotek i vilket materialet enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial placeras för att fogas till bibliotekets samlingar, och i riksdagsbiblioteket och Nationella audiovisuella institutet, om annan digital framställning av exemplar av verket än sådan som följer av i denna punkt avsedd användning samt vidareöverföring av verket har förhindrats,

3) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av verk som gjorts tillgängliga för allmänheten i datanät,

4) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av sådana utgivna verk som behöver anskaffas till bibliotekets samlingar men som inte är tillgängliga via kommersiell spridning eller överföring.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 4 punkten tillämpas även på bibliotek hos vilka bibliotek som avses i 1 mom. enligt lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial placerar material för att fogas till samlingarna.

Användning av verk vid Nationella audiovisuella institutet (13.9.2013/674)
16 c § (13.9.2013/674)

Nationella audiovisuella institutet får

1) använda ett verk som finns i dess samlingar på de sätt som avses i 16 och 16 a § och under de förutsättningar som föreskrivs i dessa paragrafer,

2) överföra ett verk som finns i dess samlingar till en enskild för användning i forskningssyfte eller för privata studier genom terminaler avsedda för överföring till allmänheten, i lokaler som hör till ett i 16 b § avsett bibliotek, i riksdagsbiblioteket och vid enheten för kommunikation, media och teater vid Tammerfors universitet, om annan digital framställning av exemplar av verket än sådan som följer av avsedd användning samt vidareöverföring av verket har förhindrats,

3) i syfte att införliva dem i sina samlingar framställa exemplar av verk som gjorts tillgängliga för allmänheten genom utsändning i radio eller television.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 och 2 punkten tillämpas inte på filmverk som deponerats av utländska producenter.

Ett verk som finns i institutets samlingar får med undantag av filmverk som deponerats av utländska producenter användas för forskning och för filmundervisning på högskolenivå.

Bestämmelserna i 1–3 mom. tillämpas även på sådant material som omfattas av deponeringsskyldigheten och förvaras i ett förvaringsutrymme som godkänts i enlighet med lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial.

Användning av verk i arkiv, bibliotek och museer med stöd av avtalslicens (14.10.2005/821)
16 d § (14.10.2005/821)

De arkiv samt för allmänheten öppna bibliotek och museer som anges genom förordning av statsrådet får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 §

1) framställa exemplar av verk i deras samlingar i andra än i 16 och 16 a–16 c § avsedda fall,

2) överföra verk i deras samlingar till allmänheten i andra än i 16 a–16 c § avsedda fall.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte ett verk vars upphovsman har förbjudit framställning av exemplar eller överföring av verket.

Närmare bestämmelser om användning av verk i arkiv, bibliotek och museer (14.10.2005/821)
16 e § (14.10.2005/821)

I de fall som avses i 16, 16 a och 16 d § kan genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om de arkiv och de för allmänheten öppna bibliotek och museer som har i paragraferna avsett tillstånd att använda verk eller kan utnyttja avtalslicensbestämmelsen, om

1) det finns bestämmelser i lag om inrättningens verksamhet eller dess uppgifter,

2) inrättningen har en lagstadgad särskild arkiverings-, förvarings- eller serviceuppgift,

3) inrättningens verksamhet i betydande omfattning tjänar vetenskaplig forskning, eller

4) inrättningen ägs av staten.

Närmare bestämmelser om den framställning av exemplar av verk som avses i 16 och 16 a–16 c § samt om användning av på sådant sätt framställda exemplar av verk kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om överföring av verk till enskilda med stöd av 16 a–16 c § kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Användning av föräldralösa verk (8.11.2013/763)
16 f § (8.11.2013/763)

I lagen om användning av föräldralösa verk (764/2013) föreskrivs om framställning av exemplar av föräldralösa verk och om överföring av föräldralösa verk till allmänheten

1) vid för allmänheten öppna bibliotek, museer och utbildningsorganisationer,

2) i arkiv och film- och ljudarkiv, samt

3) i allmännyttiga televisions- och radioföretag.

Tillgängliggörande av verk för användning av personer med funktionshinder (14.10.2005/821)
17 § (14.10.2005/821)

För personer med synskada och andra som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan ta del av verk på sedvanligt sätt får exemplar framställas av utgivna litterära eller musikaliska verk eller bildkonstverk på annat sätt än genom upptagning av ljud eller rörlig bild. På sådant sätt framställda exemplar av verk får användas för överföring till ovan avsedda personer på annat sätt än genom utsändning i radio eller television.

Genom förordning av statsrådet bestäms om de inrättningar som har rätt att genom ljudupptagning framställa exemplar av utgivna litterära verk till personer med synskada och andra som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan ta del av böcker på sedvanligt sätt, för utlåning eller försäljning eller för att användas till överföring på annat sätt än genom utsändning i radio eller television.

Genom förordning av statsrådet bestäms om de inrättningar som har rätt att framställa exemplar av utgivna litterära verk på teckenspråk för döva och hörselskadade, vilka inte kan ta del av böcker på sedvanligt sätt, för utlåning eller försäljning eller för att användas till överföring på annat sätt än genom utsändning i radio eller television.

Upphovsmannen har rätt till ersättning för ovan i 2 och 3 mom. avsedd framställning av exemplar av ett verk till försäljning eller för ovan i 2 och 3 mom. avsedd överföring av ett verk till en funktionshindrad eller någon annan så att denne varaktigt får behålla ett exemplar av verket.

Bestämmelserna i 1–4 mom. gäller inte framställning av exemplar av verk eller överföring av verk i kommersiellt syfte.

Som villkor för de i 2 och 3 mom. avsedda inrättningarna gäller att en i en förordning angiven inrättning inte får eftersträva kommersiell eller ekonomisk vinning, att dess verksamhetsområde innefattar service för funktionshindrade och att den har ekonomiska och funktionella förutsättningar att bedriva verksamheten. Genom förordning av statsrådet kan dessutom utfärdas närmare bestämmelser om vilka tekniska egenskaper de verksexemplar som framställs och de verk som överförs med stöd av 2 och 3 mom. skall ha, hur de skall märkas och hur överföringen till allmänheten skall ske.

Samlingsverk som används vid undervisning
18 § (14.10.2005/821)

I sådana samlingsverk framställda genom tryckning eller liknande förfarande som är avsedda för användning vid undervisning och som är sammanställda ur verk av ett större antal upphovsmän får mindre delar av litterära eller musikaliska verk återges eller, om ett sådant verk är av mindre omfång, hela verket när det har gått fem år från det år då verket gavs ut. I anslutning till texten får offentliggjorda konstverk återges. Detta moment gäller inte verk som har framställts för användning vid undervisning.

För återgivning som avses i 1 mom. har upphovsmannen rätt till ersättning.

Spridning av exemplar av verk (14.10.2005/821)
19 § (24.3.1995/446)

När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke första gången har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare. (14.10.2005/821)

Vad 1 mom. stadgar gäller inte rätten att göra exemplar av ett verk tillgängliga för allmänheten genom uthyrning eller jämförbara rättshandlingar. Alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri får dock hyras ut till allmänheten.

Vad 1 mom. stadgar gäller inte rätten att göra exemplar av filmverk eller datorprogram i maskinläsbar form tillgängliga för allmänheten genom utlåning.

Upphovsmannen till ett verk har rätt till ersättning för utlåning av exemplar av verket till allmänheten, med undantag för alster av byggnadskonst, konsthantverk och konstindustri. Ersättning kan påyrkas endast för utlåning som har ägt rum under de tre senaste kalenderåren. Rätt till ersättning saknas dock, om utlåningen äger rum vid bibliotek som betjänar forskning eller undervisningsverksamhet. Det som sägs i 41 § tillämpas på den rätt som avses i detta moment. En rättshandling genom vilken en upphovsman överlåter sin rätt till ersättning enligt detta moment, är ogiltig. (8.11.2013/763)

Ett exemplar av ett verk som med upphovsmannens samtycke första gången har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får i enlighet med 1 mom. och med de begränsningar som följer av 3 mom.

1) göras tillgängligt för allmänheten genom utlåning,

2) säljas eller på annat sätt varaktigt överlåtas, om det exemplar som överlåts har anskaffats av en enskild för eget bruk,

3) säljas eller på annat sätt varaktigt överlåtas, om det exemplar som överlåts har anskaffats av ett arkiv eller ett för allmänheten öppet bibliotek eller museum för samlingarna.

(14.10.2005/821)
19 a § (22.12.2006/1228)

Ersättning för utlåning enligt 19 § 4 mom. från allmänna bibliotek betalas genom förmedling av en av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal upphovsmän till från allmänna bibliotek utlånade verk.

Undervisningsministeriet godkänner på ansökan en organisation för viss tid, högst fem år. Den organisation som godkänns skall vara solvent och ha beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen skall årligen lämna undervisningsministeriet en utredning om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande. Organisationen eller, i den händelse upphovsmännens representativitet bara kan uppnås genom att flera organisationer godkänns, organisationerna skall företräda en betydande del av de upphovsmän till verk inom olika områden vars verk lånas från allmänna bibliotek. I beslutet om godkännande kan även tas in villkor som allmänt styr organisationens praktiska verksamhet.

Undervisningsministeriets beslut skall iakttas även om det överklagas till dess ärendet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.

Visning av exemplar av verk (14.10.2005/821)
20 § (14.10.2005/821)

När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits får exemplaret användas för offentlig visning av verket.

Offentliga framföranden
21 § (14.10.2005/821)

Ett utgivet verk får framföras offentligt vid gudstjänst eller undervisning.

Ett utgivet verk får även framföras offentligt vid tillfällen där framförandet av verk inte är det huvudsakliga och tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet inte heller annars sker i förvärvssyfte.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller inte sceniska verk eller filmverk. Bestämmelser om offentligt framförande av filmverk i samband med forskning och filmundervisning på högskolenivå finns i 16 c §.

Citat
22 § (24.3.1995/446)

Ur offentliggjorda verk får, i överensstämmelse med god sed, citat göras i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Artiklar om dagsfrågor
23 § (24.3.1995/446)

I tidningar eller tidskrifter får ur andra tidningar eller tidskrifter, om förbud mot eftertryck inte har utsatts i dem, intas artiklar i religiösa, politiska eller ekonomiska dagsfrågor.

Upphovsmannens namn och källan skall alltid anges. (14.10.2005/821)

Konsertprogram
24 § (14.10.2005/821)

När musikaliska verk framförs med text får texten återges för åhörarna i konsertprogram eller liknande som framställts genom tryckning, fotokopiering eller annat liknande förfarande.

Användning av konstverk (14.10.2005/821)
25 § (24.3.1995/446)

Av offentliggjorda konstverk får bilder återges i anslutning till texten i

1) kritiska eller vetenskapliga framställningar, och i

2) tidningar eller tidskrifter vid redogörelse för dagshändelser, under förutsättning att verket inte har framställts för återgivning i tidningar eller tidskrifter.

När exemplar av ett konstverk med upphovsmannens samtycke har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits får konstverket innefattas i fotografier, filmer eller televisionsprogram, om återgivningen är av underordnad betydelse i fotografiet, filmen eller televisionsprogrammet. (14.10.2005/821)

Användning av konstverk i kataloger och meddelanden samt avbildning av byggnader (14.10.2005/821)
25 a § (14.10.2005/821)

Konstverk som ingår i en samling eller ställs ut eller bjuds ut till försäljning får avbildas i meddelanden om utställningen eller försäljningen samt i sådana kataloger som framställts genom tryckning, fotokopiering eller annat liknande förfarande.

Den som sköter en samling eller utställaren eller försäljaren får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § framställa exemplar av konstverk som ingår i en samling eller ställs ut eller bjuds ut till försäljning i andra än i 1 mom. avsedda fall och använda på sådant sätt framställda exemplar för överföring till allmänheten på annat sätt än genom utsändning i radio eller television. Bestämmelserna i detta moment gäller inte konstverk vars upphovsman har förbjudit framställning av exemplar av verket eller överföring av verket.

Konstverk får avbildas också i andra än i 1 eller 2 mom. avsedda fall, om verket är stadigvarande placerat på eller vid en allmän plats. Om ett konstverk är huvudmotivet för en bild får bilden inte användas i förvärvssyfte. En bild i anknytning till text får dock publiceras i en tidning eller tidskrift.

Byggnader får fritt avbildas.

Återgivning av dagshändelser
25 b § (24.3.1995/446)

Vid återgivning av dagshändelser i radio- eller televisionsutsändningar eller filmer får verk som syns eller hörs under dagshändelserna återges i den omfattning som motiveras av informationssyftet.

När korta utdrag ur televisionsutsändingar används för nyhetsinlag om evenemang av stort allmänt intresse i enlighet med 48 § 5 mom., får verk som ingår i sändningen av evenemanget även ingå ny inhetsinslaget. (30.4.2010/307)

Återgivning av offentliga anföranden
25 c § (24.3.1995/446)

Vad som muntligen eller skriftligen anförs vid en offentlig representation, inför myndigheter eller vid offentliga sammankomster för överläggningar om allmänna angelägenheter får återges utan upphovsmannens samtycke. Utlåtanden som har givits i ett mål eller ärende, skrifter och dylikt som har åberopats såsom bevis får återges endast i samband med en redogörelse för målet eller ärendet och i den omfattning som motiveras av ändamålet med redogörelsen. Upphovsmannen har ensam rätt att ge ut samlingar av sina anföranden.

