Puutarha-alan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 2/2004
Päätöksen antopäivä: 05.01.2004
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.01.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖTUOMIOISTUIN

PÄÄTÖS Nro 2

Antopäivä 5.1.2004
Diaarinro V 9/03

ASIA Työehtosopimuksen yleissitovuutta koskeva valitus

VALITTAJA Polar Siitake Oy

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan 25.11.2002 antama päätös nro 107/2002 puutarha-alan työehtosopimuksen yleissitovuudesta.

VAHVISTAMISLAUTAKUNNAN RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on vahvistanut, että puutarha-alaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työehtosopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

Maaseudun Työnantajaliitto on ilmoittanut, että sillä on vuonna 2002 jäsenenä 319 puutarha-alan yritystä, joissa on yhteensä 4140 työntekijää. Työntekijöiden kokonaismäärästä puuttuvat työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat työsuhteessa olevat perheenjäsenet, joita työnantajaliiton arvion mukaan on noin 20 prosenttia alan koko työntekijämäärästä. Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevista perheen ulkopuolisista palkansaajista noin 34 prosenttia on vakituisia ja noin 66 prosenttia tilapäisiä työntekijöitä. Puu- ja erityisalojen liitto on ilmoittanut kesäkuussa 2001 puutarha-alan jäsenmääräkseen 1524.

Kauppapuutarhaliitto on kasvihuonetuotannon ja -yritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Se on arvioinut puutarha-alan kasvihuonetuotannon työntekijämääriä henkilötyövuosina. Kauppapuutarhaliitto on Maatalouden tutkimuslaitoksen kannattavuustilastoa hyväksikäyttäen päätynyt siihen, että puutarha-alan vakituiset työntekijät ovat tehneet vuonna 2000 noin 2200 henkilötyövuotta ja kausityöntekijät noin 1000 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön vuotta 2000 koskevan maatalouslaskennan perusteella vastaavat luvut ovat noin 2400 ja 1000 henkilötyövuotta.

Edellä mainituista henkilötyövuosista saadaan puutarha-alan vakinaisten työntekijöiden tekemien henkilötyövuosien keskiarvoksi noin 2300 ja tilapäisten työntekijöiden noin 1000 henkilötyövuotta.

Kun muun selvityksen puuttuessa oletetaan, että vakinaisten työntekijöiden tekemät henkilötyövuodet vastaavat henkilömääriä ja kun lisäksi oletetaan, että koko puutarha-alalla vakituisten ja tilapäisten työntekijöiden osuus jakaantuu samassa suhteessa kuin järjestäytyneiden työnantajien piirissä, saadaan puutarha-alalalla vakituisesti työskentelevien työntekijöiden määräksi noin 2300 ja tilapäisten työntekijöiden määräksi noin 4400 eli puutarha-alan kokonaistyöntekijämääräksi siten noin 6700 työntekijää.

Kun verrataan toisiinsa puutarha-alaa koskevien työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että puutarha-alaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7§ :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

ASIAN KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Valitus perusteineen

Polar Siitake Oy on vaatinut, että työtuomioistuin kumoaa vahvistuslautakunnan päätöksen ja vahvistaa, että työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova. Polar Siitake Oy, jonka toimiala on sienituotanto, ei noudata työsuhteissaan puutarha-alan työehtosopimusta. Yritys kuuluu jäsenenä kaikkien muiden sienituottajien kanssa Palvelutyönantajat ry:hyn.

Vahvistamislautakunnan päätöksessä työntekijämääriin on lisätty virheellisesti puutarha-alan yrittäjien palkkaa saavia perheenjäseniä. Yrittäjien palkkaa saavat perheenjäsenet kuuluvat Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen MYEL-yrittäjäeläkejärjestelmän piiriin. Nämä perheenjäsenet eivät puutarha-alan työehtosopimuksen soveltamisalan mukaan kuulu työehtosopimuksen piiriin eikä heidän palkastaan makseta myöskään työnantajaliiton jäsenmaksua, kuten ei myöskään TEL:iä tai LEL:iä, vaan ainoastaan MYEL-eläkevakuutus.

