Turvetuotantoalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 42/2013
Päätöksen antopäivä: 17.10.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työntekijäosapuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.12.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.11.2018
Päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 42/2013
Antamispäivä 17.10.2013
Dnro 11152

TYÖEHTOSOPIMUS Turvetuotantoalan työehtosopimus

Allekirjoitettu 10.11.2010
Voimaantulo 1.11.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Turvetuotantoalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan sopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten turvetuotantotöissä taikka traktori- tai koneurakoinnissa toimivien työntekijöiden työsuhteisiin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta maarakennus-, maa- ja vesirakennus- tai metsäkonealan työntekijöiden työsuhteisiin. Lisäksi soveltamisalamääräyksessä todetaan työntekijöiden työ- ja palkkaehtoihin noudatettavan sen työehtosopimuksen työ- ja palkkaehtoja, minkä alan töissä työntekijä suurimman osan vuotta työskentelee.

Sopimus korvaa Koneyrittäjien liiton ja Puu- ja erityisalojen liiton 1.10.2007 voimaantulleen turvetuotantoalan työehtosopimuksen, jota sovellettiin vain turvetuotantotöihin. Työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi 7.5.2002 annetulla päätöksellä numero 45/2002.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Koneyrittäjien liitto on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa tehdään yhdellä turvetuotantokaudella 1105 tämän työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa henkilötyövuotta.

Puu- ja erityisalojen liitto on ilmoittanut, että 159 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Turvetuotantoalan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Alan kausiluontoisuuden vuoksi työntekijämäärä vaihtelee suuresti vuoden mittaan. Työnantajaliiton edustaja on ilmoittanut, että turvetuotantoala työllistää valtakunnallisesti 1600 - 1750 henkilötyövuotta. Arviossa on mukana vain turvetuotantoalan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ, mutta ei turve- ja pellettiteollisuuden sopimuksen piirissä tehtävää työtä. Myös soveltamisalan laajennuksen seurauksena mukaan tullut traktori- ja koneurakoinnin työ on mukana tässä luvussa. Työntekijäliitto on katsonut arvion olevan lähellä oikeaa.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella voidaan arvioida, että turvetuotantoalan työehtosopimuksen soveltamisalalla tehdään vuosittain noin 1675 henkilötyövuotta vastaava työmäärä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä turvetuotantoalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko henkilötyövuosimäärää 1675 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvaa henkilötyövuosimäärää 1105, voidaan todeta, että turvetuotantoalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että turvetuotantoalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Martti Kairinen

Esittelijä Tanja Ylitöyrä


Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.