Handlingars offentlighet och rättsvården
25 d § (24.3.1995/446)

Upphovsrätten begränsar inte den lagstadgade rätten att få ta del av offentliga handlingar.

Verk får utnyttjas när rättsvården eller den allmänna säkerheten så kräver.

Ur verk som utnyttjas med stöd av 1 eller 2 mom. får citat göras med stöd av 22 §.

Verk enligt 9 § 2 mom. får återges i samband med ett i 9 § 1 mom. avsett dokument och användas separat från dokumentet för de administrativa syften eller andra syften som dokumentet hänför sig till. (14.10.2005/821)

Den som genom utsändning i radio eller television eller på annat sätt överför ett verk till allmänheten får framställa eller låta framställa eller förvara ett exemplar av ett utsänt eller överfört verk för uppfyllande av sin på lag grundade skyldighet till upptagning eller förvaring. (14.10.2005/821)

Ändring av byggnader och bruksföremål
25 e § (24.3.1995/446)

Byggnader och bruksföremål får utan upphovsmannens samtycke ändras av ägaren, om tekniska skäl eller ändamålsenlighetssynpunkter kräver det.

Ursprunglig radio- och televisionsutsändning (14.10.2005/821)
25 f § (14.10.2005/821)

Ett sändarföretag får sända ut ett verk med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 §. Bestämmelserna i detta moment gäller dock inte sceniska verk eller filmverk och inte heller andra verk, om upphovsmannen har förbjudit utsändning av verket.

Om ett sändarföretag har rätt att sända ut ett verk, får företaget framställa ett exemplar av verket för användning i sina egna utsändningar högst fyra gånger under ett års tid.

För användning av verket fler gånger än vad som bestäms i 2 mom. eller under en längre tid än ett år får sändarföretaget framställa eller låta framställa ett exemplar av verket med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 §.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte när verk ingår i radio- eller televisionsutsändningar som vidaresänds i oförändrad form samtidigt som den ursprungliga utsändningen.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller radio- eller televisionsutsändningar via satellit endast om satellitsändningen sker samtidigt som samma sändarföretags utsändning via markbundet nät.

Återanvändning av arkiverade program, tidningar och tidskrifter (8.11.2013/763)
25 g § (8.11.2013/763)

Ett sändarföretag får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § av ett televisions- eller radioprogram som företaget har i sitt arkiv och av ett verk som ingår i det framställa ett exemplar och använda det för överföring till allmänheten, om verket ingår i ett televisions- eller radioprogram som sändarföretaget producerat eller beställt och som har sänts ut före den 1 januari 2002.

En tidningsförläggare får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § av ett verk framställa ett exemplar och använda det för överföring till allmänheten, om verket ingår i en tidning eller tidskrift som förläggaren gett ut före den 1 januari 1999.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller inte verk vars upphovsman har förbjudit användning av verket.

Vidaresändning av radio- och televisionsutsändningar (14.10.2005/821)
25 h § (24.3.1995/446)

Verk som ingår i en radio- eller televisionsutsändning får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § utan att utsändningen ändras vidaresändas för att tas emot av allmänheten samtidigt som den ursprungliga utsändningen. (14.10.2005/821)

Vad 1 mom. stadgar tillämpas inte på vidaresändningar via kabel av verk som ingår i utsändningar med ursprung i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om deras upphovsmän har överlåtit rättigheterna till vidaresändning via kabel av dem till det sändarföretag vars utsändning vidaresändningen gäller.

Tillstånd som gäller vidaresändning via kabel av verk som ingår i en sändning som avses i 2 mom. skall beviljas samtidigt.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas på radio- eller televisionsutsändningar via kabel bara om utsändningen kommer från någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vidaresändning av program som omfattas av distributionsskyldigheten (14.10.2005/821)
25 i § (14.10.2005/821)

Teleföretag som tillhandahåller nättjänster i kabeltelevisionsnät som huvudsakligen används för sändning av televisions- och radioprogramutbud och som en betydande del av nätets slutanvändare använder som huvudsaklig väg att ta emot televisions- och radioutsändningar får via ledning för allmänheten vidaresända verk som ingår i sådana radio- och televisionsutsändningar som avses i 134 § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) i oförändrad form samtidigt som den ursprungliga utsändningen.

Specialbestämmelser om datorprogram och databaser (3.4.1998/250)
25 j § (24.3.1995/446)

Den som lagligt har förvärvat ett datorprogram får framställa sådana exemplar av programmet och göra sådana ändringar som är nödvändiga för att programmet skall kunna användas för avsett ändamål. Detta gäller även rättelse av fel.

Den som har rätt att använda ett datorprogram får framställa ett säkerhetsexemplar av programmet, om det är nödvändigt för användningen av programmet.

Den som har rätt att använda ett datorprogram får iaktta, undersöka eller prova programmets funktion för att utröna de idéer och principer som ligger bakom programmets olika detaljer, under förutsättning att det sker vid laddning, visning, körning, överföring eller lagring av programmet.

Den som har rätt att använda en databas får framställa exemplar av databasen och vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för tillgång till innehållet i databasen och för en normal användning av den. (3.4.1998/250)

Avtalsvillkor som inskränker användning enligt 2–4 mom. är ogiltiga. (3.4.1998/250)

25 k § (24.3.1995/446)

Kopiering av ett datorprograms kod eller översättning av kodens form är tillåten, om åtgärderna är oundgängliga för att få den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmåga mellan ett självständigt skapat program och andra program och om följande villkor är uppfyllda:

1) åtgärderna utförs av licenshavaren eller av en annan person som har rätt att använda ett exemplar av programmet eller för deras räkning av en person som har rätt därtill,

2) den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmåga inte tidigare har varit lätt åtkomlig för de personer som anges i 1 punkten, och

3) åtgärderna är begränsade till de delar av originalprogrammet som är nödvändiga för att uppnå samverkansförmågan.

Information som har erhållits enligt stadgandena i 1 mom. får inte med stöd av dem

1) användas för andra ändamål än att ge ett självständigt skapat datorprogram samverkansförmåga,

2) ges till andra personer, om inte detta är nödvändigt för det självständigt skapade datorprogrammets samverkansförmåga, eller

3) användas för utveckling, framställning eller marknadsföring av datorprogram som har en väsentligen likadan uttrycksform som det skyddade programmet eller användas för andra åtgärder som kränker upphovsrätten.

Avtalsvillkor som inskränker användningen av ett datorprogram enligt denna paragraf är ogiltiga.

Avtalslicens
26 § (14.10.2005/821)

Bestämmelserna om avtalslicens i denna lag tillämpas när avtal om användning av ett verk har ingåtts mellan användaren och en av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland använda verk inom ett visst område. En licenstagare får med stöd av en avtalslicens i enlighet med licensvillkoren använda även sådana verk inom samma område vars upphovsmän inte företräds av organisationen.

Undervisningsministeriet godkänner på ansökan en organisation för viss tid, högst fem år. Den organisation som godkänns skall ha ekonomisk och funktionell beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen skall årligen lämna undervisningsministeriet en rapport om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande. Organisationen eller, i den händelse upphovsmännens representativitet bara kan uppnås genom att flera organisationer godkänns, organisationerna skall företräda en betydande del av de upphovsmän till verk inom olika områden vars verk används med stöd av en avtalslicensbestämmelse. När flera organisationer godkänns att bevilja tillstånd till en viss användning av verk skall det i förekommande fall i beslutet om godkännande säkerställas att tillstånden beviljas samtidigt och på villkor som är förenliga med varandra. I beslutet om godkännande kan på organisationen också ställas villkor som generellt styr avtalsverksamheten.

Undervisningsministeriets beslut skall även om det överklagas iakttas till dess ärendet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.

Föreskrifter som en organisation som avses i 1 mom. eventuellt har gett om fördelningen av den ersättning som upphovsmännen som företräds av organisationen skall betalas för framställning av exemplar av ett verk eller för överföring eller utsändning av verk eller om nyttjande av sådan ersättning för ändamål som är gemensamma för upphovsmännen tillämpas också på upphovsmän som organisationen inte företräder.

Om organisationens i 3 mom. avsedda föreskrifter inte ger de upphovsmän som organisationen företräder rätt till individuell ersättning, har upphovsmän som inte företräds av organisationen dock rätt att kräva sådan ersättning. Ersättningen betalas av den organisation som avses i 1 mom. Rätten till individuell ersättning förfaller om inte yrkande på sådan ersättning bevisligen har framställts inom tre år efter utgången av det kalenderår under vilket framställningen av exemplaren av verket eller överföringen eller utsändningen av verket har skett.

2 a kap (8.6.1984/442)

Kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk (14.10.2005/821)

26 a § (19.12.2014/1171)

Staten betalar kompensation till upphovsmännen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Kompensationen betalas med anslag i statsbudgeten. Anslaget ska till beloppet vara sådant att det kan betraktas som en rimlig kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk.

I syfte att kunna dimensionera kompensationen på ett rätt sätt ska en utredning göras om enskild framställning av exemplar och om hur allmän sådan framställning är. Utredningen genomförs av ett oberoende forskningsinstitut som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet.

Statsrådet tillsätter en delegation på förslag av undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen ska vara rådgivande expertorgan vid utredning som gäller enskild framställning av exemplar. Delegationens mandatperiod är fyra år.

26 b § (19.12.2014/1171)

Kompensationen betalas som direkt kompensation till verkens upphovsmän samt som indirekt kompensation till upphovsmännen för ändamål som är gemensamma för dem, i enlighet med en av undervisnings- och kulturministeriet årligen godkänd dispositionsplan för medlen.

Kompensationen betalas till upphovsmännen genom förmedling av en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland använda verk inom ett visst område. Organisationen ska vid fördelningen av direkt kompensation bemöta såväl upphovsmän som organisationen företräder som upphovsmän utanför organisationen jämlikt.

Undervisnings- och kulturministeriet övervakar att dispositionsplanen följs i användningen och redovisningen av kompensationen. Ministeriet har rätt att av organisationen få de uppgifter som behövs för övervakningen.

26 c § (19.12.2014/1171)

26 c § har upphävts genom L 19.12.2014/1171.

26 d § (19.12.2014/1171)

26 d § har upphävts genom L 19.12.2014/1171.

26 e § (19.12.2014/1171)

26 e § har upphävts genom L 19.12.2014/1171.

26 f § (19.12.2014/1171)

26 f § har upphävts genom L 19.12.2014/1171.

26 g § (14.10.2005/821)

26 g § har upphävts genom L 14.10.2005/821.

26 h § (19.12.2014/1171)

26 h § har upphävts genom L 19.12.2014/1171.

2 b kap (24.3.1995/446)

Ersättning för vidareförsäljning

26 i § (5.5.2006/345)

Upphovsmannen till ett bildkonstverk har rätt att få ersättning för all sådan vidareförsäljning av bildkonstverket i vilken på konstmarknaden yrkesmässigt verksamma aktörer deltar som säljare, köpare eller förmedlare. Rätten till ersättning för vidareförsäljning gäller dock inte, om ett museum som är öppet för allmänheten köper ett verk av en privatperson.

Ersättningen för vidareförsäljning är

a) 5 procent av den del av ett bildkonstverks försäljningspris som uppgår till högst 50 000 euro,

b) 3 procent av den del av ett bildkonstverks försäljningspris som överstiger 50 000 euro men uppgår till högst 200 000 euro,

c) 1 procent av den del av ett bildkonstverks försäljningspris som överstiger 200 000 euro men uppgår till högst 350 000 euro,

d) 0,5 procent av den del av ett bildkonstverks försäljningspris som överstiger 350 000 euro men uppgår till högst 500 000 euro, och

e) 0,25 procent av den del av ett bildkonstverks försäljningspris som överstiger 500 000 euro.

Ersättningen för vidareförsäljning beräknas utifrån bildkonstverkets försäljningspris exklusive mervärdesskatt. Ersättning för vidareförsäljning tas inte ut för ett försäljningspris som exklusive mervärdesskatt uppgår till högst 255 euro. Totalbeloppet av den ersättning som beräknas enligt 2 mom. får inte överstiga 12 500 euro.

Rätten till ersättning för vidareförsäljning uppkommer när konstnären själv eller dennes rättsinnehavare har sålt eller i övrigt varaktigt överlåtit ett bildkonstverk eller exemplar av det som i begränsat antal har framställts av konstnären själv eller med hans eller hennes tillstånd.

Rätten till ersättning gäller inte vidareförsäljning av alster av byggnadskonst.

Rätten till ersättning gäller under den upphovsrättsliga skyddstiden. Rätten är personlig, och upphovsmannen kan inte överlåta den till tredje man eller avstå från den. På rätten skall dock 41 § 1 mom. tillämpas. Om upphovsmannen inte efterlämnar rättsinnehavare, skall ersättningarna användas till upphovsmännens gemensamma ändamål.

26 j § (5.5.2006/345)

Ersättningarna för vidareförsäljning debiteras och redovisas för upphovsmännen till bildkonstverk av en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland sålda verk och som undervisningsministeriet för viss tid, högst fem år, på ansökan har godkänt för denna uppgift. Endast en organisation åt gången kan godkännas för denna uppgift. Den organisation som godkänns skall ha ekonomisk och funktionell beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen skall årligen lämna undervisningsministeriet en rapport om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande.

