Teatterialan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 5/2011
Päätöksen antopäivä: 13.01.2011
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry.
Työntekijäosapuoli: Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry.
Allekirjoituspäivämäärä: 24.04.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.03.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 5/2011
Antamispäivä 13.1.2011
Dnro 10762

TYÖEHTOSOPIMUS Teatterialan työehtosopimus

Allekirjoitettu 22.11.2007
Voimaantulo 1.10.2007

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry.
Työntekijäpuoli: Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Teatterialan työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan ammattiteattereiden työntekijät. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta tilapäisiin tehtäviin enintään kolmen kuukauden pituiseksi määräajaksi otettuihin niihin työntekijöihin, jotka eivät osallistu varsinaiseen teatterityöhön.

Sopimus korvaa samannimisen 30.9.2007 saakka voimassa olleen työehtosopimuksen. Vahvistamislautakunta on vahvistanut teatterialan työehtosopimuksen yleissitovaksi 4.6.2002 antamallaan päätöksellä nro 58/2002.

Sopimuksen soveltamisala on laajentunut koskemaan muitakin työntekijöitä kuin kuukausipalkkaisia. Soveltamisalan rajoituslausetta on supistettu siten, että sopimus koskee myös niitä enintään kolmeksi kuukaudeksi otettuja tilapäisiä työntekijöitä, jotka osallistuvat varsinaiseen teatterityöhön. Lisäksi soveltamisala on laajentunut siten, että sopimuksen piiriin on otettu uutena henkilöstöryhmänä tanssijat.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry. on ilmoittanut, että sen 42 jäsenteatterissa on 990 teatterialan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa työntekijää.

Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry. on ilmoittanut, että sillä on noin 2500 teatterialan työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Teatterin Tiedotuskeskus ry:n julkaiseman vuotta 2006 koskevan teatteritilaston mukaan teatterialan henkilöstö teki Suomen yksityisissä teattereissa yhteensä noin 2790 henkilötyövuotta. Kun tästä henkilötyövuosimäärästä vähennetään teatterialan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuulumattomien näyttelijöiden ja muusikoiden tekemien henkilötyövuosien määrä noin 580 henkilötyövuotta, saadaan työehtosopimuksen soveltamisalalla tehtyjen henkilötyövuosien kokonaismääräksi noin 2210 henkilötyövuotta.

Kun työehtosopimuksen soveltamisalalla tehtyjen henkilötyövuosien määrästä vähennetään järjestäytymättömissä teattereissa tehdyt henkilötyövuodet sekä ne henkilötyövuodet, joihin sovelletaan jotakin toista työehtosopimusta, saadaan normaalisitovuuden piirissä tehtyjen henkilötyövuosien määräksi noin 1520 henkilötyövuotta.

Aiemman päätöksen virheellisyys

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on 21.4.2008 antamallaan päätöksellä nro 9/2008 vahvistanut 1.10.2007 voimaan tulleen teatterialan työehtosopimuksen yleissitovaksi. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.5.2008. Päätöksessä on selvitetty työehtosopimuksen soveltamisala ja edustavuus virheellisesti. Päätöksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan ammattiteattereiden kuukausipalkkaisiin työntekijöihin, vaikka sitä tosiasiassa sovelletaan kaikkiin työntekijöihin. Edustavuuden laskennassa on otettu huomioon pelkästään teattereissa vakinaisesti työskentelevien henkilöiden henkilötyövuodet, vaikka laskennassa olisi tullut lisäksi huomioida teattereissa tilapäisesti työskentelevien henkilöiden henkilötyövuodet.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä teatterialan työehtosopimuksen tarkoittamalla alalla tehtyjen vakinaisten ja tilapäisten työntekijöiden henkilötyövuosien määrää (noin 2210) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaisessa sitovaisuuspiirissä tehtyjen vakinaisten ja tilapäisten työntekijöiden henkilötyövuosien määrää (noin 1520), voidaan todeta teatterialan työehtosopimuksen jo yksistään tällä perusteella olevan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta poistaa työehtosopimuksen yleissitovuudesta 21.4.2008 antamansa päätöksen nro 9/2008 ja ratkaisee asian hallintolain 50 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla uudelleen.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että teatterialan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.10.2007 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen
jäsen Nina Hotti

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.