Lautakunnan päätöksessä mainitut työnantajaliiton ilmoittamat jäsenmäärät eivät perustu julkisiin tilastoihin, eivät vastaa ilmoitettuja jäsenmaksuperusteita ja pitänevät sisällään vain osan vuotta työskenteleviä henkilöitä. Maaseudun Työnantajaliiton jäsenmaksuperuste on 0,52 % maksetuista palkoista. Työnantajaliiton jäsenmaksutulo vuonna 1998 työehtosopimuksen soveltamisalalta oli 680091 markkaa. Keskipalkka oli 39,53 mk/tunti. Yhden työntekijän vuosiansio olisi siten noin 85000 markkaa eli työehtosopimuksen soveltamisalalla olisi ollut vain noin 1500 kokoaikaista työntekijää. Vuoden 2001 tilanne oli arvion mukaan lähes vastaava. Lautakunnan päätöksessä mainittu työnantajaliiton ilmoittama luku, 4140 työntekijää, on selkeästi väärä eikä voi olla perusteena yleissitovuuden arvioinnissa.

Palvelutyönantajissa ovat jäseninä valittajayrityksen kanssa samaa tuotantoa harjoittavat sienimöt. Lisäksi Palvelutyönantajissa on vihannesviljelijöitä, vihannesten ja hedelmien pakkausyrityksiä sekä yrityksiä, jotka harjoittavat kukkien, taimien, vihannesten ja puutarhatuotteiden (multa, lannoitteet, ruukut, puutarhanhoitovälineet jne.) myyntiä. Näitä yrityksiä Palvelutyönantajissa on ainakin 14 ja niiden palveluksessa on 395 työntekijää. Kaupan työehtosopimusta noudattavat kukkakaupat eivät sisälly yllä mainittuihin lukuihin.

Lautakunnan päätös on perustunut puutteellisiin ja harhaanjohtaviin tilastotietojen sekä yrittäjäasemassa olevien perheenjäsenten huomioimiseen, minkä vuoksi päätös tulee kumota.

LAUSUNNOT

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on muun ohella lausunut, että Polar Siitake Oy ei valituksessa esitetyn mukaan noudata työsuhteissaan puutarha-alan työehtosopimusta ja kuuluu kaikkien muiden sienituottajien kanssa Palvelutyönantajiin. Puutarha-alaa koskevaa työehtosopimusta sovelletaan sopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan muun muassa sienituotantoa harjoittavissa yrityksissä, joten Polar Siitake Oy:llä, jonka toimiala on sienituotanto ja joka siis on sopimuksen soveltamisalamääräyksessä tarkoitettu yritys, on valitusoikeus.

Valittaja on perustellut valitustaan ensinnäkin sillä, että puutarhayrittäjien palkkaa saavien perheenjäsenten lisääminen työntekijämääriin on virheellistä, koska yrittäjien palkkaa saavat perheenjäsenet kuuluvat Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen MYEL-yrittäjäeläkejärjestelmän piiriin. Tältä osin vahvistamislautakunta toteaa, että työehtosopimusta sovelletaan Maaseudun Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan muun muassa palkkaa saaviin perheenjäseniin. Sillä, että palkkaa saavat perheenjäsenet esimerkiksi eläkevakuuttamisen osalta katsotaan yrittäjiksi, ei ole merkitystä, koska palkkaa saavia perheenjäseniä ei ole rajattu niiden palkansaajien ulkopuolelle, joiden työsuhteen ehdoista työehtosopimus voidaan solmia.

Valittaja on myös kiinnittänyt huomiota työnantajaliiton ilmoittamiin työntekijämääriin todeten muun muassa, että työnantajaliiton jäsenmäärät eivät perustu julkisiin tilastoihin, eivätkä vastaa ilmoitettuja jäsenmaksuperusteita ja pitänevät sisällään vain osan vuotta työskenteleviä henkilöitä. Vahvistamislautakunta toteaa, että työehtosopimuslain 2 §:n 2 momentin mukaan valtakunnalliseen työehtosopimukseen osallisen työnantajapuolen on toimitettava työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavalle ministeriölle muun muassa tiedot jäsenyritystensä määrästä sekä näiden palveluksessa olevien työntekijöiden määrästä. Säännöksessä ei edellytetä, että ilmoituksen pitäisi perustua julkiseen tilastoon. Käytännössä liittojen ministeriölle toimittamat jäsenmäärä- ja työntekijätiedot perustuvat liittojen omiin rekistereihin. Myöskään mitään perustetta sille, että työehtosopimusta ei sovellettaisi sellaisiin työntekijöihin, jotka työskentelevät vain osan vuotta tai että nämä jätettäisiin ottamatta huomioon alan työntekijämääriä arvioitaessa, ei ole.