Undervisningsministeriets beslut skall även om det överklagas iakttas till dess ärendet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas, om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och mot villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte har lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.

Undervisningsministeriet kan meddela organisationen närmare föreskrifter om debiteringen av ersättning och om redovisningen av de betalda medlen till upphovsmännen. Undervisningsministeriet har rätt att av organisationen få de uppgifter som behövs för tillsynen.

26 k § (5.5.2006/345)

För betalningen av ersättningen ansvarar säljare och förmedlare som avses i 26 i § 1 mom. Om ingen annan yrkesmässigt verksam aktör än köparen deltar i vidareförsäljningen, ansvarar köparen för betalningen av ersättningen.

Säljaren, förmedlaren och köparen är skyldiga att till den organisation som avses i 26 j § årligen lämna en redovisning över försäljningen av verk. Om organisationen kräver det, är säljaren, förmedlaren och köparen skyldiga att till organisationen lämna de uppgifter för redovisningsåret och de tre föregående kalenderåren som behövs för att riktigheten av redovisningen skall kunna fastställas.

26 l § (22.12.2009/1442)

Regionförvaltningsverket kan på ansökan av organisationen ålägga säljaren att vid vite fullgöra sin skyldighet enligt 26 k § 2 mom. I viteslagen föreskrivs om föreläggande och utdömande av vite.

Regionförvaltningsverket har rätt att förrätta granskning för utövande av tillsyn över att informations- och redovisningsskyldigheten enligt 26 k § 2 mom. fullgörs. För granskning ska säljaren bereda den som förrättar granskningen tillträde till de affärsutrymmen han besitter, samt på begäran förete sin bokföring, sin affärskorrespondens, de handlingar som gäller försäljning som omfattas av ersättningsskyldigheten samt övriga handlingar som kan ha betydelse för tillsynen. Den som förrättar granskningen har rätt att ta kopior av de handlingar som granskas. Den som förrättar granskningen har rätt att som sakkunnig anlita en person som har utsetts av den organisation som uppbär ersättningen. Regionförvaltningsverket har rätt att till organisationen överlämna information som behövs för uppbörden.

Polisen är skyldig att vid behov ge regionförvaltningsverket handräckning för utförande av uppgifter som enligt 2 mom. ankommer på regionförvaltningsverket.

Den som med stöd av 26 k § 2 mom. eller denna paragraf har fått uppgifter om någon annans affärsverksamhet får inte orättmätigt utnyttja dem eller röja dem för någon annan.

26 m § (5.5.2006/345)

26 m § har upphävts genom L 5.5.2006/345.

3 kap

Upphovsrättens övergång

Allmänna bestämmelser om överlåtelse
27 §

Upphovsrätt må, med den begränsning som följer av vad i 3 § är sagt, helt eller delvis överlåtas.

Överlåtelse av exemplar innefattar icke överlåtelse av upphovsrätt. I fråga om beställd porträttbild äger upphovsmannen dock icke utöva sin rätt utan tillstånd av beställaren eller, efter dennes död, av hans efterlevande make och arvingar.

Om överlåtelse av upphovsrätt i vissa fall stadgas i 30–40 och i 40 b §§. Dessa stadganden skall dock tillämpas endast om inte något annat har avtalats. (7.5.1993/418)

28 §

Om ej annat avtalats, må den, till vilken upphovsrätt överlåtits, icke ändra verket samt ej heller överlåta rätten vidare. Ingår rätten i en rörelse, må den överlåtas i samband med överlåtelse av rörelsen eller del därav; överlåtaren svarar dock alltjämt för avtalets fullgörande.

29 § (17.12.1982/960)

Om jämkning av oskäligt villkor i avtal om överlåtelse av upphovsrätt gäller vad som är stadgat i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/29).

Rätt till ersättning för uthyrning av exemplar av verk som upptagits på film eller fonogram (31.10.1997/967)
29 a § (31.10.1997/967)

En upphovsman som till en filmproducent eller en fonogramproducent har överlåtit rätten att till allmänheten genom uthyrning sprida exemplar av verk som tagits upp på film eller fonogram har rätt att för uthyrningen få en skälig ersättning av producenten. Upphovsmannen kan inte avstå från sin rätt till ersättning.

Avtal om offentligt framförande
30 §

Överlåtes rätt att framföra ett verk offentligt, skall överlåtelsen gälla för en tid av tre år och icke medföra ensamrätt. Har längre giltighetstid än tre år bestämts och är ensamrätt avtalad, må upphovsmannen likväl själv framföra verket eller överlåta rätt därtill åt annan, såframt rätten under en tid av tre år ej tagits i bruk.

Vad i 1 mom. är sagt gäller icke filmverk.

Förlagsavtal
31 §

Genom förlagsavtal överlåter upphovsmannen till förläggare rätt att genom tryck eller liknande förfarande mångfaldiga och utgiva litterärt eller konstnärligt verk.

Manuskript eller annat exemplar av verket, efter vilket detta skall mångfaldigas, förblir i upphovsmannens ägo.

32 §

Förläggaren har rätt att utgiva en upplaga, vilken ej må överstiga av litterärt verk 2 000, av musikaliskt verk 1 000 och av konstverk 200 exemplar.

Med upplaga förstås vad förläggaren på en gång låter framställa.

33 §

Förläggaren är pliktig att utgiva verket inom skälig tid, på sedvanligt sätt sörjd för dess spridning samt fullfölja utgivningen i den omfattning, som betingas av möjligheterna till avsättning och övriga omständigheter. Försummas det, vare upphovsmannen berättigad att häva avtalet och behålla uppburet honorar; njute ock ersättning för skada, som ej täckes av honoraret.

34 §

Har verket icke utgivits inom två år eller, såvitt angår musikaliskt verk, inom fyra år från det upphovsmannen avlämnat fullständigt manuskript eller annat exemplar, som skall mångfaldigas, är upphovsmannen, ändå att försummelse ej ligger förläggaren till last, berättigad att häva avtalet och behålla uppburet honorar. Samma lag vare, om verket är utgånget och förläggaren har rätt att utgiva ny upplaga men icke inom ett år efter det upphovsmannen hos honom begärt sådan utgivning utnyttjar sagda rätt.

35 §

Förläggaren är skyldig att tillställa upphovsmannen intyg från tryckeriet eller den, som eljest mångfaldigar verket, om antalet framställda exemplar.

Har under räkenskapsår skett försäljning eller uthyrning, för vilken upphovsmannen har rätt till honorar, skall förläggaren inom nio månader efter årets slut tillställa honom redovisning, angivande försäljningen eller uthyrningen under året samt restupplagan vid årsskiftet. Även eljest äger upphovsmannen rätt att efter redovisningsfristens utgång på begäran erhålla uppgift om restupplagan vid årsskiftet.

36 §

Påbörjas framställning av ny upplaga senare än ett år efter det föregående upplaga utgavs, skall upphovsmannen före framställningen erhålla tillfälle att göra sådana ändringar i verket, som kunna vidtagas utan oskälig kostnad och icke ändra verkets karaktär.

37 §

Upphovsmannen har icke rätt att på nytt utgiva verket i den form och på det sätt, som avses i avtalet, förrän den eller de upplagor, som förläggaren är berättigad att utgiva, blivit slutsålda.

Litterärt verk må dock sedan femton år förflutit efter det år, då utgivningen påbörjades, av upphovsmannen intagas i upplaga av hans samlade eller valda arbeten.

38 §

Bestämmelserna om förlagsavtal äga icke tillämpning på bidrag till tidning eller tidskrift. För bidrag till annat samlingsverk gäller icke vad i 33 och 34 §§ är stadgat.

Avtal om filmning
39 §

Överlåtelse av rätt till inspelning av litterärt eller konstnärligt verk på film omfattar rätt att genom förevisning av filmen på biograf, i television eller annorledes göra verket tillgängligt för allmänheten samt att i filmen återgiva talade inslag i text eller ljudsättning på annat språk. (31.7.1974/648)

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller dock icke musikaliskt verk.

40 §

Överlåtes rätt att utnyttja ett litterärt eller musikaliskt verk för film, som är avsedd för offentlig visning, är förvärvaren pliktig att inom skälig tid inspela filmverket och sörja för att det göres tillgängligt för allmänheten. Försummas det, är upphovsmannen berättigad att häva avtalet och behålla uppburet honorar; n jute ock ersättning för skada, som ej täckes av honoraret.

Om filmverket icke är inspelat inom fem år från det upphovsmannen fullgjort vad på honom ankommer, har upphovsmannen, ändå att försummelse ej ligger förvärvaren till last, rätt att häva avtalet och behålla uppburet honorar.

Datorprogram och databaser (3.4.1998/250)
40 a § (7.5.1993/418)

40 a § har upphävts genom L 7.5.1993/418.

40 b § (11.1.1991/34)

Om ett datorprogram eller ett verk i direkt anknytning till det har skapats vid utförande av arbetsuppgifter som följer av ett arbetsförhållande, övergår upphovsrätten till datorprogrammet och verket på arbetsgivaren. Detsamma gäller på motsvarande sätt även datorprogram eller verk i direkt anknytning till dem som har skapats i ett tjänsteförhållande.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte på datorprogram eller verk i direkt anknytning till dem skapade av en upphovsman som utför självständigt arbete inom undervisning eller forskning vid en högskola, med undantag för militära undervisningsanstalter. (7.5.1993/418)

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om datorprogram tillämpas på motsvarande sätt på databaser som skapats vid utförande av arbetsuppgifter som följer av ett arbetsförhållande eller ett tjänsteförhållande. (3.4.1998/250)

Fotografiska porträtt (24.3.1995/446)
40 c § (24.3.1995/446)

Beställaren av ett fotografiskt porträtt har, även om fotografen förbehållit sig rätten till verket, rätt att ge tillstånd till att porträttet tas in i tidningar, tidskrifter eller biografiska artiklar, om inte fotografen särskilt har förbehållit sig rätten att förbjuda detta.

Upphovsrättens övergång vid upphovsmannens död och dess utmätning.
41 §

Efter upphovsmannens död äga reglerna om giftorätt, arv och testamente tillämpning på upphovsrätten.

Upphovsmannen må genom testamente, med bindande verkan även för efterlevande make samt bröstarvinge, adoptivbarn och avkomling av sådant barn, giva föreskrifter om rättens utövande eller bemyndiga annan att meddela dylika föreskrifter.

42 §

Upphovsrätt må ej tagas i mät hos upphovsmannen själv eller hos någon, till vilken den övergått på grund av giftorätt, arv eller testamente. Samma lag vare beträffande manuskript, så ock i fråga om exemplar av sådant konstverk, som ej blivit utställt, utbjudet till salu eller eljest godkänt för offentliggörande.

4 kap

Upphovsrättens giltighetstid

43 § (22.12.1995/1654)

Upphovsrätt gäller intill utgången av sjuttionde året efter upphovsmannens, eller beträffande verk som avses i 6 §, den sist avlidne upphovsmannens dödsår. Upphovsrätt till filmverk gäller intill utgången av sjuttionde året efter dödsåret för den sist avlidne av följande personer: huvudregissören, filmmanusets författare, författaren till dialogen och kompositören till musik som särskilt skapats för filmverket.

Upphovsrätten till ett musikaliskt verk med text, för vilket både texten och musiken skapats specifikt, gäller till utgången av det sjuttionde året efter den sist avlidne textförfattarens eller kompositörens dödsår, oberoende av om dessa personer anges som upphovsmän till verket eller inte. (8.11.2013/763)

44 § (22.12.1995/1654)

För ett verk som har offentliggjorts utan att upphovsmannen blivit angiven med sitt namn eller sin allmänt kända pseudonym eller signatur gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter det år då verket offentliggjordes. Om verket ges ut i delar, räknas upphovsrättens giltighetstid särskilt för varje del.

Om upphovsmannens identitet kan fastställas inom den tid som anges i 1 mom., iakttas 43 §.

För ett icke-offentliggjort verk vars upphovsman inte är känd gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter det år då verket skapades.

44 a § (22.12.1995/1654)

Den som första gången ger ut eller offentliggör ett verk som tidigare inte har givits ut eller offentliggjorts och som enligt finsk lag åtnjutit skydd och vars skydd har upphört får rätt till verket enligt 2 §. Rätten gäller intill utgången av tjugofemte året efter det år då verket gavs ut eller offentliggjordes.

5 kap

Upphovsrätten närstående rättigheter (14.10.2005/821)

Utövande konstnär (14.10.2005/821)
45 § (14.10.2005/821)

Ett framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore får inte utan den utövande konstnärens samtycke

1) tas upp på en anordning genom vilken framförandet kan återges,

2) göras tillgängligt för allmänheten genom radio eller television eller genom direkt överföring.

Ett framförande enligt 1 mom. som har tagits upp på en anordning som avses i 46 § får inte utan den utövande konstnärens samtycke förrän 50 år har förflutit från det år då framförandet ägde rum

1) överföras till en anordning genom vilken det kan återges,

2) framföras offentligt för en vid framförandet närvarande publik,

3) överföras till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, vilket även omfattar överföring på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till det från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

4) spridas till allmänheten.

Ett framförande enligt 1 mom. som har tagits upp på en anordning som avses i 46 a § får inte utan den utövande konstnärens samtycke förrän 50 år har förflutit från det år då framförandet ägde rum

1) överföras till en anordning genom vilken det kan återges,

2) överföras till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till det från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

3) spridas till allmänheten.

