13.05.2019 47/2019

Terveyspalvelualan työehtosopimus (Unioni)

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 47/2019
Päätöksen antopäivä: 13.05.2019
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Hyvinvointialan liitto ry (23.10.2018 lukien Hyvinvointiala HALI ry)
Työntekijäosapuoli: Terveyspalvelualan Unioni ry
Allekirjoituspäivämäärä: 22.02.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.03.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 47/2019
Antamispäivä 13.5.2019
Dnro 12090

TYÖEHTOSOPIMUS Terveyspalvelualan työehtosopimus (Unioni)
Allekirjoitettu 22.2.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Hyvinvointialan liitto ry (23.10.2018 lukien Hyvinvointiala HALI ry)
Työntekijäpuoli: Terveyspalvelualan Unioni ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Terveyspalvelualan työehtosopimuksella (Unioni) määrätään Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvien työntekijöiden palkka- ja työehdot niiden terveyspalvelualan TES:n piiriin kuuluvien Hyvinvointialan Liiton jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa olevista työehtosopimuksen piiriin kuuluvista työntekijöistä yli 23 % kuuluu Unionin jäsenjärjestöihin ja joissa on vähintään viisi Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää. Lisäksi työehtosopimusta sovelletaan niiden Hyvinvointialan liiton jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa terveyspalvelualan TES:n piirissä on vähintään 80 Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää.

Soveltamisrajan täyttyminen selvitetään paikallisesti työnantajan suorittaman jäsenmaksuperinnän tai muun työnantajalle esitetyn luotettavan selvityksen perusteella. Selvitys tehdään työnantajan tai työntekijöiden aloitteesta ennen luottamusmiesten toimikautta edeltäviä vaaleja tai muulloin paikallisesti sovittaessa. Paikallisesti sopien työehtosopimusta on mahdollista soveltaa myös muiden työnantajien osalta.

Sopimus ei koske yrityksen johtoa, itsenäisten osastojen päälliköitä eikä vastaavia, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden palkkoja ja työehtoja määrättäessä.

Rinnakkaissopimus

Hyvinvointialan liitto ry (Hyvinvointiala HALI ry) ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry ovat solmineet terveyspalvelualan työehtosopimuksen, joka on vahvistettu yleissitovaksi vahvistamislautakunnan 20.3.2017 antamalla päätöksellä nro 7/2017.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Hyvinvointiala HALI on ilmoittanut, että sen kahdeksan jäsenyrityksen palveluksessa on 2 965 terveyspalvelualan työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Terveyspalvelualan Unioni on ilmoittanut, että sen jäsenliittojen jäsenmäärä työehtosopimuksen soveltamisalalla on 3 087.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Terveyspalvelun toimialalla työskenteli Tilastokeskuksen vuoden 2016 työssäkäyntitilaston mukaan yhteensä 28 389 työntekijää. Kun tästä kokonaismäärästä vähennetään työehtosopimuksen soveltamisalaan kuulumattomina hammaslääkäripalveluissa ja sairaankuljetuspalveluissa työskentelevät, saadaan terveyspalvelualan työehtosopimuksen tarkoittamalla alalla työskentelevien työntekijöiden määräksi 22 549 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä terveyspalvelualaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (22 549) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (2 965), voidaan todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Hyvinvointialan liiton ja Terveyspalvelualan Unionin välinen terveyspalvelualan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.