28.02.2013 4/2013

Kansi- ja konepäällystöä sekä sairaanhoitajia koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 4/2013
Päätöksen antopäivä: 28.02.2013
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry, Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry
Allekirjoituspäivämäärä: 25.10.2013
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2014
Päättymispäivämäärä: 28.02.2017
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 4/2013
Antamispäivä 28.2.2013
Dnro 11383

TYÖEHTOSOPIMUS Kansi- ja konepäällystöä sekä sairaanhoitajia koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäpuoli: Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry, Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry

Suomen Varustamot, Suomen Konepäällystöliitto ja Suomen Laivanpäällystöliitto ovat 12.9.2012 allekirjoitetulla pöytäkirjalla sopineet, että kansi- ja konepäällystöä sekä sairaanhoitajia koskeva työehtosopimus ovat voimassa 1.3.2012 - 31.3.2014 välisen ajan, kuten osapuolten välisessä 16.11.2011 päivätyssä työehtosopimuspöytäkirjassa on sovittu.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Suomen Varustamoiden, Suomen Laivanpäällystöliiton sekä Suomen Konepäällystöliiton välinen kansi- ja konepäällystöä sekä sairaanhoitajia koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimus koskee Suomen Laivanpäällystöliittoon kuuluvien päälliköiden, perämiesten, linjaluotsien ja sairaanhoitajien sekä Suomen Konepäällystöliittoon kuuluvien konepäälliköiden ja konemestareiden palkkaus- ja työehtoja työnantajaliiton jäsenvarustamoiden ulkomaanliikenteessä olevissa aluksissa. Mainittujen liittojen välillä sovitut merityöaikasäännökset ja lomasäännökset ovat osana työehtosopimusta. Aluksissa, jotka on katsastettu ulkomaanliikenteeseen, noudatetaan näitä ehtoja silloinkin, kun alus tekee matkoja Suomen satamien välillä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Varustamot on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on noin 1500 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa työntekijää.

Suomen Konepäällystöliitto on ilmoittanut, että sillä on yli 600 jäsentä ulkomaanliikenteessä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Päällystöön ja konepäällystöön kuuluvia työntekijöitä sekä sairaanhoitajia on merimieseläkekassasta saadun tiedon mukaan ollut yhteensä noin 2100 vuonna 2010. Kun mainittuun työntekijämäärään sisältyvät mutta työehtosopimuksen soveltamisalalle kuulumattomat jäänmurtajien ja pientonnistoon kuuluvien alusten työntekijät jätetään huomioon ottamatta, voidaan alan kokonaistyöntekijämääräksi arvioida noin 1800 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kansi- ja konepäällystöä sekä sairaanhoitajia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 1800), voidaan todeta, että kansi- ja konepäällystöä sekä sairaanhoitajia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kansi- ja konepäällystöä sekä sairaanhoitajia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana merimieslain (423/1978) 15 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin merityösopimuslain (55/2001)14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.