12.12.2013 49/2013

Viheralan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 49/2013
Päätöksen antopäivä: 12.12.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työantajaosapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.02.2014
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2014
Päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 49/2013
Antamispäivä 12.12.2013
Dnro 11281

TYÖEHTOSOPIMUS Viheralan työehtosopimus
Allekirjoitettu 23.1.2012
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry
Työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Viheralaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan kaikkien Maaseudun Työnantajaliiton viheralalla toimivien jäsenyritysten ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden välisissä työsuhteissa.

Sopimusta sovelletaan viheralueiden rakennustöissä, viher- ja ulkoilualueiden hoidossa, viheralan yritysten muissa töissä sekä viheralan yrityksen välittömässä yhteydessä toimivassa puutarhamyymälässä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Maaseudun Työnantajaliitto on 30.8.2013 ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on 786 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää. Liitto on 11.11.2013 ilmoittanut tämän vastaavan noin 417 henkilötyövuotta.

Puu- ja erityisalojen liitto on ilmoittanut, että 213 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Alan työntekijöiden kokonaismäärää ei voida selvittää Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. Kokonaistyöntekijämäärästä on pyydetty arviota sopijaliitoilta, ja elokuussa 2013 saapuneessa yhteisessä vastauksessaan liitot arvioivat alan kokonaistyöntekijämääräksi n. 2000 työntekijää.

Sopijaliitot ovat marraskuussa 2013 arvioineet alan työntekijämäärää myös henkilötyövuosina. Vakituisia työntekijöitä on arvioitu olevan noin 659 ja kausiluontoisia työntekijöitä, jotka työskentelevät keskimäärin neljä kuukautta, on noin 1341. Yhteensä heidän työskentelemästään ajasta muodostuu noin 1106 henkilötyövuotta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella vahvistamislautakunta arvioi alan kokonaistyöntekijämääräksi noin 1110 henkilötyövuotta tai noin 2000 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen liiton välisen viheralan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 2000 henkilöä tai noin 1110 henkilö työvuotta) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (786 henkilöä tai 417 henkilötyövuotta), voidaan todeta, että työehtosopimus ei enää täytä työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentin sitä edellytystä, että noin puolet alan työntekijöistä kuuluu työehtosopimuksen piiriin.

Sopijaliitot ovat vedonneet myös siihen, että sopimuksen edustavuus, sopimustoiminnan vakiintuneisuus, työnteon vähimmäisehtojen turvaaminen ja yleissitovuuteen liittyvä oikeudellinen arviointi ja oikeuskäytäntö tukevat viheralan työehtosopimuksen yleissitovuuden jatkumista. Kun työehtosopimuksen edustavuus on laskenut alle 40 % ja alan järjestäytymisastekin on alhainen, lautakunta katsoo, etteivät nämäkään perusteet ole riittäviä työehtosopimuksen vahvistamiseksi enää yleissitovaksi.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen liiton välinen viheralan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Tässä päätöksessä tarkoitetun työehtosopimuksen soveltaminen yleissitovana lakkaa siitä lukien, kun yleissitovuutta vailla olevaksi vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, varajäsen Nina Hotti, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.