Om ett i 2 mom. avsett upptaget framförande ges ut eller lagligen görs tillgängligt för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen innan 50 år har förflutit från det år då framförandet ägde rum, gäller det i nämnda moment föreskrivna skyddet till utgången av det sjuttionde året efter det år då det upptagna framförandet första gången gavs ut eller gjordes tillgängligt för allmänheten på det nämnda sättet. (8.11.2013/763)

Om ett i 3 mom. avsett upptaget framförande ges ut eller lagligen görs tillgängligt för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen innan 50 år har förflutit från det år då framförandet ägde rum, gäller det i nämnda moment föreskrivna skyddet till utgången av det femtionde året efter det år då det upptagna framförandet första gången gavs ut eller gjordes tillgängligt för allmänheten på det nämnda sättet. (8.11.2013/763)

Överlåtelse av rätt till inspelning av ett framförande på film omfattar rätt att sprida det upptagna framförandet till allmänheten genom uthyrning, om inte något annat har avtalats. (8.11.2013/763)

På förfarande som enligt 1–5 mom. kräver den utövande konstnärens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2–4 mom., 3, 6–9, 11 och 11 a §, 12 § 1–3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a–16 e §, 17 § 2, 3 och 5 mom., 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22 och 25 b–25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 25 h, 25 i, 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 28, 29, 29 a, 41 och 42 §. (19.12.2014/1171)

Producent av ljudupptagning (14.10.2005/821)
46 § (14.10.2005/821)

En grammofonskiva eller annan anordning på vilken ljud har tagits upp får inte utan producentens samtycke förrän 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum

1) överföras till en anordning genom vilken den kan återges,

2) framföras offentligt för en vid framförandet närvarande publik,

3) överföras till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, vilket även omfattar överföring på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

4) spridas till allmänheten.

Om upptagningen ges ut innan 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum, gäller det i 1 mom. föreskrivna skyddet till utgången av det sjuttionde året efter det år då upptagningen första gången gavs ut. Om upptagningen inte ges ut utan den, innan 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum, på lagligt sätt görs tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen, gäller skyddet till utgången av det sjuttionde året efter det år då upptagningen första gången gjordes tillgänglig för allmänheten på det nämnda sättet. Om ett avtal om överlåtelse av rättigheter sägs upp i enlighet med 46 b §, upphör skyddet enligt denna paragraf. (8.11.2013/763)

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2–4 mom., 6–9 §, 11 § 2–5 mom., 11 a §, 12 § 1–3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a–16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §. (19.12.2014/1171)

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på anordningar som avses i 46 a §.

Producent av bildupptagning (14.10.2005/821)
46 a § (14.10.2005/821)

Filmer eller andra anordningar på vilka rörliga bilder har tagits upp får inte utan producentens samtycke förrän 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum

1) överföras till en anordning genom vilken den kan återges,

2) spridas till allmänheten,

3) överföras till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till det upptagna materialet från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Om upptagningen ges ut eller offentliggörs innan 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum, gäller det i 1 mom. föreskrivna skyddet till utgången av det 50 året efter det år då upptagningen första gången gavs ut eller offentliggjordes.

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2 och 3 mom., 6–9 §, 11 § 2–5 mom., 11 a §, 12 § 1–3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a–16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §. (19.12.2014/1171)

Uppsägning av ett avtal om överlåtelse av rättigheterna till en ljudupptagning (8.11.2013/763)
46 b § (8.11.2013/763)

Om en producent av en ljudupptagning inte saluför ljudupptagningen i tillräckligt antal exemplar eller gör den tillgänglig för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer och om 50 år har förflutit från utgivningen av ljudupptagningen eller, om ljudupptagningen inte har getts ut, från det att ljudupptagningen lagligen gjordes tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen, kan den utövande konstnären till producenten skriftligen anmäla att han eller hon vill säga upp det avtal genom vilket han eller hon till producenten har överlåtit sina rättigheter till ljudupptagningen.

Den utövande konstnären har rätt att skriftligen säga upp det avtal som avses i 1 mom., om producenten av ljudupptagningen inte inom ett år efter det att den utövande konstnären meddelade sin önskan att säga upp avtalet börjar tillhandahålla ljudupptagningen på båda de sätt som avses i 1 mom.

Om en ljudupptagning innehåller en upptagning av flera utövande konstnärers gemensamma framförande, förutsätter uppsägningen av avtalet att alla utövande konstnärer samtidigt lämnar den anmälan som avses i 1 mom. och, om producenten inte börjar tillhandahålla ljudupptagningen, den uppsägningsanmälan som avses i 2 mom.

Ett avtal genom vilket en utövande konstnär avstår från uppsägningsrätten enligt denna paragraf, är ogiltigt.

Kompletterande åtgärder (8.11.2013/763)
46 c § (8.11.2013/763)

En utövande konstnär har rätt att av producenten av en ljudupptagning få en årlig tilläggsersättning för varje helt år som följer direkt på det femtionde året efter det att ljudupptagningen gavs ut eller, om ljudupptagningen inte har getts ut, det femtionde året efter det att ljudupptagningen lagligen gjordes tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen, om det i avtalet om överlåtelse av rättigheterna har avtalats om en engångsersättning till den utövande konstnären. Ett avtal genom vilket en utövande konstnär avstår från rätten till tilläggsersättning enligt detta moment, är ogiltigt.

Producenten av ljudupptagningen ska för betalning av tilläggsersättningen avsätta 20 procent av de inkomster som producenten har erhållit genom att framställa och sprida exemplar av ljudupptagningen och genom att överföra ljudupptagningen till allmänheten under det år som föregått utbetalningen av ersättningen.

Om en utövande konstnär på basis av ett avtal om överlåtelse av rättigheter som ingåtts med producenten av ljudupptagningen har rätt till en återkommande betalning från producenten, får inga förskottsbetalningar eller avtalsenliga avdrag avräknas från betalningarna till den utövande konstnären efter det att 50 år har förflutit från det att ljudupptagningen gavs ut eller, om ljudupptagningen inte har getts ut, efter det att 50 år har förflutit från det att ljudupptagningen lagligen gjordes tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen.

Betalning av tilläggsersättning (8.11.2013/763)
46 d § (8.11.2013/763)

Den tilläggsersättning som avses i 46 c § 1 och 2 mom. betalas genom förmedling av en organisation som avses i 47 a § 1 mom.

Producenterna av ljudupptagningar ska på begäran ge den organisation som avses i 47 a § 1 mom. uppgifter som gäller alla de utövande konstnärer som har rätt till tilläggsersättning och upptagna framföranden av dem och som kan behövas för att betalningen av tilläggsersättning ska kunna säkerställas.

De utövande konstnärerna och producenterna av ljudupptagningar ska avtala med organisationen om de förfaranden som ska iakttas vid betalningen och fördelningen av tilläggsersättning och om andra praktiska arrangemang.

Användning av ljudupptagningar och av musikupptagningar med visuella element (14.10.2005/821)
47 § (14.10.2005/821)

Utan hinder av 45 § 2 och 4 mom. och 46 § 1 och 2 mom. får ett i 45 § avsett framförande som tagits upp på en anordning som avses i 46 § och en anordning enligt 46 § som utgetts i kommersiellt syfte och varav exemplar har spritts eller som överförts till allmänheten användas

1) direkt eller indirekt vid ett offentligt framförande,

2) vid ursprunglig överföring till allmänheten på annat sätt än så att enskilda kan få tillgång till det upptagna framförandet eller materialet från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

3) för samtidig och oförändrad vidaresändning av en radio- eller televisionsutsändning som är avsedd att mottas av allmänheten.

Ersättning skall betalas till producenten och till den utövande konstnär vars framförande har tagits upp på en i 1 mom. avsedd anordning som använts för framförande, överföring eller vidaresändning. Ersättning betalas dock inte för vidaresändning enligt 25 i §.

Om en i kommersiellt syfte utgiven musikupptagning med visuella element varav exemplar har spritts eller som överförts till allmänheten används på det sätt som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten under den i 46 a § 2 mom. nämnda tiden, har den utövande konstnär vars framförande av ett musikaliskt verk tagits upp på anordningen rätt att få ersättning för användningen av det upptagna framförandet.

I de fall som avses i 1–3 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas 21, 22 och 25 b §, 27 § 1 och 2 mom. och 29 § samt i fråga om utövande konstnärers rätt även 11 § 2 mom. samt 28, 41 och 42 §.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på anordningar som avses i 46 a §.

Användningsersättning (14.10.2005/821)
47 a § (14.10.2005/821)

Ersättning för användning av en ljudupptagning i enlighet med 47 § 1 mom. 1 och 2 punkten betalas genom förmedling av en av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal sådana utövande konstnärer och fonogramproducenter vilkas på anordningar upptagna framföranden och anordningar används i Finland.

Ersättning för vidaresändning i enlighet med 47 § 1 mom. 3 punkten betalas genom förmedling av en i 26 § 1 mom. avsedd organisation.

Ersättning för användning av en musikupptagning med visuella element i enlighet med 47 § 3 mom. betalas genom förmedling av en av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal sådana utövande konstnärer vilkas på anordningar upptagna framföranden används i Finland.

Den utövande konstnärens eller producentens rätt till ersättning har förfallit, om inte ett yrkande på ersättning bevisligen har framställts hos organisationen inom tre år efter utgången av det kalenderår då det på anordning upptagna framförandet och anordningen användes.

Undervisningsministeriet godkänner på ansökan de organisationer som avses i 1 och 3 mom. för viss tid, högst fem år. Endast en organisation som företräder rättsinnehavarna kan åt gången godkännas för vardera uppgiften. Den organisation som godkänns skall vara solvent och ha beredskap och förmåga att sköta de uppgifter som beslutet om godkännande avser. Organisationen skall årligen lämna undervisningsministeriet en rapport om de åtgärder den vidtagit med stöd av beslutet om godkännande. Undervisningsministeriets beslut skall även om det överklagas iakttas till dess ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Godkännandet kan återkallas om organisationen genom att bryta mot beslutet om godkännande och villkoren i beslutet gör sig skyldig till allvarliga eller väsentliga förseelser eller försummelser, och om de anmärkningar och varningar som getts organisationen inte lett till att bristerna i verksamheten blivit avhjälpta.

Om användaren av anordningen inte betalar en i 1 eller 3 mom. avsedd ersättning om vars storlek användaren har avtalat med de utövande konstnärerna och, i de fall som avses i 47 § 1 mom., även med producenterna eller vars storlek har avgjorts i ett förfarande som avses i 54 §, kan domstolen på yrkande av en part besluta att användningen får fortsätta endast med samtycke av de utövande konstnärerna och producenterna tills ersättningen betalts.

Radio- och televisionsföretag (14.10.2005/821)
48 § (14.10.2005/821)

En radio- eller televisionsutsändning får inte utan sändarföretagets samtycke vidaresändas eller tas upp på en anordning genom vilken den kan återges. Utan samtycke av sändarföretaget får en televisionsutsändning inte heller återges i lokaler till vilka allmänheten har tillträde mot avgift.

En utsändning som har tagits upp får inte utan sändarföretagets samtycke förrän 50 år har förflutit från det år då utsändningen ägde rum

1) överföras till en anordning genom vilken den kan återges,

2) återutsändas,

3) spridas till allmänheten,

4) överföras till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den upptagna utsändningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt på annan programbärande signal än radio- eller televisionsutsändning som sändarföretaget använder.

På fall som avses i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2 och 3 mom., 6–8 §, 11 § 2–5 mom., 11 a §, 12 § 1 och 2 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a–16 e §, 19 § 1 mom., 21, 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 26 §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §. På vidaresändningar via kabel tillämpas dessutom på motsvarande sätt 25 h § 1 mom. och 25 i §, utom när utsändningen har sitt ursprung i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, varvid i stället för nämnda bestämmelser på motsvarande sätt skall tillämpas 25 h § 3 mom.

Utan hinder av bestämmelserna i 1–4 mom. får ett sändarföretag som är etablerat i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i nyhetsinslag, om evenemang av stort allmänt intresse i allmänna nyhetsutsändingar efter det att evenemanget är avslutat använda korta utdrag ur televisionutsändningar som ett annat sämdarföretag sänder med ensamrätt. Utdrag får användas också efter nyhetsutsändningen för förmedling till allmänheten på beställning. den använda programskällan ska nämnas, om det inte av praktiska skäl är omöjligt. (30.4.2010/307)

Framställare av kataloger och databaser (14.10.2005/821)
49 § (3.4.1998/250)

Den som har framställt

1) en katalog, en tabell, ett program eller ett annat dylikt arbete där ett stort antal uppgifter har sammanställts, eller

2) en databas vars innehåll är sådant att det har krävts en väsentlig insats för att anskaffa, granska eller presentera det,

har uteslutande rätt att förfoga över arbetets hela innehåll eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av det genom att framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt 1 mom. gäller tills 15 år har förflutit efter det år då arbetet blev färdigt eller, om arbetet gjordes tillgängligt för allmänheten innan utgången av denna period, 15 år från det år då arbetet första gången gjordes tillgängligt för allmänheten.