Valituksessa on kiinnitetty lisäksi huomiota työsuhteessa olevien perheenjäsenten arvioituun määrän, joka on noin 20 prosenttia alan kokonaistyöntekijämäärästä. Vahvistamislautakunnan arvio perustuu Maaseudun Työnantajaliiton ilmoitukseen, jonka mukaan puutarha-alalla on työsuhteessa olevia perheenjäseniä suurin piirtein yhtä suuri osa kuin on työsuhteessa olevia perheenjäseniä turkistarhausalalla. Turkistarhausalan työsuhteessa olevien perheenjäsenten määrän työnantajaliitto on erikseen selvittänyt.

Valittaja on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että Palvelutyönantajien jäsenenä on ainakin 14 yritystä, muun muassa sienimöitä ja vihannesviljelijöitä, joiden palveluksessa on 395 työntekijää. Sillä, että vähäinen osa alan kaikista yrityksistä on järjestäytynyt Palvelutyönantajiin, ei ole vaikutusta ratkaisun lopputuloksen kannalta. Edellä olevin perustein vahvistamislautakunta katsoo, että valittaja ei ole esittänyt perusteita päätöksen muuttamiseksi.

Puu- ja erityisalojen liitto ry on lausunnossaan todennut yleissitovuuden vahvistamislautakunnan lausunnon vastaavan käsitystään asiasta. Yleissitovuuden vahvistavaa päätöstä ei tule muuttaa.

Puutarha-alaa koskeva työehtosopimus on ainut toimialan yksityisiin yrityksiin solmittu työehtosopimus. Työsuojeluhallinto on todennut puutarha-alan työehtosopimuksen yleissitovaksi vuosien 1991 ja 1997 tarkasteluissaan.

Puutarha-alan työehtosopimus täyttää yleissitovuuden määreen niin jäsenpohjan kuin edustavuutensa ja vakiintuneisuutensakin perusteella.

Maaseudun Työnantajaliitto on sekin lausunnossaan todennut yleissitovuuden vahvistamislautakunnan kannan vastaavan käsitystään.

Valituksen taustalla on nähtävissä toisen työnantajajärjestön eli Palvelutyönantajien halu estää Maaseudun Työnantajaliiton solmiman puutarha-alan työehtosopimuksen vahvistaminen yleissitovaksi työehtosopimukseksi. Työsopimuslakiin kirjattu työehtosopimusten yleissitovuuden arviointia ja siihen liittyvää valitusoikeutta ei ole tarkoitettu järjestöpoliittisten tavoitteiden ajamiseen.

Valitus perustuu väitteisiin vahvistamislautakunnalle annettujen tietojen virheellisyydestä. Valituksessa kuitenkin käsitellään sellaisia seikkoja kuten organisaation jäsenmaksutuloja, joilla ei asiallisesti ole merkitystä yleissitovuuden arvioinnissa. Maaseudun Työnantajaliitto on ilmoittanut vahvistamislautakunnalle ne työntekijämäärät, jotka jäsentyönantajat ovat ilmoittaneet liitolle. Työntekijämääriä ei ole arvioitu, vaan luku kertoo suoraan jäsentyönantajien palveluksessa olevien työntekijöiden määrän. Näin ollen valituksessa esitetyt väitteet ovat perusteettomia.

Kuten puutarha-alan työehtosopimuksen osapuolet ovat jo aiemmin yhteisesti todenneet palkansaajina olevat yrittäjäperheen jäsenet ovat työehtosopimuksen soveltamispiirissä. Työsuhteessa yritykseen olevaan henkilöön sovelletaan työehtoja samalla tavoin kuin muihin yrityksen työntekijöihin.

Polar Siitake Oy kuuluu puutarha-alan työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin. Yhtiö on Palvelutyönantajien jäsen. Valituksessa mainitaan, että kaikki sienimöyritykset ovat Palvelutyönantajien jäseniä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska muun muassa alan suurin yritys Mykora Oy on eronnut Palvelutyönantajista ja liittynyt uudelleen Maaseudun Työnantajaliiton jäseneksi vuonna 2002. Lisäksi ainakin jotkut alan yritykset lienevät järjestäytymättömiä työnantajia.

