Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 22/2012
Päätöksen antopäivä: 07.06.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.11.2017
Voimaantulopäivämäärä: 02.11.2017
Päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 22/2012
Antamispäivä 7.6.2012
Dnro 11211

TYÖEHTOSOPIMUS
Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Allekirjoitettu 8.11.2011
Voimaantulo 24.10.2011

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli Teknologiateollisuus ry
Työntekijäpuoli Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat, toimihenkilötehtävissä toimivat henkilöt. Näitä voivat olla esim. ammattikorkeakouluista tai muista ammatillisista oppilaitoksista valmistuvat tekniikan-, talouden-, hallinnon- tai esimiestehtäviin valmiuksia antavan koulutuksen suorittaneet henkilöt.

Työehtosopimusta ei sovelleta sen soveltamisalalausekkeessa tarkemmin määriteltyihin ylempiin toimihenkilöihin eikä työntekijätehtävissä oleviin henkilöihin.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen Teknologiateollisuuden ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välisen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Teknologiateollisuus on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä on 17900 työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että noin 24000 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvat toimihenkilöt työskentelevät toimialaluokituksen TOL2008 mukaisilla päätoimialoilla metallien jalostus, metallituotteiden valmistus,tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus, sähkölaitteiden valmistus, muiden koneiden ja laitteiden valmistus,moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus, muiden kulkuneuvojen valmistus, huonekalujen valmistus, muu valmistus sekä koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus. Näillä aloilla on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2009 mukaan työskennellyt yhteensä yli 81000 ylempää tai alempaa toimihenkilöä. Lukuun sisältyvät teknologiateollisuuden työehtosopimusten soveltamisalalle kuulumattomat toimihenkilöt tulee jättää alan kokonaistyöntekijämäärää laskettaessa mukaan lukematta. Teknologiateollisuuden työehtosopimusten soveltamisalalla vahvistamislautakunta arvioi työehtosopimusten sopijapuolilta saadun selvityksen perusteella työskentelevän yhteensä noin 78500 ylempää ja alempaa toimihenkilöä.

Työehtosopimusta ei sovelleta ylempiin toimihenkilöihin, joille on tehty Teknologiateollisuuden ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välinen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus.

Teknologiateollisuus on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä on 17900 alempien ja 44100 ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamis-piirissä olevaa toimihenkilöä. Teknologiateollisuuteen järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevista toimihenkilöistä on siten noin 71 prosent-tia ylempiä toimihenkilöitä ja noin 29 prosenttia alempia toimihenkilöitä.

Kun voidaan olettaa, että teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien alempien toimihenkilöiden osuus alan kaikista toimihenkilöistä on sama kuin järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa, voidaan teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien toimihenkilöiden kokonaismääräksi arvioida noin 22700.

Vahvistamislautakunta arvioi tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2009 perusteella, että mainituilla toimialoilla työskenteleviä työehtosopimuksessa tarkoitettuja toimihenkilöitä on yhteensä noin 22700.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 22700) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 17900), voidaan todeta, että teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 24.10.2011 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, p. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.