Ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 46/2012
Päätöksen antopäivä: 20.12.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry, Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry
Allekirjoituspäivämäärä: 16.11.2011
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2012
Päättymispäivämäärä: 31.03.2014
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 46/2012
Antamispäivä 20.12.2012
Dnro 11380

TYÖEHTOSOPIMUS Ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 16.11.2011
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Suomen Varustamot ry

Työntekijäpuoli: Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry, Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry

Suomen Varustamot, Suomen Konepäällystöliitto ja Suomen Laivanpäällystöliitto ovat 16.11.2011 allekirjoitetulla työehtosopimuspöytäkirjalla sopineet uudistavansa ulkomaanliikenteen työehtosopimukset työmarkkinajärjestöjen 13.10.2011 tekemän raamisopimuksen pohjalta pöytäkirjassa erikseen mainituin lisäyksin. Sopimuskaudeksi on sovittu 1.3.2012 - 31.3.2014.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan Suomen Varustamot ry:n jäsenvarustamoiden alle 1600 brt kuivalasti-, säiliö- ja erikoisalusten päällystöön.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Varustamot on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten pientonniston palveluksessa on noin 50 päällystön työntekijää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Merimieseläkekassan ilmoituksen mukaan merimieseläkekassassa vakuutettuja merenkulkijoita on ollut yhteensä 7523 vuonna 2010. Heistä yli 2800 työntekijää on työskennellyt rahtialuksissa tai pientonnistoon kuuluvissa aluksissa kuuluen miehistöön tai päällystöön. Merimieseläkekassan tietojen mukaan päällystöön heistä kuuluu noin 1530 työntekijää, joista osa työskentelee pientonnistoon kuuluvilla aluksilla ja osa muilla ulkomaanliikenteen rahtialuksilla.

Voidaan olettaa, että järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa pientonnistossa ja muissa ulkomaanliikenteen rahtialuksissa työskenteleviä henkilöitä on samassa suhteessa kuin heitä on Suomen Varustamojen jäsentyönantajilla. Suomen Varustamojen ilmoituksen mukaan sen jäsentyönantajien palveluksessa olevasta rahtialusten päällystöstä työskentelee pientonnistoon kuuluvilla aluksilla 50 (yli 3 %) ja muilla ulkomaanliikenteen rahtialuksilla 1500 (alle 97 %) työntekijää. Tällä perusteella työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi, että työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee kaikkiaan noin 50 pientonniston päällystöön kuuluvaa työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 50) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 50), voidaan todeta, että ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana merimieslain (423/1978) 15 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin merityösopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.