Regeringspropositioner: 2019

Propositioner enligt nummer

83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

RP 83/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RP 82/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden
RP 81/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
RP 80/2019
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
RP 79/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
RP 78/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen
RP 77/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen
RP 76/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den
RP 75/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller polisens förvaltningsområde
RP 74/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
RP 73/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde
RP 72/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde
RP 71/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
RP 70/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen
RP 69/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
RP 68/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
RP 67/2019
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019
RP 66/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av 5 § i punktskattelagen
RP 65/2019
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
RP 64/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen
Propositioner enligt nummer

83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.