15.12.2014 15/2014

Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry)

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 15/2014
Päätöksen antopäivä: 15.12.2014
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry
Työntekijäosapuoli: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.04.2014
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2014
Päättymispäivämäärä: 29.02.2016
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 15 /2014
Antamispäivä 15.12.2014
Dnro 11542

TYÖEHTOSOPIMUS Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry)

Allekirjoitettu 28.4.2014
Voimaantulo 1.5.2014

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry
Työntekijäpuoli Meijerialan ammattilaiset MVL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneita ja teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksessa määritellään sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry:n jäsenten meijereissä ja muissa maidonjalostusalalla toimivissa laitoksissa työskentelevien meijerialan erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työ- ja palkkaehdot.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto on ilmoittanut työehtosopimuksen soveltamisalalla toimivien jäsenyritystensä määräksi yhdeksän. Työehtosopimuksen soveltamisalalle kuuluvia työntekijöitä näissä yrityksissä on 1 290.

Meijerialan ammattilaiset MVL on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla noin 1 300 työssä olevaa jäsentä.

Toinen työehtosopimus samalla alalla

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Meijerialan Ammattilaiset MVL ry ovat tehneet meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimuksen. Työehtosopimusta sovelletaan samalla alalla kuin Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liiton ja Meijerialan Ammattilaiset MVL:n meijereiden erikoiskoulutuksen saaneita ja teknisiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta. Elintarviketeollisuusliitto on ilmoittanut, että sen sopimuksen piirissä on 150 työntekijää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Elintarviketeollisuudelta saadun selvityksen mukaan elintarviketeollisuuden työehtosopimuksia sovelletaan lähinnä elintarvikkeiden valmistuksen ja juomien valmistuksen alalla. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31.12.2011 mukaan elintarviketeollisuuden toimialoilla on työssä yhteensä noin 10 000 toimihenkilöasemassa olevaa työntekijää. Lukuun sisältyy eri työehtosopimusten piirissä olevia toimihenkilöryhmiä. Järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa on työnantajaliiton ilmoituksen mukaan näillä aloilla yhteensä lähes 9 800 toimihenkilöä. Kun voidaan olettaa, että meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden sekä teknisten toimihenkilöiden osuus alan kaikista toimihenkilöistä on sama kuin elintarvikealan järjestäytyneiden työnantajien piirissä, voidaan työehtosopimuksen soveltamisalan toimihenkilöiden määräksi arvioida noin 1 500.

JOHTOPÄÄTÖS
Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liiton ja Meijerialan Ammattilaiset MVL:n meijereiden erikoiskoulutuksen saaneita ja teknisiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1 500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 1 290), voidaan todeta, että meijereiden erikoiskoulutuksen saaneita ja teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU
Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liiton ja Meijerialan ammattilaiset MVL:n välinen meijereiden erikoiskoulutuksen saaneita ja teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA
Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.5.2014 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen
Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Ari Pulkkinen puh. 029516001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.