Tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 20/2017
Päätöksen antopäivä: 21.08.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.01.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 30.11.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 20/2017
Antamispäivä 21.8.2017
Dnro 11778

TYÖEHTOSOPIMUS Tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimus
Allekirjoitettu 10.1.2017
Voimaantulo 1.2.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Sopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan sopimuksen piirissä ovat Suomen Tekstiili ja Muoti ry:een kuuluvan jäsenyritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt.

Sopimus korvaa aiemman tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimihenkilösopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n sijasta Kulutustavararyhmä ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Tekstiili ja Muoti on ilmoittanut, että sen 124 jäsenyrityksen palveluksessa on hieman alle 1400 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on 1100 sopimuksen soveltamisalalla työskentelevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien toimihenkilöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista.

Työnantajapuoli on esittänyt arvionaan, että alan kokonaistyöntekijämäärä olisi 1600–1700 henkeä ja työntekijäliiton arvio kokonaistyöntekijämäärästä on 1400–1500. Tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimuksen soveltamisalalla työskentelevien toimihenkilöiden kokonaismääräksi voidaan sopijapuolen ilmoitusten perusteella arvioida noin 1600.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1600) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien toimihenkilöiden määrää (1400), voidaan todeta, että tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimus on jo yksistään tällä perusteella työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että tekstiili- ja muotialan toimihenkilösopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.