Turvetuotantoalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 41/2019
Päätöksen antopäivä: 29.03.2019
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.12.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.11.2018
Päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 41/2019
Antamispäivä 29.3.2019
Dnro 12064

TYÖEHTOSOPIMUS Turvetuotantoalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 14.12.2018
Voimaantulo 1.11.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Turvetuotantoalan työehtosopimusta sovelletaan sopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten turvetuotantotöissä taikka traktori- tai koneurakoinnissa toimivien työntekijöiden työsuhteisiin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta maarakennus-, maa- ja vesirakennus- tai metsäkonealan työntekijöiden työsuhteisiin. Lisäksi soveltamisalamääräyksessä todetaan työntekijöiden työ- ja palkkaehtoihin noudatettavan sen työehtosopimuksen työ- ja palkkaehtoja, minkä alan töissä työntekijä suurimman osan vuotta työskentelee.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa sopijaosapuolina olivat Koneyrittäjien liitto ry ja Puuliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Koneyrittäjien liitto on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen piirissä 237 yritystä, joissa työntekijämäärä henkilötyövuosina on n. 1 563 henkilötyövuotta. Henkilöinä työntekijöitä on 1 623.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on ainakin 48 jäsentä sopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Turvetuotantoalan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Alan kausiluontoisuuden vuoksi työntekijämäärä vaihtelee suuresti vuoden mittaan. Työnantajaliiton edustaja on arvioinut, että turvetuotantoala työllistää n. 1 880 henkilötyövuotta, ja samansuuruisen arvion on esittänyt myös Bioenergia ry:n edustaja. Työntekijäliitto on yhtynyt tähän arvioon.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella voidaan arvioida, että turvetuotantoalan työehtosopimuksen soveltamisalalla tehdään vuosittain noin 1 880 henkilötyövuotta vastaava työmäärä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä turvetuotantoalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 1 880 henkilötyövuotta) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää
(n. 1 563 henkilötyövuotta), voidaan todeta, että turvetuotantoalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että turvetuotantoalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.