På arbeten som avses i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2–4 mom., 7–9 §, 11 § 2–5 mom., 12 § 1, 2 och 4 mom., 13 och 13 a §, 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16, 16 a–16 e, 17 och 18 §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 22, 25 b–25 d och 25 f–25 i §, 25 j § 4 och 5 mom., 26 och 27–29 §. Om ett sådant arbete eller en del därav är föremål för upphovsrätt, får denna rätt göras gällande. (14.10.2005/821)

Ett avtalsvillkor genom vilket den som framställt ett sådant offentliggjort arbete som avses i 1 mom. hindrar en behörig användare från att använda en kvalitativt eller kvantitativt sett oväsentlig del av innehållet för något som helst ändamål eller begränsar sådan användning är ogiltigt.

Fotografer (14.10.2005/821)
49 a § (24.3.1995/446)

En fotograf har uteslutande rätt att förfoga över sina fotografier, i oförändrat eller förändrat skick

1) genom att framställa exemplar av dem,

2) genom att göra dem tillgängliga för allmänheten.

(14.10.2005/821)

Rätten till ett fotografi gäller till dess 50 år har förflutit från utgången av det år då fotografiet framställdes.

På fotografier som avses i denna paragraf tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2–4 mom., 3 § 1 och 2 mom., 7–9, 11 och 11 a §, 12 § 1 och 2 mom., 13 och 13 a §, 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a–16 e §, 17 § 1 mom., 18 §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 20, 22 och 25 §, 25 a § 1 och 2 mom., 25 b, 25 d, 25 f–25 i, 26, 26 a, 26 b, 27–29, 39, 40, 40 c, 41 och 42 §. Om ett fotografi är föremål för upphovsrätt, får denna rätt göras gällande. (19.12.2014/1171)

Pressmeddelanden (14.10.2005/821)
50 §

Pressmeddelande, som enligt avtal tillhandahålles av utländsk nyhetsbyrå eller korrespondent i utlandet, må ej utan mottagarens tillstånd göras tillgängligt för allmänheten genom press eller radio innan tolv timmar förflutit efter offentliggörandet i Finland.

5 a kap (14.10.2005/821)

Tekniska åtgärder och elektronisk information om rättighetsförvaltning

Förbud mot kringgående av tekniska åtgärder
50 a § (14.10.2005/821)

Det är förbjudet att kringgå en sådan effektiv teknisk åtgärd för skydd av ett med stöd av denna lag skyddat verk som upphovsmannen eller någon annan med upphovsmannens tillstånd i samband med tillgängliggörande av verket för allmänheten har installerat för skydd av verket.

Med effektiv teknisk åtgärd avses varje sådan teknik, anordning eller komponent som utformats att vid sedvanligt bruk förhindra eller begränsa mot ett verk riktade åtgärder till vilka upphovsmannen eller en annan rättsinnehavare inte har givit sitt samtycke och som uppfyller skyddsändamålet.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte om tekniska åtgärder kringgås i samband med forskning eller undervisning i kryptografisk teknologi eller om någon som lagligen skaffat eller i sin besittning fått ett exemplar av ett verk kringgår en teknisk åtgärd för att lyssna eller se på verket. Det är förbjudet att framställa exemplar av ett verk, om den tekniska åtgärd som skyddar verket har kringgåtts för att lyssna eller se på verket.

Bestämmelserna i 1–3 mom. gäller inte en teknisk åtgärd för skydd av datorprogram.

Förbud mot tillverkning och spridning av anordningar för kringgående av tekniska åtgärder
50 b § (14.10.2005/821)

Det är förbjudet att i spridningssyfte tillverka eller importera, att till finskt territorium för vidaretransport till tredje land införa, att till allmänheten sprida och att sälja, hyra ut, i försäljnings- eller uthyrningssyfte marknadsföra eller i kommersiellt syfte inneha anordningar, produkter eller komponenter som möjliggör eller underlättar kringgående av effektiva tekniska åtgärder. Det är heller inte tillåtet att tillhandahålla tjänster som möjliggör eller underlättar kringgående av en effektiv teknisk åtgärd.

I 1 mom. avsedda anordningar, produkter eller komponenter eller tjänster är sådana som

1) marknadsförs, utannonseras eller hålls till salu som ett medel att kringgå effektiva tekniska åtgärder,

2) endast har ett begränsat kommersiellt syfte eller användningsområde utöver kringgående av effektiva tekniska åtgärder, eller

3) huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående av effektiva tekniska åtgärder för skydd av verk som skyddas enligt denna lag.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte en teknisk åtgärd för skydd av datorprogram.

Användning av verk som skyddats med tekniska åtgärder
50 c § (14.10.2005/821)

Den som lagligen innehar eller har tillgång till ett med effektiva tekniska åtgärder skyddat verk och som med stöd av 14 § 3 mom., 15, 16, 16 a–16 c eller 17 §, 25 d § 2 mom. eller 25 f § 2 mom. har rätt att använda verket skall ha möjlighet att använda verket till den del det är nödvändigt för utnyttjandet av den inskränkning av upphovsrätten som föreskrivs i nämnda lagrum.

Upphovsmannen skall tillhandahålla en i 1 mom. avsedd användare av verket medel att använda verket i enlighet med de i momentet nämnda lagrummen, om användaren på grund av tekniska åtgärder inte har möjlighet att använda verket. Om upphovsmannen inte på det sätt som anges ovan tillhandahåller medel att använda verket eller om användning av verket inte möjliggjorts genom frivilliga åtgärder såsom avtal mellan upphovsmännen och användare av verk eller genom andra arrangemang, avgörs ärendet genom skiljeförfarande enligt 54 §.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på ett verk som överförts till allmänheten under överenskomna villkor på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Vad som i 1 och 2 mom. sägs om upphovsman tillämpas även på den som med upphovsmannens tillstånd gör ett verk tillgängligt för allmänheten.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på datorprogram.

Elektronisk information om rättighetsförvaltning
50 d § (14.10.2005/821)

Det är förbjudet att avlägsna eller ändra sådan elektronisk information om rättighetsförvaltning avseende ett med stöd av denna lag skyddat verk som ingår i ett exemplar av verket eller framgår vid överföring av verket till allmänheten och genom vilken verket, upphovsmannen eller någon annan rättsinnehavare identifieras eller vilken ger uppgifter om villkoren för användning av verket.

Det är förbjudet att till allmänheten sprida eller att till landet för spridning till allmänheten föra in ett exemplar av ett med stöd av denna lag skyddat verk eller att överföra verket till allmänheten på ett sådant sätt att elektronisk information om rättighetsförvaltning olovligt har avlägsnats från verket eller att informationen har ändrats.

Med information om rättighetsförvaltning avses i denna paragraf sådana uppgifter som upphovsmannen eller någon annan på hans vägnar eller med hans tillstånd har installerat i verket.

Tillämpning på närstående rättigheter enligt 5 kap.
50 e § (14.10.2005/821)

Bestämmelserna i 50 a–50 d § om verk och upphovsmän tillämpas på motsvarande sätt på skyddade objekt enligt 5 kap. och deras rättsinnehavare.

6 kap

Särskilda bestämmelser

51 §

Litterärt eller konstnärligt verk må ej göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman.

52 §

På exemplar av konstverk må annan endast på uppdrag av upphovsmannen anbringa dennes namn eller signatur.

På efterbildning av konstverk må upphovsmannens namn eller signatur ej anbringas på sådant sätt, att efterbildningen kan förväxlas med originalet.

Den som framställer eller till allmänheten sprider en kopia av ett konstverk skall märka kopian på ett sådant sätt att den inte kan förväxlas med det ursprungliga verket. (24.3.1995/446)

52 a § (24.3.1995/446)

Upphovsmannen till ett bildkonstverk har rätt att till påseende få ett verk som han har överlåtit, om detta inte medför oskäliga olägenheter för verkets ägare eller innehavare och det är nödvändigt

1) med hänsyn till upphovsmannens konstnärliga verksamhet, eller

2) för att göra upphovsmannens ekonomiska rättigheter som avses i 2 § gällande.

På den rätt som avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas 41 §.

53 §

Förfares efter upphovsmannens död med litterärt eller konstnärligt verk offentligt på ett sätt, som kränker den andliga odlingens intressen, äger myndighet, som bestämmes genom förordning, även där upphovsrätten upphört eller sådan rätt icke förefunnits, meddela förbud mot förfarandet.

Nöjes den, som beröres av förbudet, icke därmed, må han bringa saken under domstols prövning.

Skiljeförfarande (14.10.2005/821)
54 § (14.10.2005/821)

Vid meningsskiljaktigheter avgörs saken genom skiljeförfarande när det är fråga om

1) ersättning som avses i 17 § 4 mom., 18 § 2 mom., 19 § 4 mom. eller 47 § 2 eller 3 mom.,

2) beviljande av i 26 § avsett tillstånd med stöd av 13 § och villkoren för detta, när saken gäller framställning av exemplar av verk för användning i undervisningsverksamhet,

3) beviljande av i 26 § avsett tillstånd med stöd av 14 § 1 mom. och villkoren för detta, när saken gäller framställning av exemplar av verk för användning i undervisningsverksamhet,

4) beviljande av i 26 § avsett tillstånd för samtidig och oförändrad vidaresändning av radio- eller televisionsutsändning med stöd av 25 h § 1 mom. och villkoren för detta,

5) beviljande av i 26 § avsett tillstånd för samtidig och oförändrad vidaresändning via kabel av radio- eller televisionsutsändning med stöd av 25 h § 2 mom. eller 48 § 1 mom. och villkoren för detta, om utsändningen har sitt ursprung i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; tillstånd kan beviljas, om sändarföretaget utan grundad anledning förbjuder vidaresändning via kabel eller ställer oskäliga villkor för sändandet,

6) avgörande av ett ärende mellan upphovsmannen och verkets användare i fall som avses i 50 c § 2 mom.

Bägge parter utser till skiljeförfarandet en skiljeman, varvid de sålunda utsedda kallar en tredje skiljeman till ordförande. Om den ena parten har föreslagit motparten skiljeförfarande och utsett en skiljeman, men motparten inte inom en månad efter att ha fått kännedom om det har utsett en skiljeman, anses motparten ha motsatt sig att ärendet avgörs genom skiljeförfarande.

Parterna kan även komma överens om att saken skall avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljeförfarande (967/1992).

Tillstånd med stöd av denna paragraf har samma verkan som beviljande av i 26 § avsett tillstånd i enlighet med 13 §, 14 § 1 mom., 25 h § 1 eller 2 mom. eller 48 § 1 mom.

Om en part motsätter sig att ett ärende som avses i 1 mom. avgörs genom skiljeförfarande, kan ärendet på partens ansökan föras till domstol. Om domstolen har beviljat tillstånd i ett ärende som avses i 1 mom. 2–4 punkten och besvär anförs över beslutet, är tillståndet och villkoren för det giltiga tills ärendet har avgjorts slutligt eller en högre domstol bestämmer något annat när den handlägger besvären. (31.1.2013/118)

Undervisning i förvärvssyfte (14.10.2005/821)
54 a § (19.12.1980/897)

Vad i denna lag är stadgat om undervisningsverksamhet tillämpas inte på undervisningsverksamhet som utövas i förvärvssyfte.

Ersättning för användning av ljudupptagningar och av musikupptagningar med visuella element (14.10.2005/821)
54 b § (24.3.1995/446)

Om det finns risk för att ersättning enligt 47 § inte kan betalas ut till den som har rätt till ersättning, kan domstolen på dennes yrkan förbjuda den som använder de anordningar som avses i 46 § att använda dem tills han har ställt en acceptabel säkerhet för ersättningarna eller domstolen bestämmer något annat på yrkan av berörda parter. I ärendet gäller i tillämpliga delar 7 kap. 4, 5, 7, 8, 11 och 14 §§ rättegångsbalken.

Har ett avtal om den ersättning som avses i 47 § 2 mom. inte ingåtts före den i paragrafens 1 mom. avsedda användningen, förfaller ersättningen till betalning när 30 dagar förflutit från det att en i 46 § avsedd anordning har använts på sådant sätt som avses i 47 § 1 mom. (14.10.2005/821)

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt även på ersättning som avses i 47 § 3 mom. och på musikupptagningar med visuella element. (14.10.2005/821)

Upphovsrättsrådet (14.10.2005/821)
55 § (8.6.1984/442)

Statsrådet skall tillsätta ett upphovsrättsråd med uppgift att biträda undervisningsministeriet vid handläggningen av ärenden som angår upphovsrätt samt att avge utlåtanden i ärenden som gäller tillämpningen av denna lag.

Närmare bestämmelser om upphovsrättsrådet utfärdas genom förordning av statsrådet. (14.10.2005/821)

7 kap

Ansvar och ersättningsskyldighet

Strafflagens straffbestämmelser (14.10.2005/821)
56 § (14.10.2005/821)

Straff för upphovsrättsbrott föreskrivs i 49 kap. 1 § i strafflagen (39/1889), för kringgående av tekniska åtgärder i 49 kap. 3 § i strafflagen, för brott gällande anordningar för kringgående av tekniska åtgärder i 49 kap. 4 § i strafflagen och för brott gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning i 49 kap. 5 § i strafflagen.