Puutarha-alan työehtosopimusta on aikaisemmin pidetty yleissitovana työehtosopimuksena. Perustetta sille, että yrityksessä noudatettavat työehdot eivät olisi olleet puutarha-alan työehtosopimuksen mukaiset jo ennen valituksen tekemistäkin, ei ole. Näin ollen arvioitaessa valittajayhtiön tosiasiallista oikeusasemaa työehtojen soveltamisen kannalta perustellusti voidaan todeta, että puutarha-alan työehtosopimuksen yleissitovuus ei heikennä työnantajan asemaa toimia kyseisellä toimialalla työehtosopimuksen yleissitovuuden jatkuessa eikä työnantajan oikeusasema muutu aikaisempaan tilanteeseen verrattuna.

Puutarha-alan työehtosopimusta koskevassa valituksessa ei ole tuotu esiin mitään sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi syytä muuttaa vahvistamislautakunnan antamaa päätöstä, jonka mukaan puutarha-alan työehtosopimus on yleissitova työehtosopimus.

Polar Siitake Oy on vastaselityksenään muun muassa todennut, että lautakunta on hyväksynyt päätöksensä perusteeksi Maaseudun Työnantajaliiton ilmoittaman työntekijämäärän 4140, josta 1/3 olisi vakituisia ja 2/3 tilapäisiä työntekijöitä. Arviota henkilötyövuosista ei ole edes pyritty tekemään. Lisäksi lautakunta on arvioinut työsuhteessa olevien perheenjäsenten osuudeksi 20 prosenttia perusteena turkistarhausalalla tehty selvitys.

Perheenjäsenten huomioiminen on erityisen ongelmallista niissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, missä perheen voimin harjoitetaan puutarhataloutta. Työehtosopimuksen noudattaminen näissä olosuhteissa ei ole uskottavaa. Toinen ongelma on perheenjäsenten suuri enemmistö, joka osallistuu työntekoon ilman suoranaista rahapalkkaa. Heidän saamansa vastine työnteosta muodostuu muista vastikkeista. Työsuhteen tunnusmerkit epäilemättä täyttyvät suuren, mutta epämääräisen joukon osalta. Lautakunnan ilmoitus siitä, että heidän arvionsa perheenjäsenten osuudesta maatalousalalla perustuu Maaseudun Työnantajaliiton turkistarhausalaa koskevaan selvitykseen, on kestämätön.

Kokoaikaista ympäri vuoden työskentelevää työntekijää ei voida suoraan verrata henkilöön, jonka työpanos vuodessa on vain murto-osa edellisestä. Yleissitovuuden edellytyksiä harkittaessa tulee päätöksen perustua henkilötyövuosien vertailuun. Esimerkkinä tästä on yleissitovuuslautakunnan hiihtokeskusalaa koskeva ratkaisu, joka korjattiin työtuomioistuimen päätöksellä 26.6.2002.

Huomiota ei ole myöskään kiinnitetty toimialan yritysten kokonaismäärään. Maaseudun Työnantajaliitto ilmoittaa toimialan jäsenmääräkseen 319 yritystä, kun Maa- ja metsätalousministeriön mukaan alalla toimii avomaatuotantoa ja kasvihuonetuotantoa harjoittavia yrityksiä yhteensä 8234. Puutarhaliiton tilaston mukaan toimialalla työskentelee vakinaisesti 22250 henkilöä viljelijät, puolisot ja perheenjäsenet mukaan lukien sekä lisäksi kausityövoimaa 2404 henkilöä.

Valituksessa esitettyä arviota Maaseudun Työnantajaliiton jäsenten palveluksessa olevien työntekijöiden henkilötyövuosimäärästä ei ole edes pyritty kiistämään. Työnantajaliiton ilmoittama ja lautakunnan hyväksymä lukumäärä 4140 käsittää siten kaikki ne henkilöt, jotka vuoden aikana vain tilapäisesti tai osa-aikaisesti ovat olleet työsuhteessa. Tätä lukumäärää ei voi verrata kokoaikaisten ja toistaiseksi voimassa olevien henkilöiden lukumäärään. Henkilötyövuosina laskettuna Maaseudun Työnantajaliiton jäsenyritysten palveluksessa olleiden työntekijöiden oikea yhteismäärä on vain 1500.