Upphovsrättsförseelse (14.10.2005/821)
56 a § (14.10.2005/821)

Den som

1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med denna lag framställer ett exemplar av ett verk eller gör ett verk tillgängligt för allmänheten eller bryter mot bestämmelserna om ideell rätt i 3 §,

2) på något annat sätt bryter mot en sådan bestämmelse i denna lag genom vilken upphovsrätten skyddas eller handlar i strid med en föreskrift som utfärdats med stöd av 41 § 2 mom., bryter mot bestämmelserna i 51 eller 52 § eller mot ett i 53 § 1 mom. eller 54 b § 1 mom. avsett förbud, eller

3) till landet inför eller till finskt territorium för vidaretransport till tredje land inför exemplar av verk som han vet eller har grundad anledning att misstänka vara framställda utomlands under sådana omständigheter att en framställning i Finland skulle ha varit straffbar enligt denna lag,

skall, om inte gärningen skall bestraffas enligt 49 kap. 1 § i strafflagen som upphovsrättsbrott, för upphovsrättsförseelse dömas till böter.

Som upphovsrättsförseelse betraktas inte framställning för enskilt bruk av enstaka exemplar av ett datorprogram eller en databas i maskinläsbar form som getts ut eller varav exemplar har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits med samtycke av upphovsmannen eller den som framställt databasen, eller av ett verk i strid med 11 § 5 mom.

Brott mot tystnadsplikten (14.10.2005/821)
56 b § (21.8.1995/1024)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 26 d § 3 mom. och 26 l § 4 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.

Olovlig spridning av anordning för avlägsnande av skydd för datorprogram (14.10.2005/821)
56 c § (14.10.2005/821)

Den som till allmänheten sprider eller för spridning till allmänheten i förvärvssyfte innehar en anordning vars enda syfte är att olovligt avlägsna eller kringgå ett tekniskt hjälpmedel som skyddar datorprogram skall för olovlig spridning av anordning för avlägsnande av skydd för datorprogram dömas till böter.

Brott mot skyldighet att lämna upplysningar (14.10.2005/821)
56 d § (24.3.1995/446)

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bryter mot 26 d § 2 mom. eller den i 26 k § 2 mom. stadgade förpliktelsen att redovisa eller ge upplysningar skall för brott mot i upphovsrättslagen stadgad skyldighet att lämna upplysningar dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag.

Förseelse gällande kringgående av tekniska åtgärder (14.10.2005/821)
56 e § (14.10.2005/821)

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter

1) mot det i 50 a § avsedda förbudet mot kringgående av tekniska åtgärder eller

2) mot det i 50 b § avsedda förbudet mot tillverkning eller spridning av anordningar för kringgående av tekniska åtgärder,

skall, om inte gärningen skall bestraffas enligt 49 kap. 3 § i strafflagen som kringgående av tekniska åtgärder eller enligt 49 kap. 4 § i strafflagen som brott gällande anordningar för att kringgå tekniska åtgärder, för förseelse gällande kringgående av tekniska åtgärder dömas till böter.

Förseelse gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning (14.10.2005/821)
56 f § (14.10.2005/821)

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot det i 50 d § 1 mom. avsedda förbudet att avlägsna eller ändra elektronisk information om rättighetsförvaltning eller mot förbudet som avses i paragrafens 2 mom. att till allmänheten sprida eller att till landet för spridning till allmänheten föra in ett exemplar av ett verk eller att till allmänheten överföra ett verk på ett sådant sätt att information om rättighetsförvaltning har avlägsnats eller ändrats, skall, om inte gärningen är straffbar enligt 49 kap. 5 § i strafflagen som brott gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning, för förseelse gällande intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning dömas till böter, om gärningsmannen vet eller har grundad anledning att anta hans gärning orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer intrång i rättigheter enligt denna lag.

Förbud mot kränkning (21.7.2006/679)
56 g § (21.7.2006/679)

Om någon kränker upphovsrätten kan domstolen förbjuda denne att fortsätta eller upprepa handlingen.

Vederlag och ersättning (14.10.2005/821)
57 § (14.10.2005/821)

Den som i strid med denna lag eller en föreskrift som utfärdats med stöd av 41 § 2 mom. använder ett verk eller till landet eller till finskt territorium för vidaretransport till tredje land för in exemplar av ett verk är skyldig att betala upphovsmannen skäligt vederlag för detta. Skyldighet att betala vederlag för lagstridig framställning av ett verksexemplar för enskilt bruk uppstår bara om framställaren vetat eller borde ha vetat att det kopierade materialet gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med denna lag.

Om verket används uppsåtligen eller av vållande, skall utöver vederlag betalas ersättning även för annan förlust samt för lidande och annan olägenhet.

Den som på något annat sätt än genom användning av ett verk gör sig skyldig till en gärning som skall bestraffas enligt 49 kap. 1, 3 eller 5 § i strafflagen eller enligt 56 a §, 56 e § 1 punkten eller 56 f § i denna lag skall till upphovsmannen betala ersättning för förlust, lidande och annan olägenhet som orsakats av brottet.

Angående ersättning som avses i 2 och 3 mom. gäller dessutom bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974).

Förverkandepåföljd (14.10.2005/821)
58 § (14.10.2005/821)

Har exemplar av verk framställts, införts till landet eller till finskt territorium för vidaretransport till tredje land, gjorts tillgängliga för allmänheten eller ändrats i strid med denna lag eller föreskrifter som getts med stöd av 41 § 2 mom. eller i strid med 51 eller 52 § eller förbud med stöd av 53 § 1 mom., eller har åtgärder i strid med förbud enligt 50 a eller 50 b § vidtagits, kan domstolen på yrkande av målsägande eller, i fall som avses i 50 b §, av allmänna åklagaren, enligt vad domstolen anser skäligt föreskriva att exemplaret samt för framställning av det avsedd trycksats, kliché eller form eller annat hjälpmedel eller olaglig anordning för kringgående av tekniska åtgärder skall förstöras, eller att egendomen skall ändras på visst sätt eller utlämnas till målsäganden mot ersättning av tillverkningskostnaden eller försättas i sådant skick att den inte kan missbrukas. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas på framställning av verksexemplar för enskilt bruk bara om framställaren vetat eller borde ha vetat att det kopierade materialet gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med denna lag.

Om ett exemplar av ett verk har framställts eller spridits till allmänheten i strid med denna lag eller införts i landet eller till finskt territorium på det sätt som avses i 56 a § 1 mom. 3 punkten och om det genom ett strafföreläggande bestäms att exemplaret av verket ska förverkas till staten, kan det på yrkande av målsäganden samtidigt föreskrivas att exemplaret av verket ska förstöras. Genom ett strafföreläggande kan det också bestämmas att en i 50 b § avsedd anordning för kringgående av tekniska åtgärder ska förverkas till staten och förstöras, om den har tillverkats, gjorts tillgänglig för allmänheten eller införts i landet för spridning till allmänheten eller till finskt territorium för vidaretransport till tredjeland i strid med 50 b § 1 mom. (27.8.2010/776)

2 mom. har ändrats genom L 776/2010, som träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom lag. Den tidigare formen lyder:

Om ett exemplar av ett verk har framställts eller spridits till allmänheten i strid med denna lag eller införts i landet eller till finskt territorium på det sätt som avses i 56 a § 1 mom. 3 punkten och om exemplaret av verket döms förverkat till staten enligt lagen om strafforderförfarande (692/1993), kan det på yrkande av målsägande samtidigt föreskrivas att exemplaret av verket skall förstöras. I strafforderförfarande kan också föreskrivas att en i 50 b § avsedd anordning för kringgående av tekniska åtgärder skall förverkas till staten och förstöras, om den har tillverkats, gjorts tillgänglig för allmänheten eller införts i landet för spridning till allmänheten eller till finskt territorium för vidaretransport till tredje land i strid med 50 b § 1 mom.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på den som i god tro har förvärvat egendomen eller en särskild rätt till egendomen, inte heller på byggnadsverk. Det kan dock med beaktande av särdragen och omständigheterna i det enskilda fallet bestämmas att en byggnad skall ändras.

59 §

Utan hinder av vad i 58 § 1 mom. är stadgat må rätten, om det med hänsyn till det konstnärliga eller ekonomiska värdet hos exemplar, som avses i sagda moment, eller övriga omständigheter finnes skäligt, på därom framställt yrkande meddela tillstånd att exemplaret mot särskild ersättning till målsäganden göres tillgängligt för allmänheten eller eljest användes för avsett ändamål.

Offentliggörande av en dom (21.7.2006/679)
59 a § (21.7.2006/679)

Domstolen kan i ett tvistemål som gäller kränkning av upphovsrätten på yrkande av käranden ålägga svaranden att ersätta käranden för de kostnader denne har av att vidta lämpliga åtgärder för att sprida information om en lagakraftvunnen dom i vilken svaranden har konstaterat ha kränkt upphovsrätten. Ett åläggande får inte ges om spridningen av informationen har begränsats i någon annan lag. Vid prövningen av om ett åläggande skall ges och av dess innehåll skall domstolen beakta den allmänna betydelsen av offentliggörandet, kränkningens art och omfattning, de kostnader som offentliggörandet medför och andra motsvarande omständigheter.

Domstolen fastställer ett maximibelopp för de skäliga kostnader för offentliggörande som svaranden skall ersätta. Käranden har inte rätt till ersättning om uppgifter om domen inte har offentliggjorts inom en av domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt då den lagakraftvunna domen gavs.

Tillämpning av bestämmelserna om straff och ersättningsskyldighet på vissa närstående rättigheter (14.10.2005/821)
60 § (21.7.2006/679)

Bestämmelserna i 56 a, 56 e–56 g, 57–59 och 59 a § tillämpas på motsvarande sätt på en rättighet som skyddas enligt 5 kap.

Förhindrande av tillgång till material som kränker upphovsrätten (14.10.2005/821)
60 a § (14.10.2005/821)

Upphovsmannen eller dennes företrädare har på föreläggande av domstolen och utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att i enskilda fall av administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller av någon annan tjänstelevererande mellanhand få kontaktuppgifter om en teleanslutning från vilken upphovsrättsligt skyddat material i betydande omfattning med tanke på det upphovsrättsliga skyddet görs tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke. Uppgifterna skall överlämnas utan onödigt dröjsmål. Bestämmelserna i 8 kap. i rättegångsbalken tillämpas på behandlingen av ärenden som gäller överlämnande av uppgifter.

Bestämmelserna om konfidentialitet och integritetsskydd, behandlingen av meddelanden och identifieringsuppgifter, dataskydd, styrning och tillsyn, tvångsmedel samt straff i 4, 5, 8, 19, 31, 41 och 42 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) tillämpas på en upphovsman eller dennes företrädare som fått tillgång till kontaktuppgifter enligt 1 mom.

Upphovsmän eller deras företrädare enligt denna paragraf skall ersätta kostnaderna för att verkställa föreläggande om överlämnande av uppgifter och eventuella skador för administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller för någon annan tjänstelevererande mellanhand.

60 b § (14.10.2005/821)

Upphovsmannen eller dennes företrädare har för att förbjuda fortsatt kränkning rätt att föra talan mot den som gör material som påstås kränka upphovsrätten tillgängligt för allmänheten. Om domstolen bifaller talan skall den samtidigt förordna att materialet inte längre får göras tillgängligt för allmänheten. Domstolen kan förena sitt föreläggande med vite.

60 c § (21.7.2006/679)

När domstolen behandlar talan enligt 60 b § kan den på yrkande av upphovsmannen eller dennes företrädare vid vite förordna att administratören av en sändare, server eller någon annan sådan anordning eller någon annan tjänstelevererande mellanhand avbryter åtgärderna som gör material som påstås kränka upphovsrätten tillgängligt för allmänheten (föreläggande om avbrytande), om det inte kan anses oskäligt med hänsyn till rättigheterna för den person som gör materialet tillgängligt för allmänheten eller med hänsyn till mellanhänders eller upphovsmannens rättigheter.

Innan talan enligt 60 b § väcks kan domstolen på ansökan av upphovsmannen eller dennes företrädare meddela ett föreläggande om avbrytande, om det finns förutsättningar för det enligt 1 mom. och om det är uppenbart att upphovsmannens rättigheter annars allvarligt äventyras. Domstolen ska ge den mot vilken föreläggande begärs och den som gör material som påstås kränka upphovsrätten tillgängligt för allmänheten tillfälle att bli hörda. Delgivning till den mot vilken ett föreläggande har sökts kan ske per post, telefax eller elektronisk post. (31.1.2013/118)

Domstolen kan på begäran meddela det föreläggande om avbrytande som avses i 2 mom. interimistiskt utan att höra den som påstås ha gjort en kränkning, om ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver det. Föreläggandet är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort en kränkning skall utan dröjsmål efter att föreläggandet har meddelats beredas tillfälle att bli hörd. När denne har hörts skall domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet skall vara i kraft eller återkallas.

Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av denna paragraf får inte äventyra tredje mans rätt att sända och ta emot meddelanden. Ett föreläggande om avbrytande träder i kraft när sökanden ställer en sådan säkerhet hos utmätningsmannen som avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007). Bestämmelser om möjligheten att befrias från att ställa säkerhet finns i 7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläggande om avbrytande som meddelats med stöd av 2 eller 3 mom. i denna paragraf förfaller om inte talan enligt 60 b § väcks i domstol inom en månad från det att föreläggandet meddelades. (31.1.2013/118)

Den som begärt ett föreläggande om avbrytande skall ersätta den som meddelats föreläggandet liksom också den som påstås ha gjort en kränkning för den skada som orsakas av att föreläggandet verkställs samt för kostnaderna i ärendet, om talan enligt 60 b § förkastas eller avvisas utan prövning eller om behandlingen av ärendet avskrivs som en följd av att käranden återtagit talan eller uteblivit från rätten. Samma gäller om föreläggandet om avbrytande återkallas med stöd av 3 mom. eller förfaller med stöd av 4 mom. När en talan om ersättning av skada och kostnader väcks skall 7 kap. 12 § i rättegångsbalken iakttas.

60 d § (14.10.2005/821)

Bestämmelserna i 60 a–60 c § tillämpas också på innehavaren av en närstående rättighet enligt 5 kap. och på dennes företrädare.

Forum (14.10.2005/821)
61 § (31.1.2013/118)

Tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på denna lag handläggs i marknadsdomstolen.

Bestämmelser om handläggningen av tvistemål och ansökningsärenden i marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

61 a § (31.1.2013/118)

Åtal för brott som avses i 49 kap. 1 och 3–5 § i strafflagen samt för brott som avses i 56 a–56 f § i denna lag handläggs i den tingsrätt som avses i 4 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997).

Trots det som sägs i 61 § får i samband med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas ett gottgörelse- eller ersättningsyrkande enligt 57 § eller ett yrkande enligt 58 eller 59 §, när yrkandet framställts med anledning av det brott som avses i åtalet.

Domstolen fortsätter att vara behörig att pröva ett yrkande enligt 2 mom. även om de omständigheter som behörigheten grundar sig på förändras efter det att yrkandet framställdes.

61 b § (31.1.2013/118)

När tingsrätten handlägger ett mål som avses i 61 a § får högst två sakkunnigledamöter som avses i 7 § 2 mom. i lagen om marknadsdomstolen (99/2013) bistå rätten som sakkunniga.

De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.

På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 37 § i lagen om marknadsdomstolen bestäms om arvoden till sakkunnigledamöter.

Åtalsrätt (14.10.2005/821)
62 §

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för andra upphovsrättsförseelser än de som gäller 51 eller 52 § eller förseelse gällande kringgående av tekniska åtgärder enligt 56 e § 2 punkten, om inte målsäganden har anmält brottet till åtal. (14.10.2005/821)

Överträdelse av stadgandena i 3 § eller av föreskrift enligt 41 § 2 mom. må städse beivras av efterlevande make, skyldeman i rätt upp- och nedstigande led eller syskon samt av den som på grund av adoption står i motsvarande förhållande till upphovsmannen. Överträdelse av förbud enligt 53 § 1 mom. anmäles till åtal av där avsedd myndighet.

3 mom. har upphävts genom L 8.6.1984/442. (8.6.1984/442)

8 kap

Lagens tillämplighet

63 § (31.7.1974/648)

Denna lags stadganden om upphovsrätt äger tillämpning på:

1) verk av den som är finsk medborgare eller har sin stadigvarande boningsort i Finland;

2) verk, som först har utgivits i Finland eller som först har utgivits i annan stat och därefter inom trettio dagar i Finland;

3) filmverk, vars producent har sitt huvudsakliga driftställe eller sin stadigvarande boningsort i Finland;

4) byggnadsverk i Finland; samt

5) konstverk, som utgör en del av byggnad i Finland eller annorledes är fast förenat med marken.

Vid tillämpning av stadgandet i 1 mom. 3 punkten anses såsom filmverkets producent, om icke annat visas, person eller sammanslutning, vars namn på sedvanligt sätt angivits i filmverket.

Bestämmelserna i 2 b kap. tillämpas på vidareförsäljning av bildkonstverk i Finland. Om upphovsmannen till ett verk är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte är fast bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tillämpas bestämmelserna i 2 b kap. endast om upphovsmannen är medborgare i en stat som på grundval av ömsesidighet tillämpar bestämmelser om en motsvarande ersättning vid vidareförsäljning i staten. Europeiska gemenskapernas kommission offentliggör en förteckning över dessa stater. På en sådan upphovsmans rättsinnehavare tillämpas 2 b kap. endast om rättsinnehavaren är medborgare i en stat som ingår i kommissionens förteckning. (5.5.2006/345)

Vad 51-53 §§ stadgar tillämpas oberoende av vem som har skapat verket och var det har utgivits. (24.3.1995/446)

63 a § (22.12.1995/1654)

Vad 44 a § stadgar tillämpas på medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, på personer som är fast bosatta i en sådan stat och på juridiska personer med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

64 § (24.3.1995/446)

Vad 45 § stadgar tillämpas, om

1) framförandet äger rum i Finland,

2) framförandet har tagits upp på en anordning som avses i 2 mom., eller om

3) ett framförande som inte har tagits upp på ett fonogram ingår i en utsändning som avses i 6 mom.

Stadgandena i 46 § tillämpas på en anordning vars ljud har tagits upp på anordningen i Finland.

Stadgandena i 46 a § tillämpas på en anordning vars rörliga bilder har tagits upp på anordningen i Finland.

Bestämmelserna i 47 § 1 och 2 mom. tillämpas på offentligt framförande och på annan ursprunglig överföring till allmänheten än sådan som sker på begäran samt vidaresändning, om detta sker i Finland och om det vid framförandet, överföringen eller vidaresändningen används en anordning som avses i denna paragrafs 2 mom. (14.10.2005/821)

Bestämmelserna i 47 § 3 mom. tillämpas på offentligt framförande och på annan överföring till allmänheten än sådan som sker på begäran, om detta sker i Finland och om det vid framförandet eller överföringen används en på den kommersiella marknaden till allmänheten spridd eller överförd musikupptagning med visuella element som innehåller ett framförande av ett musikaliskt verk som upptagits i Finland. (14.10.2005/821)

Vad 48 § stadgar tillämpas på

1) en radio- eller televisionsutsändning som äger rum i Finland, samt på

2) en radio- eller televisionsutsändning som äger rum någon annanstans, om den som sänder har sin huvudsakliga verksamhetsort i Finland.

Vad 49 § 1 mom. 1 punkten föreskriver tillämpas på arbeten som första gången har utgivits i Finland. Vad 49 § 1 mom. 2 punkten föreskriver tillämpas på arbeten som har framställts av någon som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon som varaktigt bor i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vad 49 § 1 mom. 2 punkten föreskriver tillämpas också på arbeten som har framställts av ett sådant företag eller en sådan näringsidkare som har grundats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin hemort, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om ett sådant företag eller en sådan näringsidkare har endast hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tillämpas 49 § 1 mom. 2 punkten bara om verksamheten har verklig och fortlöpande förbindelse till ekonomin i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (3.4.1998/250)

Vad 63 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten stadgar om verk tillämpas på motsvarande sätt på fotografier som avses i 49 a §.

Vad 50 § stadgar tillämpas på pressmeddelanden som har mottagits i Finland.

64 a § (24.3.1995/446)

När programbärande signaler, som sänder enligt denna lag skyddade verk och som är avsedda att mottas av allmänheten, under övervakning av ett sändarföretag i Finland och på dess ansvar förs in i en oavbruten överföringskedja som leder till en satellit och tillbaka till jorden, tillämpas på denna överföring till allmänheten via satellit vad 2 § stadgar om tillgängliggörande för allmänheten och vad som i övrigt i denna lag stadgas om radio- och televisionsutsändningar.

Om en i 1 mom. avsedd överföring till allmänheten via satellit sker i en sådan stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vars lagstiftning inte förutsätter en skyddsnivå som motsvarar skyddsnivån enligt rådets direktiv 93/83/EEG 2 kap. om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel, och

1) signalerna sänds mot satelliten från en sändningsstation i Finland eller

2) i det fall där en sändningsstation i Finland inte används, sändarföretaget i Finland har gett överföringen i uppdrag åt någon annan,

anses överföringen till allmänheten via satellit äga rum i Finland. På detta tillämpas stadgandena i 2 § om tillgängliggörande för allmänheten och vad som i denna lag i övrigt stadgas om radio- och televisionsutsändningar.

64 b § (14.10.2005/821)

Förbuden i 50 a, 50 b och 50 d § tillämpas på ovan i nämnda paragrafer avsett förfarande i Finland.

Bestämmelserna i 50 c § tillämpas på användning av verk i Finland.

65 §

Republikens president må, under förutsättning av ömsesidighet, meddela föreskrifter om denna lags tillämpning med avseende å annat land ävensom på verk, som först utgivits av mellanfolklig organisation, och på icke utgivet verk, som dylik organisation har rätt att utgiva.

66 §

Denna lag skall, med iakttagande av vad i 67–71 §§ sägs, äga tillämpning jämväl med avseende å litterärt eller konstnärligt verk, som tillkommit före lagens ikraftträdande.

67 §

Sådana exemplar av ett verk, som framställts med stöd av äldre lag, må fritt spridas och visas, dock att vad i 23 § är stadgat om uthyrning av noter till musikaliskt verk och om bemyndigande att genom förordning föreskriva om viss avgift skall äga tillämpning.

68 §

Trycksats, kliché, form och annat hjälpmedel, som med stöd av äldre lag framställts för mångfaldigande av visst verk, må utan binder av vad i denna lag är stadgat fritt användas för sitt ändamål till utgången av år 1962. På exemplar, som framställts med stöd härav, skall vad i 67 § är sagt äga motsvarande tillämpning.

69 §

Beträffande tidning, tidskrift eller annat verk, som består av självständiga bidrag från särskilda medarbetare och som utgivits före denna lags ikraftträdande, skall i 5 § avsedd upphovsrätt tillkomma utgivaren och skyddstiden beräknas enligt 44 §.

70 §

På avtal om överlåtelse av upphovsrätt, som träffats före denna lags ikraftträdande, skall äldre lag äga tillämpning, dock att vad i 29 § är sagt skall lända till efterrättelse jämväl i fråga om sådant avtal.

Privilegier och förbud, vilka gälla vid denna lags trädande i kraft, äga fortfarande giltighet.

71 §

Har upphovsman innan denna lag trätt i kraft överlåtit konstverk eller utfört ritning efter beställning, gäller beträffande hans rätt att till annan överlåta duplikat av konstverket eller för annan framställa verk efter ritningen vad därom i äldre lag är stadgat. I fråga om upphovsmannens rätt med avseende å porträttbild, som utförts före denna lags ikraftträdande, lände jämväl äldre lag till efterrättelse.

72 §

Vad 66-68 §§ stadgar skall på motsvarande sätt tillämpas på en rättighet som åtnjuter skydd enligt ett stadgande i 5 kap. (22.12.1995/1654)

Har avtal om upptagning, som avses i 45 §, träffats före denna lags trädande i kraft, skall vad i 70 § 1 mom. är sagt äga motsvarande tillämpning.

73 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1961. Genom densamma upphävas lagen den 3 juni 1927 (174/27) om upphovsmannarätt till alster av andlig verksamhet ävensom 28 § förordningen den 15 mars 1880 angående författares och konstnärs rätt till alster av sin verksamhet (8/80).

Ikraftträdelsestadganden:

23.8.1971/669:
31.7.1974/648:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1974.

19.12.1980/897:

Denna lag träder i kraft den 29 december 1980.

17.12.1982/960:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Den tillämpas även på avtal om överlåtelse av upphovsrätt som slutits före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 247/81, Lagutsk. bet. 6/82, Stora utsk. bet. 136/82

8.6.1984/442:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1984.

Regeringens proposition 32/84, Andra lagutsk. bet. 3/84, Stora utsk. bet. 58/84

27.7.1984/578:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1984.

Regeringens proposition 44/83, Kulturutsk. bet. 6/84, Stora utsk. bet. 78/84

24.1.1986/54:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1986.

Regeringens proposition 255/85, Andra lagutsk. bet. 7/85, Stora utsk. bet. 227/85

14.3.1987/309:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Regeringens proposition 16/86, Liikenneutsk. bet. 6/86, Stora utsk. bet. 239/86

11.1.1991/34:

Denna lag träder i kraft den 16 januari 1991.

Lagen tillämpas på datorprogram som har skapats efter att den har trätt i kraft. På datorprogram som har skapats innan lagen har trätt i kraft tillämpas fortfarande de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk, en anordning på vilket ljud har upptagits samt en radio- eller televisionsutsändning som har upptagits eller utsänts efter den 1 september 1961 är skyddade enligt denna lag.

Den som har vidtagit åtgärder för att på det sätt som avses i 45, 46 eller 48 § upphovsrättslagen använda ett sådant framförande, fonogram eller en sådan radio- eller televisionsutsändning vars skydd har upphört innan denna lag träder i kraft, får utan hinder av 3 mom. använda sig av nämnda prestation under två år efter utgången av det kalenderår då lagen träder i kraft.

Har det då denna lag träder i kraft förflutit 15 år efter det år då ett arbete som avses i 49 § upphovsrättslagen som åtnjuter skydd framställdes, upphör skyddet vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 161/90, Andra lagutsk. bet. 16/90, Stora utsk. bet. 278/90

7.5.1993/418:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning. Lagens 23 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 juni 1993. (L 418/1993 trädde i kraft enligt F 1395/1993 den 1.1.1994.)