Myös lautakunnan esittämä työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden yhteismäärä 6700 on ehdottomasti liian pieni. Alan työntekijöiden yhteismäärää arvioitaessa luotettavin lähde on Puutarhaliiton tilasto, jonka mukaan viljelijöitä ja heidän perheenjäseniään on noin 24500 henkilöä. Tästä määrästä muiden kuin viljelijöiden ja heidän puolisoidensa lukumäärä on noin 11500.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Alan työntekijöiden kokonaismäärä

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on arvioinut puutarha-alan työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työntekijöiden kokonaismääräksi 6700, mikä vastaa noin 3300 henkilötyövuotta. Kokonaismäärä on perustunut Puutarhaliiton vuoden 2000 maatalouslaskennasta tilaamasta erillisselvityksestä ja Maatalouden tutkimuslaitoksen kasvihuonetuotantoa koskevasta kannattavuustilastosta ilmenevien lukujen keskiarvoon. Lautakunta on lisäksi katsonut vakinaisten työntekijöiden tekemien henkilötyövuosien määrän vastaavan sellaisenaan vakinaisten työntekijöiden määrää ja päätynyt siten lukuun 2300. Tilapäisten työntekijöiden määrä on perustunut tietoon vakinaisten työntekijöiden määrästä, tietoon siitä, että vakinaisia työntekijöitä on ollut 34 % ja tilapäisiä työntekijöitä 66 % ja olettamukseen, että niin järjestäytyneiden kuin järjestäytymättömienkin työnantajien piirissä suhdeluku on sama. Näin lautakunta on arvioinut tilapäisten työntekijöiden määräksi 4400.

Polar Siitake Oy on pitänyt vahvistamislautakunnan arviota alan työntekijöiden kokonaismäärästä liian pienenä. Yhtiö on vedonnut maa- ja metsätalousministeriön julkaisemiin tietoihin Suomen puutarhatuotannosta. Niiden mukaan vuonna 2000 Suomessa oli yli 8000 avomaalla tai kasvihuoneessa puutarhatuotantoa harjoittavaa yritystä. Niissä työskenteli valittajan arvion mukaan kaikkiaan 11500 työsuhteista työntekijää. Valittaja ei kuitenkaan ole selvittänyt, millä perusteilla se on päätynyt arvioimaansa työntekijöiden lukumäärään.

Puutarha-alan työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevan 1 §:n mukaan työehtosopimusta sovelletaan muun muassa kukka-, viherkasvi-, vihannes-, taimi- ja sienituotantoa harjoittavissa yrityksissä. Sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät siten esimerkiksi marja- ja hedelmäviljelmät. Käytännössä soveltamisala onkin rajoitettu koskemaan vain kasvihuoneviljelyä harjoittavia yrityksiä. Samojen työehtosopimusosapuolten välillä on erikseen solmittu maaseutuelinkeinoja koskeva työehtosopimus, jonka soveltamisalaan nimenomaisesti kuuluu vihannesten, marjojen ja erikoiskasvien avomaaviljely maatilalla. Puutarha-alan työehtosopimusta sovellettaessa asianomaisena alana on siten pidettävä lähinnä kasvihuoneviljelynä harjoitettua, sopimuksen 1 §:ssä yksilöityä puutarhatuotantoa. Yleissitovuuden vahvistamislautakunta on tältä pohjalta päätynyt edellä todettuun arvioonsa alan työntekijöiden kokonaismäärästä. Tätä arviota ei ole osoitettu virheelliseksi.

Työehtosopimuksen normaalisitovuuden piiriin kuuluvien määrä

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on käyttänyt vertailulukunaan Maaseudun Työnantajaliiton ilmoittamaa työntekijämäärää 4140. Tämä luku sisältää sekä vakinaisia että tilapäisiä työntekijöitä vastaavassa suhteessa kuin mitä on otettu lukuun alan kokonaistyöntekijämäärää laskettaessa. Lukuun on vielä lisättävä perheenjäsenten määrä, joka on noin 20 prosenttia mainitusta työntekijämäärästä.

Vahvistamislautakunnan päätöksessä omaksuttua lähtökohtaa työehtosopimuksen normaalisitovuuden piirissä olevien työntekijöiden määrästä ei ole osoitettu virheelliseksi.

Johtopäätökset

Puutarha-alaa koskevan työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluu edellä todettujen vertailulukujen perusteella yli puolet kaikista sopimuksen soveltamisalalle kuuluvista työntekijöistä. Työehtosopimusta on siten jo yksin tällä perusteella pidettävä alallaan edustavana, joten työtuomioistuimella ei ole perusteita muuttaa vahvistamislautakunnan päätöstä.

Päätöslauselma

Työtuomioistuin hylkää valituksen.

Presidentti Pekka Orasmaa

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Orasmaa puheenjohtajana sekä Saloheimo, Jalanko, H. Rautiainen ja Sulkunen jäseninä. Esittelijä on ollut Hotti.

Päätös on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.