Denna lag tillämpas även på sådana datorprogram som har skapats innan denna lag träder i kraft. På åtgärder som vidtagits och rättigheter som förvärvats innan denna lag träder i kraft tillämpas dock de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Vad som stadgas i 2 mom. gäller sedan denna lag har trätt i kraft även tillämpningen av de stadganden i lagen den 11 januari 1991 om ändring av upphovsrättslagen (34/91) som gäller datorprogram, med undantag för stadgandena om utlåning av datorprogram till allmänheten.

RP 211/92, KuUB 2/93

7.5.1993/419:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 211/92, KuUB 2/93

16.12.1994/1254:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 278/94, KuUB 13/94

24.3.1995/446:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Denna lag tillämpas även på sådana verk och på sådana i 45, 46, 48 och 49 a §§ avsedda skyddsobjekt som har skapats, tagits upp eller framställts innan denna lag träder i kraft och som fortfarande åtnjuter skydd. På åtgärder som har vidtagits och på rättigheter som har förvärvats innan denna lag träder i kraft tillämpas dock de stadganden som är gällande när denna lag träder i kraft.

Avtal om filmning eller ljudupptagning som utövande konstnärer har slutit innan denna lag träder i kraft omfattar rätten att sprida exemplar av filmen eller fonogrammet till allmänheten, om inte något annat har avtalats.

Avtal som fonogramproducenter innan denna lag träder i kraft har slutit om att ett fonogram skall ingå i en film omfattar rätten att sprida exemplar av filmen till allmänheten, om inte något annat har avtalats.

På sådana avtal om rundradiering via satellit av verk och framföranden som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas 25 f och 64 a §§ från och med den 1 januari 2000.

RP 287/94, KuUB 31/94, Rådets direktiv 92/100/EEG; EGT nr L 346, 27.11.1992, s. 61;, rådets direktiv 93/83/EEG; EGT nr L 248, 6.10.1993, s. 15

21.4.1995/715:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

21.8.1995/1024:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Genom denna lag upphävs 56 a § 1 mom. och 56 b § lagen den 21 april 1995 om ändring av upphovsrättslagen (715/95).

RP 42/95, LaUB 2/95

22.12.1995/1654:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas även på sådana verk som har skapats före denna lags ikraftträdande.

På avtal som ingåtts och på rättigheter som förvärvats innan denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Exemplar av verk som har framställts enligt gällande stadganden före lagens ikraftträdande får fortfarande spridas och visas offentligt. Stadgandena i 19 § 2-4 mom. och 2 b kap. tillämpas dock även på exemplar som framställts före lagens ikraftträdande.

Den som före denna lags ikraftträdande, genom att framställa exemplar av ett verk eller genom att göra verket tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt som krävt avsevärda åtgärder, har börjat nyttja ett sådant verk vars skydd har upphört innan denna lag trätt i kraft får utan hinder av stadgandena i denna lag avsluta det påbörjade nyttjandet i sedvanlig och med tanke på användningen behövlig omfattning före den 1 januari 2003. Vad som ovan stadgas om slutförande av påbörjat nyttjande gäller även den som under motsvarande förhållanden har vidtagit avsevärda åtgärder för att framställa exemplar av verk eller för att göra verket tillgängligt för allmänheten. Exemplar som har framställts med stöd av dessa stadganden får fortfarande spridas och visas offentligt. På dem tillämpas dock 19 § 2-4 mom. och 2 b kap.

Om ett verk ingår i en upptagning som sändarföretaget sedan skyddet upphört har tagit upp för att uttryckligen nyttjas i radio- och tv-sändningar och om upptagningen har gjorts före denna lags ikraftträdande, får verket fortfarande nyttjas i sändningar före den 1 januari 2003 utan hinder av denna lag. I fråga om offentliga framföranden gäller detta även verk som ingår i upptagningar som innehåller film.

Vad 2-6 mom. stadgar tillämpas på motsvarande sätt på skyddsobjekt som avses i 45, 46, 46 a och 48 §§.

Vad 2-6 mom. stadgar tillämpas på

1) verk vars ursprungsland är en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) skyddsobjekt enligt 7 mom. som har sitt ursprung i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om vars skydd det stadgas särskilt i Finland och

3) rättigheter som avser ljudupptagningar enligt artikel 14.1, 2 och 4 i avtalsbilagan om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (FördrS 5/95) till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen så som bestäms i artikel 14.6.

Denna lag tillämpas på andra verk än de som avses i 8 mom. och på andra skyddsobjekt endast om de är skyddade när denna lag träder i kraft.

RP 8/95, KuUB 13/95, RSv 162/95, Rådets direktiv 93/98/EEG; EGT nr L 290, 24.11.1993, s. 9

25.4.1997/365:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 1997.

RP 185/1996, KuUB 1/1997, RSv 20/1997

31.10.1997/967:

Denna lag träder i kraft den 10 november 1997.

Lagen tillämpas även på sådana verk som har skapats innan den träder i kraft och som fortfarande åtnjuter skydd.

På handlingar som utförts innan lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Lagens 29 a § tillämpas på avtal som ingåtts tidigast den 19 november 1992. Beträffande avtal som ingåtts före den 1 juli 1994 har upphovsmannen rätt till ersättning endast om han har yrkat på detta före den 1 januari 1997.

Vad som bestäms i 2–4 mom. tillämpas på motsvarande sätt på utövande konstnärer och på skyddsobjekt som avses i 45 §.

RP 43/1997, KuUB 17/1997, RSv 126/1997, Rådets direktiv 92/100/EEG; EGT nr L 346, 27.11.1992, s. 61

16.12.1997/1170:

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

3.4.1998/250:

Denna lag träder i kraft den 15 april 1998.

Lagen tillämpas också på verk som har skapats innan lagen träder i kraft, och på sådana i 49 § avsedda skyddsföremål som har framställts innan lagen träder i kraft.

Skyddsföremål som avses i 49 § och som har framställts efter den 31 december 1982 är skyddade till den 1 januari 2013.

På åtgärder som vidtagits samt på rättigheter som förvärvats och på avtal som ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Exemplar av skyddsföremål som avses i 49 § och som innan denna lag träder i kraft har framställts enligt då gällande bestämmelser före lagens ikraftträdande får alltjämt spridas och visas offentligt. Upphovsrättslagens 19 § 2 mom. tillämpas dock enligt 49 § 3 mom. i denna lag även på exemplar av skyddsföremål som har framställts före denna lags ikraftträdande.

Den som före denna lags ikraftträdande, genom att framställa exemplar av ett sådant i 49 § avsett skyddsföremål som inte varit skyddat före ikraftträdandet, eller genom att göra sådant tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt som krävt avsevärda åtgärder, har börjat nyttja ett sådant skyddat föremål får utan hinder av bestämmelserna i lagen slutföra det påbörjade nyttjandet i sedvanlig och med tanke på användningen behövlig omfattning fram till utgången av 1999. Vad som ovan bestäms om slutförande av påbörjat nyttjande gäller även den som under motsvarande förhållanden har vidtagit avsevärda åtgärder för att framställa exemplar av ett skyddsföremål eller för att göra det tillgängligt för allmänheten. Exemplar som har framställts med stöd av dessa bestämmelser får alltjämt spridas och visas offentligt. På dem tillämpas dock bestämmelserna i 19 § 2 mom. enligt 49 § 3 mom.

RP 170/1997, KuUB 2/1998, RSv 15/1998

9.10.1998/748:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 34/1998, StoUB 3/1998, TrUB 6/1998, RSv 87/1998

23.5.2003/398:

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 112/2002, TrUB 26/2002, RSv 272/2002, Ramdirektiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, Auktorisationsdirektiv 2002/20/EG; EGT nr L 108, Tillträdesdirektiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, Direktiv om samhällsomfattande tjänster 2002/22/EG; EGT nr L 108

14.10.2005/821:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Bestämmelserna i 13 och 13 a §, 14 § 1 mom., 16 d §, 25 a § 2 mom., 25 f § 3 mom., 25 g, 25 h, 26, 26 a, 26 b, 26 e och 26 h § träder dock i kraft den 1 januari 2007 och 16 b § 1 mom. 2 punkten, 16 c § 1 mom. 2 och 3 punkten och 16 c § 3 mom. vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas även på sådana verk och på sådana i 45, 46, 46 a, 48, 49 och 49 a § avsedda skyddade objekt som har skapats, tagits upp eller framställts före denna lags ikraftträdande och som fortfarande åtnjuter skydd.

På åtgärder som har vidtagits och rättigheter som har förvärvats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Bestämmelserna i 19 § 1 mom. tillämpas på sådana exemplar av verk samt exemplar av skyddade objekt enligt 49 och 49 a § som med samtycke av upphovsmannen eller en rättsinnehavare enligt 49 och 49 a § första gången har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet efter ikraftträdandet av denna lag.

Sådana exemplar av i 49 a § avsedda skyddade objekt som före denna lags ikraftträdande har framställts och som är skyddade i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet får alltjämt spridas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 28/2004, StoUB 1/2005, KuUB 6/2005, RSv 100/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG (32001L0029); EGT nr L 167, 22.6.2001, s. 10

5.5.2006/345:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006.

Denna lag tillämpas även på vidareförsäljning av sådana verk som har skapats före lagens ikraftträdande och som fortfarande åtnjuter skydd.

På åtgärder som vidtagits, rättigheter som förvärvats och avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 111/2005, KuUB 2/2006, RSv 32/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG (32001L0084); EGT nr L 272, 13.10.2001, s. 32

21.7.2006/679:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På tvistemål som inletts före denna lags ikraftträdande tillämpas i stället för 56 g och 59 a § i denna lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Denna lags 60 och 60 c § tillämpas också på tvistemål som inletts före denna lags ikraftträdande. Till den del 60 § gäller tillämpningen av 56 g och 59 a § tillämpas paragrafen dock enligt det som i 2 mom. föreskrivs om tillämpningen av 56 g och 59 a §.

RP 26/2006, LaUB 6/2006, RSv 67/2006

22.12.2006/1228:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Ersättning för utlåning från offentliga bibliotek kan påyrkas endast för utlåning som äger rum efter lagens ikraftträdande.

RP 126/2006, KuUB 15/2006, RSv 226/2006

28.12.2007/1436:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 68/2007, KuUB 11/2007, RSv 124/2007

31.10.2008/663:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 76/2008, KuUB 3/2008, RSv 86/2008

22.12.2009/1442:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

30.4.2010/307:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 87/2009, KoUB 2/2010, RSv 30/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG; Europeiska unionens officiella tidning, nummer 332/2007, 18.12.2007, s. 27

27.8.2010/776:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009, LaUB 9/2010, RSv 84/2010

31.1.2013/118:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Tvistemål, ansökningsärenden eller brottmål som har blivit anhängigt i tingsrätten innan denna lag träder i kraft handläggs enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

13.9.2013/674:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 48/2013, KuUB 2/2013, RSv 87/2013

8.11.2013/763:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2013. Lagens 16 f § träder dock i kraft den 29 oktober 2014.

Lagens 43 § 2 mom. tillämpas också på musikaliska verk med text som har skapats före denna lags ikraftträdande, om musiken eller texten fortfarande åtnjuter skydd vid ikraftträdandet av denna lag.

Denna lag tillämpas också på sådana framföranden som har tagits upp på en ljudupptagning före denna lags ikraftträdande och sådana ljudupptagningar som har tagits upp före ikraftträdandet och som vid ikraftträdandet av denna lag fortfarande åtnjuter skydd.

På åtgärder som vidtagits, rättigheter som förvärvats och avtal som ingåtts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På rättigheter som en producent av en ljudupptagning förvärvat av den utövande konstnären före denna lags ikraftträdande och på avtal som gäller dem tillämpas dessutom 46 b–46 d §.

Lagens 19 § 4 mom. ska dock tillämpas också på sådana överlåtelser av rätten till ersättning för utlåning som ägt rum före ikraftträdandet. Ersättningar för utlåning som med stöd av en sådan överlåtelse av rätten till ersättning för utlåning som gjorts före denna lags ikraftträdande betalats till någon annan än upphovsmannen eller upphovsmannens arvingar behöver inte betalas tillbaka.

Exemplar av musikaliska verk med text som före denna lags ikraftträdande har framställts i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet får fortfarande spridas.

Om inte något annat har avtalats i det avtal om överlåtelse av rättigheter som ingåtts mellan den utövande konstnären och producenten av ljudupptagningen, anses ett avtal som har ingåtts före denna lags ikraftträdande vara giltigt hela den tid under vilken den utövande konstnären åtnjuter skydd enligt denna lag.

Fotnoten (763/2013) har tillfogats som rättelse.

RP 73/2013, KuUB 6/2013, RSv 120/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU (32011L0077); EUT L 265, 11.10.2011, s. 1

19.12.2014/1171:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Resultaten av den utredning som avses i 26 a § 2 mom. ska för första gången beaktas vid beredningen av budgetpropositionen för 2017.

De 26 c–26 f och 26 h § som upphävts genom denna lag ska dock tillämpas på avgifter som tagits ut 2014 och vid betalningen av dem som kompensation till upphovsmännen.

Återbäring motsvarande den betalda avgiften enligt den 26 e § som upphävts kan till och med den 31 mars 2015 sökas hos en organisation som avses i den 26 b § som upphävts.

RP 249/2014, KuUB 14/2014, RSv 239/2014 , Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG (32001L0029); EGT nr L 167, 22.6.2001, s. 10

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.